Fajčiť počas jazdy je dovolené alebo zakázané?

Vždy, keď dostanem takúto otázku spomeniem, si na starý vtip zo strednej školy z čias, keď som si robil vodičské oprávnenie. Vtip je o stopárke, ktorá sa pýta vodiča, či môže fajčiť... Toľko vtip, ale ako sa na to pozerá dnes platný zákon o cestnej premávke? Má vodič vozidla dovolené alebo zakázané počas vedenia vozidla fajčiť, jesť, piť, žuvať žuvačku, telefonovať, otvárať okná, obsluhovať klimatizáciu, autorádio, navigáciu atď.?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (147)
Obrázok blogu

Odpoveď je komplikovaná nakoľko definícia príkazu zákazu je nepriama, teda až na niekoľko konkrétnych zákazov.

V prvom rade si treba uvedomiť článok z ústavy.

Ústava Slovenskej republiky, PRVÁ HLAVA , Prvý oddiel, ZÁKLADNÉ USTANOVENIA , Čl. 2
(3) Každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá.

Čiže, ak je v zákone pre vodiča počas jazdy zákaz fajčiť, tak fajčiť nesmie. Ak je v zákone, že fajčiť môže, tak fajčiť môže. Ak v zákone o tomto nie je ani zmienka, tak fajčiť môže tiež.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Čo vlastne zákon zakazuje?

Zákon o cestnej premávke 8/2009 Z. z. § 4 Povinnosti vodiča
(2) Vodič nesmie
a) viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu; to neplatí, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má povolenú jazdu podľa § 70 ods. 3 a § 71 ods. 2,
b) požiť počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku, 9)
c) viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme,
d) viesť vozidlo po požití lieku v čase, keď liek môže znížiť jeho schopnosť viesť vozidlo,
e) viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou,
f) odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla ustanovené týmto zákonom, osobe, ktorá je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, alebo osobe, ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená,
g) ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
h) ohroziť cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov,
i) poškodzovať životné prostredie, najmä verejnú a cestnú zeleň,
j) prekážať v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
k) znížiť náhle rýchlosť jazdy alebo náhle zastaviť, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky,
l) počas vedenia vozidla používať telefónny prístroj okrem telefonovania s použitím systému "voľné ruky" alebo vykonávať inú obdobnú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla;to neplatí pre vodiča vozidla ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len "ozbrojené sily"), ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov, Vojenskej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru, ostatných hasičských jednotiek, Horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, banskej záchrannej služby, Vojenského spravodajstva a Slovenskej informačnej služby pri plnení svojich úloh,
m) používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode,
n) použiť na jazdu vozidlo, ktoré svojím farebným vyhotovením a označením sa dá zameniť s vozidlom Policajného zboru, Vojenskej polície, Železničnej polície, obecnej polície, Hasičského a záchranného zboru alebo ostatných hasičských jednotiek.

SkryťVypnúť reklamu

Ak si odmyslíme klasické zákazy, tak nám zostava len písmeno "e" a "l". Písmeno "e" sa jednoznačne vzťahuje na uvedený vtip. Takže neodkladnú sexuálnu potrebu treba riešiť inokedy než počas vedenia vozidla, lebo pri jej riešení je jednoznačne schopnosť vodiča znížená.

Písmeno "l" hovorí, že nesmieme používať telefónny prístroj, čiže je jeho používanie počas vedenia zakázané, okrem výnimky systému voľné, čo znamená, že telefónny pristroj nesmieme držať v ruke alebo ho rukami obsluhovať. Z čoho vyplýva, že telefonovať môžme ale bez použitia rúk, čiže v úvahu pripadá automatické zodvihnutie a ukončenie hovoru, samotný hlasitý hovor. Ak chceme volať my, tak musíme vytočiť číslo inak ako rukami, napríklad hlasovým povelom alebo zabudovaným (homologizovaným) ovládačom napríklad na volante.

SkryťVypnúť reklamu

Pokračovanie písmena "l" hovorí, že nesmieme vykonávať ani inú obdobnú činnosť. Čo sa tým myslí? Pre odpoveď použijem zdôvodnenie použité slovka "obdobnú" pri schvaľovaní zákona.

4. K čl. I § 4 ods. 2 písm. k)
V § 4 ods. 2 písm. k) za slovo „inú“ vložiť slovo „obdobnú“.
Navrhuje sa zachovať platný stav, aby ustanovenie o zákaze vykonávať inú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla, nebolo vykladané príliš extenzívne.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť
Gestorský výbor odporúča schváliť

Môžem len potvrdiť, že tak to schválené bolo. Čiže inú obdobnú činnosť znamená, že vodič nesmie obsluhovať rukami iný obdobný prístroj (vysielačku) alebo totožný pristroj používať rukami inak, napríklad čítanie a písanie SMS. Z uvedeného je zrejmé, že fajčenie to nezasahuje, ale netešte sa predčasne.

SkryťVypnúť reklamu

Ako vysvetliť činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla?
Skúsme sa pozrieť čo je to vedenie vozidla a ktoré činnosti s mím súvisí. To čo nám zostane, budú práve činnosti, ktoré s vedením vozidla nesúvisia.

Vedenie vozidla je jeho riadenie, čiže riadenie smeru a rýchlosti. Lenže v cestnej premávke to nestačí, pre cestnú premávku treba vykonávať aj iné priamo súvisiace činnosti s vedením vozidla, ktoré priamo vyžaduje zákon a vykonávacia vyhláška, ako je rozsvecovanie svetiel, dávanie znamenia o zmene smeru jazdy, sledovanie cesty, sledovanie dopravného značenia, ale sledovanie aj okolia cesty, či náhodou nejaký rozbehnutý chodec, cyklista alebo zviera nejde vbehnúť pod idúce vozidlo, prípadne nepadá naňho strom alebo iný predmet. Týchto priamo súvisiacich veci s vedením vozidla je veľa.

Okrem toho je ešte viac nepriamo súvisiacich činnosti, ktoré vodič musí vykonávať, aby došiel do cieľa cesty, respektíve neporušoval nejaké zákony. Napríklad sledovanie stavu vozidla a nákladu, reagovanie na zmeny. Predpisy jednoznačne hovoria, čo musí vodič spraviť ak sa rozsvieti napríklad kontrolka poruchy brzdného systému, alebo čo má robiť vodič autobusu ak mu signalizuje otvorenie dverí. K tomu treba prirátať starostlivosť o pohodlie v kabíne pre vodiča a cestujúcich , kde jednoznačne možno zahrnúť, ovládanie okien, kúrenia, klimatizácie. K týmto činnostiam patrí aj napríklad ovládanie navigácie vozidla.

Sú činnosti, u ktorých ťažko rozhodnúť či majú alebo nemajú súvis s vedením vozidla. Napríklad také hranie šachu, alebo čítanie novín nemá súvis s vedením vozidla, ale napríklad starostlivosti o vodiča vo forme konzumácie osviežujúcich cukríkov, pitného režimu alebo nasadenia si okuliarov proti slnku už tak jednoznačne nemožno zaradiť. Naproti tomu fajčenie jednoznačne s vedením vozidla nesúvisí, i keď možno polemizovať o súvise s psychikou vodiča.

Našťastie v zákone nemáme len zákazy ale aj príkazy. Práve z povinností vodiča sa dá vyhodnotiť to, čo zo zákazoch nie je zahrnuté.

§ 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky
(2) Účastník cestnej premávky je ďalej povinný
a) správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,

§ 4 Povinnosti vodiča
(1) Vodič je povinný
c) venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
g) pribrať potrebný počet spôsobilých osôb, ak to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky, a na ten účel ich náležite poučiť,

Napríklad z paragrafu 3 a 4 je zrejmé, že vodič je povinný plne sa venovať vedeniu vozidla a nesmie ohroziť iných účastníkov, či už z titulu bezpečnosti a aj plynulosti cestnej premávky. Čiže musí zvládať všetko, čo si vedenie vozidla vyžaduje. Ak to nezvláda, tak je povinný si pribrať potrebný počet spôsobilých osôb. To sa netýka len cúvania, čo väčšinou ľudí pri tomto ustanovení napadne, ale akejkoľvek činnosti. Vodič napríklad nestíha dozerať na náklad a výškové prekážky na ceste alebo nedokáže dozerať na detských pasažierov v autobuse. Čiže, vždy keď vodič nezvláda plne sa venovať vedeniu vozidla, z ľubovoľného dôvodu, tak si musí pribrať potrebný počet osôb alebo nesmie vozidlo viesť.

Zrejme každého napadne aj opačná situácia. Vodič sa plne venuje vedeniu vozidla a stíha aj iné veci. Môže v takomto prípade sa venovať aj iným veciam? Odpoveď je jednoduchá, pokiaľ zákonom nie sú zakázané, tak ich robiť môže a toto sa týka ja fajčenia.

Ale pozor je to veľmi zradné. Ak budete policajtovi tvrdiť, že ste si práve zapaľovali cigaretu a vtedy ste prehliadli obmedzenie rýchlosti, zrejme vás pošle na psychologické preskúšanie, či ste vôbec schopný zvážiť svoje konanie. Poznám prípad a nie jeden, keď vodič dobre poisteného auta došiel po búračke do poisťovne a žiadal preplatenie totálnej škody na novom aute a ako príčina bolo uvedené spadnutie zapálenej cigarety do košele alebo rozkroku. V týchto prípadoch poisťovňa neplnila, lebo vodič nekonal tak ako mal.

Prvoradé je plné venovanie sa vedeniu vozidla a všetky ostatné veci sú až potom, keď to dopravná situácia umožňuje a vodič je v takej fyzickej a psychickej pohode, že to stíha. Pritom tie iné činnosti nesmú negatívne ovplyvniť schopnosť vodiča, či už v pozornosti, vo výhľade, v reakčných časoch a podobne.

Občas vídam vodičov počas jazdy piť ale nie z pohára, ktorý mu podá spolujazdec, ale z dvojlitrovej fľaše, pričom počas pitia vodič nevidí pred seba a často sa nedokáže udržať vo svojom pruhu. Jednoznačne takéto konanie je porušením povinností vodiča, rovnako aj ako prikurióznej nehoda v Leviciach.

Sú vodiči, ktorí ledva ledva stíhajú plne sa venovať vedeniu vozidla. Sú vodiči, ktorí stíhajú plne sa venovať vedeniu vozidla aj občas nejaký telefonát alebo obsluhu navigácie a sú vodiči, ktorí si myslia, že vždy stíhajú okrem plného venovaniu sa vedeniu vozidla aj všetko, na čo si zmyslia. Bohužiaľ na takýchto vodičov, ktorí nedokážu odhadnúť reálnosť nebezpečnosti svojho konania, doplácajú ostaní účastníci cestnej premávky.

Záver:
Fajčenie cigariet vodičom počas jazdy nie je v zákone taxatívne zakázané, ale je prikázané plne sa venovať vedeniu vozidla. Čiže, ak osobne ste fyzicky a psychicky v takej forme a dopravná situácia je taká a bude taká, že fajčenie negatívne neovplyvní vedenie vozidla, tak v súčasnej dobe vám to zákon nezakazuje. Ale ak niečo prehliadnete, spáchate hoci aj banálny priestupok, tak fajčením ste preukázali aj spáchanie ďalšiemu priestupku a to, že ste sa plne - dostatočne nevenovali vedeniu vozidla a vykonávali inú činnosť. To isté platí aj pri iných činnostiach vo vozidle a aj tých, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia s vedením vozidla. Odporúčam počas vedenia vozidla nefajčiť, ale radšej odstaviť auto na odpočívadle a tam relaxovať.

Jozef Drahovský

Jozef Drahovský

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 213
  •  | 
  • Páči sa:  629x

Venujem sa analýzam v doprave a vývoju v oblasti informačných technológií. Zoznam autorových rubrík:  DopravaRôzneZoznam článkov

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

62 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

735 článkov
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
SkryťZatvoriť reklamu