Ako zabezpečíme dostatok kvalifikovaných a spokojných zdravotníkov?

SÚČASNÁ SITUÁCIA Investície do ľudí pracujúcich v zdravotníctve sa u nás dlhodobo zanedbávajú, čo samozrejme neostáva bez následkov.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Už v súčasnosti pociťujeme nedostatok zdravotníckych pracovníkov, súvisiaci s demografickým vývojom, ktorým som sa zaoberal v jednom z mojich predošlých blogov, ale aj s útlmom záujmu o prácu v zdravotníctv

e. Na nedostatok sestier už dlhodobo upozorňuje aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, pričom kritizuje prehliadanie dôsledkov, ktorými sú napríklad ohrozenie kvality starostlivosti, potenciálne zatváranie oddelení či preťaženosť personálu. Rovnako začínajú chýbať všeobecní lekári či pediatri, pretože mnoho z nich odchádza za prácou, sprevádzanou lepšími príležitosťami, ale i finančným ohodnotením, do zahraničia. Na konci dňa tak na vzniknutú situáciu dopláca práve pacient. Strana SaS má riešenia pre všetky skupiny zdravotníckych pracovníkov. Bližšie v našom programe 138 riešení SaS pre lepšie zdravotníctvo.[1]

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Zdravotné sestry

V súčasnosti u nás pripadá na 1000 obyvateľov 5,65 sestry. Len pre porovnanie v Nemecku je to 13 sestier, v Rakúsku a Česku 8 a v Maďarsku 6,47 sestier na 1000 obyvateľov. Čísla sú alarmujúce aj z pohľadu veku. Podľa NCZI u nás v roku 2017 pracovalo 30 732 sestier a ich vekový priemer je 47 rokov. Na Slovensku nám preukázateľne chýba niekoľko tisíc sestier. Zdravotníctvo bez zdravotných sestier bude kolabovať a hrozí absolútna nefunkčnosť. Alarmujúci nedostatok sestier vidíme už dnes napríklad na klinikách a oddeleniach Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Praktické sestry, ktoré poznáme pôvodne ako zdravotníckych asistentov sú podriadené sestrám, ktoré sú zodpovedné za koordináciu ošetrovateľskej starostlivosti. Momentálne sestry môžu delegovať až 35% základných činností na praktické sestry, vďaka čomu sa môžu vo väčšej miere venovať výkonu svojich odborných činností. Širšie uplatnenie praktických sestier v praxi je reálne, avšak evidujeme ich značný nedostatok. Prehodnotenie počtu praktických sestier v zdravotníckych zariadeniach je skutočne nevyhnutné, v záujme zníženia psychickej a fyzickej záťaže sestier, pôrodných asistentiek, ale aj samotných praktických sestier a sanitárov. Na druhej strane vehementne odmietame kamuflovanie nedostatku sestier premenovaním zdravotných asistentov na praktické sestry, namiesto systematických opatrení. 

SkryťVypnúť reklamu

Sme presvedčení, že rozšírením kompetencií sestier s rôznou úrovňou vzdelania, sestry legálne preberú viaceré lekárske výkony, čím sa ušetria nemalé finančné prostriedky a „prinavrátia“ lekárov viac k pacientom. Je nevyhnutné, aby sa sestry aj po I. stupni vysokoškolského štúdia naďalej špecializovali. Aktuálne máme jedenásť špecializovaných odborov, pričom by z praxe postačovala ich redukcia na päť. Súhrnné katalógy diagnóz v slovenskom jazyku by sestrám pomohli lepšie vykonávať svoju prácu. Vyšší štandard pri práci a menej administratívy by rovnako nemal byť prehliadaný pri práci sestier v záujme maximalizácie času, ktorý môžu venovať pacientom. 

SkryťVypnúť reklamu

Pre študentov ošetrovateľstva rozšírime štipendijné programy z hľadiska objemu zdrojov ako aj na stredné školy, s cieľom udržať absolventov v slovenskom zdravotníctve. V súčasnosti sa štipendium poskytuje iba na bakalárske štúdium a ročná výška je 2000 €. Štipendista sa zároveň zaväzuje odpracovať v slovenskom zdravotníctve deväť rokov. Na štipendiá bola vyčlenená čiastka 2,76 mil. € (tj. zhruba 500 štipendistov).

Lekári

Odhaduje sa, že 20% absolventov slovenských lekárskych fakúlt so slovenským občianstvom sa nikdy v slovenskom zdravotníctve neobjaví. Inak povedané, Slovensko je producentom lekárov pre EÚ. Žiaľ, na Slovensku nemáme žiadne údaje hovoriace o počte lekárov, odchádzajúcich do zahraničia. Pomôcť nám však môžu štatistiky OECD, vykazujúce pôvod prichádzajúcich lekárov. V rokoch 2010 až 2016 nastúpilo v týchto krajinách 2572 lekárov so slovenským diplomom. To je v priemere jeden odchod za deň. Pokiaľ chceme dosiahnuť zmenu v trende „odlivu mozgov“, musíme nastúpiť na dlhú cestu budovania profesionálneho zázemia, možností rozvoja, finančného ohodnotenia či spoločenského uznania.

SkryťVypnúť reklamu

Medzery vidíme v absencii štipendijných a iných podporných grantových programov (s výnimkou rezidentského štúdia), čoho výsledkom je odchod absolventov do zahraničia a plytvanie našimi ľudskými i verejnými zdrojmi. Tie sa nakoniec nepremietnu do „vychovávania nových kvalitných lekárov“ pre Slovensko, ale investujú sa v prospech pacientov za našimi hranicami. Súčasný stav chceme zmeniť náborom absolventov lekárov slovenského občianstva doma i v zahraničí ešte pred ukončením štúdia, rozšírením rezidentského programu a zlepšením podmienok pre mladých lekárov.

Ambulantná sféra je ďalšou oblasťou, na ktorú chceme upozorniť z dôvodu jej zaťažovania čoraz väčšou byrokratizáciou. Práve ambulantná sféra pritom dokáže odbremeniť nákladnú nemocničnú starostlivosť. Zvýšením kompetencií všeobecných lekárov tiež dokážeme odľahčiť aj špecializované ambulancie. Je načase podporiť ambulantných lekárov a zjednodušiť im život.

Oblastí, nevyhnutne vyžadujúcich zmenu v záujme zabezpečenia dostatku kvalifikovaných, ale i spokojných zdravotníkov, je mnoho. Našou vidinou je zaviesť do slovenského zdravotníctva systematickosť a transparentnosť a zvýšiť atraktivitu vzdelávania či už lekárov alebo zamestnancov v odbore ošetrovateľstva, ako i atraktivitu samotného pracovného prostredia, ponúkaných možností profesionálneho rozvoja či platových podmienok. Veríme, že Slovensko dokáže byť krajinou (nie len) vychovávajúcou kvalitných odborníkov pre naše zdravotníctvo, ale i krajinou vytvárajúcou prívetivé podmienky pre profesionálne pôsobenie našich absolventov.

NAŠE RIEŠENIA

eštrukturalizácia siete nemocníc a stratifikácia špecializovaných ambulancií budú viesť ku koncentrácií výkonov na pracoviskách, čo umožní odborný rast lekárov, sestier a ostatného personálu. Zvýšenie kompetencií a zodpovednosti všeobecných lekárov s primeraným ohodnotením práce v odľahlých regiónoch, spolu so špecializovanými pôžičkovými programami prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky zvýšia atraktívnosť tejto profesie. Postavenie sestier a ich finančné ohodnotenie sa tiež zlepší cestou zvýšenia ich kompetencií a ich súčasného odbremenenia od fyzicky náročnej, neošetrovateľskej práce (napr. širším využívaním sanitárov) a administratívnej práce (napr. využitím techniky).

Tu sú naše opatrenia, ktoré sú súčasťou volebného programu Slobody a Solidarity a o ktorých sme presvedčení, že zvýšiť atraktívnosť zdravotníckych povolaní.

SaS, v záujme zabezpečenia dostatku kvalifikovaných a spokojných zdravotníkov, ktorí sú alfou a omegou fungujúceho zdravotníctva, ponúka nasledujúce riešenia:

 • Zvýšime odmeny pre šikovných lekárov tak, že platový automat lekárov – garanciu minimálnej mzdy lekára nahradíme zásluhovým systémom. Celková suma určená na platy lekárov, tak bude rásť podľa rovnakých pravidiel ako dnes, ale bude na zamestnávateľoch, koľko dostane lekár pridané na základe svojich výsledkov.

 • V rámci projektu eZdravie vyčleníme prostriedky na zaplatenie tých jednorazových aktivít, ktoré sú mimo rámca bežných povinností zdravotníkov (napr. vkladanie údajov do zdravotných kariet pacientov).

 • Menej byrokracie: dokončíme inventúru všetkých dát požadovaných od lekárov verejnými organizáciami alebo poisťovňami. Vystopujeme cestu každej informácie od lekára až po jej konečného užívateľa a zbytočné hlásenia vyhodíme. V spolupráci s poisťovňami vylúčime duplicitné vykazovanie (štatistické hlásenia) v zdravotníctve.

 • Výrazne zjednodušíme a sprehľadníme vedenie ošetrovateľskej dokumentácie sestrám a pôrodným asistentkám zavedením elektronickej podoby medzinárodných štandardov a katalógov.

 • Rozšírime kompetencie sestier a upravíme ich podľa úrovne vzdelania tak, aby mohli preberať viaceré výkony, ktoré v súčasnosti vykonávajú lekári.

 • Zabezpečíme predškolskú starostlivosť pre deti zamestnancov vytvorením detských skupín v štátom vlastnených nemocniciach.

 • Školy vzdelávajúce zdravotníckych pracovníkov budú môcť nakupovať praktickú výučbu od všetkých nemocníc, ktoré spĺňajú kvalitatívne personálne a technické ukazovatele.

 • Budeme merať úspešnosť absolventov ošetrovateľstva a medicíny na pracovnom trhu a zverejníme rebríček škôl a fakúlt.

 • Absolventom lekárskeho štúdia zjednodušíme a zatraktívnime prístup do špecializačného štúdia.

 • Vrátime do života (rozšírime a uľahčíme) pravidlá rezidentského štúdia pre všeobecných lekárov. V spolupráci s VÚC vytvoríme podmienky na otvorenie ambulancií pre absolventov rezidentského programu vrátane výhodného pôžičkového programu prostredníctvom SZRB.

 • Prehodnotíme normu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno–technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení a budeme striktne vyžadovať jeho dodržiavanie. Zvýšime kontroly ich dodržiavania.

 • Každý zdravotnícky pracovník bude môcť (nie musieť) každých 5 rokov preukázať odborné vedomosti v rámci celoživotného vzdelávania.

 • Zjednodušíme podmienky pre vstup zahraničných zdravotných pracovníkov (mimo EÚ), avšak s dôrazom na zachovanie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 

[1] https://www.flipgorilla.com/p/26183111565906154/show

Martin Barto

Martin Barto

Bloger 
 • Počet článkov:  61
 •  | 
 • Páči sa:  1x

Ekonomický analytik, bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska a bývalý člen Predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Člen strany SaS. V súčasnosti kandidujem do NR SR za stranu SaS na 120. mieste Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu