COVID-19 Rating okresov Slovenska k 4. feb 2021

Písmo: A- | A+

Situácia sa obracia. Ale nie k lepšiemu. Aktuálne máme  už 15 okresov s horším ratingom ako sú hodnoty za celé Slovensko. V týchto okresoch žije viac ako jedna štvrtina obyvateľov Slovenska a to Bratislava medzi nimi ešte nie je.

COVID-19 Rating okresov Slovenska k 4.feb 2021
COVID-19 Rating okresov Slovenska k 4.feb 2021 (zdroj: Ing. Miroslav Plocháň)

Oproti ratingu z predchádzajúceho dňa /3. feb 2021/ priemerné hodnoty v riadku „VŠETKY OKRESY“ preskočili včera do horšieho pásma aj okresy Košice, Michalovce, Zvolen, Nové mesto nad Váhom a Senec. Oproti desiatim okresom predvčerom, je ich už aktuálne 15. 

COVID-19 Rating okresov v stĺpci 14 može mať hodnotu 1 až 73. Čím nižšia hodnota, tým horší COVID-19 Rating okresu. COVID-19 Rating je stanovený ako poradové číslo okresu v tabuľke okresov, zoradenej podľa indexu DGP-SK vzostupne. Za desatinnou čiarkou sa nachádza pozícia riadku “VŠETKY OKRESY” v tabuľke. Červeným podfarbením v stĺpcoch 5-11 sú zvýraznené horšie hodnoty, ako je priemer za Slovensko. 

Slovenské 7 dňové dáta aktuálne vykazujú optimistický, 5 percentný pokles nových PCR prípadov za 7 dní. Incidencia 7 dní na 100 tis. obyvateľov klesla z hodnoty 237 na 225. A to sa zatiaľ efekty celoplošného testovania prejavujú len v minimálnej miere. O týždeň budeme múdrejší.

To, čo by nám nemalo dávať príliš veľa optimizmu sú trendové ukazovatele. Od 22. januára vystúpala slovenská hodnota RSI 7 dní z hodnoty 3 na aktuálnych 73.

19 okresov má RSI 7 dní nad hodnotou 60. Čo je rastový signál. Hodnota RSI okolo 50 je považovaná za približne ustálený stav.

RSI 7 dní
RSI 7 dní (zdroj: Ing. Miroslav Plocháň)

Situácia sa začína prejavovať už aj v 14 dňových údajoch.

Od 29. januára vystúpala slovenská hodnota RSI 14 dní z hodnoty 7 na viac ako trojnásobnú hodnotu 24. 16 okresov má RSI 14 dní nad 50 a 9 okresov nad 60.

RSI 14 dní
RSI 14 dní (zdroj: Ing. Miroslav Plocháň)

Máme síce nižšie7 dňové celkové čísla, ale trend sa otočil a smeruje k vyšším hodnotám. Navyše14 dňová pozitivita PCR testov na úrovni 17,4 % je stále viac ako trojnásobok oproti stavu, keď sa situácia považuje po kontrolou. 

Zostáva očakávať, že dopady celoplošného testovania v najbližších dňoch otočia nepriaznivé trendy vývoja. Indexy RSI7 a hlavne RSI14 nás na prípadnú zmenu trendu upozornia ako prvé.

COVID-19 Rating Bratislava:

4. feb 19,16

3. feb 23,11

2. feb 27,25

1. feb 26,15

31.jan 27,21

30. jan 23,18

29.jan 22,13

Bratislava k 4. feb 2021 RSI7=41 RSI14=30

Za posledné tri dni Bratislava stúpa do horných častí rebríčka nepriaznivejšieho ratingu. Stále však má lepší COVID-19 Rating ako sú priemerné údaje za celé Slovenska. T o sa však takmer s istotou v najbližších dňoch zmení. 

KOMENTÁR/VYSVETLENIE K COVID-19 RATING OKRESOV SLOVENSKA.

V súvislosti s výskytom koronavírusu v okresoch na Slovensku, nás denne zaplavujú na internete rôzne rebríčky, hitparády, čierne, červené či fialové farby okresov na mapách.

Analytici počítajú, kreslia grafy a každý má svojim spôsobom pravdu. Otázkou je, aké údaje sa použijú k hodnoteniu okresov.

V snahe objektivizovať pohľad na regionálny výskyt koronavírusu na Slovensku, bol vytvorený index DGP-SK k porovnávaniu a následnému COVID-19 Ratingu okresov SR.

Do výpočtu indexu vstupuje celkove 11 ukazovateľov z okresov:

Posledný dátum počet nových prípadov za 7 dní

Mínus 7 dní počet nových prípadov za 7 dní

Rozdiel Posledný dátum počet Mínus 7 dní počet

Rozdiel v % Posledný dátum počet Mínus 7 dní počet

Posledný dátum 7 dňová incidencia na 100 tis. obyvateľov

Mínus 7 dní 7 dňová incidencia na 100 tis. obyvateľov

Rozdiel posledný dátum 7Di oproti mínus 7 dní 7Di

RSI 7 dní

RSI 14 dní

Posledný dátum 14 dňová incidencia na 100 tis. obyvateľov

Posledný dátum počet nových prípadov za 14 dní

Údaje vo forme tabuľky obsahujú 72 riadkov okresov + riadok “VŠETKY OKRESY”, ktorý obsahuje údaje za celé Slovensko.

Náhľad tabuľky okresov zoradenej podľa abecedy : 

Okresy podľa abecedy
Okresy podľa abecedy (zdroj: Ing. Miroslav Plocháň)

METODIKA VÝPOČTU COVID-19 Rating okresov Slovenska 

Cieľom je priebežne identifikovať okresy, u ktorých väčšina z vyššie uvedených parametrov presahuje celoslovenský priemer a zároveň porovnanie okresov mezi sebou. Zoradením tabuľky okresov ZOSTUPNE podľa niektorého stĺpca získame poradie/ prehľad okresov, vrátane porovnania s celým Slovenskom v riadku “VŠETKY OKRESY”/.

Okresy sú hodnotené 11. parametrami. Počítam pozíciu/poradie okresu pre každý parameter v rámci Slovenska.

Index DGP-SK je priemerná hodnota pozície okresu v 11 rôzne zoradených tabuľkách okresov. Má hodnotu od 1 do 73. Čím menšia hodnota, tým častejšie sa okres nachádza v horných častiach rebríčkov parametrov, t.j. má horšie čísla ako iné okresy.

Všetky parametre majú pri výpočte hodnoty DGP-SK rovnakú váhu. Z uvedeného vyplýva, že hodnotu indexu DGP-SK na úrovni 1 môže dosiahnúť iba celé Slovensko = “VŠETKY OKRESY” v prípade nepretržitého, viac ako 14 dní trvajúceho vzostupu nových prípadov.

COVID-19 Rating je stanovený ako poradové číslo okresu v tabuľke okresov, zoradenej podľa indexu DGP-SK vzostupne. Za desatinnou čiarkou sa nachádza pozícia riadku “VŠETKY OKRESY” v tabuľke.

Za výhodu popisovaného ratingu okresov je možné považovať skutočnosť, že sa nevzťahuje k žiadnymi fixným hodnotám. Bude fungovať rovnako, ak celkové čísla poklesnú na desatinu, alebo vzrastú 10 násobne.

Z jedinej hodnoty COVID-19 Rating bude možné spätne kedykoľvek vyčítať, ako bol na tom okres v porovnaní s ostatnými okresmi a celoslovenským priemerom k danému dátumu.

Okresy nad riadkom “VŠETKY OKRESY” sú tie, u ktorých je trend vývoja horší ako je celoslovenský priemer. Čím menej okresov sa nachádza nad súhrnými údajmi v riadku “VŠETKY OKRESY”, tým menej môžeme hovoriť výskyte veľkých ohnísk nákazy s parametrami prevyšujúcimi celoslovenský priemer.

COVID-19 Rating okresov Slovenska je aktualizovaný denne. 

Skryť Zatvoriť reklamu