Je možné zneužívať staré environmentálne záťaže?

Písmo: A- | A+

Je možné na plochu s existujúcou environmentálnou záťažou nelegálne ukladať novodobé odpady?  Podľa stanoviska Obvodného úradu životného prostredia Trnava – pracovisko  Hlohovec a Okresnej prokuratúry v Trnave zrejme áno.

K. ú. Dvorníky, lokalita Uhliská - vraj odpady z minulosti
K. ú. Dvorníky, lokalita Uhliská - vraj odpady z minulosti 

Z TATRY zaslalo dňa 3.11.2010 Obvodnému úradu životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec podnet na nelegálnu skládku odpadov v k. ú. obce Dvorníky.

Tento podnet bol súčasťou celého balíka podnetov na nelegálne uloženie odpadov na pozemkoch v okrese Galanta, zaslaného Obvodnému úradu životného prostredia Galanta listom z dňa 6.4.2010. Tento úrad mal podnet bezodkladne odstúpiť miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, čo neurobil. Okresná prokuratúra Galanta v liste OZ TATRY č. Pd 88/10-7- z dňa 20.12.2010 zastúpená Mgr. Renátou Gálikovou konštatuje nasledovné: „ ... Rovnako bude upozornenie na nečinnosť podané aj z dôvodu, že Úrad nepostúpil Vás podnet týkajúci sa nepovolenej skládky odpadu v kat. území Dvorníky príslušnému správnemu orgánu a o tomto postupe Vás neupovedomil v zmysle § 20 zákona č. 71/1967 Zb. ... “ 

Medzitým sa OZ TATRY obrátilo na Okresnú prokuratúru Trnava vo veci preskúmania postupu Obvodného úradu životného prostredia v Trnave – pracovisko Hlohovec vo veci vytvorenia nelegálnej skládky komunálneho a drobného stavebného odpadu v k. ú. Dvorníky. Išlo o uplatnenie postupu úradu podľa § 18 ods. 7) až 10 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. 

Na naše veľké prekvapenie, Okresná prokuratúra Trnava zastúpená JUDr. Jozefom Kleimanom, námestníkom okresnej prokuratúry, v liste z dňa 21.12.2010 OZ TATRY oznámila, že: „...Vo veci zastávam názor, že správny orgán nebol vo veci nečinný a existujúci zákon č. 223/2001 Z. z. neporušil.“

Okresná prokuratúra Trnava takto rozhodla na základe vyjadrenia Obvodného úradu životného prostredia Trnava - pracovisko Hlohovec z dňa 17.12.2010, z ktorého citujem: „...Porovnaním databázy registra skládok odpadu za okres Hlohovec spracovaného v roku 1992 a pravidelne monitorovaného OÚŽP bolo zistené, že v podnete uvádzanej lokalite Uhliská v k. ú. Dvorníky je evidovaná stará environmentálna záťaž vedená v registri skládok Geologickej služby SR pod evidenčným číslom 327 ... rok vytvorenia skládky je 1968, plocha skládky 7 500 m², nadmorská výška 200 m. n. m., priemerná mocnosť uloženého odpadu 1,0 m, najvyššia mocnosť uloženého odpadu 2,0 m, objem uloženého odpadu 7 500 m³, skládka nemá povrchové tesnenie a ani indikačný systém kontroly, nie je zistený vplyv skládky na ovzdušie ...Týmto chceme len dokumentovať, že sa nejedná o tzv. „opustený odpad“, čo dokumentuje aj písomné vyjadrenie starostu obce Dvorníky ... Zákon o odpadoch nerieši prípady starých environmentálnych záťaží ... “  
 
V čom je teda problém?

Podľa názoru OZ TATRY sú do priestoru starej environmentálnej záťaže naďalej nelegálne ukladané odpady, a to rôznymi občanmi. Bežná prehliadka lokality umožňuje jednoznačne rozlíšiť, ktoré odpady sú na lokalite 30 rokov a ktoré niekoľko mesiacov (spomeňte si ako vyzerá novinový papier vystavený slnečným lúčom po roku). Náš názor je podporený aj svedectvami niektorých miestnych občanov, ktorí sa práve z dôvodu neriešenia situácie obcou a zodpovednými štátnymi inštitúciami obrátili na nás. Každý, kto žije na slovenskej dedine, si dobre uvedomuje, z akých dôvodov sa neobrátili priamo na vedenie obce. 

S právnym výkladom Okresnej prokuratúry Trnava a stanoviskom Obvodného úradu životného prostredia Trnava – pracovisko Hlohovec sa preto nestotožňujeme.

Podľa nášho názoru, do priestoru tzv. starej environmentálnej záťaže sú ukladané novodobé odpady a ich riešenie musí preto podliehať:

- Postupu podľa § 18 ods. 7) a ž 10) zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

- Dokumentu Ministerstva životného prostredia SR: „Usmernenie ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu (tzv. opustený odpad“ (ďalej len „usmernenie“), s dátumom vydania 9.12.2009 pod číslom 2835/2009-3.3 60 624/2009 (http://www.minzp.sk/oblasti/odpady-obaly/odborno-metodicke-usmernenia).

- Zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov, definuje čo sa pod pojmom zneškodňovanie odpadov, skládkovanie odpadov a skládka odpadov rozumie:

- Zneškodňovanie odpadov je také nakladanie s nimi, ktoré nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí a ktoré je uvedené v prílohe č. 3 (§ 2 ods. 7 zákona o odpadoch).

- Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov (§ 2 ods. 11 zákona o odpadoch).

- Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme (§ 2 ods. 18 zákona o odpadoch).
 
Používaný pojem „skládka“ si verejnosť vysvetľuje tak, že ide o akékoľvek miesto na ktorom sa živelne umiestňujú odpady. Opak je však pravdou. Vychádzajúc zo zákonnej definície pojmu „skládka“, je treba tento objekt chápať v pozitívnom zmysle, nakoľko ide o priestor, objekt, zariadenie ..., ktoré je určené na trvalé zneškodňovanie odpadov bez možnosti priameho ohrozenia životného prostredia a zdravia ľudí.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nielen zákon o ochrane prírody a krajiny, ale ani zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch de jure nepozná pojem „divoká skládka“, „nelegálna skládka odpadov“, „čierna skládka“, nakoľko vyžaduje ukladanie odpadov na riadenú skládku t.j. na miesto určené na trvalé ukladanie odpadov za účelom ich zneškodnenia.

Okrem toho, zákon NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy prikazuje vlastníkovi, nájomcovi, správcov pozemku: „ ...zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí. Každý, kto má podozrenie, že môže dôjsť k poškodeniu poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, alebo zistí poškodenie poľnohospodárskej pôdy rizikovými látkami, je povinný túto skutočnosť ohlásiť.“ 

Nelegálne skládky odpadov situované v blízkosti vodného toku, často ospravedlňované ako „spevňovanie brehov“, resp. v blízkosti vodného zdroja sú taktiež v rozpore so zákonom NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách. § 47 citovaného zákona zakazuje „Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vody, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípade ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku.“ 

Nakoľko skúsenosť OZ TATRY z nelegálneho ukladania odpadov do priestoru starej environmentálnej záťaže resp. uzavretej skládky nie je ojedinelá, otázka znie: Je možné zneužívať staré environmentálne záťaže na ukladanie novodobých odpadov? Ak áno, prečo a komu tento stav vyhovuje? 

Skryť Zatvoriť reklamu