Sú homosexuáli na Slovensku naozaj diskriminovaní?

Písmo: A- | A+

Nedávno som čítal anketu prezidentských kandidátov, kde pri otázke: „Ste za legalizáciu registrovaných partnerstiev osôb rovnakého pohlavia?", istý nemenovaný kandidát odpovedal: „Som za takú legislatívnu úpravu, ktorá by párom rovnakého pohlavia zjednodušila ich spoločné spolunažívanie, napr.: možnosť nahliadnuť do lekárskych záznamov partnera...". O pár dní na to sa začali Zimné olympijské hry 2014 a najznámejší internetový vyhľadávač odel svoje logo do dúhových farieb na znak podpory boja za rovnoprávnosť gayov a lesieb. Preto som si položil otázku, či sú homosexuáli na Slovensku naozaj tak  diskriminovaní alebo sa niekto len snaží navodiť pocit diskriminácie homosexuálov na Slovensku? Poďme sa na to pozrieť čisto z právneho hľadiska:

Častým argumentom zástancov registrovaných partnerstiev je, že homosexuáli nemôžu nahliadať do lekárskych záznamov svojho partnera. Podľa § 25 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 576/2004 Z.z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, môžu byť údaje zo zdravotnej dokumentácie sprístupnené formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby, okrem iného aj osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva a to v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve. Z uvedeného možno teda usúdiť, že každý, to znamená aj homosexuálny partner môže splnomocniť svojho partnera, na nahliadnutie do jeho zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý v plnomocenstve určí.

Ďalším argumentom zástancov registrovaných partnerstiev je, že homosexuálni partneri nemôžu po sebe dediť. Je to opäť nezmysel, pretože podľa § 461 slovenského Občianskeho zákonníka sa na Slovensku môže dediť buď zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov, pričom dedenie zo závetu (§ 476 a nasl. Občianskeho zákonníka) má navyše prednosť pred dedením zo zákona. Za predpokladu, že homosexuálny partner nemá deti, môže slobodne a bez obmedzení zriadiť závet podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, v ktorom si môže rovnako slobodne ustanoviť svojho dediča, hoci aj vlastného partnera. Preto tvrdenie, že homosexuáli po sebe nemôžu dediť je opäť len ďalšou fikciou.

Rovnako sa môžeme stretnúť s argumentom, že homosexuáli nemôžu za seba vystupovať pred úradmi. To je opäť omyl, nakoľko podľa § 17 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. To znamená, že homosexuálny partner sa môže dať pred úradmi slobodne zastupovať svojim partnerom, pričom jedinou podmienkou je napísanie plnomocenstva. V nadväznosti na vyššie uvedené je pre úplnosť potrebné spomenúť, že existujú aj úkony, pri ktorých nemôže konať ani manžel za manželku, ako napr. pri prevzatí nového občianskeho preukazu, ktorý vydajú len jeho majiteľovi a nikomu inému.

A čo preberanie poštových zásielok? V tomto prípade adresát môže splnomocniť ktorúkoľvek plnoletú osobu, aby za neho prijímala všetky jemu adresované zásielky. Splnomocnenie musí byť vyhotovené na tlačive pošty  alebo overené oprávneným orgánom (napr. notár, súd). Ak chce adresát aby mu splnomocnenec preberal aj zásielky určené do vlastných rúk, musí to byť v splnomocnení osobitne uvedené.

Homosexuálne orientované osoby môžu spolu slobodne žiť a kúpiť si spolu dom alebo byt ako podieloví spoluvlastníci, môžu po sebe dediť na základe závetu, nazerať do zdravotnej dokumentácie partnera na základe plnomocenstva, nechať sa zastupovať pred úradmi alebo preberať za seba poštu. Na základe vyššie uvedenej stručnej analýzy môžeme skonštatovať, že homosexuálne orientované osoby na Slovensku nie sú v žiadnom prípade diskriminované oproti heterosexuálnej väčšine, ako je to dnes častokrát prezentované.

Skryť Zatvoriť reklamu