Prešov či Trstice, špina v nás a okolo nás

Písmo: A- | A+

Čo sme mohli ukázať (nielen) pápežovi a neukázali.

Kašlime na zákon o odpadoch, ale ...

...  § 47 ods. 1 zákona o vodách  - ochrana vodných tokov a ich korýt:   „Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku, je zakázané.“

V Prešove pri riečke Delňa to nevedia?

Nevidí to správca toku, ten subjekt, ktorý dokáže každý rozsiahly výrub drevín v koryte či na brehu slovenských tokov predať ako nevyhnutné sprietočňovanie?

Nevidia to zvolení zástupcovia ľudu, ktorí takto o rok budú opäť naťahovať medové komunálne motúzy pred nerozhodných voličov?

Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu
Obrázok blogu

A čo Trstice, okres Galanta?

Koľko slepoty si vyžaduje nevidenie konania miestneho podnikateľa zanechávajúceho za sebou obraz skazy? 

Prečo samospráva roky čaká na podnety a nekoná? 

Čo robí príslušný okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie?

Obrázok blogu

Mám za to – roky – ostáva to na ľuďoch. Obyčajných.

Na otvorených očiach statočných, monitoringu a príprave podnetov, na spoločnom tlaku  na úrady ...

Obrázok blogu

K mapovaniu nelegálnych skládok odpadu, ako aj ostatných environmentálnych záťaží v krajine (napr. tečúce tzv. pevné hnojiská), si dovoľujeme uviesť niekoľko užitočných poznámok.  

1)

Nechceme od Vás, aby ste podávali podnety na výskyt nelegálnych skládok odpadu (zaznamenané porušenie zákona o vodách, výskyt tzv. prioritného invázneho druhu rastliny), ale len aby ste nám pomohli zhromažďovať informácie z terénu, ku ktorému máte vzťah, prístup (často ho navštevujete) ...  Všetky administratívne kroky bude realizovať OZ TATRY (oztatry@slovanet.sk). 

2)

Garantujeme Vám zachovanie anonymity. Vaše údaje potrebujeme len z dôvodu prípadných nejasností, resp. ak niektorý z úradov potrebuje upresnenia, ktoré my nemáme k dispozícii. 

Čo je potrebné:

A) 

Je veľmi vítané, ak Vaše mapovanie spĺňa kritériá komplexnosti a nie náhodnosti. Vyberte si katastrálne územia obce (-í), mikroregión, okres ...  , ktorému sa chcete venovať (realizovať tu monitoring), a toto územie naozaj podrobne zmapujte. Mapovanie nelegálnych skládok odpadu môžete spojiť aj s mapovaním inváznych druhov rastlín, monitoringom  porušovania zákona o vodách (napr. tečúce tzv. pevné hnojiská) a nelegálnych výrubov stromov a krovín.      

- Je potrebné sa zamerať na extravilán obce (-í).

- Krajinu si musíte predstaviť ako sieť logických línií a po tých sa pohybujte. Nemapujte iba obvod obce (-í), ale akékoľvek okolie poľných ciest, staré kameňolomy, rozhrania lesíkov a poľnohospodárskeho pôdneho fondu, odbočky z hlavných ciest do lesa ... Všade tam, kde sa dá pohodlne dostať automobilom, kde je lokalita mimo pozornosti verejnosti ... existuje predpoklad, že tu niekto mohol vytvoriť nelegálnu skládku odpadu.

- Pri presunoch v krajine odporúčame používať prirodzený pohyb človeka  - chôdza, bicykel resp. tento typ presunu kombinovať s verejnou dopravou (autobus, vlak). Vlakom je možné dopraviť sa napr. do bodu „X“, a odtiaľ sa vrátiť  po vytýčenej línii do miesta trvalého či prechodného bydliska. Váš monitoring bude mať pritom aj charakter náučno – poznávací, nielen „pracovný“. 

B)

Optimálne obdobie pre monitoring nelegálnych skládok odpadu sú mesiace marec – máj,  a potom koniec septembra – november, kedy je vegetačný pokryv nižšieho vzrastu. V prípade miernej zimy,  bez snehovej pokrývky,  resp. ak ste z južných okresov Slovenska, môžete mapovať po celý rok. Väčšie skládky sú viditeľné po celý rok.

C)

Uvedomte si prosím, čo nelegálnou skládkou odpadu nie je:

- Roztrúsený odpad v priekopách okolo ciest, znečistené brehy potokov a riek ... Skládka je vždy objekt, ktorý sa musí dať zadefinovať plochou alebo objemom.  V týchto prípadoch ide o znečistenie verejného priestranstva.

- Stavebný materiál a stavebný odpad pri prebiehajúcich stavbách.

- Lokality zaradené medzi tzv. environmentálne záťaže, s výnimkou odpadu, ktorý tam bol uložený v súčasnosti (tzv. novodobá vrstva).

- Stavebný materiál a odpad v označených a legálne prevádzkovaných  zberných dvoroch, posypový materiál vedľa ciest ...

- Rôzny materiál uložený na oplotených súkromných pozemkoch.

D) 

Ku každej zistenej nelegálnej skládke odpadu si urobte poznámky, ktoré potom prepíšete do „Registračného listu nelegálnej skládky odpadu“ a zhotovte 1 – 2 dokumentačné fotografie zo strednej vzdialenosti (vytvorenie celkového obrazu o skládke a jej pozícii v teréne). 

Pri vypĺňaní „Registračného listu nelegálnej skládky odpadu“ je veľmi dôležité dôsledne vyplniť časť „geografická identifikácia lokality“. Nakoľko množstvo úradov štátnej správy životného prostredia GPS nevlastní, lokality vždy hľadajú na základe priložených terénnych náčrtkov, resp. na základe presného opisu lokality.      

Predstavte si, že skládku bude hľadať niekto iný, než vy, našiel by ju podľa Vášho popisu?  Pozor na udávané smery – „na ľavej strane cesty“ (odkiaľ-kam: z obce „X“ do „Y“ alebo „Y“ do „X“), breh potoka (vždy sa treba otočiť v smere prúdenia vody, a takto definovať ľavý a pravý breh). Je potrebné opísať čo najviac detailov, identifikačných znakov. 

E)

Dokumentáciu nelegálnych skládok odpadu nám posielajte až vtedy, keď zmapujete celý logický celok (napr. kataster celej obce), a to na adresu elektronickej pošty oztatry@slovanet.sk.

Každý e-mail sa skladá z:

- subjektu (predmetu správy), tu uveďte názov katastra a číslo skládky v katastri: napr. Horna 1, Horna 2 ...     

- každú skládku zasielajte samostatným e-mailom

- každý e-mail obsahuje „Registračný list nelegálnej skládky odpadu“, fotografie  z lokality, resp. inú podpornú dokumentáciu   

F)

Po 5 – 6 mesiacoch skontrolujte, či nelegálna skládka odpadu bola odstránená. Ak sa tak nestalo, informujte nás o tejto skutočnosti. Taktiež nás informujte, ak skládka bola zasypaná zeminou, odpad bol spaľovaný ... (odpad z nelegálnych skládok odpadu musí byť odovzdaný na zhodnotenie alebo  zneškodnenie).

G)

Obdobný postup uplatnite aj pri mapovaní inváznych druhov rastlín (tu vypíšte „Registračný list invázneho druhu rastliny“) alebo pri zistení porušovania zákona o vodách. 

Obrázok blogu

 

Skryť Zatvoriť reklamu