O mravnom páde mužského i ženského pokolenia

O mravnom páde mužského i ženského pokolenia
Písmo: A- | A+

Beda tomu, z koho pohoršenie pochádza! Je nanajvýš smutné, že práve touto vetou treba začať, ak sa chceme vyjadriť k pôsobeniu ženy súčasnosti.

Lebo žiaľ, každodenná realita nám neustále potvrdzuje, že obrovské duchovné predpoklady, darované ženskému pokoleniu zostávajú absolútne nevyužité.

Vyššia citlivosť a z nej prameniaca väčšia vnímavosť k duchovným hodnotám totiž úplne prirodzene predurčuje ženstvo k duchovnému vedeniu ľudskej civilizácie. Lebo najvyšším princípom vesmíru je Láska! A Láska je cit! Jemnosťou svojej vrodenej citovej schopnosti budú mať ženy vždy bližšie k tomuto princípu, ako muži. V tom je ich veľkosť a výsadné postavenie! V tom je skrytá ich vnútorná prevaha nad mužmi a s tým súvisí aj ich telesná krása a príťažlivosť.

Ale žiaľ v žene, ktorá si uvedomila túto svoju prevahu sa prebudila domýšľavosť. Namiesto pokorného prijatia darov, ktorými bola obdarovaná a ich využitia k duchovnému vedeniu a pozdvihnutiu ľudstva ich naopak začala zneužívať k vlastnému, osobnému prospechu. Nechcela pokorne slúžiť Stvoriteľovi a práve k Nemu viesť všetko okolo seba, ale ona sama zatúžila byť hodnou uctievania. A tak, namiesto vzájomnej spolupráce žien na pozdvihovaní spoločnosti k vyšším ideálom, dochádzalo k ich vzájomnému súpereniu a snahe odtrhnúť pre seba čo najväčší podiel vplyvu nad mužmi. Ženy začali umelo vyzdvihovať svoju krásu, lebo sa chceli stať ešte žiaducejšími. Ich márnivosti začal lahodiť čisto fyzický, plytký a povrchný záujem mužov. Vo svojom nepochopení vlastnej úlohy začali postupne prelamovať všetky hranice slušnosti, mravnosti a zdravého studu.

Len sa pozrime na dnešné ženské pokolenie, ktoré už takmer úplne zabudlo na svoje pôvodné poslanie – zušľachťovať, povznášať a pozdvihovať k Výšinám. Súčasné ženy chcú už iba za každú cenu strhávať pozornosť len na seba. Za každú cenu, pričom netušia, že tým strácajú akúkoľvek vlastnú dôstojnosť a v podstate „predávajú“ svoje telo, vystavujúc ho dobrovoľne napospas nízkemu záujmu mužov.

Aby sme však boli úplne spravodliví, ani muži v tom nie sú nevinne. Práve naopak! Sú vinní rovnakým spôsobom! Keby totiž boli odmietli nedôstojné správanie sa žien, museli by ony, chtiac nechtiac, zmeniť svoje postoje.

Žiaľ, mužom to ale prišlo veľmi vhod, lebo to dokonale vyhovovalo ich vlastnej, nízkej zmyselnej náruživosti. Namiesto odporu naopak ženy podporovali v ich v nesprávnom jednaní a podporujú ich v ňom doteraz! Nečisté priania mužov programovo a cielene dehonestujú ženy prostredníctvom vyslovených i nevyslovených požiadaviek na ich telesné odhaľovanie. Zmyselnosť, ktorou je naplnený myšlienkový život väčšiny mužskej populácie sa dnes v tej najvypuklejšej podobe prejavuje takmer na každom kroku. Tomu poplatný kult nahoty nemožno prehliadnuť v televízii, v divadle, v literatúre i vo všetkých ostatných druhoch umenia. Je prítomný v médiách, v tlači, v mužskom chovaní, v ich rečiach, vtipkovaní, proste všade! Šíri sa to ako nákaza, ktorá otravuje aj ľudí ešte sa snažiacich o čistotu vnútorného života a najmä mládež!

Väčšina žien sa však veľmi ochotne podvoľuje týmto požiadavkám. Strhávajúc takto jeden druhého klesá celá naša spoločnosť mravne hlboko nadol. Je však potrebné zastaviť tento úpadok! Zastaviť ho zvýšeným úsilím všetkých ľudí, ktorí si ešte zachovali aspoň štipku zdravého studu a zmyslu pre mravnosť.

Ženy dneška by sa preto mali stať bytosťami, usilujúcimi k Svetlu a k tým najvyšším ideálom, pretože na to majú všetky predpoklady. Jemnosťou svojho znovu nájdeného cítenia by mali v čistote a ušľachtilosti ukázať celému svetu cestu nahor. Ich úprimné snaženie by sa potom muselo úplne zákonite premietnuť do všetkého, čo s nimi súvisí. Do ich reči, chovania, hierarchie hodnôt, chodu domácnosti, výchovy detí i oblečenia.

A muži by mali chrániť čistotu žien. Nemali by žiť v domnení, že ju môžu beztrestne pošpiniť hoci len v myšlienkach, pretože platí, že: „Každý, kto žiadostivo pozrie na ženu, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci?“ Každá takáto myšlienka sa teda rovná smilstvu! A to už ani netreba hovoriť o slovách, alebo nebodaj činoch.

Pamätajme však, že zo všetkého tohto sa budeme musieť jedného dňa zodpovedať pred neúplatnou Spravodlivosťou! Nikto z nás nebude môcť potom dúfať v lacné vykúpenie spod obrovského bremena vín, ktoré sme si na seba uvalili svojim vlastným, nečistým vnútorným životom. Doľahne to potom na nás ako balvan.

Zmeňme sa preto a zo všetkých síl začnime dbať o čistotu svojho myslenia! Ako ženy, tak i muži!

Skryť Zatvoriť reklamu