Čítal Ficov poradca otázky?

Písmo: A- | A+

Vážený pán Bárány, so záujmom som si prečítal rozhovor  s Vami v denníku Sme. V prvom rade oceňujem, že hneď na začiatku neskrývate svoj svetonázor a presvedčenie, ktorým ste sa negatívne postavili k súčasne platnej právnej  regulácii manželstva a rodiny.  Je to od Vás poctivé priznať svoje motivácie, a to si veľmi Vážim aj na názorových oponentoch. Je tu viacero otázok, ktoré ma zaujímajú z čisto právneho hľadiska, ktoré by som Vám rád položil. Či odpoviete je iba na Vašom rozhodnutí.

 1. Sú ľudské práva univerzálne? Patria rovnako za rovnakých podmienok všetkým alebo sú to práva menšín oproti väčšine?

 2. Ak je manželstvo podľa Ústavy SR zväzkom medzi mužom a ženou, ako zasahuje do tohto práva otázka, aby nebolo manželstvom ani nič ďalšie?

 3. Je podľa Vás právo na manželstvo osôb rovnakého pohlavia súčasťou práva na súkromie obsiahnutého v súčasnej Ústave SR? Ak áno, z akých dôvodov sa domnievate, že takýto zrejme protiústavný stav popierania práva na súkromie trvá viac ako dvadsaťpäť rokov samostatnej Slovenskej republiky a nikto z ústavných právnikov dodnes nenamietal tento nesúlad zákona o rodine s Ústavou Slovenskej republiky?

 4. Znamená podľa Vás vypustenie číslovky „jedného muža a jednej ženy“ v novele Ústavy SR možnosť legalizácie polygamie na Slovensku? Ak áno, z akého právneho názoru či judikatúry vychádzate? Na Slovensku platí viac desaťročí v zákone o rodine formulácia „Manželstvo je zväzkom muža a ženy.“ a podľa mojich informácií sa toto ustanovenie vďaka použitému jednotnému číslu pri slove „muž“ a „žena“ nikdy nevykladalo tak, že by bolo možné uzatvoriť manželstvo s viacerými ženami, či mužmi.

 5. V rozhovore tvrdíte, že by sa vytváralo zbytočné napätie medzi Ústavou a medzinárodným právom. Máme povinnosť vyplývajúcu z medzinárodného práva uznávať polygamiu a polygamické vzťahy uzatvorené v iných krajinách? Ak áno, prosím vedeli by ste mi poskytnúť presný text medzinárodného dohovoru, na ktorý sa odvolávate?

 6. Uznávam, že súkromný a rodinný život je súčasťou základných ľudských práv. Považujete však právo na adopcie detí pármi, či skupinami rovnakého pohlavia za existujúcu súčasť ich práva na súkromný a rodinný život, ktoré majú garantované už teraz našou Ústavou SR? Podľa judikatúry rôznych súdov práva garantované Ústavou a medzinárodnými dohovormi nesmú byť iluzórne. Ak áno, ako je možné, že doposiaľ nikto z ústavných právnikov nenamietal protiústavnosť takejto úpravy od prijatia Ústavy SR?

 7. Dovoľte mi spýtať sa, čítali ste podrobne znenie tretej otázky v referende alebo Vám bol text iba prerozprávaný? Ak áno, z akých dôvodov spomínate dedenie? Tretia otázka jasne hovorí o tom, že sa chce uchovať súčasný právny stav k 1.3.2014 a to iba vo vymedzenej oblasti práv, ktoré patria výlučne iba manželstvu a manželom (registrácia pred verejnou autoritou, adopcia). Priznáva sa právo dediť po zosnulom manželovi výlučne iba pozostalému manželovi alebo aj iným osobám napr. deťom? Ak trváte na svojom názore, vedeli by ste nám poskytnúť bližšie vysvetlenie?

 8. Uznávam to, že aj dnes má každý bez rozdielu právo na súkromný a rodinný život podľa podmienok daných Ústavou SR a našimi zákonmi stanovené rovnako pre každého. Je súčasťou tohto základného práva právo na registrované partnerstvo? Ak áno, z akých dôvodov nikto doposiaľ nenamietal zásah do svojich ústavných práv na Ústavnom súde SR? Z akých dôvodov doposiaľ judikatúra EĽSP napr. pri práve na manželstvo homosexuálov prijala rozhodnutia Schalk v. Rakúsko, najnovšie Hämäläinen v. Fínsko, v ktorých nekonštatovala porušenie Dohovoru o ľudských právach, ak štát neumožnil prístup k manželstvu osobám rovnakého pohlavia? Vedeli by ste nám poskytnúť judikatúru, ktorá konštatuje, že registrované partnerstvo musí byť zavedené, lebo ide o súčasť práva na súkromie a rodinný život?

 9. Vedeli by ste nám poskytnúť judikatúru, ktorá by určovala, že práva, ktoré patria v súčasnosti v Slovenskej republike iba manželstvu musia byť priznané aj u nás neexistujúcim registrovaným partnerstvám? Tých výlučných práv je skutočne málo.

 10.  Pri vzdelávaní mi dovoľte sa spýtať ide o právo alebo o povinnosť? Ak ide o právo, z akého dôvodu považujete za protiústavné obmedzenie práva školy na sankčné, či vynucovacie mechanizmy pri vzdelávaní?

 11. Ústava hovorí, že predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet. Základné práva a slobody sú vymedzené v druhej hlave Ústavy SR. Dovoľte mi zopár otázok, pri ktorých však použijem pojem „dotýkať sa“ :

  • Dotýkala sa referendová otázka z roku 1994 o preukazovaní finančných prostriedkov použitých pri dražbách a privatizácii základného práva týchto osôb na vlastníctvo?
  • Dotýkala sa referendová otázka v referende z roku 1997 o tom, či občania súhlasia, aby sa prezident SR volil priamo ich základného práva na voľbu v zmysle čl. 30 Ústavy SR?
  • Dotýkala sa otázka o zákaze privatizácie strategických podnikov možného základného práva na vlastníctvo osôb, ktoré sa zaujímali o privatizáciu? 
  • Dotýkali sa referendá o skrátení funkčného obdobia Národnej rady v roku 2000 a 2004 základného práva osôb na volebné právo?
  • Dotkla sa referendová otázka z roku 2010 o zrušení povinnosti platiť za úhradu Slovenskej televízii a rozhlasu práva osôb na vlastníctvo? Dotýkala sa referendová otázka o vyňatí politikov z práva na odpoveď podľa tlačového zákona ich práva na ochranu súkromia a ľudskú dôstojnosť? Dotýkala sa otázka o znížení počtu poslancov základného práva občanov na voľbu ich zástupcov?

Obrátil sa prezident v niektorom z týchto referend na Ústavný súd?

Vážený pán doktor,

ak by sme prijali Váš pohľad na referendum a jeho „dotýkanie sa“ základných práv nemali by sme dnes zrejme ani priamu voľbu prezidenta. Ľudia sa však v referende vyjadrili, že ju chcú a politici toto ich želanie akceptovali. Otázky položené Alianciou za rodinu nezasahujú do žiadnych existujúcich práv a preto nemôžu zasiahnuť ani do základných práv. Ľudia majú právo rozhodovať o dôležitých veciach, nie o odrobinkách. Apropo, neboli to ľudia v referende, kto prijímal rasové zákony, či iné zákony proti ľudským právam, ale elity národa. Revolucionárom nie je ten, kto iba pokojne bráni súčasný stav pri rodine a manželstve. Namiesto ľudí zdola to možno budú ostrozraké nadnárodné elity, ktoré uvidia „nič“ v zreteľných obrysoch a spravia ho základným právom a naši ústavodarcovia priznajú, že ich ani len v najtemnejšom sne nenapadlo, kedy vlastne tie registrované partnerstvá schválili.

S úctou

Anton Chromík

Môžete hlasovať na: http://vybrali.sme.sk/c/Cital-Ficov-poradca-otazky

Skryť Zatvoriť reklamu