Vážená Sociálna poisťovňa

je mi to veľmi ľúto, ale ako poctivý občan, lojálny tomuto štátu, svedomito si platiaci dane a vykonávajúci zamestnanie, ktorým sa snažím zlepšiť morálny stav tejto spoločnosti musím konštatovať, že som veľmi dotknutý, ponížený a ublížený konaním Sociálnej poisťovne. Nehnevajte sa na mňa, ale tento úvod som si nemohol odpustiť a verte mi, že som sa veľmi miernil. Ďalej sa pokúsim, napriek znechuteniu, že vôbec musím tento list písať, komunikovať vecne.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (13)

Ing. Miroslav Danihel B.Th., XXX XX, XXX XX, XXXX

e-mail: miroslav.danihel@XXXX.XX

  

Sociálna poisťovňa

ústredie

Ul. 29. augusta 8

813 63 Bratislava

Riaditeľ odboru kontroly a sťažností

JUDr. J. B.

Vec: Sťažnosť na bezprecedentné, svojvoľné a nevypočítateľné konanie Sociálnej poisťovne

Vážená SOCIÁLNA POISŤOVŇA,

je mi to veľmi ľúto, ale ako poctivý občan, lojálny tomuto štátu, svedomito si platiaci dane a vykonávajúci zamestnanie, ktorým sa snažím zlepšiť morálny stav tejto spoločnosti musím konštatovať, že som veľmi dotknutý, ponížený a ublížený konaním Sociálnej poisťovne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nehnevajte sa na mňa, ale tento úvod som si nemohol odpustiť a verte mi, že som sa veľmi miernil. Ďalej sa pokúsim, napriek znechuteniu, že vôbec musím tento list písať, komunikovať vecne.

V roku 2002 nám s manželkou bola maloletá S.D, nar. XX.X.XXXX, zverená do pestúnskej starostlivosti rozhodnutím Okresného súdu v Piešťanoch zo dňa XX, číslo rozhodnutia 7P XX, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím Krajského súdu v Trnave zo dňa XX, číslo rozhodnutia 10 Co XX.

Dňa 9.12.2002 sme boli listom z Ústredia Sociálnej poisťovne informovaní, že od decembra 2002 bude Sociálna poisťovňa poukazovať sirotský dôchodok na mal. S.D. do našich rúk.

SkryťVypnúť reklamu

Dňa 22.8.2003 sme žiadali, aby bol sirotský dôchodok poukazovaný na náš účet v banke.

Dňa 8.10.2003 nám Sociálna poisťovňa oznámila, že žiadosti o poukazovanie sirotského dôchodku na účet v banke nie je možné vyhovieť z dôvodu, že sirotský dôchodok je vedený v osobitnom súbore EVID, t. j. že výplatu nie je možné realizovať výpočtovou technikou (to je mi ale argumentácia!).

Dňa 22.10.2003 sme sa písomne domáhali vysvetlenia.

Dňa 30.11.2003 nám bolo oznámené, že o poukazovaní sirotského dôchodku na náš účet v banke bude Sociálna poisťovňa môcť rozhodnúť na základe žiadosti o poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke, na ktorej BUDE V KOLÓNKE „RODNÉ ČÍSLO MAJITEĽA ÚČTU“ UVEDENÉ RODNÉ ČÍSLO Z ROZHODNUTIA O PRIZNANÍ TOHTO DÔCHODKU, T. J. RODNÉ ČÍSLO POSLEDNE ŽIJÚCEHO RODIČA.

SkryťVypnúť reklamu

Dňa 24.2.2004 Vám bola doručená Žiadosť o poukazovane dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke – doplnená pracovníčkou Sociálnej poisťovne v Martine o rodné číslo, pod ktorým je dôchodok vyplácaný.

Dňa (neviem kedy) sme zaslali sťažnosť na postup sociálnej poisťovne, najmä na to, že nám nebolo doručené žiadne ROZHODNUTIE O PRIZNANÍ, a teda nepoznáme ani výšku priznaného dôchodku a tiež sme sa sťažovali na tú hlúposť s nejakým EVID-om a zmätočné informácie s tým súvisiace.

Dňa 30.3.2004 nám Sociálna poisťovňa napísala, že vyplácanie sirotského dôchodku na účet v banke je možné zaviesť aj v prípadoch, ak prijímateľom sirotského dôchodku je osoba, ktorej bolo maloleté dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti, ale spracovať je možné iba tie „Žiadosti...“, na ktorých je uvedené rodné číslo rodiča, ktoré je uvedené v rozhodnutí o priznaní tohto dôchodku. A keďže v žiadosti bolo moje rodné číslo (podotýkam, že tam boli dve rodné čísla – moje ako majiteľa účtu a zároveň r. č. pod ktorým je dôchodok vyplácaný), žiadosti nie je možné vyhovieť. Preto nám bola predmetná žiadosť zaslaná späť s tým, aby sme v žiadosti uviedli rodné číslo z rozhodnutia o priznaní sirotského dôchodku, t. j. rodné číslo XXXXXXXXXX.

SkryťVypnúť reklamu

Dňa 6.4.2004 Sociálna poisťovňa odpovedala na našu sťažnosť (z dňa neviem kedy). V prvej časti (nedoručenie rozhodnutia o priznaní dôchodku) ste žiadosť zamietli s tým, že sme boli dňa 9.12.2002 informovaní o poukazovaní dôchodku a že sumu sme tiež poznali, lebo bola na poštovej poukážke. Akože SORRY, ale oznámenie o tom, že nám budete poukazovať dôchodok (zo dňa 9.12.2002) nenesie ani stopy po tom, čo by som si do šanónu zaradil pod označením „ROZHODNUTIE O PRIZNANÍ DÔCHODKU“. Čo už, každý rozumieme pod OZNÁMENÍM a ROZHODNUTÍM asi niečo iné. V druhej časti odpovede ste sa nám ospravedlnili s tým, že tá hlúposť s tým EVID-om (ja doteraz neviem, čo to je), je naozaj hlúposťou a že s tou žiadosťou je to tak, ako ste ma informovali listom zo dňa 30.3.2004. Podpísaný Ing. V. H., vedúci oddelenia kontroly a sťažností.

––––––––––––––––––

Vtedy ma to prestalo baviť, telefonicky som sa spojil s niekým zo Sociálnej poisťovne (možno nejaký riaditeľ sekcie alebo kto) a dozvedel som sa, že aj tak by to musel byť špeciálny dôchodkový účet, o čom ma ale nikde neinformovali atď.

––––––––––––––––––

NAOZAJ SOM NEMAL ĎALŠIU SILU BOJOVAŤ S VAŠOU INŠTITÚCIOU. ZNOVU SOM JU NABRAL PRED DVOMI MESIACMI. ZMENILA SA VLÁDA, ŽIJEME V SOCIÁLNOM ŠTÁTE, MOŽNO TERAZ...

Pozrel som si internetovú stránku Sociálnej poisťovne. A tam som sa v Slovníku pojmov pod heslom „Príjemca dôchodkovej dávky“ dozvedel, že podľa § 117 ods. 4 až 6 zákona č. 461/2003 Z. z. je príjemcom dôchodkovej dávky je (okrem iného) OSOBA, KTOREJ BOLO NEZAOPATRENÉ DIEŤA DO NÁHRADNEJ RODINNEJ STAROSTLIVOSTI.

- Kontrolná otázka: Som osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti?

- Kontrolná odpoveď: Z vyššie uvedeného rozhodnutia súdu vyplýva, že som.

To ma povzbudilo a tak som urobil „klik“ a v časti „Sirotský dôchodok“ (www.socpoist.sk/sirotsky-dochodok/1291s) som sa dozvedel, že (citujem) „SIROTSKÝ DÔCHODOK SA MÔŽE POUKAZOVAŤ NA ÚČET PRÍJEMCU DÔCHODKU (POZRI PRÍJEMCA DÔCHODKOVEJ DÁVKY) V BANKE ALEBO V POBOČKE ZAHRANIČNEJ BANKY.“ (koniec citátu, zvýraznenie ja)

- Kontrolná otázka: Som príjemca?

- Kontrolná odpoveď: Nepýtaj sa tak hlúpo, veď to bolo už o štyri odseky vyššie.

- Kontrolná otázka: Môže mi byť ako príjemcovi poukazovaný dôchodok na môj účet v banke (keďže som príjemca)?

- Kontrolná odpoveď: Prečo provokuješ? Jasné! Na účet príjemcu, ty si príjemca, teda na tvoj účet.

Vážená Sociálna poisťovňa,

viete, čo som urobil? Zatelefonoval som Vám na Zelenú linku a opýtal som sa, či tomu dobre rozumiem. Povedali, že dobre.

Viete, čo som urobil potom?

Zašiel som na pobočku Sociálnej poisťovne do Martina a opýtal som sa, či tomu dobre rozumiem. Povedali, že dobre.

Viete, čo som urobil potom?

Išiel som dňa 6.5.2009 do VÚB banky a uzatvoril na tento účel Zmluvu o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb konta VÚB Senior.

Následne mi v banke vyplnili ŽIADOSŤ O POUKAZOVANIE DÔCHODKOVÝCH DÁVOK NA ÚČET. V prílohe posielam kópiu tej žiadosti. Len sa jej lepšie prizrite.

Aké je tam rodné číslo? XXXXXXXXXX

Koho je to rodné číslo? Áno, je to r. č. posledne žijúceho rodiča. Teda presne to, pod ktorým je sirotský dôchodok vyplácaný.

Kto je uvedený ako dôchodca? S. D., ono maloleté dieťa, poberateľ sirotského dôchodku, nám zverené do pestúnskej starostlivosti.

Kto je uvedený ako majiteľ účtu? Správne, je to príjemca účtu. Teda ten, ktorému má byť poukazovaný dôchodok na účet. Teda ja, Miroslav Danihel.

- Kontrolná otázka: Kedy mi začnú chodiť peniaze na účet?

- Kontrolná odpoveď: Sociálna poisťovňa je povinná zabezpečiť najneskôr od výplatného termínu dôchodku splatného v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu spôsobu výplaty dôchodku Sociálnej poisťovni doručená. Uvedené sa nevzťahuje na osobu umiestnenú v ústave na výkon väzby alebo ústave na výkon trestu odňatia slobody.

- Kontrolná otázka: Takže?

- Kontrolná odpoveď: Neprovokuj, nie som a ani som nikdy nebol v ústave na výkon väzby ani v inom ústave...

Lenže!

Dňa 3.7.2009 nám Sociálna poisťovňa listom oznámila, že dôchodok nie je možné poukazovať na účet v banke, pretože majiteľom účtu musí byť sirota S. D. A že jej máme zriadiť účet a požiadať znovu o zasielanie dôchodku na účet po predložení SPRÁVNE vyplnenej žiadosti.

Tu by som si celkom spokojne uľavil všetkými možnými nadávkami, ktoré som počul od podivuhodných indivíduí potulujúcich sa v podguráženom stave po rôznych mestách a obciach Slovenska. Ale neurobím to. Sme predsa slušní, normálni ľudia.

Takže, kde je problém?

Len ma nenaštvite nejakou hlúpou odpoveďou.

Normálne to začnite poukazovať na vyššie spomenutý účet a bude to v pohode.

To akože naozaj neostáva iná možnosť, len písať Verejnému ochrancovi práv? Alebo sa takej hlúposti domáhať súdnou cestou? Alebo čo?

Je vám to naozaj tak zaťažko začať to posielať na účet?

Pozriete sa, len tak medzi nami, ja by som sa toho sirotského dôchodku aj zriekol. Normálne že nechajte si ho. Pretože maloletá je v pestúnskej starostlivosti, dostávame pestúnske dávky, ktoré sú znížené o výšku sirotského dôchodku. Takže keby ste nás ušetrili zasielania toho sirotského dôchodku, v plnej sume nám bude vyplatená pestúnska dávka a dieťa dostane tú istú sumu. Ale vraj sa to nedá zrušiť, nedá sa toho vzdať, lebo dieťa má na to nárok.

A keby som to na tej pošte prestal preberať? Asi mi budete vypisovať a zisťovať, čo sa deje. A keby som neodpísal? Zrušíte mi ho? HURÁ!!! Ale vy by ste ma možno predviedli policajne, aby som si to na pošte prebral. Alebo možno by mi to priniesla poštárka... (Je to fajn pani, veľmi ochotná, dobre spolu vychádzame...) A keby som jej neotvoril? Žeby ste mi to poslali na účet? No, nie som si istý...

Prosím vás, dobrí ľudia, urobte s tým niečo NORMÁLNE.

Za kladné vybavenie žiadosti vám vopred neskonale ĎAKUJEM.

S úctou, poctivý občan Slovenskej republiky

V Martine 10. 7. 2009  Ing. Miroslav Danihel B.Th

Príloha: 1x

PS:  Sorry, ten sarkazmus som si nemohol odpustiť. Na rozdiel od vás však na neho mám právo. A vyjadroval som sa spisovne. A slušne.

Miroslav Danihel

Miroslav Danihel

Bloger 
  • Počet článkov:  22
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Snažím sa byť dobrým manželom a otcom. Niekedy to ide viac, niekedy menej... Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéOstatné

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

711 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

273 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu