Ako založiť s. r. o. behom 1 dňa ?

Začínate s podnikaním? U nás je najvyužívanejšou podnikateľskou formou eseročka. Pre všetkých, ktorí si nie sú istí tým, čo ich čaká a neminie, ak sa do procesu založenia pustia, pripravil som krátky návod.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Proces od založenia až po vznik s. r. o. môžeme zhrnúť do 5 krokov:

 1. založenie s .r. o. (vypracovanie zakladateľských dokumentov),

 2. splatenie vkladov do základného imania,

 3. získanie potvrdenia od daňového úradu,

 4. získanie živnostenských oprávnení,

 5. zápis s. r. o. do obchodného registra

Založenie s. r. o. (vypracovanie zakladateľských dokumentov)

Spoločnosť s ručením obmedzeným môže založiť najmenej jeden a najviac 50 zakladateľov. V závislosti od počtu zakladateľov sa s. r. o. zakladá:

 • zakladateľskou listinou, ak je zakladateľ len jeden,

 • spoločenskou zmluvou, ak sú zakladatelia aspoň dvaja.

Zakladateľom s. r. o. môže byť fyzická osoba, ako aj právnická osoba. Existujú aj určité obmedzenia:

 • jedna (tá istá) fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch s. r. o., resp. obchodných spoločnostiach,

 • s. r. o., ktorá má jediného spoločníka, nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom v ďalšej s. r. o. alebo inej obchodnej spoločnosti.

Zakladateľská listina a spoločenská zmluva musia mať rovnaké podstatné náležitosti, ktorými sú:

 • obchodné meno a sídlo,

 • určenie spoločníkov,

 • predmet podnikania (činnosti),

 • výška základného imania a výška vkladu každého spoločníka a výška splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu,

 • určenie prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,

 • určenie správcu vkladov,

 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania,

 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti,

 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

Pravosť podpisov zakladateľov na spoločenskej zmluve alebo zakladateľa na zakladateľskej listine musí byť overená. 

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Splatenie upísaných vkladov do základného imania s. r. o.

Minimálna výška základného imania s. r. o. je vo výške 5 000 eur. Každý zo zakladateľov musí vložiť do s. r. o. vklad (peňažný alebo nepeňažný, prípadne ich kombináciu) minimálne vo výške 750 eur. 

Ak spoločnosť zakladá jediný zakladateľ, s. r. o. sa môže zapísať do obchodného registra len v prípade, ak je v plnej výške splatené jej základné imanie.

V spoločenskej zmluve musia zakladatelia určiť správcu vkladu. Je ním osoba, ktorá spravuje časti splatených vkladov pred vznikom s. r. o.. Správcom vkladu môže byť jeden zo zakladateľov.

Pri dokladovaní základného imania po novom stačí iba písomné vyhlásenie správcu vkladu. Správcom vkladu je jeden zo zakladateľov spoločnosti, ktorý je uvedený v spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine). Týmto sa celý proces založenia s. r. o výrazne zjednodušuje. Zakladatelia spoločnosti už nemusia otvárať účet v banke, vložiť na účet 5000 eur, ani vyžiadať z banky výpis z účtu, či iné potvrdenie. 

SkryťVypnúť reklamu

Správca vkladu je povinný vydať písomné vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi. Vyhlásenie o splatení vkladu alebo jeho časti sa prikladá k návrhu na zápis s. r. o. do obchodného registra.

Získanie potvrdenia od daňového úradu na založenie s. r. o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba (fyzická osoba, iná s. r. o.), ktorá má daňový nedoplatok a nedoplatok na cle. Posudzuje sa úhrn daňových nedoplatkov a nedoplatkov na cle, pričom ak táto suma nepresiahne 170 eur, prihliada sa na osobu, akoby daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle nemala.

Za účelom preukázania, že zakladateľ nemá daňový nedoplatok a nedoplatok na cle, je povinný požiadať daňový úrad o vydanie písomného súhlasu so zápisom v obchodnom registri. 

SkryťVypnúť reklamu

Ak daňový úrad zistí, že neboli naplnené zákonné podmienky pre vydanie súhlasu so zápisom v obchodnom registri, na podanú žiadosť reaguje listom, v ktorom uvedie, že súhlas nevydá z dôvodu nesplnenia podmienok pre jeho vydanie. V tomto prípade je potrebné nedoplatky vyrovnať a podať žiadosť znova.

Získanie živnostenských oprávnení pre s. r. o. 

Ďalším krokom je získanie živnostenského oprávnenia na predmety podnikania spoločnosti. V tomto kroku je možné ušetriť nemalé finančné prostriedky. Pri elektronickom ohlásení voľných živností prostredníctvom portálu verejnej správy sa poplatky za voľné živnosti zrušili úplne a pri remeselných a viazaných živnostiach sa znížili na polovicu, t.j. 7,50 € za každú takúto živnosť. Pri elektronickom ohlásení je však potrebné disponovať tzv. zaručeným elektronickým podpisom a softvérom na elektronické podpisovanie dokumentov.

SkryťVypnúť reklamu

Pri klasickom ohlásení živností sa poplatky nezmenili a ostávajú v pôvodnej výške (teda 5 € za každú voľnú živnosť, resp. 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť).

Živnostenské oprávnenie vystaví okresný úrad, odbor živnostenského podnikania miestne príslušný podľa sídla spoločnosti.

K vydaniu živnostenského oprávnenia pre s. r. o. je potrebné priložiť zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, notársky overené splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje žiadosť a kolky za ohlásenie živnosti (ak ohlásenie nevykonávate elektronicky tak 5,- € za každú voľnú živnosť a 15,-€ za každú remeselnú alebo viazanú živnosť).

Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní. Spolu s ohlásením živnosti je užitočné uviesť aj údaje pre splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov, potom už nie je potrebné osobitne sa registrovať na daňovom úrade. 

Ak je medzi predmetmi podnikania činnosť, ktorá nie je živnosťou, ale je činnosťou podľa osobitného zákona (napr. architekti, advokáti, lekári a pod.), postup na získanie oprávnenia podnikať sa spravuje podľa osobitných zákonov podľa jednotlivých predmetov podnikania. 

Zápis s. r. o. do obchodného registra

Spoločnosť vzniká ku dňu, ku ktorému je zapísaná do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia s. r. o. alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.

Návrh na prvý zápis s.r.o. sa podáva na ustanovenom tlačive, pričom môže byť podaný:

 • v listinnej podobe

 • elektronicky cez Ústredný portál verejnej správy.

K návrhu sa prikladá niekoľko dokumentov (podľa okolností, za ktorých bola s.r.o. založená), a to:

 • spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina,

 • stanovy, ak boli prijaté,

 • písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch s.r.o., ak s.r.o. založila jediná fyzická osoba,

 • písomné vyhlásenie zakladateľa, že s.r.o., ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak s.r.o. založila jedna s.r.o.,

 • listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania (napr. živnostenský list),

 • písomné vyhlásenie správcu vkladu,

 • znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti, ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad,

 • súhlas daňového úradu so zápisom do obchodného registra,

 • listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla

 • doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku (ak sa návrh predkladá v listinnej podobe).

Súdny poplatok za prvý zápis s .r. o. do obchodného registra je vo výške 300 eur. V prípade elektronického podania je súdny poplatok v polovičnej výške, teda iba 150,- €, je však potrebné mať zaručený elektronický podpis a všetky prílohy vrátane návrhu na zápis podať na obchodný register v elektronickej podobe.

Ak sa Vám článok páčil, zdieľajte ho ďalej cez fb stránku a podporte ho svojím hlasom pod textom. Ak máte nejaké doplňujúce otázky, napíšte mi ich do správy, prípadne do diskusie. 

fb stránkahttps://www.facebook.com/trestnyadvokatnitra/

web stránka: http://www.cimmermann.com/

Michal Cimmermann

Michal Cimmermann

Bloger 
 • Počet článkov:  104
 •  | 
 • Páči sa:  3x

Povolaním právnik v Advokátskej kancelárii CIMMERMANN, s.r.o., vo voľnom čase aktivista, člen občianskeho združenia ZMena, ktorý sa rozhodol "ZMeniť svet". V súčasnosti poslanec mestského zastupiteľstva v našom malom mestečku Zlaté Moravce. Zoznam autorových rubrík:  PrávoPolitikaSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Iveta Rall

Iveta Rall

66 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
SkryťZatvoriť reklamu