Chobotnica čiernej ekonomiky na Liptovskej Mare. A nekonajúci štát

Písmo: A- | A+

Iba na Slovensku sa môžu nelegálne stavby - beztrestne a za úplatu - ponúkať verejnosti na rekreačné využitie.

Už jeden a pol mesiaca sa – za asistencie OZ LIPA – Liptovskí aktivistiOZ TATRY – tím Reportérov z RTVS presekáva húštinou ľudí a ich záujmov na brehu VN Liptovská Mara. V roky nečerpanej žumpe v ktorej sa už dávno utopila morálka a záujem chrániť vodné dielo,  v prospech verejnosti,  pred nájazdmi malých a veľkých špekulantov, v pokryteckom mlčaní predstaviteľov niektorých samospráv lebo pindať kdesi pod vŕbou a hovoriť na kameru sú dve rozdielne kategórie odvahy a služby ľuďom, v spleti vzťahov v ktorých sa konečný užívateľ  výhod kdesi vysoko beztrestne vyškiera, vznikajú hodiny autentických výpovedí  - okradnutých i pohoršených občanov  – emočne zrieďované naučenými frázami predstaviteľov inštitúcií, ktoré konať mali a nekonali.

Dnes už vieme, že na brehu Liptovskej Mary nás všetkých okradli. Ochranné lesy, napriek regulačným plombam na listoch vlastníctva v majetkovom portfóliu štátu,  sa stali súčasťou šachovej partie, ktorej výsledkom bola a je privatizácia verejného záujmu v prospech úzkej skupiny ľudí.

Pripomeňme si:

Správcom vodnej stavby Liptovská Mara ja SVP, š.p. OZ Piešťany. Manipulačný poriadok pre vodné stavby Liptovská Mara – Bešeňová, schválený rozhodnutím KÚŽP v Žiline č. OU-ZA-OSZP2- 2014/038876-002/Klz zo dňa 18.12.2014, ktorý slúži na výkon správy vodného diela a upravuje postup vlastníka vodnej stavby pri osobitnom užívaní vôd a pri prevádzke vodnej stavby je jedným z podkladov pre výkon štátnej vodnej správy, pričom slúži ako podklad, ktorý charakterizuje stav, podmienky využívania územia a informácie o vodohospodársky využívaných pozemkoch daného územia. Manipulácia v ochrannom (retenčnom) priestore vodnej nádrže po úroveň katastrofickej výšky hladiny umožňuje riadenie manipulácie s vodou počas mimoriadnych situácií a vyznačená je v grafickej čiare objektov a zatopených plôch schváleného manipulačného poriadku.

Pozemky spadajúce do tohto priestoru nie sú vedené v katastri nehnuteľnosti ako druh pozemku – vodná plocha, ale sú zapísané v súlade s ich funkčným využívaním – v tomto prípade sú to ochranné lesy. Manipulačný poriadok schválený rozhodnutím orgánu štátnej vodnej správy okrem účelu, na ktorý bol spracovaný, je jedným z ostatných podkladov uvedených v ust. § 7a ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Podľa funkčného členenia riešeného územia patrí lokalita plochy lesov okolo Liptovskej Mary do vodnej plochy s pobrežným ochranným lesom. Jeho hlavnou funkciou je vodohospodárska funkcia. Zmena využívania lesa z hľadiska jeho funkčnosti z ochrannej na hospodársku by znamenalo najmä ohrozenie účelu, na ktorý boli vyhlásené, preto z dôvodu zachovania primárnej funkcie ochranných lesov nie je zastavanie tohto územia možné. Rekreačné využitie daného územia musí byť bez zmeny druhu pozemku na zastavané a ostatné plochy, nakoľko sa jedná o abrázne územie zosuvného charakteru. Akákoľvek výstavba (napr. aj výstavba rekreačných chalúp a pod.) by mala vplyv na plnenie ochrannej funkcie lesa, ktorá bola vyhlásená rozhodnutím orgánu štátnej správy lesného hospodárstva na návrh vyhotoviteľa lesného hospodárskeho plánu (v súčasnosti program starostlivosti o les). Zmena využívania lesa z hľadiska jeho funkčnosti z ochrannej na hospodársku, akoukoľvek výstavbou na týchto pozemkoch, znamená najmä ohrozenie účelu, na ktorý boli vyhlásené, preto z dôvodu zachovania priamej funkcie ochranných lesov nie je zastavanie tohto územia možné.

Aká je realita?

Minimálne od roku 2018 dochádza k stupňujúcemu sa a permanentnému tlaku na pobrežné pozemky. Vajatanie zodpovedných inštitúcií spôsobilo, že dnes už chytáme mačku za chvost. Porasty drevín sú svojvoľne odstraňované nájomcami a vlastníkmi, do uvoľneného  priestoru je – opäť nelegálne – umiestňovaná ukážka toho kam až môže siahať miera nevkusu a gýču. A úrady – ktoré sa konečne rozhýbali –  konštatujú stav, na ktorý sme roky poukazovali:

Obrázok blogu

A arogancia nekončí. Noví kolonizátori brehu VN Liptovská Mara, ktorí scudzili verejný záujem,  beztrestné a mám za to, že aj bez plnenia daňových povinností,  inzerujú rekreačné využitie objektov – aj nelegálnych – na rôznych portáloch:

Obrázok blogu

Už v roku 2019 bol v Plus Jeden deň zverejnený článok Kto zastaví tento bordel na priehrade? v ktorom bolo poukázané aj na prevádzku nelegálneho kempu a výber poplatkov „za odpad“ bez ukotvenia v príslušnom všeobecne záväznom predpise, vyrúbeneho platobného výmeru a daňových dokladov. Finančná správa Liptovský Mikuláš i hospodárska kriminálka však spia spánkom nevidiacich, lebo siahnuť na pokoj kamarátov - aj lokálnych policajtov či právnikov -  sa akosi nehodí do portfólia boja s environmentálnou kriminalitou, čiernou ekonomikou či nepriamou korupciou.   

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

Súvisiace články:

Kto platí štátne inštitúcie pri Liptovskej Mare? 

Devastácia Liptovskej Mary pokračuje, štát nekoná

Kto ovládol štátne pozemky na brehoch vodného diela

Fotoreportáž: Devastácia VN Liptovská Mara nezastavená (vrátane odkazov na ďalšie články)

Genocída prírodného prostredia VD Liptovská Mara

Na Liptovskej Mare najprv okradli starousadlíkov, potom nás všetkých

 

Skryť Zatvoriť reklamu