Hry pod lipama a iné boje

Spomínám téš, že tesklivú jeseňí atmosféru pod lipama dokreslovali duňáky, keré sme robili z napadaného lipového lísťá (cigarety z ňeho nechutili, prosťe Lipy to nebyli), oheň a teplo z ňeho nás pritahovali jak osy sladké hňiličky

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Naša ulica v smjeri od Holíčského zámku nahore napravo končila takým čapatým lichobježňíkem, na kerém byli vysaďené staré krásné lipy, pod kerýma by rostla tráva, keby sme tam my ďecka nehrávali fotbal. Toto hrišťe od cesty ďelila uš len škarpa, príkopa. Z druhej strany vysoká murovaná ťehlová sťenka s fortelňe vyšpárovanýma škárama, se stĺpama na kerých byly betónové čepice a na ňich zamurované ostré železá v tvari kosáka smjěrujícím špičkú do záhrady OUNZ (Okresňí úrad národňího zdravjá) a na ňich natáhnutý ostnatý drát v dvoch, či troch radoch. Prelést do tejto zahrady byl problém, ale vylést z ňí ešťe vječší. Túto záhradu komunisťi aj s velikú vilú znárodňili ňejakému pánovi Špankovi a v tem časi ju mjela f prenájmě ňejaká súdruška proletárka, kerá v OUNZi robila posluhovačku a upratovačku. A pod týmato lipama sa odehrávala naše ďetstvo, mladosť aj puberta.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

V príkopje rostli nádherné rozbujňené lopúchy s obrovskýma listama, keré pohodlňe schovali tam čupícího alebo ležícího chalana. Ňic lepší nás nenapadlo, jak sa rozďelit na dvje bojové skupiny, nabrat do kapes plno né najmenších kameňú a zaujat bojové pozícije. Jedňi za stromy, keré pri svojem úcťihodném vjeku holobradého výrostka skovali a ochráňili bes problému. Druhí zase f príkopje. Tých ale chráňili len ty husté lopúchy a hlúbka príkopy. Začal boj a kameňe létali tak, jak ket kameňovali Svatého Štefana mučeňíka. Vječšinú bes zásahu živého cíla. Lenže. F tem sem si všimel, že kameňe proti mňe létajú z jedného místa zákopu, potom prestáfka a asi o dva metre dálej sa lopúchové listy v škarpje trošku trasú. Bylo to tak, že istý Vladin pálil z jedného štandu a na druhém si chystal muníciu. Opáčil sem a hodil kameň do místa traseňá. Zrázu tresk, vresk a obrovský nárek a krik. Trefil sem ho naslepo takým neúročným šutrem rovno do čela tesňe nad oko. Prúser jak mraky, krvi jak na jatkách a pán dochtor mjel okamžitú robotu. Uš nevím kolko štichú to vydalo a téš uš nevím kolko buchancú a facek sem ot pána dochtora, mojeho tatu, schytal já.

SkryťVypnúť reklamu

Ket spomínám naozajstné chlapčenské boje, mezi velice zajímavé aj se zvukovýma efektama bylo metáňí gule tak s prúmjerem aj deset centimetrú z mokrého ílu napichnutého na pružnej léskovici. V Holíči robili ňejakú kanalizáciju alebo vodovod a ílovitá zemina z vykopaných ryh ňejaký čas ležala na hromadách. Pocity blaha víťaza spúsobovala taká trefa s palice švihem vymršťenej z mokrého ílu uplácanej gule, ket ste utekajúcího neprítela trefili direkt do chrbta, na kerém sa gula nádherňe rosplácla na takú palacinku. A to bylo spojené s rajským duňivým zvukovým efektem vďeka kinetickej energiji, kerá sa tú peckú pretvárala na zmňeu tvaru hmoty, tuším sa ten sprúvodňí jaf deformujících sa molekulových mrížek volá akustická emisija.

SkryťVypnúť reklamu

Túžbú každého chalana bylo mjet závodňícké kolo s baranama, se zadňí prehazovačkú minimálňe s trojkolečkem a najlepší s prehazovačkú aj predňí. F tém časi Esku alebo lepší Favorit. Mjel sem smolu, lebo múj otec, kerý jezdil k pacientom aj na koli, mjel ťašký pánský bicykl se štanglú, se širočajznýma balónovýma kolesama a blatňíkama a festovňím nosičem na zadu na ten dochtorský vercajch a ten čašký stroj mi požičával. Každý normálňí chalan by sa ftedy mosel za taký bicák velice hambit. Aj já, aš do času, ket sme vymysleli bojovú hru s fazulkovýma pištolama. Fungovalo to tak, že do štipca, klokňe sa do gumičky z duše kola na špagátku vložila fazulka, gumička sa natáhla a zavaďila o predňí hrebíček. Po stlačeňí klokně tach gumky vymrštil fazolku dopredu, jasné, ža balistika letu tvarovo né ideálňí fazolky byla nevyspatatelná. Sem tam sa ale nějaký ten zásach zdaril. Vylepšená pištol byla dvojranofka, teda dvjě klokně vedla sebja. Lepší majstri si vyrobili na temto princípje aj malé pušky, já sem dokonca vymyslel a v starečkovej stolárskej dzílňi vymajstroval mechanizmus spúšťe kohútkem a pažbu sem vybil cvokama jak mňel náčelňík Inčučúna. Muníciju sme kradli v maminých komorách, o to bylo méňej fazulovej poléfky a tým méňej perličkových kúpelú ve vaňičkách, f kerých nás každý večer rodičé kúpávali. No a ftedy podrostlo na významje otcovo kolo. Stala sa z něho pojízdní pevnosť , vojnová loď s ohromnú palebňí silú. Jeden bojovňík na nosiči, jeden na štangli, další na riďítkách a já šlapač. Kolikpak žápadoňemečkejch šoudruhú to vešlo do obrněného transportéru? A týmto bicákem sme najížďali na obráncú hájících svoju pevnosť za nakládanýma sáhama dreva na dvori. Rodičé sa aňi nečudovali proč na tých místách príšťí rok vyrostali samé fazule. Nejsu si celkom istý, či to byla celkom neškodná zábava a či letící fazolka mjela dosť energije na vybiťí oka? Ale co, múj otec mi vyprávjal, jak oňi puberťáci proti sebje na Kalváriji bojovali s podstatně silňešíma a výkoňejšíma prakama nabitýma inačí munícijú... Toto sme v našej partiji radši ňikedy neskusili.

SkryťVypnúť reklamu

Zato pot fplyvem Winetuovek tomahawky ano. Naozaj čepel z nabrúseného plechu mohla narobit vážnú šarapatu. Házali sme ich po sebje v lesi za réčkú Valšú. Sem tam sa letící tomahawk nádherňe zasekel do stromu, za kerým sa kryl neprítelský Komanč. Zázrak, že ket sme vyrostli, zostali nám všecky prsty, oči, zuby, uši, koža v celosťi a tak podobňe. Myslím, že proti temu vroďenému zvíracímu inštiktu bojovňíka a lovca stáli všeci Anďelé strážňí...

Naprík temu, že hrišče pod lipama nemjelo rozmjery aňi tvar Marakány, v útoku nám bráňili asi tri, štyri lipy, keré roky rostli furt na tém istém mísťe a z pohladu našeho fotbalu dosť nevhodňe, fotbal sme tam aj tak masťili skoro denodeňe. Ftedy sme hrávali s takýma nafukovacíma gumovýma fotbalkama balónama z hračkárstva asi tak za dvje - tri kačky. Často sa stávalo, že balón v zápali boja preleťel do spomínanej zahrady. Ket paňi nájemkyňa byla tam, vyleťe sofort naspátek, ale preťatý kosákem. Ket né, záhrada byla nedobytná, tak na druhý deň. Spotreba habánú byla neúnosná a išlo nám to dosť do kapesňího. Trebalo ťaškú finančňí situáciju naléhavo rešit. V raňích dobách naivňího socializmu byl zbjer papíra, coby druhotnej suroviny mohutňe súdruhama organizovaný. Hlavňe ve školách ve všeckých trídách sa porádali súťaže o najlepšího zbjeratela. Blísko školy byla dokonca pristavená búda a kontajner s chlapem, kerý vážil a tríďil donesený zvázaný papír do balíkú a vystavoval úradňí potvrďeňá se získanýma bodama. Asi nás ve školi špatňe učili ten vstach k robotňíckej trídě, k společňímu majetku, k jěďinej straně a vláďe, lebo, ket vypísali prvňí cenu, ozajstňí koženú nafukovací fotbalku, zapomňeli sme na společenské zájmy a kódex budpvatela socializmu a vymysleli sme plán súkromňí, nech nám je odpusťené, lebo to byl plán kolektívňí, co bylo tenkrát velice v móďe. Omezili sme prísun starého papíra do společňího a začali zbírat do vlastňího. No a do stredu balíka sme pribalovali ťihlu tak, aby velikosť balíka a jeho váha s ťihlú byli v dialektickej jednoťe, kerú aňi skusený odebíratel v búďe neodhalil. Odnésli sme do zbjeru dostatek ťihel na to, aby sme tú fotbalku naozaj vyhráli. Pamatám si, že jejím spráfcem byl ustanovený kamarád Drmol, protože jeho tata kuťil súkromňík mjel kompresor hoďící sa na nafukovaňí teho balóna. Jaký byl osud našej lopty, či její život ukončil srp (tentokrát bes klaďiva), uš fakt nevím.

Druhý ekonomicky úspornější variant zábavy byl pozemňí hokej s hokejkama s vlastňe vyrobených bakulí a s handrovú lopťičkú. Alebo ket byla núza najvyšší, tak guličky alebo kaménky vyhazované a chytané jednú rukú v rúzných stanovených kombinácijách. Moselo nám to stačit a aj v časoch bes mobilú a internetu stačilo.

 Po druhej svjetovej vojně okrem studenej vojny začala aj éra kozmonautiky. A tá nás inšpirovala k zajímavej zábavje. Predstafte si z celuloidového pravítka ulomený trojuholňík, zabalený do staňijólu a v jedném rošku urobená malá ďírka, čiže raketa s tryskú. Potem z drátu trojnoška s malú plošinkú na uložeňí rakety, pot kerú sa zapálila svíčka. Palivo rakety (celulojd) v istém okamžiku spontáňe vzbĺklo a vyvíjající sa spaliny, plyn, nemohli ňikam utéct len ces tú ďírku. Podla všeckých fyzikálňích zákonú, pokát sa staňiól tlakem spalin nevzdul alebo ho dokonca nerostrhlo, raketa odšartovala a krútivým špirálovytým pohybem efektňe odstrelila se sípavým sprúvodným kvílivým zvukem a s dýmem z tryskového motora. Nádhera. Neríkajíc, že jak sme sa pritem zdonalovali v lepším poznáňí fyzikálňích zákonú. Vedlajší nežádúci efekt byla ale slušná spotreba školských lineárú. A ket sme u tej pyrotechniky, tak klúč se stredovú dírkú (ná jak fčil dózické klúče) do kerej sa strkal hrebík se zatupenú špičkú, téš nebyl márný špás. Klúč a hrebík byly spolem uvázané na jedném špagátku vhodnej hrúbky a dlúšky, empiricky zisťenej vytrvalým tréningem. Do ďírky sa nasypala rozdrvená zápalňí zmjěs získaná z hlaviček sirek, zasunul sa klinec a cvičeným rýchlym pohybem tresk túto sústavú hlavičkú klinca o pevnú podlošku (stěnu, betón, dlaždice a tak podobňe). Odmněnú byla ohlušijící rana. Ket pyrotechnik, kerému s jídlem rostla chuť, prehnal dávku fosforu a síry, po výbuchu klúč rostrhlo, že na konci vypadal jak víchricú odlomená suchá halus stromu alebo jak čírová šťica známeho fotbalistu Hamšíka. A tak postupně v našich domácnosťách chýbali z vjěčšiny dverí, skriňí, skrinek a šuflíkú v zámkoch klúče, co evidentně prispívalo k temu, že sme vyrostali v otevrítéj společnosťi.

 Naostatek sa priznám, že múj životňí prvňí, ozajstňí, silný, nepančovaný a nefalšovaný erotický zážitek tak, že dofčilkaj pri jeho spomínke spod lip, cíťím to známé štěklivé chvjeňí tam, šak víte, v kapsách u gaťí, sa uďíl právje pod lipama . Jak uš bylo povidané, f tej budovje OUNZ byli zubári ze sestričkama a zároveň aj zubňí technici. Pred túto budovú byla lavička, na kerej sme s chalanama často sedávali, kecali, sňili, plánovali, po zápasi oddychovali. No a tam pracoval aj zubňí technik Marťin se svojú ženú – sestričkú Evú, kerí po roboťe jězdili dom na takej starej motorke, péráku myslím. Pán Marťin si sedel jak prvňí, držal stabilitu motorky a paňi Efka sa ho chytila za ramena, jednu nohu na stupátko, druhú prehoďit ces sic a sednút na zadňí sedadlo. No a tá milisekunda zdvihnutej nošky poodhalila rovno proti mně, seďícího na lavičke zvjědafca, né právjě f tej dobje najtěsnější gaťky a celkom slušný náznak teho fúzatého (ftedy nebyla móda holeňá) ženského zázraku pod ňima. Oňi ňic netušíc otfrčali a já sa s tých mrákot probírám dofčilkaj.

Aš sa preberu, napíšu další povídku.

dedo Pejo

Štefan Vidlár

Štefan Vidlár

Bloger 
  • Počet článkov:  776
  •  | 
  • Páči sa:  1 292x

Emeritňí Doc. Ing. Štefan Vidlár, CSc. alias dedo Pejo, rodák z Holíča ze severňího Záhorá (70, 176, 120, 630 – vjěk, výška, váha, dúchodek v euro), odejdúc na penziju z Prešporku žit na Záhorí tentokrát s ozajstnýma zvírencama, aby mu čekáňí na pravdu Boží lachší ubíhalo, insitňe píše a veršuje vážňe aj ze srandú s chybama v zmuchlanej Záhoráčťině a ňekedy aj po slovensky. Politická satira mu neňi cuzí. (Sem tam pridá aj fotku.) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

711 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu