Zlepšenie sociálnej starostlivosti v Petržalke

Písmo: A- | A+

Začali prebiehať predstavovania sa kandidátov na primátora mesta a starostov mestských častí. Zúčastnil som sa televíznej diskusie ako kandidát na starostu Petržalky v nemenovanej televízii. Na päť otázok sme mali rezervovaných desať minút, čo by za normálnych okolností mohlo možno aj stačiť, ak by však tými témami neboli dlhé roky našu mestskú  časť traumatizujúce problémy. Väčšinu času, keďže sa moderátorka programu neunúvala  ich vysvetliť pred zadaním otázky,  zabralo  aspoň čiastočné vysvetlenie pojmov a uvedenie diváka do konkrétnej problematiky. Nemožno sa preto  diviť, že na diskusiu o konkrétnych predstavách o  riešení problémov potom nezostalo veľa času. Neviem sa vyrovnať s pocitom, že som k jednotlivým nastoleným problémom mohol povedať podstatne viac, ako mi umožnil poskytnutý časový priestor. Preto využívam túto formu komunikácie  a po etapách chcem svojmu čitateľovi predstaviť jadro problému a zároveň aj predložiť svoj projekt riešenia konkrétnej otázky.  Pôjdem pekne po poradí.

Uvedomujem si, že generálnym problémom budúcich rokov bude zlepšenie sociálnej starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc iných, najmä mesta a mestskej časti. Táto povinnosť im vyplýva z prenesených kompetencií od štátu. Na otázku moderátorky, ktorý z problémov vidíme ako najdôležitejší z pohľadu poradia a priority, odpovedali moji konkurenti - spolubesedníci, že doprava.

Ľudský život, ľudská dôstojnosť, starostlivosť o mladé rodiny, otázka, kde budú bývať, kde rodičia umiestnia svoje deti v čase, keď budú musieť ísť do práce, to všetko je pre ostatných kandidátov na starostu Petržalky sekundárne. Čo bude s našimi staršími spoluobčanmi odkázanými na pomoc iných, kde budú v ťažkých chvíľach svojej odkázanosti bývať, kto sa bude o nich starať, kto im bude pomáhať, kto im bude robiť spoločnosť v čase samoty, to ich rovnako neprinútilo otázke dať prioritu.

Som presvedčený, že starostlivosť o odkázaných, o mladé rodiny, o seniorov, o ľudí, ktorí stratili svoje domovy, svojich blízkych, o ľudí vytlačených na okraj spoločnosti, bude v prípade môjho zvolenia za starostu Petržalky popri efektívnom a hospodárnom spravovaní vecí verejných prioritou číslo jeden.

Každá komunita dotknutých v tejto sfére vyžaduje osobitný prístup.

Začneme našimi seniormi, ľuďmi, ktorí tejto spoločnosti odovzdali všetko. Život strávili poctivou prácou a zaslúžia si dôstojné prežitie jesene svojho života. Nie všetci majú šťastie, že im ich starosti vyriešia zarábajúce deti. Tým menej šťastným sme povinní poskytovať také služby, že nebudú mať pocit človeka zbytočného, prekážajúceho iným a s nostalgiou spomínajúceho na dobré časy. Ľudia, ktorým budú poskytované služby sociálnej starostlivosti či už formou terénnej opatrovateľskej služby, či v denných stacionároch alebo v sociálnych zariadeniach, sa na kontakt so sociálnym pracovníkom musia tešiť, mať radosť z jeho prítomnosti a cítiť lásku, s ktorou on svoju prácu musí vykonávať. Na výbere takých pracovníkov sa musia podieľať odborníci, títo pracovníci musia byť pravidelne na základe výsledkov ich práce ocenení priamym hodnotením ich klientmi a špecialistami z tejto oblasti. Kontrola efektívnosti prostriedkov vynaložených na sociálnu starostlivosť musí byť dôsledná a jej výsledky musia slúžiť na zlepšovanie kvality služieb.

Modernizácia, rekonštrukcia a výstavba zariadení sociálnej služby, denných stacionárov a domov dôchodcov sa musí riadiť zásadou zvyšovania komfortu pobytu svojich obyvateľov.

Hlavný princíp služby musí spočívať v „zachovaní ľudskej dôstojnosti“ jej poberateľov.

Starostlivosť o mladé rodiny.

Dnešná prax je taká, že mladá rodina, ktorá sa snaží nájsť si miesto v spoločnosti, získať zamestnanie, splodiť a priviesť na svet malé deti, vychovávať ich v slušných životných podmienkach, musí mať k tomu primerané majetkové aj finančné prostriedky. Často k tomu môžu pomôcť dobre situovaní rodičia. No takých prípadov je menej.

Mladej rodine musíme poskytnúť možnosť finančne aj spoločensky sa postaviť na nohy. Na to, aby dostala nájomný byt od mestskej časti, ako jednu z podmienok musí preukázať, že nemá dostatočný príjem. Dĺžka nájmu bytu je stanovená na jeden rok, kedy rodina musí opäť predložiť potvrdenie o príjme na posúdenie oprávnenosti nájmu. Nepoznám veľa prípadov, kedy sa mladej rodine podarilo zlepšiť svoju príjmovú stránku počas jedného roka natoľko, aby si mohla dovoliť zaobstarať svoje vlastné bývanie. Zvlášť, keď sa rodine narodilo malé dieťa. Potom túto rodinu naháňame, aby po roku vydokladovala svoj príjem. No čo ak jej príjem je iba o niečo vyšší, ako je stanovená hranica ? Vyhodíme túto rodinu na ulicu? Preto budem presadzovať zvýšiť dobu nájmu na tri roky. Že sa tým zníži cirkulácia bytov ? Možno, ale zvýši sa istota a kvalita života mladých rodín. Našou úlohou je stavať nájomné byty. Viac a rýchlejšie. Kde na to vziať? Lepšie hospodáriť s prostriedkami, vytvárať zdroje na financovanie výstavby nájomných bytov, využívať prostriedky z fondu rozvoja bývania a zlučovať prostriedky so súkromným sektorom. 

Petržalka musí hospodáriť s tým, čo má. Stratila veľa nedôsledným riadením sčítania obyvateľstva a kontrolou nad jeho procesom, kedy celé vchody neboli započítané z dôvodu nevyzdvihnutia sčítacích hárkov sčítacími komisármi. Státisíce EUR vyleteli komínom nedôslednosti zodpovedných pracovníkov vedenia mestskej časti, na čele s dosluhujúcim starostom. Kto nekontroluje, ten nevie riadiť. A ani v skutočnosti neriadi. V anglickom jazyku slovo „control“ má viac významov, no znamená aj riadiť, aj kontrolovať.

V sobotňajšej diskusii kandidátov na primátora mesta sa k tomu priznal aj dosluhujúci primátor. Citujem: „Nedôsledným prístupom pri sčítaní obyvateľstva sme prišli o 5 miliónov EUR. “ Aj on je za to zodpovedný. Dvadsať tisíc ľudí sa nezapočítalo ! Vláda prideľuje mestám a obciam na ich financovanie podiel na dani z príjmov fyzických osôb podľa počtu osôb evidovaných podľa posledného sčítania obyvateľstva. Čo myslíte, aký podiel na tom nedostatku má Petržalská nedôslednosť? Odhady počtu jej obyvateľov hovoria o niečo cez 130 tisíc. Reálny počet sčítaných je cez 116 tisíc. Potom plačeme, že sme málo dostali, že nám chýba na to, či na ono. To už nie sú státisíce, ako som uviedol vyššie, tu sa jedná o milióny. Milióny, ktoré mohla Petržalka každoročne dostať na financovanie sociálnej starostlivosti, dopravy, parkovania, čistoty, vzdelávania, kultúry, športu, čistoty a vlastne všetkého. Pri rozpočte cca. 30 miliónov EUR ročne predstavuje 1 milión viac ako 3 percentá.

Nechcel som sa púšťať do kritiky iných, no nechal som sa strhnúť neschopnosťou iného prijať zodpovednosť za svoje činy. Za neschopnosť priznať si vinu na terajšom stave príjmov a nedostatku prostriedkov na financovanie služieb občanom.

Vysvetlenie starostu na moju poznámku, že je za to zodpovedný a nesie ako hlavný riadiaci pracovník miestnej samosprávy za to plnú zodpovednosť, mi nestačí. Výhovorka, že on nemôže za to, že niektorí ľudia odmietli vpustiť sčítacích komisárov do svojich bytov, je alibizmus. Ide o tisícky obyvateľov. Môj známy vravel : Keby pán komisár zazvonil napríklad na náš zvonček zdola, ja osobne by som mu bol prišiel otvoriť. Čakali sme ho, on neprišiel. Celý náš vchod nebol započítaný. 60 bytov. Iba u nás ide približne o 150 ľudí. Aká bola kontrola pri preberaní hárkov? Jeden či dva byty vo vchode, beriem. No celé vchody ? Predsa museli vidieť, že im tie hárky chýbajú!

Ak sa jedná o pridelenie peňazí na základe počtu niečoho, je možné očakávať tri varianty:

Jeden nadhodnotí, aby dostal viac. Druhý poctivo spočíta a nahlási spravodlivo. Tretí je neporiadny, nespočíta dôsledne a nahlási menej.

Prvého vyhlásia za podvodníka a odsúdia. Druhý dostane, čo mu patrí a je spokojný. Tretí ? Narieka na nespravodlivosť. Má málo. Čo si asi o ňom myslí ten druhý ?

A tak vážení voliči. Vyberte si jedného z nich tiež podľa toho, čo si o nich myslíte. Vo Vašom výbere chcem byť tým druhým, poctivým a zároveň vo voľbách chcem zvíťaziť. Žeby druhý mohol byť víťazom ?

Dámy a páni, ale som sa oduševnil! Poviem to inak: „Chcem vyhrať !“

Skryť Zatvoriť reklamu