Objektívna zodpovednosť - text návrhu zákona

Vláda dňa 9.11.2011 schválila zavedenie objektívnej zodpovednosti za dopravné priestupky. Návrh zákona musí prejsť Národnou radou a v prípade schválenia ho čaká ešte podpis prezidenta. Nakoľko ide o pomerne významu zmenu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a budem sa jej vo viacerých článkoch venovať, zverejňujem predkladaciu správu aj text návrhu zákona tu na blogu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (28)
Obrázok blogu

Predkladacia správa:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 (bod 27 na mesiac december).

Zavedenie objektívnej zodpovednosti za dopravné priestupky vyplýva z bodu 4.2 Vnútorný poriadok a bezpečnosť Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014.Priamo v súvislosti so zavedením objektívnej zodpovednosti budú plnené i ďalšie úlohy vyplývajúce z uvedenej časti Programového vyhlásenia vlády SR:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
  • prijať také opatrenia, aby úmrtnosť na cestách zostala na čo najnižšej úrovni,

  • presadzovať, aby výkon právomocí polície ešte viac smeroval k ochrane všetkých slušných vodičov a nekompromisnému postihu hrubosti, arogancie a pirátstva na cestách,

  • prijať jasné pravidlá na obmedzenie voľnosti v rozhodovaní pri výbere pokút za priestupky v cestnej premávke,

  • nemotivovať Policajný zbor k maximalizácii výnosov pokút za dopravné priestupky.

Hlavným účelom predkladaného návrhu zákona je zavedenie objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla za porušenie vybraných pravidiel cestnej premávky. Prejednanie správnych deliktov držiteľov vozidla bude prebiehať čo najviac automatizovaným systémom, s minimom ľudských zásahov, čím sa jednak znížia administratívne náklady a jednak zvýši právna istota účastníkov konania. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť čo najväčšieho počtu účastníkov cestnej premávky a zároveň zabezpečiť disciplinovanosť a ohľaduplnosť účastníkov cestnej premávky prostredníctvom vynútenia dodržiavania najmä tých pravidiel cestnej premávky, ktorých porušením vznikajú dopravné nehody s následkom usmrtenia a ublíženia na zdraví. Taktiež sa navrhuje prostredníctvom objektívnej zodpovednosti prejednávať aj tzv. parkovacie delikty.

SkryťVypnúť reklamu

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje ustanoviť 1. júla 2012 vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu, ako aj primeranú legisvakančnú lehotu.
Dopady prijatia návrhu zákona na jednotlivé vplyvy sú uvedené v doložke vplyvov.
Predkladaný návrh zákona bol predmetom skráteného pripomienkového konania, ktorého vyhodnotenie je uvedené v prílohe.
Návrh zákona bol dňa 8. novembra 2011 prerokovaný Legislatívnou radou vlády SR, ktorej pripomienky sú v predkladanom návrhu zapracované.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

SkryťVypnúť reklamu

Návrh zákona:

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z. a zákona č. 313/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

§ 6a
Povinnosti držiteľa vozidla
„Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú
a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
b) rýchlosť jazdy podľa § 16,
c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“,
d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,
g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51,
h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.“.

2. Za § 139 sa vkladajú § 139a až 139f, ktoré vrátane nadpisu nad § 139a znejú:

„Osobitné ustanovenia o správnych deliktoch držiteľa vozidla
§ 139a

(1) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. a), orgán Policajného zboru uloží pokutu 249 eur.

(2) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil v obci povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 15 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 6 až 10 km.h-1,
b) 39 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km.h-1,
c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km.h-1,
d) 96 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km.h-1,
e) 141 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km.h-1,
f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km.h-1,
g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km.h-1,
h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km.h-1,
i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km.h-1,
j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km.h-1,
k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km.h-1,
l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km.h-1,
m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km.h-1,
n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 70 km.h-1.

(3) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil mimo obce povinnosť podľa § 6a písm. b), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 30 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 11 až 15 km.h-1,
b) 42 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 16 až 20 km.h-1,
c) 66 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 21 až 25 km.h-1,
d) 99 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 26 až 30 km.h-1,
e) 162 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 31 až 35 km.h-1,
f) 201 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 36 až 40 km.h-1,
g) 270 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 41 až 45 km.h-1,
h) 342 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 46 až 50 km.h-1,
i) 402 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 51 až 55 km.h-1,
j) 471 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 56 až 60 km.h-1,
k) 540 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 61 až 65 km.h-1,
l) 600 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 66 až 70 km.h-1,
m) 699 eur, ak bola prekročená rýchlosť o 71 až 75 km.h-1,
n) 798 eur, ak bola prekročená rýchlosť o viac ako 75 km.h-1.

(4) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. c), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(5) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. d), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.

(6) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím,
b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e) ako je uvedené v písmene a).

(7) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. f), orgán Policajného zboru uloží pokutu 300 eur.

(8) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. g), orgán Policajného zboru uloží pokutu
a) 99 eur, ak bola prekročená hmotnosť do 10 %,
b) 231 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 10% do 15%,
c) 342 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 15% do 20%,
d) 450 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 20% do 25%,
e) 570 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 25% do 30%,
f) 681 eur, ak bola prekročená hmotnosť nad 30% do 35%,
g) 798 eur, ak bola prekročená hmotnosť o viac ako 35%.

(9) Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. h), orgán Policajného zboru uloží pokutu 99 eur.


§ 139b

(1) Ak bolo jedným konaním spáchaných viacero porušení povinností podľa § 6a, výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného porušenia povinnosti.

(2) Správny delikt držiteľa vozidla možno prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor.

(3) Pokutu možno uložiť do dvoch rokov od porušenia povinnosti podľa § 6a.

(4) Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozkaz o jej uložení nadobudol právoplatnosť. Ak do 15 dní od doručenia rozkazu uhradí držiteľ vozidla dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške.

(5) Pokuta podľa odseku 4 a trovy konania podľa § 139d ods. 8 sa musia uhradiť formou platby na bankový účet.

(6) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 139c

(1) Orgán Policajného zboru vec odloží, ak
a) nemožno zistiť držiteľa vozidla,
b) držiteľ vozidla požíva výsady a imunitu podľa medzinárodného práva,
c) bolo nesprávne alebo neúplne vyhodnotené porušenie pravidiel cestnej premávky,
d) zodpovednosť za porušenie povinnosti podľa § 6a zanikla,
e) bolo v čase porušenia povinnosti podľa § 6a odcudzené motorové vozidlo alebo bola odcudzená tabuľka s evidenčným číslom,
f) bola totožnosť vodiča zistená podľa § 139e ods. 2,
g) ide o vozidlo podľa § 16 ods. 8.

(2) Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa držiteľ vozidla neupovedomuje; to neplatí, ak ide o odloženie veci podľa odseku 1 písm. g).

§ 139d

SkryťVypnúť reklamu


(1) Ak orgán Policajného zboru zistí porušenie povinnosti podľa § 6a a nie je dôvod na odloženie veci, bezodkladne bez ďalšieho konania vydá rozkaz o uložení pokuty. Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie, ak v odseku 10 nie je uvedené inak. Spolu s rozkazom sa držiteľovi vozidla zašle aj fotografia o porušení povinnosti podľa § 6a alebo spôsob, ktorým sa držiteľ vozidla môže oboznámiť s údajmi podľa § 139f ods. 2 písm. d). Rozkaz nemožno doručiť verejnou vyhláškou.

(2) Držiteľ vozidla môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal.

(3) Orgán Policajného zboru odmietne odpor, ak
a) neobsahuje predpísané náležitosti,
b) bol podaný oneskorene,
c) bol podaný neoprávnenou osobou,
d) bol podaný podľa odseku 7 a neobsahuje údaje o vodičovi podľa odseku 7,
e) bola pokuta už uhradená.

(4) O odmietnutí odporu sa držiteľ vozidla upovedomí.

(5) Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý podľa odseku 3, sa rozkaz zrušuje a orgán Policajného zboru podľa odseku 1 postúpi vec príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý pokračuje v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla, ak v odseku 6 alebo odseku 7 nie je ustanovené inak.

(6) Ak po podaní odporu orgán Policajného zboru podľa odseku 1 alebo príslušný orgán Policajného zboru zistí dôvody podľa § 139c ods. 1, konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(7) Ak držiteľ vozidla v odpore proti rozkazu uvedie údaje o vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky v rozsahu meno, priezvisko a adresu pobytu, orgán Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom delikte držiteľa vozidla preruší a vec postúpi na konanie podľa osobitného predpisu.71a) Ak bolo konanie podľa osobitného predpisu zastavené z dôvodu, že skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná nebolo obvinenému preukázané, orgán Policajného zboru podľa odseku 1 postúpi vec príslušnému orgánu Policajného zboru, ktorý pokračuje v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla; inak orgán Policajného zboru podľa odseku 1 konanie o správnom delikte držiteľa vozidla zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania nie je prípustné odvolanie.

(8) Držiteľovi vozidla, ktorému je po podaní odporu podľa odseku 2 uložená pokuta za správny delikt podľa § 139a, príslušný orgán Policajného zboru uloží povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 eur. Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu.

(9) Rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor podľa odseku 2 alebo rozkaz, proti ktorému bol podaný odpor odmietnutý, má účinky právoplatného rozhodnutia.

(10) Rozkaz podľa odseku 1, rozhodnutie o zastavení konania podľa odseku 6 a 7 a rozhodnutie o prerušení konania podľa odseku 7 môže obsahovať namiesto odtlačku úradnej pečiatky predtlačený odtlačok úradnej pečiatky a namiesto podpisu oprávnenej osoby faksimile podpisu oprávnenej osoby. Spis o správnom delikte držiteľa vozidla sa môže viesť len v elektronickej podobe.

§ 139e

(1) Konanie podľa osobitného predpisu71a) o skutku vodiča, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinnosti držiteľom vozidla podľa § 6a, nemožno začať alebo v už začatom konaní pokračovať, počas konania o správnom delikte držiteľa vozidla za porušenie povinnosti podľa § 6a; to neplatí, ak je konanie prerušené podľa § 139d ods. 7.

(2) Ak je totožnosť vodiča motorového vozidla podľa odseku 1 zistená pred začatím konania o správnom delikte držiteľa vozidla, konanie vodiča sa prejedná podľa osobitného predpisu;71a) konanie o správnom delikte držiteľa vozidla nie je v tomto prípade prípustné.

(3) Po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola držiteľovi vozidla uložená pokuta za správny delikt držiteľa vozidla, nemožno začať konanie podľa osobitného predpisu71a) za porušenie pravidiel cestnej premávky, ku ktorému došlo v dôsledku porušenia povinností podľa § 6a; ak takéto konanie už bolo začaté, príslušný orgán konanie zastaví.

§ 139f

(1) Evidencia správnych deliktov držiteľov vozidiel je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o správnych deliktoch držiteľov vozidiel podľa § 139a.

(2) V evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel sa vedú
a) údaje o držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a, v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. a) alebo písm. b),
b) údaje o motorovom vozidle, ktorým bola porušená povinnosť podľa § 6a a jeho evidenčnom čísle v rozsahu podľa § 111 ods. 2 písm. e) a f),
c) miesto, dátum, čas a popis porušenia povinnosti podľa § 6a,
d) fotodokumentácia alebo videozáznam porušenia povinnosti podľa § 6a,
e) údaje o podaniach, rozhodnutiach a opatreniach súvisiacich s konaním o správnom delikte držiteľa vozidla,
f) údaje o výkonoch rozhodnutí alebo o exekučných konaniach.
 

(3) Orgán Policajného zboru, ktorý rozhodol o uložení pokuty za správny delikt držiteľa vozidla, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia túto skutočnosť zaznamená v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.

(4) Informácie z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel sa poskytujú štátnym orgánom a orgánom územnej samosprávy v rozsahu ich pôsobnosti.

(5) Každému sa v požadovanom rozsahu poskytne písomná informácia o údajoch, ktoré sa o ňom uchovávajú v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel.

(6) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 4 a 5, sa poskytne informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ak s tým vopred vysloví súhlas ten, koho sa informácia týka.

(7) Žiadosť o informáciu podľa odsekov 5 a 6 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, ktorej sa informácia týka.

(8) Informácia z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel, ktorej obsah je predmetom utajovanej skutočnosti, sa môže poskytnúť len za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.35)

(9) Osoba, ktorej sa informácia obsahujúca osobné údaje z evidencie správnych deliktov držiteľov vozidiel poskytla, smie takú informáciu použiť len na účely, na ktoré ju žiadala, a musí zabezpečiť jej ochranu pred zneužitím a pred jej sprístupnením neoprávnenej osobe.“.


Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:

„71a) Napríklad zákon č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, § 115 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 187 zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.“.
 

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Jozef Drahovský

Jozef Drahovský

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  1 206
  •  | 
  • Páči sa:  249x

Venujem sa analýzam v doprave a vývoju v oblasti informačných technológií. Zoznam autorových rubrík:  DopravaRôzneZoznam článkov

Prémioví blogeri

Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu