Svetielko na konci tunela (Esej č. 3)

Písmo: A- | A+

Keď som v roku 2003 písal o potrebe univerzality a uniformity dôchodkového systému, ani vo sne mi nenapadlo, že o sedemnásť rokov bude táto téma ešte živá.

Realizovaná dôchodková reforma v roku 2004 síce priniesla čiastočnú nádej, ale následné zásahy do systému ju dokázali bezo zvyšku zhatiť.

S cieľom znížiť transformačné náklady bol zavedený dobrovoľný vstup do starobného dôchodkového sporenia. A bolo po univerzalite.

Obrázok blogu

Princíp univerzality (a uniformity) má priniesť zásadu uplatňovania rovnakého práva v dôchodkovom systéme pre všetkých občanov Slovenskej republiky s povinnosťou zabezpečiť všetky oprávnené osoby podľa rovnakých pravidiel. Tento princíp návrh ústavného práva deklaruje v článku 2, ale ďalšími svojimi ustanoveniami ho aj neguje.

Nejde teraz o pozíciu ozbrojených zložiek.

Tým len politici nevedia predložiť riešenie, ktoré by zachovalo ich sociálny štandard v rámci univerzálneho systému v kombinácii s doplnkovou schémou. Aj to by sa dalo, ale nateraz to nie je kľúčové.

Zásadnou prekážkou univerzality systému je pravidlo dobrovoľnej účasti v druhom dôchodkovom pilieri. Návrh ústavného zákona síce ukladá povinnosť pri vstupe na trh práce vstúpiť aj do starobného dôchodkového sporenia, ale dáva možnosť aj z neho vystúpiť. A to je hrubá chyba.

Deklarujeme univerzálny systém, ktorý nám však naďalej bude produkovať dve skupiny dôchodcov s odlišnými nárokmi.

Keď hovoríme o tom, že dôchodkový systém tvorí starobné dôchodkové zabezpečenie a starobné dôchodkové sporenie, kde je potom problém, aby konečne od určitého dátumu bol systém univerzálny?

Teda pre všetkých rovnaký. Teda dvojpilierový.

Zbavíme sa zbytočných debát o krátení dávok z priebežného financovania, ktoré navyše dnes výrazne znevýhodňujú práve účastníkov dvojpilierovej schémy. A každý občan bude pre budúcnosť vedieť, že táto časť dôchodku je z jeho celoživotných úspor a táto je zo solidárneho priebežného financovania. Nebude možné sa schovávať v anonymných vodách priebežného financovania.

Každý bude mať rovnaké práva a získa aj rovnako vypočítané nároky. Systém bude univerzálny. V jednej časti čiastočne solidárny, v druhej čisto zásluhový. Ak pobyt v starobnom dôchodkovom sporení v dĺžke celej pracovnej kariéry nedokáže zabezpečiť zmysluplnú dávku, tak by zmysluplnú dávku nemal poskytnúť ani systém priebežného financovania. Pre týchto občanov sa rozprávajme o sociálnej pomoci a nie o dôchodkovom systéme.

Úporná snaha autorov predloženého návrhu ochrániť pozíciu druhého piliera cez minimálnu výšku príspevkov a podobné ustanovenia ostro kontrastuje s odmietnutím možnosti pevne ukotviť druhý pilier ako neobíditeľnú súčasť povinného dôchodkového systému.

Je tu ešte jeden argument

Tým, že sa vrátime k povinnému vstupu do dvojpilierovej schémy, nielenže bude systém zrazu univerzálny, ale navyše zasvieti aj svetielko na konci tunela. Svetielko dávajúce nádej, že konečne raz ukončíme transformačnú etapu, ktorej základy boli položené už v roku 2004. Pravda, je to o 16 rokov neskôr, ale Slovensko už nebude musieť udržiavať donekonečna dve paralelné dôchodkové schémy. 

Michal Němec, odborník na dôchodkový systém a zakladateľ prvej doplnkovej dôchodkovej poisťovne na Slovensku

Michal Němec
Michal Němec 

Tri eseje, tri zamyslenia

  1. Tomu, kto nevie, do akého prístavu pláva, nepomôže žiaden vietor

  2. Je rozdiel medzi zmyslomvýznamom druhého piliera?

  3. Svetielko na konci tunela

Upozornenie podľa zákona č. 43/2004 Z. z.: S uzatvorením zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší alebo propagovaný výnos portfólia dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou budúceho výnosu portfólia dôchodkového fondu. Činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.