Košice - zberateľ trofejí

Písmo: A- | A+

Nuž mesto športu, kultúry... najnovšie chýba do trofejnej vitríny mesta: Košice - mesto zelene. V tomto meste, ako obyčajne, sa vypúšťajú balóniky šťastia, sľubov - sme mesto, športu, kultúry, zelene a tak ďalej. Sme?

V ostatnom čase silne zatúžilo po vode v meste a preto rozbehlo architektonickú súťaž 

Podľa mňa, ak už teda sa všetci mestskí papaláši tvária, že ideme mesto ozelenať, revitalizovať, vylepšiť mikroklímu, patrične zachovať vodu a vlhkosť pre našich živiteľov, čo sú stromy, aby sme nemuseli dovážať za chvíľu aj vzduch a vodu a zlepšili hygienické podmienky, znížili zdravotné problémy obyvateľov, tak by to malo mať nejakú koncepciu a myšlienkovú líniu, najmä v širších súvislostiach. Mali sme tu gondoliery, trolejbusy, parky, čo sa zmenili na domiská, mali sme tu sľuby o nezahusťovaní mesta, mali romantické kúpeľné miesta, plavárne, vzácne pamiatky a sú len na starých čiernobielych fotkách... 

Dnes má mesto len myšlienku, silne vzdialenú od potrieb občanov

A tak nazrúc do súťažných návrhov a prosbe na spoluprácu s občanmi https://www.keturist.sk/info/ziva-voda-revitalizacia-mlynskeho-nahonu-v-kosiciach/ som narýchlo zareagoval:

----

ŽIVÁ VODA

REVITALIZÁCIA MLYNSKÉHO NÁHONU V KOŠICIACH

pripomienky, názor

Akiste nemožno protestovať proti nejakým snahám za oživenie zrujnovaného životného prostredia. Ale veci je treba chápať komplexne a nie len úzko myšlienkové bez širších väzieb a dopadov na ostatné štruktúry.

Hornád ospevovaný či zatratený?

Myslím si, že myšlienka návratu vody v tomto meste a neúmerné vyzdvihovanie jej účinku je len hraním sa na slovíčka a prehnaným módnym trendom, tendenčným prístupom, keďže dnes je likvidácia toho čo predchádzajúca generácia vybudovala akosi v móde. Hoci niekedy je to potrebné. Zachraňovať zrazu niečo čo bolo večnosť zanedbávané a s upriamením sa na len toto, je len dôsledok chápania gazdovania samosprávy, mesta, štátu. Pokus – omyl. Ale vždy platený.

Vodný tok v Košiciach nie je tým majestátom čo sa pôvabne vinie centrom mesta ako je to v iných metropolách, ale je len nejakým kanálom dôsledne odvodňujúcim tunajšie spevnené plochy, strechy, ulice. Nemá a nikdy v novodobých dejinách žiaľ nemal rešpekt a nevyvolával úctu. Hoci život miest a dedín sa začínal pri vode.

Košice majú stredom mesta vedenú rieku Hornád. Príroda si tu našla pekné scenérie a tak sa rozhodla. Hornád síce okrem vodnej stoky nereprezentuje nič, ani rekreáciu ani šport, vegetáciu, prírodu, symbol krásy a majestátu vody živiteľky, akurát náklady na neustále navyšovanie brehov aj vďaka mestu, ktoré nedokáže hospodáriť s povrchovou vodou, rúbe hlava nehlava, betónuje, zvádza vodu do tejto vodnej stoky. A že vraj zelené mesto. Hm ani o 200 rokov. Inde vo svete je riečny tok reprezentantom mesta so svojimi zákutiami, meandrami, funkciami. Tu je už dávno koryto Hornádu len opevneným dielom našich vodohospodárov, s typickým ničiteľským prístupom, rúbaním porastov, podľa nich nežiaducich, cucaním peňazí od daňových poplatníkov, rovnako ako pre mesto, ktoré ho nevidí, nechce vidieť. A tak nám rieka neustále odplavuje naše financie a prináša z horných tokov smetie a náklady (Ružín, Jarovnice). 

Technický prístup ku riešeniu prírody?

Mlynský náhon je od Hornádu vzdialený paralelne necelú míľu a zrazu toľká pozornosť. V poriadku, má mať svoju pozornosť, ale nie za cenu úplného koncepčného prekopania územia.

Stojatá voda v meste rovno pred centrom, hotelom akiste vytvorí podmienky pre denný a nočný hmyz aj vďaka nepretržitým osvetleniam. V narušenej mikrosfére nebude mať vodný hmyz a larvy prirodzených nepriateľov. Vykosená tráva v okolí neposkytne dostatok biodiverzity a pod ňou živná pôda neposkytne obživu pre pôdny hmyz, dážďovky, potravu pre spevavce, čo sa lietajúcim hmyzom živia a ich neustále rušenie autami a ľuďmi neprinesie potomstvo. Na rad príde chémia a z pôvodnej myšlienky sa stane súboj s prírodou riešený chémiou. Prídu alergie a to prinajlepšom, prídu zásahy do vegetácie, objavia sa následky na zdraví. Lebo diktujeme prírode kde má čo rásť, kade ma prúdiť voda, koľko tam má byť života a či vôbec. Som za prírodný prístup a nie za technické pamätníčky doby a autorov.

Obrázok blogu
Obrázok blogu

Mlynský náhon,

ako sa nostalgicky spomína, bol aj smetiskom a ústredným bodom hrania sa detí sa nielen z prislúchajúcich štvrtí sociálne neprispôsobivých, hygienickým problémom. Voda tohto náhonu z hľadiska technického samozrejme ovplyvňovala podzemné vody značnej časti mesta a bývali aj potopy na vzdialených uliciach. Vtedy sa hlásalo, že odstránením vody z koryta sa spomínané príčiny odstránia, čo sa aj stalo a pivničné priestory až na Hlavnej si oddýchli. Dnes sa hlása opak a nehovorí sa aj o vyvolaných zmenách. Takže asi iná móda a iné spôsoby zakrývania problémov. Potom prišlo zarúrovanie tunajších potokov a pôvodný mlyn pri stanici po vyhorení sa vytratil z mysle rovnako aj potok čo privádzal vodu k nemu a odvádzal ďalej. Zarúroval sa nám Račí potok, sčasti Čermeľský, z Myslavského sa stala stoka pre mäsopriemysel. 

Čo priniesla zmena náhonu na mestskú komunikáciu?

Predovšetkým sa vytvoril potrebný dopravný koridor S-J, ktorý tesne obteká historické jadro.

Citujem z: https://static.kosice.sk/article/5e75Q2ZvY7RRO0tfgK/iva_voda_textovy_popis_navrhu_2_4_2021.pdf

„KONCEPCIA DOPRAVY Dopravné riešenie reaguje na aktuálne trendy eliminácie automobilovej dopravy v centrách miest. Našim cieľom je prinavrátenie verejných priestorov v okolí Mlynského Náhonu obyvateľom mesta. Radikálne sme pristúpili k eliminácií existujúceho dopravného rondelu na Masarykovej ulici, ktorý v lokalite predstavuje výraznú bariéru pre pobyt ľudí ale aj pre samotný tok MN. Dopravný uzol sme prekvalifikovali na križovatku s trasou plánovanej električky v jej pôvodnej stope. Plánovaná električka je zohľadnená v riešení aj pozíciou MHD zastávky situovanej v dotyku s Vodným námestím. Druhým zásahom je rekvalifikácia niektorých komunikácií ako napríklad Alešovo nábrežie, či Ťahanovské riadky, ktoré sme zjednosmernili a tým sa nám podarilo získať priestor na vybudovanie cyklo ťahu, bežeckej trasy spolu s chodníkom pre peších. Redukciu dopravných ťahov navrhujeme aj na Gorkého ulici, čo umožní rozšírenie verejného priestoru nábrežia s alejami stromov pre dosiahnutie výrazu mestskej triedy na nábreží MN.“

Nuž mať predstavy o zelenom meste a trendoch v dopravy v iných mestách je jedná vec a skutočnosť v tomto dopravne zabudnutom meste je vec druhá.

Pri neexistujúcej alternatívnej MHD a inej dopravy, sú úvahy o znižovaní dopravných pruhov nejakým mimoplanetárnym projektom.

Obrázok blogu

Gorkého ulica momentálne ťahá výrazne dopravu z Ťahanoviec, Furči, Podhradovej, Mieru, z Čermeľskej dvojky, západných sídlisk, vťahuje dopravu od Prešova na strane severu a na juhu je to centrum mesta, Juh, Nemocnica, Barca, východ a západ mesta, kde pribudli nemalé záťaže so sídliska pri Rampovej, zástavba Továrenskej, zahusťováky pri mestskej radnici. Je momentálne asi najvyťaženejšia komunikácia vo vnútri mesta, majúca v sebe MHD, aj individuálnu osobnú dopravu, zásobovanie.

Mesto, kde vznikajú cyklotrasy zeleným náterom zužujúcim existujúce pešie chodníky, mesto ktoré nevie riešiť statickú dopravu, kde sa parkuje na chodníkoch, má dokonca v tom prehraté spory a čaká ho ťažké obdobie, nemá miesta na parkovanie, ignoruje pravidlá o povinných miestach pre ZŤP, určené zákonom, normami, ide redukovať kapacity komunikácii a zároveň paradoxne navršovať potrebu ich kapacity, nemá ani len skutočnú snahu o zmysluplné dopravné riešenie v neustále zahusťujúcom sa prostredí v období nula, čo sa týka územného plánu, (neriešené) čo sa náležite developersky využilo, či rovno zneužilo, dokonca zužuje hlavnú vetvu a plánuje tejto komunikácii prideliť nepárny počet dopravných pruhov, (obojsmerne spolu 3) z pôvodných štyroch, čo je dopravný nezmysel, plánuje „zelené mesto“ so znižovaním dopravy v meste a pritom ho zahusťuje a vôbec nerieši spôsob ako znížiť osobnú dopravu, čo mu problémy spôsobuje. Tak to je mesto zázrakov a absurdít. 

https://horami.sk/verejnost/uzemny-plan-ke/doprava/

Kruháčik nad potokom

je možno vizuálne efektný a hodnotený komisiou https://www.kosice.sk/clanok/na-mlynskom-nahone-by-sa-v-lete-malo-dat-clnkovat-a-v-zime-korculovat ale ako vyplýva z obrázkov pod ním sa nachádza horúcovodný kanál, ktorý preložením navyše kopíruje kruhový objekt, čo je technicky silne pritiahnuté za vlasy. Subtílnosť premostenia a masívnosť horúcovodného kolektora v jednom mostnom telese sú nezlučiteľné. Takže vyvolaná investícia, horúcovod by musel ísť pod korytom, alebo by musel ísť v navýšenej skriňovej konštrukcii mosta a potom zísť do zeme na napojenie sa s pôvodnou trasou.

Obrázok blogu

Ďalšou iróniou je, že východný breh Gorkého v súčasnosti bez chodníka (!)(spojenie zastávok Národná banka a kruháč na križovatke Gorkého – Masarykova) by si takýto vyžadoval v budúcnosti a teda vzniká potreba územného záberu z tohto brehu. Riešenie však hovorí o odobratí priľahlého dopravného prúdu smer J-S a hádam na ňom peší chodník. Ale ako konštatujem vyššie, táto komunikácia nemôže mať 3 dopravné pruhy. A ešte, romantické člnkovanie tesne vedľa hlučnej komunikácie si neviem predstaviť.

Obrázok blogu

Likvidácia dopravného kruhového objazdu na križovatke Gorkého, Masarykovej, likvidácia pamätníka našej štátnosti

je snáď len omylom. Mesto nemá inak riešenú dopravu než cez Gorkého a vo veľkých dopravných uzloch kde už je vybudovaný kapacitne výkonnejší a dopravne plynulejší kruháč sa navrhuje styková križovatka, ako niekde na okraji sídliska. To hádam nie?

Likvidácia pamätníka by snáď mohla priniesť jeho realizáciu na dôstojnejšom a väčšom priestranstve. V blízkosti sa však ponúkajú, ale len samé vodné plochy... takže chcelo by to chápanie histórie a úctu k nej. Je mi ľúto takejto neúcty. 

Záver

Celkový pocit z takýchto riešení nemôžem mať iný ako rozpačitý, nereálny, odstrihnutý od reality.

Vladimír Čuchran

www.horami.sk 04.2021

podklady:

--------

a tak možno doplniť:

Zdá sa, že toto mesto lieta v nekoncepcii (antikoncepcii). Je mi ľúto, že sa takto hazarduje s finančnými prostriedkami, s výdržou občanov, čo vidia aj za roh a nenaletia na rozličné bonmoty sľubovateľov a spriaznených duší.

Pamätník Masaryka a Štefánika v dehonestujúcom prostredí reklamných stĺpov, telekomunikačných skriniek, káblov, hrdzavého stĺpa, schovaný pred verejnosťou
Pamätník Masaryka a Štefánika v dehonestujúcom prostredí reklamných stĺpov, telekomunikačných skriniek, káblov, hrdzavého stĺpa, schovaný pred verejnosťou 

Dalo by sa pokračovať a akiste začnú znova predvolebné blúznenia a oblbováky. Pri každých voľbách to tak bolo, tak prečo by nasledujúce mali byť výnimkou? 

Toto mesto na viac nemá a je mi to ľúto. 

https://horami.sk/zivotopis-pracovny/

Skryť Zatvoriť reklamu