Parkovacia politika Bratislavy k 30.01.2014

Písmo: A- | A+

Dnes 30.01.2014 je na rokovaní Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy bod: Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.

V preklade to znamená, že od dňa účinnosti tohto VZN bude administratívnym spôsobom v mestskej časti Petržalka a mestskej časti Nové Mesto zakázané parkovať na miestach kde nie je parkovanie dovolené zvislým aj vodorovným dopravným značením.

V ostatných mestských častiach Bratislavy bude platiť zákon o cestnej premávke a vodiči sa budú riadiť obvyklým dopravným značením a všeobecným ustanovením zákona, že stáť možno na vozovke ak zostane 3m pre jazdný pruh každým smerom a na chodníku ak zostane 150 cm pre chodcov, pokiaľ dopravným značením nie je ustanovené inak, pričom postačuje len jedno dopravné značenie a  nemusí byť použité vodorovné aj zvislé dopravné značenie. Označenie spoplatnených parkovacích miest, úsekov ciest, verejných parkovísk, bude len dopravným, obdobne ako je tomu napríklad v Starom meste.

Prečo hneď na začiatku zavadzania parkovacej politiky vznikla takáto komplikácia?

Je to dôsledok deštruktívnych zásahov do pôvodného návrhu parkovacej politiky. Na parkovanie vozidiel do 3,5 tony sa pozerá každý zo svojho subjektívneho pohľadu.

Inak sa na parkovanie pozerá domáci vodič, inak vodič pravidelne dochádzajúci za prácou, inak vodič, ktorý len občas príde na návštevu alebo niečo vybaviť, inak vodič napríklad zásielkových a iných služieb.

Inak sa na parkovanie pozerá správca komunikácie, inak vedenie samosprávy a obzvlášť inak vedenie samosprávy, ktoré chce riešiť požiadavky svojich obyvateľov k všeobecnej spokojnosti a inak vedenie samosprávy, ktoré chce na parkovaní len zarábať a následne zarobené minúť k iným účelom alebo vytunelovať. Ale poďme po poriadku.

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy, doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc., sa rozhodol riešiť situáciu s parkovaním na území Bratislavy a išiel na to rozumne. Vytvoril svoj poradný orgán komisiu pre dopravnú politiku parkovania, ktorá sa skladala z pracovníkov magistrátu, vrátane hlavného dopravného inžiniera, zástupcov starostov rozhodujúcich mestských častí z pohľadu dopytu po parkovaní a členov komisie dopravy a informačných systémov, ktorej som členom.

Táto komisia sa stretla veľmi veľa krát a vždy na niekoľko hodín. Každý tam priniesol svoje predstavy. Najnaivnejšia predstava bola tá, že sa príjme VZN kde mestské časti sa rozdelia do vymenovaných spoplatnených zón a všetci vodiči začnú za parkovanie platiť.  Lenže to takto nejde. Vodič je povinný sa riadiť platným dopravným značením a nie textom VZN, ktoré je napríklad pre zahraničných návštevníkov prakticky nedostupné. Pri predstavách, ktoré boli nezlučiteľné s pravidlami cestnej premávky, vrátene viedenského dohovoru, alebo boli technicky nerealizovateľné,  som navrhol spôsob ako daný zámer riešiť, tak aby bol technicky a právne realizovateľný.

Komisia pre dopravnú politiku parkovania v procese práce pripravila, materiál „princípy parkovacej politiky“, ktorý následne schválilo mestské zastupiteľstvo, lenže tento materiál bol bez dotiahnutých detailov. Práve tie detail sa teraz ukazujú ako najproblematickejšie. Po dlhých rokovaniach a prijatí mnohých kompromisov dospela komisia k riešeniu, ktoré bol prijateľné pre všetkých zúčastnených, bolo prehľadné, jednoznačné a dávalo mestským častiam vôľu aby detaily nastavili podľa svojich individuálnych potrieb.

V princípe sa dohodlo nasledovné:

1. Vo všetkých mestských častiach bude rovnaký systém parkovania a parkovanie bude spoplatnené len podľa dopravného značenia.

2. Mesto alebo nim zriadená organizácia zabezpečí jednotný centrálny systém prístupný pre všetky mestské časti a kontrolu dodržiavania pravidiel parkovania prostredníctvom Mestskej polície. Ďalej umožní spravovať parkovanie na svojich komunikáciách príslušným mestským častiam. Mestské časti na svoje náklady vybudujú dopravné značenie, pričom na dopravnom značení bude uvedené aj číslo parkovacej oblasti a výšku poplatku. Výška poplatkov môže byť v pracovnej a nepracovnej časti dna a víkendu rôzna a bude ju určovať príslušná mestská časť.

3. Platiť za parkovanie sa bude dať dvomi základným spôsobmi:

Prvý spôsob platenia  -  vodič pri začatí parkovania pošle SMS s číslom svojho vozidla a parkovacej oblasti na telefónne číslo s pridanou hodnotou, s možnosťou využitia aplikácie inteligentných telefónov k tomu účelu. Naspäť dostane spoplatnenú SMS s potvrdením dokedy má zaplatené parkovanie, s tým, že cez internet si môže stiahnuť daňový doklad. Tento spôsob platenia funguje v Starom meste už niekoľko rokov. Nevýhodou je, že pri tomto systému sa dá platiť parkovanie len v násobkoch 90 min. Nie je možné platiť kratší čas a ani poskytnúť napríklad prvú polhodinu zdarma, ale značnému objemu vodičov, hlavne návštevníkov tento systém vyhovuje.

Druhý spôsob platenia - vodič si cez internet zaregistruje vozidlo do systému a dostane jedinečný variabilný symbol. S týmto symbolom uhradí na účet mesta ľubovoľnú zálohu. Potom obyčajnou SMS, alebo cez internet  oznamuje systému miesto a čas keď začína parkovať a čas kedy parkovanie ukončil. Systém potom zúčtuje parkovanie zo zálohy s presnosťou na minúty, pričom môže zohľadniť aj také možnosti  ako prvú polhodinu zdarma. Následne je cez internet prístupný daňový doklad.

Existuje aj náhradný spôsob platenia – dočasný spôsob platenia a to formou stieracích parkovacích lístkov mimo elektronickej evidencie. Lenže v tomto prípade nie je známe, ktorej mestskej časti má ísť tržba za predaj parkovacích listov a nie je možná elektronická kontrola parkujúcich vozidiel. Preto parkovacie lístky, či už stieracie alebo z registračnej pokladne/automatu sú použiteľné len na lokálne uzatvorených parkoviskách.

Rozdiel v spôsobe platby je aj vo výťažku.  Pri prvom spôsobe platby si operátor účtuje za SMS s pridanou hodnotou štvrtinu až tretinu ceny SMS a peniaze dostane mesto až po zúčtovaní. Pri druhom spôsobe má mesto peniaze vopred a z nich len odpočítava za parkovanie na základe bežnej SMS alebo pokynu cez internet ktorý nie je spoplatnený. Čiže mestu zostane celá suma a môže účtovať s presnosťou na minúty a sekundy zaokrúhlené na cent a poskytovať rôzne zľavy, vrátane aj dynamickej ceny za parkovanie v závislosti od dopytu. Navyše pri tomto spôsobe je možná platba aj kartou a je dostupný aj pre zahraničných návštevníkov, ktorý so zahraničným telefónnym číslom nemajú možnosť platiť  prostredníctvom SMS s pridanou hodnotou. Taktiež k tomu to druhému systému je možne spraviť verejne automaty aj internetové terminály pre spolupracujúce organizácie, napríklad pre hotely, informačné kancelárie a podobne.

4. Kontrola parkovania sa bude vykonávať elektronickými prostriedkami a to čítaním evidenčných čísel vozidiel on-line kontrolou voči zoznamu zaplateného parkovania. K tomuto účelu sa budú používať najmä tablety (PDA, mobily) s dátovým spojením, ktoré majú aj kameru pre OCR a GPS pre určenie miesta polohy. To je vlastne dôvod, prečo sa pri parkovaní musí uviesť evidenčné číslo vozidla. Nebude sa hľadať potvrdenie z tlačiarne za sklom, ktoré je ľahko falšovatelné a ťažko cez sklo skontrolované.

5. Rozdeľovanie tržieb bude na základe čísla parkovacej oblasti, ktoré sa zadáva spolu s evidenčným číslom vozidla pri začatá parkovania a predstavuje adresáta príjmu parkovného.  Časť z tohto príjmu pôjde mestu, ktoré samo alebo prostredníctvom inej organizácie bude spravovať jednotný elektronický systém. Návrhy sú 25% pre mesto a 75% pre mestskú časť, prípadne iného vlastníka, ktorý by sa svojimi parkovacími plochami do tohto systému zapojil.

6. Každá mestská časť môže vydávať rezidentské karty. Takáto karta po zaplatení poskytne 100%  zľavu pri parkovaní v okolí bydliska rezidenta v konkrétnych parkovacích oblastiach. Z praktického hľadiska ide o zápis evidenčného čísla vozidla do databázy rezidentov, nie je rozhodujúci preukaz za sklom.
Pritom každá mestská časť si nastaví podmienky kladené na rezidenta a cenu sama. Všeobecne sa dohodlo, že rezidenti musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

  • musí byť daňovým rezidentom, to znamená, že musí mať v danej mestskej časti trvalý pobyt.
  • musí mať vodičské oprávnenie
  • musí mať vzťah k autu, čiže byť jeho vlastníkom, alebo ho musí mať písomnou formou v prenájme od inej osoby, napríklad požičanie od rodiny, auto požičovne, na leasing , od zamestnávateľa a podobne, bez ohľadu na to či vlastníkom auta fyzická alebo právnická osoba.

Rezidentská karta sa vydáva človeku rezidentovi a nie majiteľovi vozidla. Nie je možné vydať rezidentskú kartu právnickej osobe hoci táto právnická osoba má sídlo v danej mestskej časti. V prípade vozidla v servise (pravidelná údržba, oprava po nehode) je možne na svoju rezidentskú kartu prihlásiť  iné vozidlo tak, že v systéme sa dočasne odhlási pôvodne evidenčné číslo vozidla a nahlási nové číslo vozidla vrátane dôvodu. Na jednu rezidentskú kartu v danom čase môže byť prihlásené len jedno vozidlo.

Niektoré mestské časti požadovali obmedzenie v počte vydaných rezidentských kariet na jednu bytovú jednotku. Dohodlo sa, že pokiaľ majú zoznam bytových jednotiek, môžu si uplatniť aj takéto obmedzenie, prípade za každú ďalšiu rezidentskú kartu na bytovú jednotku môžu jej cenu exponenciálne navýšiť.

7. Pri vyhradzovaním parkovacích miest pre rezidentov na noc sa dohodlo sa, že sa nebudú vyhradzovať s totálnym zákazom pre iné vozidlá, ale že sa zvýši cena za parkovanie tak aby boli ostatné vozidlá ekonomicky smerovane inam, ale aby v prípade potreby, prasknutý radiátor mohla opravárenská služba zaparkovať a riešiť haváriu hneď a nie až na druhy deň ráno. Taktiež sa našiel spôsob ako v zóne spraviť aby parkovacie mieste vyznačené vodorovným dopravným značením boli spoplatnené a prednostne použiteľné pre rezidentov a nevyznačené miesta s nižšou alebo nulovou sadzbou pre ostatných.

8. Bol návrh aby rezidentská karta poskytla 50% zľavu z parkovania aj v iných mestských častí častiach, ale mestská časť Staré mesto bolo zásadne proti. Potom padol návrh aby výška zľavy bola tvorená dohodou daných mestských časti.

9. Boli určite nezhody v označení vozidla rezidenta. Môj návrh aby bol všetko len  elektronické, voči evidenčnému číslu vozidla, aby si každý  doma alebo na zákazníckom mieste vytlačil rezidentskú kartu alebo kartu k náhradnému vozidlu s čiarkovým alebo QR kódom. Tak ako si doma tlačíme napríklad letenky alebo lístky do kina. Niektorým sa tento návrh nepáčili a požadovali použitie neodlepiteľnej  nálepky podobnej diaľničnej nálepke, ktorú Slovensko plánuje budúci rok definitívne opustiť. Zrejem sa tešili ako na zasnežených autách im budú mestskí policajti čistiť čelné sklo pri hľadaní nálepky.

Pri poslednom zasadnutí komisie som bol spokojný, že parkovací systém je vymyslený dobre a má súhlas všetkých zainteresovaných. Umožní mestským častiam ladiť cenu za parkovanie, umožní minútové parkovanie, keď behom hodiny potrebujete viac krát na 5 minút zaparkovať. Páčilo sa mi, že je to celé riešené nízko nákladovým spôsobom. Navyše jednotlivé mestské časti sú pod kontrolou obyvateľov – voličov a tak sa zabezpečí aby cena za parkovanie bola primeraná a aby bolo primerané aj použitie takto zarobených peňazí. Tých niekoľko nedoriešených drobností, ako či nálepku áno alebo nie bolo len kozmetickým problémom. Preto čom bol zvedavý na záverečné znenie VZN, ktoré pripravili výkonní pracovníci magistrátu.

Nasledovalo veľké sklamanie. Text VZN pre mesto a vzorové VZN pre mestské časti sa výrazne líšili od toho čo sa na komisii pre parkovaciu politiku dohodlo.  Mal som pocit ako keby všetky podklady dostal na zosumarizovanie nejaký diletant. Nasledovala aj nespokojnosť predstaviteľov viacerých mestský častí s navrhnutým textom VZN a odmietnutie podpory  pri hlasovaní v mestskom zastupiteľstve.

Odvtedy sa komisia pre parkovacou politiku už viac nestretla. Všetky zmeny vykonali len výkonní pracovníci magistrátu aby sa zmiernil rozpor medzi jednotlivými mestskými časťami s nádejou na schválenie. Text VZN sa čiastočne zmenil,pridala sa k nemu aj zmena štatútu mesta, aby bolo spoplatnenie parkovania legitímne, ale niektoré nezmysli v texte VZN zostali.

Vyberám len perličky:

I. Podľa zákona o cestnej premávke 8/2009 Z.z. na označenie miesta kde je dovolené alebo kde je zakázané parkovať  postačuje zvislé alebo vodorovné dopravné značenie. Nemusí byť oboje i keď je lepšie ak je oboje. Podľa VZN musí byť použité aj zvislé aj vodorovné dopravné značenie inak je parkovanie zakázané. Viete si predstaviť ako mestské časti budú natierať trávu na bielo, ak majú parkovisko s prefabrikovanými tvárnicami cez ktoré prerastá tráva.  Podľa mňa vo VZN malo byť len konštatovanie, že miesta na parkovanie sú označené dopravným značením v súlade so zákonom o cestnej premávke a nejsť nad rámec zákona.

II. Podľa zákona o cestnej premávke 8/2009 Z.z. je zakázané stáť mimo vyznačených parkovacích miest v zóne z regulovaným parkovaným, ktorá je označená dopravnou značkou ZONA v súlade s príslušnými symbolmi. VZN ide nad rámec zákona a vymenovalo zoznam ulíc kde je zakázané stáť na základe textu samotného VZN bez použitia dopravného značenia. Podľa mňa vo VZN malo byť len konštatovanie, že je možné využiť aj dopravne značenie zóna v súlade so zákonom o cestnej premávke a nejsť nad rámec zákona.

III. Rezident mohol mať svoje vozidlo alebo písomne zapožičané vozidlo od hocikoho, pričom jedno vozidlo nemohlo byť evidované viacnásobne. Teraz z neznámych príčin sa sprísnila podmienka, že rezident síce môže mať zapožičané vozidlo ale zmluva musí byť aspoň na rok a jeden deň. Pritom požičať si ho môže aj z požičovne, ale túto požičovňu nesmie vlastni fyzická osoba ale iba právnická osoba. Podľa mňa týmto sa vytvára na trhu požičovní diskriminácia na základe druhu vlastníctva pri podnikaní, ktorá je nezlučiteľná s našim právny poriadkom. Navyše nevidím žiaden dôvod pre podmienku mať dobu požičania vozidla na viac ako rok, keď poplatok rezidenta sa platí od daného dňa do konca roka a nie viac ako na rok.

IV. V návrhu VZN vôbec nie je uvedený zálohový spôsob platby s účtovaním na minúty. Je len nekonkrétne uvedené, že úhradu je možné zaplatiť elektronicky, čo sa dá vyložiť ľubovoľným spôsobom. Totiž aj platba cez SMS s pridanou hodnotou je elektronická platba. Môžem sa len domnievať čo sa stalo, či krátkozrakosť ľudí na magistráte, alebo lobovanie firiem poskytujúcich platby cez SMS s pridanou hodnotou.

Záver:
Čo sa môže dnes stať:

  1. Zastupiteľstvo VZN neschváli a vráti na prepracovanie. – Odloženie riešenia problémov s parkovaním.
  2. Zastupiteľstvo VZN zmysluplne pozmení a schváli. – Ideálny stav.
  3. Zastupiteľstvo VZN schváli bez zmien. – Predpokladám protest prokurátora, predbežné opatrenie a odloženie riešenia problémov s parkovaním na dlhšiu dobu než by bolo pri vrátení VZN na prepracovanie.

Aktuálne znenie nájdete pod bodom 14 a 15 verejne prístupných materiáloch na rokovanie MsZ dňa 30.01.2014.

 

Skryť Zatvoriť reklamu