Odpoveď redaktorovi Inforožňava

Písmo: A- | A+

Nakoľko redaktor Infonovín v Rožňave na základe mojej žiadosti nezverejnil moju komplexnú ucelenú odpoveď na jeho otázky, zverejnil veci, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, dávam svoje vysvetlenie na tomto blogu.

Obec Plešivec, ČSĽ. Armády1, 04911 Plešivec 058 7921135

...........................................................................................................................................

 Belo Hefler

 J.A.Komenského 25

 048 01 Rožňava

 Odpoveď.

Vec: Odpoveď na Vás mail

Žiadosť formou e-mailu:

Váš text z Vášho e-mailu:

Vážený pán

Gabriel Gergely, starosta obce Plešivec

Dobrý deň pán Gergely,

radi by sme Vám poskytli priestor na vyjadrenie ohľadne prideľovanie práve dokončovaných nájomných bytov. 

Jedna zo záujemkýň o byt napísala o svojej skúsenosti blog, zverejnený na stránke denníka Sme a aj u nás v autorskej názorovej rubrike BlogFórum: http://www.inforoznava.sk/autorske-rubriky/blogforum/ako-sa-prideluju-byty-v-plesivci-neuveritelne

Okrem iného vo svojom texte uvádza, že obecné zastupiteľstvo malo 20. augusta t. r. schváliť pridelenie týchto bytov prvým 16-tim žiadateľom, pričom to malo byť jediným kritériom výberu. Vy ako starosta obce Ste mali mať údajne výnimku na dva byty.

Zaujímajú nás teda odpovede na nasledujúce otázky, aby sme mohli našich čitateľov informovať aj z Vášho uhla pohľadu. Niektoré sme našli v platnom VZN z 28.augusta t. r. – viď. prílohy, napriek tomu radi by sme čitateľom sprostredkovali Vaše vyjadrenie:

  1. Bolo poradie prijatých žiadostí skutočne jediným kritériom pre prideľovanie dokončovaných nájomných bytov?

  2. Odkedy a na základe čoho vedeli žiadatelia - občania, že môžu podávať žiadosti?

  3. Koľko žiadostí bolo doručených celkom a prečo nebol, resp. nie je na stránke obce zverejnený poradovník ako je to napr. v meste Rožňava?

  4. Môžete nám doručiť zoznam tých žiadateľov, ktorým boli byty pridelené? Ak nie, na základe akého konkrétneho legislatívneho obmedzenia?

  5. Mali Ste Vy ako starosta obce schválenú výnimku na dva byty? Ak áno, ako Ste ju využili a podľa akých kritérií? 

S poďakovaním za Váš čas a promptnú odpoveď,

Vážený pán redaktor,

 som veľmi rád, že aj média sa konečne zaujímajú o výstavbu nájomných bytov , ktorá svedčí o napredovaní a rozvoji našej obce.

 Popri chode úradu máme až 22 projektov rôzneho charakteru v rôznom štádiu rozpracovania, všetky projekty sú aktívne a živé.

 Jedným z tých 22 projektov je aj projekt nájomných bytov, ktorý zabezpečuje najväčšiu a najvýhodnejšiu prístupnosť bývania radového občana, pretože v Plešivci sa za posledných 27 rokov nepostavil žiadny byt.

 Projekt sa delí na nájomné byty klasické a nájomné byty sociálne- nižšieho štandardu. Obecné zastupiteľstvo sa rozhodlo vyjsť v ústrety občanom , aby po splnení požiadaviek uvedených v príslušnom VZN, si mohli zabezpečiť kultúrne bývanie a žiť v našej obci.

 Princíp nájomných bytov je stavaný za podpory ŠFRB a MDVRR SR, pričom s uvedenými bytmi disponuje obec, nájomníci splácajú nájom podľa koeficientu prislúchajúcemu rozlohe daného bytu.

 Bežným trendom nie len v našej obci, ale aj v iných obciach a mestách je prijímanie podmienok prenájmu obecných - mestských nájomných bytov formou VZN, ktoré si obec – mesto upraví podľa svojich vlastných podmienok, parametrov, musia byť v súlade s dotačnou politikou hore vymenovaných dvoch subjektov, ktorý uvedený projekt podporujú.

 Zákon jasne hovorí o spôsobe prijímania VZN v samospráve, ktorá zaručuje akúsi spoluúčasť, čiže participáciu občana na danom VZN a to formou informovanosti až v troch rovinách:

1/ VZN je vyvesené na úradnej tabuli alebo na webovej stránke obci 15 dní- občan má možnosť si nahliadnuť pracovnú verziu VZN, ktorá je v rovine NÁVRHU. Môže sa k nemu vyjadriť patričným spôsobom.

2/ VZN je prijímané Obecným zastupiteľstvom, kde sa opätovne môže občan zúčastniť rokovania a môže svojimi návrhmi skvalitniť prijímanie uvedeného VZN.

3/ VZN po prijatí – schválení OZ nadobúda účinnosť až po 15 dni od schválenia VZN- občan má ešte ďalšie možnosti na korekciu VZN.

 Po tomto postupe , keď VZN nadobudne účinnosť, je prezentované na webovej stránke obce, mesta.

 Uvedený postup, ktorý som opísal, bol dodržaný aj v našej obci a bol kontrolovaný aj hlavným kontrolórom obce, nebol napadnutý prokuratúrou, čiže v právnej rovine sa postup prijímania VZN uskutočnil postupom, ktorý stanovuje zákon.(zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v platnom znení)

 Vo svojej textovej časti uvádzate VZN, alebo sa opierate o „ platné“ VZN z 28.augusta 2014.

 Prepáčte mi pán redaktor, nechápem Váš postup, buď ste absolútne neinformovaný , alebo ste si pred kontaktovaním mojej osoby nedali ani len tú námahu, aby ste si dôkladne preverili všetky fakty, ale pokúsim sa Vás usmerniť:

 To, čo ste mi poslali Vy ako prílohu Vašej mailovej komunikácie, to je pracovná verzia – návrh VZN č.1/2014, čiže to je pracovná verzia v podobe návrhu na rok 2014- Všeobecne záväzné nariadenie obce Plešivec č.1/2014 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Plešivec, zo dňa 24.09.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plešivec č.1/2013,

 ktoré by sme mali upraviť v súlade s podmienkami ŠFRB a MDVRR SR, pretože na návrh predstaviteľov ŠFRB musíme dotiahnuť zmeny - dielčie detaily navrhovaného VZN. Uvedené VZN sa prijalo na OZ 24.9.2014- ešte nenadobudlo právoplatnosť.

Sťažnosť pani učiteľky však súvisí s VZN č. 1/2013, a vôbec nie s tým materiálom, ktorý ste mi preposlali Vy vo svojom e-maily.

VZN č. 1/2013

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 18.10.2013

VZN bolo prerokované a schválené OZ 7.11.2013

VZN nadobudlo účinnosť 23.11.2013

16.12.2013 bol prezentovaný na našej webovej stránke obci v sekcii Aktualít

 V sekcii aktualít mali možnosť občania nahliadnuť do platného VZN a keďže ,,Aktívnemu právo praje“, mohli si podávať svoje žiadosti na obecný úrad.

 Uvedené žiadosti sa prijímajú na sekretariáte obce a eviduje ich asistentka starostu obce podľa dátumu podania žiadosti chronologicky, počítačovou, ako aj písomnou formou.

 Zaujímavosťou je aj fakt, že si ako medzi prvými podali žiadosti občania, ktorí nie sú priamo obyvateľmi obce...odkiaľ by vedeli postup podávania žiadosti a podmienky pre nájomné byty , ak nie z webovej stránky obce, ktorá je prístupná pre každého, naviac VZN nepojednáva o tom , že nájomné byty sú vyhradené vyslovene len pre Plešivčanov.

Odpovede na Vaše otázky:

 K bodu č.1:

 Alfou a omegou, čiže hlavným kritériom pri prideľovaní uvedených nájomných bytov je poradovník, zohľadňujúci dané výnimky vyplývajúce z VZN. Poradovník je bežným postupom, najtransparentnejšou metódou pri prideľovaní bytov, obdobne sa to rieši všade, kde je výstavba dotovaná za pomoci ŠFRB a MDVRR SR. Opakujem , VZN upravené na vlastné podmienky obce musí byť v súlade s dotačnou politikou dvoch menovaných subjektov. Podotýkam a zdôrazňujem , že poradovníky máme na klasické nájomné byty, ale aj na nájomné byty nižšieho štandardu. Figuruje najprv v sekcii Aktualít , následne v sekcii Nájomných bytov.

Zaujímavým faktorom je to , že sa prideľovalo 18 bytových jednotiek v prvej etape a Mgr. Renáta Pástorová Szapanosová si podala svoju žiadosť až 7.5.2014 na 37.mieste !!!

K bodu č.2 :

 Podrobne som opisoval postup prijímania VZN k danej problematike, čiže vedomosť o nájomných bytoch mali občania už od 18.10.2013 až do dnešného dňa nepretržite.

K bodu č.3 :

 Do dnešného dňa bolo podaných  presne 46 žiadostí, ich aktualizácia prebieha podľa platného VZN č. 1/2013, nakoľko Všeobecne záväzné nariadenie obce Plešivec č.1/2014 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Plešivec, zo dňa 24.09.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plešivec č.1/2013 sa prijalo včera a nenadobudlo ešte právoplatnosť.

Podľa platného VZN aktualizácia ku koncu mesiaca apríl 2014- ako je to vo VZN, konkrétne do 30.4.2014, prebehla podľa platnej právnej úpravy.

Boli zverejnení všetci žiadatelia o nájomné byty na obecnej webstránke Plešivca v sekcii Aktualít a následne v sekcii Nájomné byty Plešivec. Do pozornosti dávam aj fakt, že ak je zásah, úprava, alebo nejaká korekcia v sekcii webovej stránky, systém automaticky generuje dátum poslednej návštevy v systéme, čiže čitateľ - návštevník stránky nemusí vidieť obsah materiálu pred posledným zásahom, vidí aktuálny stav a dátum posledného zásahu.

To, čo uvádzate Vy ,môže byť zverejnené v takej navrhovanej forme až po prijatí dokumentu: Všeobecne záväzné nariadenie obce Plešivec č.1/2014 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Plešivec, zo dňa 24.09.2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Plešivec č.1/2013, respektíve po nadobudnutí jeho účinnosti. Zdôrazňujem , že obec disponuje dôkazom o zverejnení aktuálneho poradovníka podľa doposiaľ platného VZN č.1/2013 ku koncu apríla 2014.

K bodu č.4 :

 Bolo pridelených 16 bytov+2 byty dané výnimkou starostu obce. Uchádzačom, ktorým bol byt pridelený, bol zaslaný informačný list o pridelení, následne budú uchádzači informovaní o ďalších krokoch odovzdávania bytových jednotiek. Uchádzačom, ktorým byt nebol pridelený, bol tiež odoslaný informačný list, v ktorom sa uvádza, že figurujú v aktuálnom poradovníku, ktorý sa aktualizuje, pretože uvedený poradovník po aktualizácii sa použije v druhej etape prideľovania nájomných bytov, ktorých bude cca 40. Uchádzač bol informovaný aj o tom, na ktorom mieste figuruje v novom poradovníku. Uvedené zmeny budú aktualizované aj na obecnej stránke- v zmysle platného VZN!!! O PRIDELENÍ BYTU ROZHODUJÚ POSLANCI NIE STAROSTA OBCE. Starosta obce nie je predsedom ani členom komisie na prideľovanie bytov.

K bodu č.5:

 Zatiaľ platné VZN pojednáva o 2 výnimkách starostu obce pri splnení presne stanovených podmienok, ale aj o výnimkách obecného zastupiteľstva, pričom počet výnimiek pre obecné zastupiteľstvo nie je limitovaný počtom! Starosta obce si uplatnil dve výnimky dané podmienkami platého VZN. V iných mestách a obciach, ktoré už s týmto mali skúsenosti a ktoré nám preposlali svoje všeobecne záväzné nariadenia, mali rovnako starostovia / primátori/, ale aj obecné zastupiteľstvo výnimky na pridelenie týchto bytov, takže Obec Plešivec v tomto nie je jedinou samosprávou s takouto výnimkou.

Záverom pán redaktor: Ja som naklonený riešeniu každého problému, avšak korektnou ,serióznou a hlavne slušnou cestou v rovine práva, nevyhýbam sa ani spolupráci s Vašou redakciou, ani spolupráci s inými orgánmi a žiadam Vás, aby ste z mojej odpovede nevynechali ani jedno slovo a zverejnili ju v plnom rozsahu tak, ako som Vám ju zaslal aj s hrubo vyznačenými písmenami.

S pozdravom pekného dňa 

V Plešivci 25.9.2014 Gabriel Gergely

 Starosta obce Plešivec

Skryť Zatvoriť reklamu