Nové zastupiteľstvo, nový prístup k ľudom

Písmo: A- | A+

Už v starovekom Ríme platilo „vox populi – vox dei“  (hlas ľudu – hlas boží) a v rovnakej miere môžeme povedať to isté aj o našom meste. Piatok 2.1.2015 sa za búrlivého potlesku v Zlatých Moravciach začalo dlho očakávané ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva, počas ktorého skladali sľub poslanci a novozvolená pani primátorka Ing. Serafína Ostrihoňová. Ceremónia prebiehala v slávnostnej atmosfére, ktorá nikoho z prítomných nenechala na pochybách o zaslúženosti obsadenia primátorského postu. Úprimne a pravdivo priznávam, že aj mňa prekvapila účasť a vrúcne prejavy voličov voči novozvolenej primátorke. Čo je na jednej strane dobré, ale na druhej zaväzujúce, pretože občania do jej rúk vkladajú veľkú dôveru, ktorú nemôže sklamať. To isté a v rovnakej miere platí aj pre nás poslancov.

V najbližších dňoch nás čaká rozhodovanie o zriadení komisií, ktoré slúžia ako poradné orgány mestského zastupiteľstva. Pri ich kreovaní musíme v prvom rade vyriešiť otázku o ich počte, pretože panujú rozdielne názory na ich zlúčenie, čo ani ja kategoricky neodmietam, pokiaľ začnú plniť aktívne svoju funkciu (napr. vypracovanie stanovísk k prerokovaným materiálom, vypracovávanie iniciatívnych návrhov a podnetov na riešenie všetkých dôležitých otázok života mesta pre rokovania mestského zastupiteľstva). Ja osobne som bol navrhnutý do dvoch komisií, čo pre mňa znamená veľkú výzvu a príležitosť na realizáciu.

Ako som deklaroval v mojich predchádzajúcich príspevkoch o potrebe vypočuť názor ľudí a o nevyhnutnosti stretnutí s občanmi počas celého funkčného obdobia a nie iba pred voľbami, rovnakú mienku zastávam aj teraz. Z tohto dôvodu pokladám za potrebné, aby sa zriadili výbory mestských časti, na ktorých sa môžu zúčastňovať všetci občania a zástupcovia občianskych združení. Je pravdou, že aj v minulosti de jure existovali, ale de facto vôbec nevykonávali svoju činnosť, za čím môžeme hľadať množstvo faktorov, z ktorých sa treba do budúcna poučiť.

V predchádzajúcich rokoch som si všímal problémy v mestských častiach a laxný prístup mestských politikov k ich riešeniu, možno vychádzalo z faktu, že väčšina poslancov má svoj elektorát priamo v meste. Pravdepodobne nebudú všetci zastávať rovnaký názor ako ja, ale aj napriek tomu si myslím, že je potrebné, aby sme na ne upriamili väčšiu pozornosť a aspoň raz ročne uskutočnili výjazdové rokovania v Prílepoch a v Chyzerovciach, ale o tom musí prebehnúť diskusia v zastupiteľstve.

Slovensko a rovnako aj Zlaté Moravce v súčasnosti trpia krízou samosprávnej demokracie, ktorá sa odzrkadľuje skrz nízku účasť na voľbách a nezáujmom ľudí o verejné veci. Občania, od ktorých v demokratickom štáte pochádza moc, strácajú dôveru v reprezentatívnosť orgánov verejnej moci a v svojich zástupcov, ktorí tieto orgány tvoria. Istým východiskom môže byť oprášenie inštitútu priamej demokracie, „verejné zhromaždenie obyvateľov obce“, ktorý nájdeme aj v zákone o obecnom zriadení, na ktorom sa môžu občania vyjadrovať a viesť diskusiu o záležitostiach všeobecného obecného významu rôznej miery spoločenskej dôležitosti. Ale aj v tomto prípade všetko závisí od rozhodnutia poslaneckého zboru, či sa na niečo podobné odhodlá, pretože by šlo o neštandardné a v našom regióne ojedinelé konanie.

Zloženie komisií nie je definitívne. Zostáva nám obsadiť odborníkov, ktorí môžu pomôcť k zvýšeniu kvality práce jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva, pretože radnici majú radiť hlavne fundovaní a vzdelaní ľudia. Ak poznáte vo svojom okolí niekoho odborne zdatného, kto by mal záujem pomôcť, dajte o sebe vedieť, máte čas do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zapojte sa do práce v jednotlivých komisiách, účasťou na občianskych výboroch a zasadnutiach mestského zastupiteľstva vo forme rozumných návrhov alebo postrehov aby sa váš názor – „hlas ľudu“ stal hmatateľnou súčasťou samosprávy a životov občanov nášho mesta.

Skryť Zatvoriť reklamu