O výstavbe ďalších bytových domov na Kolibe

Plán na výstavbu bytoviek na Kolibe pri škole majú dlhú históriu. V tomto článku sa, tak ako to bolo pravidlom aj v tých minulých, pokúsim zosumarizovať a prezentovať fakty, o ktorých si myslím, že by ich mala poznať verejnosť.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

O histórií pôvodnej zástavby Koliby, a teda aj pozemkov, ktoré sú záujmom tohto článku, je možné dozvedieť sa informácie najjednoduchšie od miestnych obyvateľov, ktorí strávili na Kolibe dlhé roky svojho života. Pôvodnú budovu poznajú a rozprávajú o nej ako o Sokolovni, ktorá bola postavená a prevádzkovaná čechmi, ktorí prišli pracovať a žiť do Bratislavy v prvých desaťročiach minulého storočia. Samotnú telocvičňu, či priľahlé ihriská, si pamätá ešte aj moja generácia, žiakov Kolibskej základnej školy, ktorí v nej strávili hodiny telesnej výchovy. Neviem, kedy škola prestala mať možnosť využívať tieto priestory, muselo to však byť začiatkom deväťdesiatych rokov, pretože sme sa niekoľko rokov na hodiny telesnej výchovy presúvali do telocvične v budove YMCA na Karpatskej či v priestoroch základnej školy na Cádrovej ulici, prípadne sme v lepšom prípade využili školský dvor, v tom horšom sme cvičili v triede.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Po dlhých rokoch fungovania telocvične, hotela, reštaurácie či baru sa areál dostal do vlastníctva už nebohého bratislavského mafiána Petra Steinhübela. Viacerí z miestnych obyvateľov pochybovali o legálnosti prevodu bývalých priestorov telovýchovnej jednoty Sokol na súkromníka, avšak situácia bola taká, že podobné veci sa diali… V rokoch po jeho smrti sa areál stal vlastníctvom banky, ktorá ho následne ponúkala na predaj, údajne v dražbe. Spätne nie je jednoduché určiť, čo bolo následkom a čo príčinou, fakt je však ten, že areál a budovy na ňom stojace začali chátrať a bolo iba otázkou času, kedy budú v tak zlom technickom stave, že bude nutná ich demolácia a, potenciálne, ich náhrada novou výstavbou.

SkryťVypnúť reklamu

V tesnom susedstve pôvodného areálu viedol chodníček so schodiskom a verejným osvetlením, ktorý v spodnej časti začínal pri bráne do areálu neďaleko križovatky ulíc Bellova a Ôsma a v hornej časti ústil na Desiatu ulicu. Chodník bol, podľa informácií od miestnych obyvateľov, ktoré sa mi však nepodarilo overiť či podložiť dokuemtami, vybudovaný spoločnosťou Hydrostav už pred niekoľkými desiatkami rokov. Bol navrhnutý tak dobre, že aj napriek značnému prevýšeniu umožňoval vďaka úvratiam pohyb ľudí s kočíkmi, či s nákupnými vozíkmi – a starších ľudí chodiacich z miestnych obchodíkov či z mesta , od trolejbusovej zastávky, bolo aj vtedy dosť. Schodisko aj chodník slúžili miestnym obyvateľom dlhé roky.

SkryťVypnúť reklamu

Areál bývalého hotela a budov telovýchovnej jednoty Sokol bol v tom čase vo vlastníctve akciovej spoločnosti MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES. Osoby stojace za touto spoločnosťou žiadali odkúpiť, a následne aj odkúpili, od Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pozemky, ktoré sa nachádzali za východnou hranicou ich pozemkov.

Medzi touto akciovou spoločnosťou a hlavným mestom boli uzatvorené kúpne zmluvy týkajúce sa týchto pozemkov a taktiež zmluva o budúcej zmluve. Tá hovorila o tom, že na pozemku vo vlastníctve predávajúceho, spoločnosti MILLENNIUM FINANNCIAL SERVICES, sa nachádzajú, údajne schátralé schody, ktoré spájajú Bellovu a Desiatu ulicu. Spoločnosť sa zaviazala, že do siedmych rokov od podpisu zmluvy, teda od roku 2008, vybuduje nové schodisko v inej polohe, a to následne bezodplatne prevedie na hlavné mesto.

SkryťVypnúť reklamu

Nasledovný text je citátom zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č.058800370800/0099, ktorá bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 242/2007. Článok IV bod 2: „MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES, a.s. sa zaväzuje nepreviesť vlastníctvo k časti pozemku parc. č. 18253/2 k.ú. Vinohrady, a to k tej časti parcely, ktorá je vyznačená na priloženej kópii z katastrálnej mapy ako predmet budúceho prevodu podľa čl. I od 3 tejto zmluvy na iného, ani ho nevložiť ako nefinančný vklad do obchodnej spoločnosti, nezatažiť ho žiadnym vecným právom pred splnením záväzkov dohodnutých v tejto zmluve, inak zodpovedá za škodu, resp. za ušlý zisk Hlavnému mestu SR Bratislava. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi.“ Článok IV bod 3: „V prípade, že MILLENIUM FINANCIAL SERVICES a.s. schody nevybuduje v lehote dohodnutej v čl. I bod 3 tejto zmluvy, (t.j. sedem rokov od podpisu tejto zmluvy) zaväzuje sa do 30 dní po márnom uplynutí tejto lehoty zaplatiť Hlavnému mestu SR Bratislava zmluvnú pokutu vo výške 2 041 557,- Sk (slovom dva milióny štyridsaťjedentisíc päťstopäťdesiatsedem korún slovenských), resp. finančný ekvivalent tejto hodnoty v mene platnej v SR v čase nadobudnutia platnosti tejto zmluvy. Výška zmluvnej pokuty je dohodnutá podľa krycieho listu rozpočtu vypracovaného dňa 31. 1. 2007 firmou ASSYX spol s.r.o., IČO: 36388807, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody Hlavného mesta SR Bratislava presahujúci výšku zmluvnej pokuty. MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES, a.s. sa zbaví povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu v prípade, ak záväzok vybudovať schody v dohodnutej lehote nesplní:

  1. z dôvodu, že sa mu nepodarilo získať stavebné povolenie na vybudovanie schodov z dôvodov, ktoré zapríčinili iné subjekty, alebo

  2. z dôvodov, o ktorých v čase podpisovania tejto zmluvy nemohol vedieť.“

Za mesto bola zmluva podpísaná dňa 27. 5. 2008 a pri prepočte kurzom z tej doby ide o sumu o niečo väčšiu cez 65 tisíc eur. Za spoločnosť MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES, a.s. bola podpísaná dňa 23. 1. 2008 a pri použití kurzu z tohto dátumu ide o sumu o niečo vôčšiu než 60 tisíc eur. Prečo uplynulo niekoľko mesiacov medzi týmito dvoma podpismi mi nie je známe.

Nepodarilo sa mi zistiť od koho a akým spôsobom získala do vlastníctva parcelu aj so schodiskom a chodníkom súkromná spoločnosť, na výkrese funkčného a priestorového usporiadania územného plánu zóny Kamenné sady však ide o priestory označené ako pešie komunikácie a priestranstvá, či plochy sprievodnej zelene komunikácií a tak je možné domnievať sa, že boli vo verejnom vlastníctve. Na druhú stranu, čo pred rokom 1989 a niekoľko rokov po ňom nebolo verejným? So súkromným vlastníctvom však nastal problém s užívaním a údržbou tohto pešieho prepojenia: na oba konce chodníka boli časom osadené tabule s upozornením, že ide o súkromné vlastníctvo, a že priechod je možný len na vlastné nebezpečenstvo. Orgány miestnej samosprávy sa o chodník prestali starať a odvolávali sa pri tom na to, že sa nemôžu starať o súkromný majetok. Argumenty o tom, že ide o priestory slúžiace verejnosti neboli úspešné. O čistenie chodníka od zelene a nánosov lístia, odhadzovanie snehu, likvidáciu niekoľkých skládok odpadu,natieranie zábradlia, či dokonca opravu verejného osvetlenia,sa starali niekoľkí miestni obyvatelia, ktorým bolo nepríjemné, že návšteva k nim prechádza doslova džungľou. To, že rozpadávajúca sa budova bola za pomerne hustou vegetáciou vzrastlých stromov bolo, naopak, veľkou výhodou. Chodník ani schodisko, narozdiel od tvrdenia v zmluve, vôbec neboli v schátralom stave. Boli zanesené popadaným lístím a zúžené kvôli roky nečistenej burine, išlo však o stavbu, ktorá v porovnaní s inými chodníkmi v meste bola v dobrom technickom stave. Kým miestnych obyvateľov bavilo organizovať dobrovoľnícke aktivity, tak okolie vyzeralo vo veľmi dobrom stave. Prečo tak podrobne spomínam jeden obyčajný chodník a schodisko? Ide totiž o jednu z kľúčových vecí v tomto príbehu.

Zámerom spoločnosti MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES bolo vybudovať 5 bytových domov a 4 objekty občianskej vybavenosti (apartmánové bývanie, kancelárske priestory, zariadenie pre oddych a relax – bazén, posilňovňa, masážne priestory slúžiace pre majiteľov a „klubovú“ verejnosť. Jedným zo stavebných objektov je aj nové pešie prepojenie medzi Bellovou a Desiatou ulicou. Územné rozhodnutie č. ÚKaSP-2010-08/2324, 2009/25-KON-746, v ktorom je možné nájsť tieto údaje, bolo vydané dňa 29. 3. 2010 a právoplatnosť nadobudlo až dňa 17. 2. 2011. Doba platnosti tohto územného rozhodnutia, s odkazom na § 40 ods. 1 stavebného zákona, je dva roky, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v tejto lehote podaná žiadosť o povolenie stavby.

Prečo trvalo tak dlho, než územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť? Vlastníci susedných nehnuteľností sa voči nemu odvolali a Krajský stavebný úrad v Bratislave ho rozhodnutím č. A-2010/2445-DLD zo dňa 13. 12. 2010 zmenil a upravil niektoré z podmienok.

Dňa 4. 1. 2013 vydala Mestská časť Bratislava-Nové Mesto rozhodnutie č. ÚKaSP-2012/3282/Vim-1, ktorým platnosť územného rozhodnutia, na žiadosť MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES zo dňa 8. 11. 2012, predĺžila do 17. 2. 2014.

V takmer rovnakej dobe, 20. 12. 2012, MILLENIUM FINANCIAL SERVICES podali aj žiadosť o stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí na vybudovanie dvoch stavebných objektov: So 20 – Časť schodové prepojenie komunikácií, a So 11 – Časť verejné osvetlenie. Riadok patriaci časti verejného osvetlenia bol však rukou prečiarknutý a doplnený textom „* OPRAVIL“ s nečitateľným podpisom.Táto žiadosť bola zrejme základom na to, aby vydané územné rozhodnutie nikdy nestratilo platnosť.

Dňa 8. 8. 2013 vydala Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako špeciálny stavebný úrad povolenie č. ÚKaSP-ŠSU-2013/1/JAK/AAF-10 na vybudovanie nového schodiskového prepojenia. Podľa tohto rozhodnutia stavba bude pozostávať z realizácie odstránenie pôvodnej betónovej dosky a schodov v havarijnom stave, a vybudovanie nových terénnych schodov z betónovej dlažby osadenej do pieskového podsypu na štrkovom lôžku, s obrubníkmi a opornými múrmi odizolovanými hydroizolačnou fóliou cez drenáž. Podľa tohto stavebného povolenia mala byť stavba dokončená najskôr do decembra 2015, pričom so stavebnými prácami bolo možné začať až po právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá. V konaní si uplatnila námietky vlastníčka susednej nehnuteľnosti, ktoré sa týkali majetkoprávneho usporiadania stavebného pozemku. Stavebný úrad tieto námietky zamietol…

… ale Okresný úrad Bratislava, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, rozhodnutie stavebného úradu svojim rozhodnutím č. OU-BA-OCDPK2-2017/022816 z 13. 2. 2017 zrušil a vec vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie. „Odvolací orgán po preskúmaní napadnutého rozhodnutia, odvolania účastníčky konania, vyjadrenia stavebníka k podanému odvolaniu, aj spisového materiálu vo veci, nenadobudol presvedčenie o správnosti a objektívnosti konania špeciálneho stavebného úradu a následnom vydaní rozhodnutia a považuje napadnuté rozhodnutie vydané v rozpore s platnými právnymi predpismi. (…) Podľa názoru odvolacieho orgánu špeciálny stavebný úrad nevychádzal v danej veci z dostatočne zisteného skutočného stavu. K tomuto názoru dospel odvolací orgán na základe materiálu, v ktorom zistil, že špeciálny stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania (…). Špeciálny stavebný úrad v oznámení o začatí stavebného konania uviedol, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť o stavebné povolenie poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej Stavby, preto upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.Vyjadrenie pochybností o dostatočne zistenom skutočnom stave sa v tomto rozhodnutí objavujú ešte niekoľko krát a napadnuté rozhodnutie špeciálneho stavebného úradu tak ukazuje vo veľmi zlom svetle. Smutnou, veľmi smutnou, skutočnosťou poukazujúcou na fungovanie stavebného úradu je táto časť: „Odvolací orgán si dovoľuje poukázať aj na dodržiavanie § 57 ods. 2 správneho poriadku, podľa ktorého ‚ak nerozhodne správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom účastníka konania‘ vzhľadom na to, že toto odvolanie bolo doručené odvolaciemu orgánu po viac ako troch rokoch od jeho podania na špeciálny stavebný úrad. (zvýraznenie autora článku).

V tomto momente sa vrátim v čase na začiatok roku 2017, kedy som ešte nevedel, že stavebné povolenie nie je, a ani nikdy nebolo, právoplatné. O probléme s predajom pozemku, povinnosťou vybudovať nové schodisko, či zaplatiť zmluvnú pokutu, som informoval miestneho a zároveň mestského poslanca Tomáša Korčeka. Ten podal interpeláciu na vtedajšieho primátora Iva Nesrovnala a v materiáli na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 30. 3. 2017 bola predložená odpoveď na interpeláciu v ktorej primátor uvádza, že hlavné mesto vyzve spoločnosť MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES na dobrovoľné plnenie zmluvnej pokuty, respektíve ju bude vymáhať súdnou cestou. Od tohto momentu som sa o schodisko a výstavbu nejakú dobu aktívne nezaujímal, presťahoval som sa a prišli iné radosti a starosti.

Čo sa dialo ďalej? Dňa 12. 5. 2017 skončila v spoločnosti MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES funkcia členom predstavenstva Ladislavovi Hnidiakovi a Saskii Žákovej a členom dozornej rady Dagmar Kašprišinovej (predsedkyňa), Jacob Fass a Barrie Parnham. Následne dňa 20. 5. 2017 spoločnosť zmenila sídlo na Sedmokráskovu 6 v mestskej časti Ružinov. Až do 23. 8. 2017 pokračoval v spoločnosti iba Jaroslav Ninčák na pozícii predsedu predstavenstva a odo dňa 23. 8. 2017 ho na tejto pozícii vystriedala Iuliana Orosz z Rumunska. Zmenila sa aj akcionárska štruktúra, všetky akcie boli prepísané zo spoločnosti MILLENNIUM INTERNATIONAL SERVICES GROUP SA sídliac u v San José, Costa Rica na už spomínanú Iulianu Orosz.

Okrem vyššie uvedených osôb v minulosti v predstavenstve spoločnosti MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES pôsobili ešte aj Ján Kašprišin, Leila Ninchuck, Miloš Šujanský a Miroslav Záviš, v dozornej rade Iveta Hnidiaková, Marek Labuda, Dušan Laco, Andrea Lacová, už spomínaný Jaroslav Ninčák, Adriána Petrašovičová, Silvia Vašková a Steve Johnson.

Všetky pozemky spoločnosť MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES previedla kúpnou zmluvou zo dňa 3. 10. 2017 na novozaloženú spoločnosť Renome Rezidencie s.r.o., ktorej konateľom je už spomínaná Dagmar Kašprišinová a spoločníkom Interunion Holdings Limited so sídlom Castries, Svätá Lucia. Táto spoločnosť podľa portálu Finstat od svojho založenia nevykázala žiadne tržby, eviduje však aktíva a záväzky v rovnakej sume 13,4 milióna eur.

Podľa záznamov z Obchodného registra sa na terajšom sídle spoločnosti MILLENNIUM FINANCIAL SERVICES, Sedmokráskovej 6, nachádza niekoľko stoviek aktívnych a už zaniknutých firiem. Zdá sa, že na tejto adrese v bytovom dome v Ružinove sa nachádza virtuálne sídlo množstva spoločností, ktoré čakajú na svoju likvidáciu a zánik.

Až 10. mája 2021 bolo možné nájsť na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Nové Mesto list zo 7. mája 2021 s názvom „Oznámenie o pokračovaní stavebného konania v novom prejednaní“, ktoré sa týka stavby s názvom „Kolibské schody“.

Zdôrazniť je treba najmä dátum. Ubehli štyri roky a dva mesiace od rozhodnutia Okresného úradu, ktorým zrušil stavebné povolenie ako nezákonné a sedem rokov a osem mesiacov od vydania napadnutého stavebného povolenia. Odpovede na otázky, či ide o šlendriánstvo pracovníkov miestneho úradu (stavebného úradu), skrytý zámer, alebo o efekt „jáj, zabudli sme“, nechám na premýšľanie čitateľovi, alebo na prípadné neskoršie voľné pokračovanie tohto článku.

Karol Bujaček

Karol Bujaček

Bloger 
  • Počet článkov:  12
  •  | 
  • Páči sa:  90x

Absolvent elektrotechnickej fakulty v Prahe, programátor a optimisticky veriaci v to, že veci sa dajú robiť lepšie a jednoduchšie. Zoznam autorových rubrík:  Bratislava-Nové MestoElektronizácia SlovenskaInformačné technológieo práveRuskoNezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

744 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

69 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu