Príprava na pohovor & kariérny rast 2

Písmo: A- | A+

Žijeme dobu online, nezabudnite si vhodne upraviť svoje verejné profily na sociálnych sieťach - zamestnávateľ si často uchádzača o zamestnanie preverí na internete.

Je to však nevedomosťou zamestnávateľa, ak zisťuje, zhromažduje a ďalej spracuváva nadobudnuté informácie zo súkromných sociálnych sietí napr: (FB, Instagram), porušuje tak zákon.

Oporu nachádzame aj v Zákonníku práce priamo v úvodných zásadách, kde sa uvádza v čl. 11 nasledovné:

Zamestnávateľ môže o zamestnancovi zhromažďovať len osobné údaje súvisiace s kvalifikáciou a profesionálnymi skúsenosťami zamestnanca a údaje, ktoré môžu byť významné z hľadiska práce, ktorú zamestnanec má vykonávať, vykonáva alebo vykonával

Najlepšia profesijná sociálna sieť na hľadanie práce je LinkedIn, prípadne v našich podmienkach  portál Profesia. Je to vlastne Váš virtuálny pracovný životopis, ktorý má veľa predností, ktoré do bežného životopisu nedostanete. 

Tu je však potrebné povedať, že týmto portálom poskytujete Vaše údaje cielene za účelom oslovovania zamestnávateľov, takže zamestnávatelia na tomto právnom základe môžu tieto údaje ďalej spracovávať alebo využívať ich pri hľadania nových zamestnancov. 

Pracovné referencie môžu byť taktiež Váš osobný údaj, ktorý môže zamestnávateľ žiadať a spracúvať.

Kde hľadať? 

 • Priatelia a známi, dajte im vedieť, že chcete pracovať alebo hľadáte novú prácu! Úspešnosť na základe referencie je až 75 %! 

 • Facebook a sociálne siete sú veľmi silný komunikačný kanál, kde existuje veľa skupín a komunít, ktoré môžu podporiť Vašu snahu o nájdenie zamestnania. 

 • Pracovné portály, ideálne je rozhliadnúť sa po voľných pracovných miestach na internete. Je veľa webových portálov, kde sa ponuky práce od zamestnávateľov zhromažďujú alebo kde sa prezentujtete (predávate vy).

 • Na stránkach zamestnávateľov.

 • Personálne agentúry sú otázne. Tu musíte sami vedieť, či Vám takýto typ zamestnávania vyhovuje. Zvážte plusy a mínusy. Ako agentúrny zamestnanec máte nárok na rovnaké odmeňovanie ako kmeňový zamestnanec. Ostatné výhody kolektívnej zmluvy sa však na Vás nevzťahujú, navyše existuje jednoduchšia možnosť skončenia pracovného pomeru. 

 • Úrad práce, tu je však nutné veľa sa pýtať, pretože niekedy Vám vedia pomôcť a niekedy nie. Môžete získať rôzne programy, príspevky a rekvalifikačné kurzy, ktoré Vám pomôžu uplatniť sa na trhu práce. 

Ako si preveriť prostredie firmy a firmu samotnú? 

 • Kontaktujte odbory pôsobiace u zamestnávateľa. Pomery u neho budú poznať najlepšie a rýchlo Vás zorientujú. Ochotne Vám predstavia realitu a pomery u zamestnávateľa a poradia Vám ako najlepšie postupovať, ak sa budete chcieť u ich zamestnávateľa zamestnať.

 • Register nelegálnych zamestnávateľov. 

 • Nip.gov.sk.

 • Sociálna poisťovna a jej zoznam dlžníkov.

 • Finstat.

 • Register účtovných závierok, poznámky.

 • Výročná správa  – obsahuje užitočné informácie o hospodárskych výsledkoch, zamestnanosti.

 • Referencie od známych.

 • Referencie na internete a sociálnych sieťach.

 • Náhodný rozhovor alebo cigaretka so zamestnancom firmy.

 • Veľa o firme napovie aj recepcia (vypýtajte si proste pohár vody a pozrite si firemné parkovisko a okolie firmy aj mimo hlavnej brány).

Predzmluvné vzťahy 

Zamestnávateľ nesmie vyžadovať od fyzickej osoby informácie:

a) o tehotenstve,

b) o rodinných pomeroch,

c) o bezúhonnosti,

d) o politickej, odborovej a náboženskej príslušnosti. 

 • Pred uzatvorením pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a mzdovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.

 • Fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu.

 • Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu rovnakého zaobchádzania, ak ide o prístup k zamestnaniu a môže vyžadovať len informácie súvisiace s prácou. 

 • Povinnosť zamestnávateľa zverejniť minimálne mzdové nároky, pod ktoré nemôže ísť.

 • Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá sa uchádza o prvé zamestnanie, vyžadovať len informácie, ktoré súvisia s prácou, ktorú má vykonávať.

 • Zamestnávateľ môže od fyzickej osoby, ktorá už bola zamestnávaná, požadovať predloženie pracovného posudku a potvrdenia o zamestnaní. 

Zákaz diskriminácie

Ženy a muži majú právo na rovnaké zaobchádzanie, ak ide o prístup k zamestnaniu! 

Skryť Zatvoriť reklamu