História verzus súčasnosť II. ... ako to nakoniec dopadlo? Ako rozprávke ...“A je to!”

Na poslednom zasadnutí OZ 14.11.2016 sa riešila – niekto si myslí, že doriešila - ale nevyriešila, kauza nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená bez súhlasu poslancov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)
tam kdesi za bytovkou sa skrýva naša historická Románska rotunda
tam kdesi za bytovkou sa skrýva naša historická Románska rotunda (zdroj: FB Križovany nad Dudváhom-život v obci trochu inak)

Nájomnú zmluvu na prenájom obecného pozemku podľa osobitného zreteľa s nájomcom TINAMA s.r.o. Bratislava za účelom výstavby bytového domu v obci podpísala starostka obce po uplynutí platnosti pôvodného významu uznesenia, s porušením zákona o majetku obcí, uznesenia OZ, trestného zákona ... tých porušení by sa dalo nájsť možno ešte viac. Ale z akého dôvodu hľadať ďalšie porušenia platných právnych predpisov ? 

Nikoho to nezaujíma, hlavne nie tých, ktorí to mali dať do poriadku – poslancov obecného zastupiteľstva. Oni sú presvedčení, že to do „poriadku“ dali ! Nevieme, či na tento ich pocit mal vplyv spln mesiaca, ktorý po 68 rokoch zasvietil v noci po zasadnutí zastupiteľstva v plnej kráse a ktorú zase uvidíme až v roku 2034 .... Ďalší dôvod, aby sa 14.november 2016 zapísal do histórie obce Križovany nad Dudváhom a do Obecnej kroniky .... !!!

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

 

Otvorený list poslancom OZ, ktorý vraj prišiel po termíne

K prerokovaniu schválenia predĺženia Nájomnej zmluvy napísal bývalý starosta obce Ján Vrábel poslancom OZ Otvorený list, zároveň starostku obce požiadal v súlade s rokovacím poriadkom písomne o doplnenie programu zasadnutia a prerokovanie jeho žiadosti. Kto si list prečítal, jasne v ňom nájde obsah, ktorým Ján Vrábel žiadal o prešetrenie vzniknutej situácie a o poverenie hlavnej kontrolórky obce poslancami OZ vykonaním kontroly plnenia uznesenia č. 28/2015 zo dňa 16.03.2015. Po vykonaní kontroly má hlavný kontrolór stanovené v príslušnom zákone, aké kroky má ďalej podniknúť.

Ale pani starostka – povedzme si otvorene, nič iné sme od nej ani nečakali – nemienila toto do programu OZ zaradiť. Na upozornenie poslancov na Otvorený list argumentovala najprv tým, že pripomienky k programu prišli po termíne. Overovali sme si to u bývalého starostu obce, ktorý nám potvrdil, že emailovú poštu s prílohou „Pripomienky k programu OZ – 14.11. 2016“ - odoslal v piatok dňa 11.11.2016 o 11:58 hod.

SkryťVypnúť reklamu

Rokovací poriadok v Čl. 8 ods. 3) VZN č.4/2015, schválený na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 07.09.2015, uznesením OZ č. 72/2015 ustanovuje:Pripomienky k programu (vrátane prípadných návrhov na jeho zmeny a doplnenie) je možné doručiť vopred písomne alebo elektronickou poštou v predstihu do 24 hodín pred zasadnutím starostovi. Takto doručené pripomienky predloží pri schvaľovaní programu rokovania starosta.

Ako počítame, tak počítame – bez ohľadu na to, či je letný alebo zimný čas, od piatku cca 12:00 hod. do pondelka 18:00 hod. je 78 hodín. A to aj školák vie, že je viac ako 24 hodín! Takže argument starostky obce vyslovený na zasadnutí obecného zastupiteľstva, že „pripomienky k programu prišli po termíne“ – sa nezakladá na pravde !

SkryťVypnúť reklamu


Prednáška o tom, kedy sa podpisuje nájomná zmluva

Ďalším veľmi zaujímavým tvrdením starostky obce, použitým na uvedenom verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva - bolo vysvetlenie, prečo nepodpísala nájomnú zmluvu hneď po prijatí uznesenia OZ č. 28/2015 zo dňa 16.03.2015, ktorým jej poslanci OZ udelili mandát na jej podpis.

· Na verejnom zasadnutí Oz dňa 14.11.2016 odzneli tieto slová starostky obce: „nájomná zmluva, ktorá bola schválená ešte vo februári 2015 akceptovala, že budeme stavať v minulom roku... začali sa trúsiť jedno po druhom odvolania...

Tu si povedzme dôležité dátumy: Oznámenie o začatí územného konania bolo verejnosti zverejnené verejnou vyhláškou 10.06.2015, pretože stavebník podal žiadosť až 02.06.2015. Podotýkame, že nájomná zmluva stále nebola podpísaná, hoci žiadne odvolanie ešte neprišlo! Následne bolo 19.11.2015 vydané územné rozhodnutie - stále bez schválenej podpísanej nájomnej zmluvy! Prvé odvolanie prišlo až voči tomuto územnému rozhodnutiu 15.12.2015! A práve v tomto odvolaní poukázal vo svojom odvolaní štatutár firmy ITK, s.r.o. Križovany nad Dudváhom, na to, ženie je uzatvorená a v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. a zákona č. 40/1964 „47a ods. 1. zverejnená Zmluva o prenájme majetku obce medzi Obcou Križovany nad Dudváhom a firmou TINAMA s.r.o. o nájme pozemkov registra „C“ parc. č. 2106/2, 2156/2, 235/5 v kat.ú. Križovany nad Dudváhom. Upozornil, že ak sa do 3 mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu zmluva nezverejnila, platí že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Žiadal preto preskúmať problém účinnosti a platnosti zmluvy vo vzťahu zverejnenia. Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky však toto odvolanie dňa 25.01.2016 rozhodnutím OU-TT.OVBP2-2016/005629/Ta zamietol. Podotýkame, že v tom čase už uznesenie OZ nadobudlo iný význam, nakoľko do 31.12.2015 mal byť bytový dom postavený a skolaudovaný, v opačnom prípade nájomný vzťah zaniká.

SkryťVypnúť reklamu

Tu nám vŕta v hlave: Ako to, že starostka obce už v apríli 2015 vedela, čo sa udeje v novembri a v decembri 2015?

· Na uvedenom zasadnutí ďalej zazneli z úst starostky obce aj tieto slová: “stavebné povolenie, ktoré bolo vydané v apríli 2016 je priamo naviazané na nájomnú zmluvu, tak nájomná zmluva skorej nemohla byť v žiadnom prípade podpísaná, lebo stavebné povolenie ako vidíte, je na dobu dočasnú počas trvania nájomnej zmluvy na pozemok a jej dodatkov....tak z tohto dôvodu nájomná zmluva bola podpísaná až v roku 2016, až keď bolo tesne na spadnutie vydanie stavebného povolenia ...

Po vypočutí si týchto slov sa pýtame: Kto a na základe čoho ustanovil, že nájomná zmluva sa nemá podpísať po schválení uznesenia, ale sa má čakať na vydanie stavebného povolenia? Ako vedela starostka obce v apríli 2015, ako bude znieť stavebné povolenie v roku 2016 a že bude vydané na dobu dočasnú ??? Kto jej poradil, aby nájomnú zmluvu nepodpísala? Nie je v tom niečo iné? Nebude nakoniec pravda to, čo o tomto koluje v slovnom podaní po dedine, že starostka vyčkávala na výsledok parlamentných volieb?

· Pani starostka obce ďalej pokračovala: “Zmluva je podľa môjho názoru úplne v poriadku, pretože je akceptovaná do konca roku 2016... ja som nejako ani neprišla na to, že by som to uznesenie mala dať znovu ... Všetko sa posunulo ... zmluva je zverejnená, je v platnosti, je účinná ... “

Pýtame sa spolu s vami: Kto akceptoval zmluvu do konca roka 2016? Len stavebník, ktorému to vyhovovalo, ale nie poslanci OZ tak, ako im to ukladá zákon o majetku obcí!

Kto nám dá a kedy na uvedené skutočnosti pravdivé odpovede ? Od starostky obce sa ich nedozvieme a keby aj odpovedala, neviem, či jej niekto uverí! Veď ona sama v kontrole plnenia uznesení OZ, ktoré vykonala následne dňa 4.5.2015 - po schválení uznesenia OZ č. 28/2015 zo dňa 16.03.2015 - písomne jasne uvádza, že: „Nájomná zmluva je pripravená, podpísaná bude pred začiatkom výstavby, ktorý sa posúva, nakoľko vydanie územného rozhodnutia sa zdržalo, chýba kladné stanovisko Banského úradu š.p. Bratislava“. V tom čase ešte nikto žiadne odvolanie nepodal!


Na hlavu si sypali popol tí nepraví

Všetci poslanci obecného zastupiteľstva, prítomní na verejnom zasadnutí dňa 14.11.2016 uznali, že sa stala chyba a malo sa schváliť ešte jedno uznesenie, ktoré by splnomocnilo starostku obce podpísať prenájom obecného majetku podľa osobitného zreteľa po 01.01.2016. No akosi na to všetci pozabudli . Zástupca starostky obce dokonca apeloval na hlavnú kontrolórku obce, aby si svoje povinnosti lepšie plnila. Hlavná kontrolórka obce nebola na uvedenom zasadnutí OZ prítomná. Naša otázka – apeloval by poslanec obecného zastupiteľstva a zástupca starostky obce na hlavnú kontrolórku obce týmto spôsobom aj v prípade, že by bola prítomná ? Všetci prítomní poslanci hľadali vinníka, sypali si popol na hlavu ... Pozabudli však na to, že za tento „prešľap“ je zodpovedná hlavne starostka obce, ktorá je jej štatutárnym zástupcom a platená z rozpočtu obce. Na rozpočet obce sa „skladáme“ aj my, obyvatelia obce formou platenia daní. Ako k tomu prídu napríklad naši dôchodcovia, ktorí vždy na začiatku roka zodpovedne do najmenšieho centu vyplatia svoje dane a očakávajú, že za tieto bude zo strany samosprávy obce odvedená „poriadna robota“. V prípade starostky obce odmena za „robotu“, o ktorej aj na základe uvedených skutočností môžeme pochybovať či je poriadne odvedená, je jej mesačný plat stanovený na základe Zákona – navýšený príslušným uznesením OZ o 25% !

Diskusia na zasadnutí bola síce ostrá, aj keď v niektorých pasážach až na smiech ... keby to nebolo do plaču.

Páni poslanci obecného zastupiteľstva, tu nejde o jednostranný pohľad alebo „o akciu pár ľudí okolo bývalého poslanca parlamentu“, ktorí ako ich starostka obce nazvala v jednom medializovanom článku „...To sú ľudia, ktorí nemajú čo robiť. Skončili v parlamente a podobne,“ ale o kontrolu dodržovania sľubu poslanca zloženého na prvom ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu (poslanca obecného zastupiteľstva) uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Tu si je potrebné uvedomiť, že nám ide aj v tomto prípade o spoločnú vec - dodržovanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov pri správe vecí verejných. Napriek uvedeným skutočnostiam poslanci obecného zastupiteľstva nakoniec všetko „zlegalizovali“. Keď starostka obce dala hlasovať za uznesenie, ktorým sa predlžuje prenájom obecného pozemku podľa osobitného zreteľa do 30.06.2017 – toto hlasovaním 5 poslancov „za“ jeden „proti“ a jeden „sa zdržal“ , dvaja neboli na zasadnutí prítomní - z celkového počtu 9 zvolených poslancov vraj schválili ....

V zápisnici z uvedeného zasadnutia je uvedené:

Uznesenie OZ č. 87 /2016

Obecné zastupiteľstvo v Križovanoch nad Dudváhom schvaľuje Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemkov obce spoločnosti TINAMA s.r.o, Bošániho 9, 841 01 Bratislava zo dňa 10.03.2016, ktorý je prílohou zápisnice.

Hlasovanie poslancov :

Za : JUDr. Michal Antal, Marián Franko, Marián Hutta, Ing. Peter Hermanský, Ing. Marek Lisý,

Proti : Jozef Vrábel,

Zdržal sa : Juraj Záhumenský,

Neprítomní : Mgr. Jarmila Šturdíková, MVDr. Peter Horváth,

za : 5 proti: 1 zdržal sa: 1 (pri hlasovaní bolo na zasadnutí OZ prítomných 7 poslancov)

Uznesenie bolo prijaté.


Zákon o majetku obce nepustí - prenájom pozemku obce bez zverejnenia zámeru prenájmu podľa “osobitného zreteľa” nie je platný!

Zdalo by sa, že je všetko v poriadku. Až na jednu maličkosť. Uznesenie, ktorým je schválený prenájom obecného pozemku pre nájomcu TINAMA s.r.o. podľa osobitného zreteľa v dobe od 01.01.2016STÁLE CHÝBA !

Takže poslanci OZ schválili Dodatok k neexistujúcej zmluve o prenájme!

Zámer na prenájom podľa osobitného zreteľa musí byť podľa zákona o obecnom majetku zverejnený na verejnosti 15 dní pred schvaľovaním. Poviete si, veď bol zverejnený – v roku 2015, tak čo ešte chcete? Áno, v roku 2015 bol zverejnený zámer na prenájom obecného majetku osobitným zreteľom, ktorý bol schválený uznesením 22/2015 dňa 02.02.2015.Zverejnenie bolo 9.2.2015 a zámer bol zverejnený ešte na pôvodnej webovej stránke. Následne bol tento zverejnený zámer schválený už spomínaným uznesením OZ 28/2015 dňa 16.03.2015. Nájomný vzťah k pozemku ale skončil dňom 31.12.2015 ! Nakoľko stavba nebola do tohto termínu postavená a skolaudovaná podľa Uznesenia 28/2015 nedodržanie tohto termínu znamená zánik nájomnej zmluvy ! V Uznesení OZ č. 28/2015 zo dňa 16.03.2015, sa okrem iného uvádza: „Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31. 12. 2015 s tým, že nájomca sa zaväzuje bytový dom v tomto termíne postaviť a skolaudovať. Nedodržanie tohto termínu znamená zánik nájomnej zmluvy a povinnosť nájomcu vrátiť pozemok prenajímateľovi v pôvodnom stave, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.“

Po 01.01.2016 starostka obce svojvoľne prenajala obecný pozemok bez zverejnenia zámeru osobitným zreteľom a bez súhlasu poslancov s prenájmom. Zmluvu o prenájme podpísala 10.03.2016.

Zákon o majetku obce č. 138/1991 o prenájmoch majetku podľa osobitného zreteľa jasne ukladá v § 9a, odst. 9, písm . c), že pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa,o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

To znamená, že ak poslanci neodsúhlasili žiadny prenájom majetku obce a teda ani uzatvorenie nájomnej zmluvy, nemajú prečo odsúhlasiť predĺženie tejto zmluvy. Aj keď bola zmluva o prenájme zverejnená na webovej stránke – nie je platná, obec nezverejnila zámer prenajať pozemok a starostka obce nemala na uzatvorenie zmluvy žiadne poverenie.

 

Tak ako, odsúhlasili, či neodsúhlasili? Stále chýba jeden hlas za.

Na verejnom zasadnutí OZ 14.11.2016 poslanci hlasovali za predĺženie tohto nelegálneho prenájmu obecného majetku počtom hlasov 5 za návrh - z 9 poslancov. Poslanci, presvedčení o tom, že odsúhlasili predĺženie nájomnej zmluvy, o ktorej si mysleli že je platná, však mali v prvom rade odsúhlasiť zverejnenie zámeru prenájmu podľa osobitného zreteľa.A ten musí byť odsúhlasený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pri 9 poslancoch je to matematicky 5,4 - teda 6 poslancov. Takéto hlasovanie však nebolo.

Aj keby sme s obidvomi prižmúrenými očami chceli pripustiť, že uznesenie č. 87/2016 zo dňa 14.11.2016 nahrádzaodsúhlasenie zámeru prenajať obecný pozemok podľa osobitného zreteľa, nemôže byť platné už len z jedného dôvodu – chýba jeden hlas. Takéto hlasovanie totiž musí byť schválené trojpätinovou väčšinou, čo v súlade so Zákonom je v našej obci 6 poslancov obecného zastupiteľstva ! 

Rodený Kerestúrčan

Rodený Kerestúrčan

Bloger 
  • Počet článkov:  4
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Sme neorganizované združenie obyvateľov našej obce, ktorých zaujíma život v rodnej obci a záleží nám na jeho ďalšom smerovaní. Chceme pomôcť naším spoluobčanom "precitnúť", aby žili v slobodnej, demokratickej obci bez strachu z toho, že keď sa ohlásia, budú prenasledovaní... Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
SkryťZatvoriť reklamu