reklama

Neodôvodnené vyberanie pokút alebo nesprávny výklad zákona?

Kto má z vás dvoch pravdu? To bola otázka, ktorú som utorok cestou do práce dostal. Išlo o to, že pán Bazovský uviedol v Teleráne, že všetky vozidla, ktoré ťahajú prívesný vozík musia mať diaľničnú známku/nálepku aj pre prívesný vozík, inak dostanú pokutu a ja som v inom médiu uviedol, že táto povinnosť sa vzťahuje len na súpravy nad 3,5 tony. Keďže dohadovanie dvoch dopravných analytikov cez média, by nič dobrého neprinieslo, tak ako to nič dobrého neprináša u politikov, preto sme sa telefonicky porozprávali a výsledok rozhovoru je zaujímavejší než pôvodná otázka.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (20)
Obrázok blogu

O čo ide?
So zavedením elektronického výberu mýta sa rozdelili vozidlá na dve kategórie. Do 3,5 tony a nad 3,5 tony. Vozidlo do 3,5 tony muselo mať na diaľniciach a rýchlostných cestách diaľničnú nálepku a vozidlo nad 3,5 tony pokiaľ bolo nákladné alebo autobus, muselo mať palubnú jednotku elektronického výberu mýta a muselo ju mať aj na súbežných cestách prvej triedy.

Problém bol vtedy, ak za vozidlo do 3,5 tony sa pripojil prívesný vozík a takto vzniknutá jazdná súprava mala hmotnosť nad 3,5 tony. V zmysle zákona pre vodičov vozidiel N1 bola povinnosť zadovážiť si palubnú jednotku. Pre zmenu vodiči vozidiel M1 nepotrebovali ani dovtedy povinnú diaľničnú nálepku do 3,5 tony a mohli po diaľniciach jazdiť bez poplatkov. Jednoducho zákonodarca na túto situáciu pozabudol.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Po kritike zo stany vodičov, Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR spravilo zmenu v zákone a vykonávacích vyhláškach a spravilo rozumný krok. Pre tieto prípady vytvorilo špeciálnu diaľničnú nálepku pre prípojné vozidlá. A tak, keď u vozidla M1 a N1 vodič pripojí prípojný vozík a jazdná súprava je nad 3,5 tony, tak musí byť vozidlo vybavené okrem základnej nálepky do 3,5 tony aj nálepkou pre prípojné vozidlá.

Tak to bolo a v tom duchu som aj ja informoval v médiách aj tu na blogu. Lenže tento výklad z dielne Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii si pravdepodobne neosvojilo Ministerstvo vnútra SR, presnejšie Mýtna polícia.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Pán Bazovský ma informoval o tom, že sa mu ozvali vodiči, ktorí napriek tomu, že mali vozidlo s maximálnou prípustnou hmotnosťou v súčte s maximálnou prípustnou hmotnosťou prívesného vozíka do 3,5 tony, tak dostali pokutu 100 € za to, že nemali dialničnú známku/nálepku pre prípojný vozík. Bolo to na trase Prešov - Košice, pri akcii keď Mýtna polícia zastavoval všetky jazdné súpravy a merala tlak na nápravy.

Následne sa pán Bazovský obrátil na Ministerstvo vnútra SR a dostal informáciu vo význame, že pokuty boli udelené právoplatne a že každá jazdná súprava musí mať diaľničnú známku za ťažné aj prípojné vozidlo bez ohľadu na hmotnosť a v tom duchu odznela aj informácie v Teleráne.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Kto má pravdu?
Po polhodinovom rozhovore sme prišli na to, že každý si zobral za zdroj informácii vyjadrenie z iného ministerstva, pritom obe ministerstvá odkazujú na tie isté zákony a vykonávacie vyhlášky.

135/1961 Zb. cesty zákon, zmena na základe 144/2010 Z. z. s účinnosťou od 15.apríla 2010

§ 6 Všeobecné užívanie
(1) Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy; v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestne komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené (všeobecné užívanie). Užívateľ sa musí prispôsobiť stavebnému stavu a dopravno-technickému stavu dotknutej komunikácie; nesmie ju poškodzovať alebo znečisťovať.

(2) Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať dvojstopovými motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami do 3, 5 t (ďalej len "motorové vozidlo") po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií.

(3) Vymedzené úseky diaľnic a rýchlostných ciest označené dopravnými značkami možno užívať dvojstopovými jazdnými súpravami tvorenými motorovým vozidlom kategórie M1, 2e) N1, 2f) M1G2g) a N1G2h) bez ohľadu na celkovú hmotnosť jazdnej súpravy po zaplatení úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií.

(4) Vymedzené úseky diaľnic, rýchlostných ciest a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete2i) a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete, možno užívať motorovými vozidlami nad 3, 5 t len po úhrade mýta za užívanie týchto pozemných komunikácií podľa osobitného predpisu.2j)

(5) Výška úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sa určí z celkovej hmotnosti motorového vozidla a prípojného vozidla. Úhrada sa platí na kalendárny rok, na mesiac, na týždeň alebo na jeden deň bez ohľadu na počet vykonaných jázd.

(6) Úhrada sa neplatí pri motorových vozidlách a jazdných súpravách
a) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií a Policajného zboru,
b) Ministerstva obrany Slovenskej republiky vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky,
c) ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností, 2k)
d) záchrannej zdravotníckej a horskej služby, pri vozidlách určených na hromadný odber krvi a pri vozidlách cestného záchranného systému,
e) Hasičského a záchranného zboru a ostatných hasičských jednotiek,
f) správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,
g) Železničnej polície Slovenskej republiky,
h) Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
ch) na ktoré sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím poskytuje peňažný príspevok na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, 2l)
i) na poskytovanie sociálnej starostlivosti,
j) technickej vyslobodzovacej služby privolanej na odstránenie cestnej prekážky,
k) cudzích štátnych príslušníkov oslobodených podľa medzištátnej dohody za podmienky vzájomnosti,
l) historických, 2m)
m) orgánov colnej stráže,
n) vykonávajúcich prepravu predmetov a tovarov humanitárnej pomoci, ak sa dopravca preukáže potvrdením ministerstva o prípustnosti bezodplatnej dopravy, ktorého vzor je prílohou č. 3 k tomuto zákonu,
o) správcov ciest I., II. a III. triedy zabezpečujúcich údržbu diaľnic, rýchlostných ciest a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete na základe zmluvy podľa § 3f,
p) Slovenskej informačnej služby.

(7) Motorové vozidlá alebo jazdné súpravy musia byť pri prejazde vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest podľa odsekov 2 a 3 označené nálepkou. Zaplatenie úhrady za užívanie týchto pozemných komunikácií motorovým vozidlom alebo jazdnou súpravou sa preukazuje platnou dvojdielnou nálepkou, ktorej jedna časť je nalepená celou plochou na prednom skle motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy na mieste ustanovenom vykonávacím predpisom2n) a ktorá
a) zodpovedá vzoru ustanovenému vo vykonávacom predpise, 2n)
b) obsahuje vyznačenie doby platnosti.

(8) Kontrolu dodržiavania povinnosti označenia motorového vozidla alebo jazdnej súpravy nálepkou pri použití vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest sú oprávnené vykonávať útvary Policajného zboru2o) v rámci vykonávania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

(9) Výber mýta za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete2i) a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete, nálepky, ich distribúciu, predaj a výmenu zabezpečuje právnická osoba založená podľa osobitného zákona.2ba) Finančné prostriedky získané z výberu mýta, z predaja nálepiek a úroky z týchto prostriedkov sú príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.

(10) Vodič motorového vozidla alebo jazdnej súpravy je povinný vyznačiť údaj o evidenčnom čísle, 2p) ktoré má motorové vozidlo alebo všetky vozidlá jazdnej súpravy, na oddeliteľnom kontrolnom kupóne.2q)

(11) Vodič motorového vozidla, ktorý používa vymedzený úsek diaľnice alebo rýchlostnej cesty, je povinný na požiadanie predložiť príslušníkovi Policajného zboru oddeliteľný kontrolný kupón.2q)

(12) Prevádzkovanie prievozu, kompy a sklápacieho mosta sa vykonáva za úhradu podľa osobitných predpisov.2r)

SkryťVypnúť reklamu
reklama

197/2010 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 28. apríla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob označenia úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ktorých užívanie podlieha úhrade, vzor nálepky a spôsob jej umiestnenia na motorovom vozidle v znení vyhlášky č. 146/2010 Z. z.


§ 3
Nálepka určená pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3, 5 t a nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, MIG a NIG, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3, 5 t (ďalej len "nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2"), je zložená z dvoch oddeliteľných častí. Prvá časť nálepky sa umiestňuje na motorovom vozidle. Druhú časť nálepky tvorí kontrolný kupón, ktorým sa vodič preukazuje pri kontrole.1).

§ 3a
(1) Prvá časť nálepky určenej pre motorové vozidlá a jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou do 3, 5 t sa nalepuje na vnútornú stranu predného skla motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla. Na trojkolesových vozidlách, štvorkolkách a motocykloch s postranným vozíkom, ktoré nemajú predné sklo, sa prvá časť nálepky nalepuje na ich dobre viditeľnú, rovnú, čistú a nie ľahko vymeniteľnú časť spravidla v smere jazdy.
(2) Na určené miesto na kontrolnom kupóne nálepky vpíše vodič motorového vozidla alebo prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3, 5 t evidenčné číslo motorového vozidla alebo evidenčné číslo prvého vozidla jazdnej súpravy. Tento údaj sa vpíše čitateľne tak, aby nebol bežným spôsobom odstrániteľný.

§ 3b
(1) Prvá časť nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 sa nalepuje na vnútornú stranu predného skla prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3, 5 t tak, aby bola dobre viditeľná aj z vonkajšej prednej strany motorového vozidla.
(2) Na určené miesto na kontrolnom kupóne nálepky určenej pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 vpíše vodič prvého vozidla jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3, 5 t evidenčné číslo prípojného vozidla. Tento údaj sa vpíše čitateľne tak, aby nebol bežným spôsobom odstrániteľný.

Na samotných nálepkách je tento text:

Obrázok blogu


Obr.1. Týždenná nálepka pre motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla.

Obrázok blogu


Obr. 2. Týždenná nálepka pre prípojné vozidlá O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G.(kategória O1 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 750 kg, kategória O2 - prípojné vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 750 kg, ale neprevyšujúcou 3 500 kg)

Záver:

Podľa pána Bazovského aj podľa mňa, z textu zákona aj z textu vykonávacej vyhlášky vyplýva, že: nálepka je určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, MIG a NIG, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 t (ďalej len "nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2"). Je pravda, že takto dlhá veta nie je na nálepke pre prípojné vozidlá napísaná, ale na nálepke pre ťažné vozidla je napísaný text v súlade so zákonom aj vyhláškou a to: "motorové vozidlá s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla."

Keďže názory dopravných analytikov sú jedna vec a udeľovanie pokút Mýtnou políciou druhá vec, tak po dohode, posielam oficiálnu žiadosť o výklad na Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácii SR a aj Ministerstvo vnútra SR. Ak sa tieto ministerstvá na výklade zhodnú, tak ich výklad bude následne publikovaný vo všetkých dotknutých médiách.

Jozef Drahovský

Jozef Drahovský

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 228
  •  | 
  • Páči sa:  885x

Venujem sa analýzam v doprave a vývoju v oblasti informačných technológií. Zoznam autorových rubrík:  DopravaRôzneZoznam článkov

Prémioví blogeri

Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Monika Nagyova

Monika Nagyova

291 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu