Dôchodky v ohrození - musíme sa báť staroby? 3.c)"Sporenie - príspevok od SP"

PROJEKT – DANTE - DOPLNKOVÉ DÔCHODKOVÉ SPORENIE K I. PILIERU  Pripájam ďalšie pokračovanie série článkov o dôchodkovom sporení.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

  3.c) príspevok od sociálnej poisťovne

 V tejto 3. časti pojednávajúcej o príspevkoch na sporenie v navrhovanej reforme vám chcem priblížiť ako by sa mohli oveľa efektívnejšie, spravodlivejšie a účelnejšie v prospech sporiteľov a na základe nimi zvolených požiadaviek použiť peňažné prostriedky vyčlenené z povinných odvodov poistencov sociálnej poisťovne (SP) na starobné dôchodkové sporenie (súčasný 2. pilier).

Jedná sa o ďalší z troch kumulovaných príspevkov na zhodnocovanie peňažných úspor v Doplnkovom dôchodkovom sporení k I. pilieru dôchodkového poistenia (DDS k I. pilieru) pozostávajúcich z príspevkov sporiteľa, zamestnávateľa a sociálnej poisťovne.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Súčinnosť sociálnej poisťovne pri sporení si na dôchodok sa v súčasnosti spája iba s poskytnutím pôvodne striktne stanovených ročných % odvodov vypočítaných z vymeriavacích základov poistencov SP na zaopatrenia v starobe, na ich zázračnú premenu vo vlastné úspory a súkromný majetok sporiteľa II. piliera, teda na trvalé zbavenie sa časti príjmov SP, ktoré musí poisťovňa niečím nahradiť.

Tento úbytok peňazí z I. piliera bude po ukončení sporenia sporiteľovi pri odchode do dôchodku odrátaný od štátom garantovaného dôchodku vyplácaného SP, keďže ho majú nahradiť úspory sporiteľa z II. piliera. Takto sa o 42 – 45? rokov vyrovná rozdiel – vykazovaný deficit SP (viď 2 blog) spôsobený týmto presunom peňazí.

SkryťVypnúť reklamu

Pre lepšie pochopenie nami navrhovaných zmien v I. tzv. priebežnom a čiastočne solidárnom pilieri vám v krátkosti pripomeniem charakteristické znaky a krátky priebeh zásadných zmien v II. tzv. kapitalizačnom pilieri od jeho založenia.

V r. 2004 pri otvorení sporenia v II. pilieri bol stanovený príspevok na sporenie vo výške 9% z 18% povinných odvodov sporiteľov, resp. z vymeriavacích základov týchto poistencov SP.

Od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2016 došlo k zníženiu príspevkov z dôvodu vykazovaného vysokého deficitu SP spôsobeného neúnosným úbytkom peňazí odvádzaných do II. piliera, teda insolventnosti SP, ktorá nemala dosť peňazí na výplatu garantovaných dôchodkov z I. piliera. Príspevky na sporenie sa radikálne znížili na 4%. A od r. 2017 každoročne stúpa príspevok na sporenie do II. piliera o 0,25% tak, aby v r. 2024 dosiahol 6%, teda tzv. optimálnu hranicu.

SkryťVypnúť reklamu

Na základe množstva zmien zákonov došlo aj k štyrom otvoreniam (inak uzavretého) II. piliera pre možnosť návratu sklamaných sporiteľov späť do I. piliera dôchodkového poistenia, resp. k naplneniu prázdnej kasy SP. Otvorenia sprevádzala vládna kampaň, ktorá mala presvedčiť sporiteľov o neefektívnosti sporenia v II. pilieri.

Napriek týmto zmenám deficit peňazí v SP na vyplácanie dôchodkov z I. piliera sa nezmenil, iba ustálil na 2 miliardovej hranici a tento výpadok nahradili rôzne čachre s vymyslenými umelo nafúknutými odvodmi do iných fondov SP vyzberanými od všetkých prispievateľov a daňovníkov, teda aj tých čo s II. pilierom nemajú nič spoločné. Takto naakumulované peniaze následne slúžia spolu s rozpočtovými na vyplatenie starobných dôchodkov (viď 2. časť série článkov). 

SkryťVypnúť reklamu

K najväčším zmenám môžeme priradiť aj zmenu z povinného sporenia všetkých poistencov SP v II. pilieri na dobrovoľné od r. 2008 a to z dôvodu dosahovaných nízkych úspor (priamoúmerne závislých aj od dĺžky sporenia a výšky platu (odvodov) sporiteľa). Preto bol stanovený ohraničený maximálny vek vstupu do sporenia v II. pilieri na 35 rokov.

Nasledovalo aj násilné presunutie sporiteľov do nízko výnosných tzv. garantovaných fondov v r. 2012, ktoré sporiteľom zmrazilo vyššie výnosy z výnosnejšieho dlhodobého sporenia v čiastočne rizikových fondoch a tento nepriaznivý stav trvá u väčšiny sporiteľov doposiaľ. K obmedzenie dosahovania vyšších úspor prispelo aj nariadenie o násilnom presune sporiteľov 10 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku do garantovaných fondov, čím sa zmenilo ich sporenie na nútený pobyt v II. pilieri bez požadovaného efektu.

Napriek mnohým reštrikčným opatreniam je v súčasnosti v II. pilieri evidovaných viac ako 1,4 milióna prevažne nadštandardne zarábajúcich sporiteľov, ktorí sa takto čiastočne vyhli zníženiu svojich dôchodkov v rámci solidárneho prerozdeľovania peňazí na výplatu dôchodkov z I. piliera. Avšak pravdou je aj to, že pre mnohých mladých ľudí je II. pilier z rôznych dôvodov strašiakom a v súčasnosti sa do sporenia zapája len cca 30% tých, ktorým to zákony umožňujú.

 Ako by sa mal systém poskytovania príspevkov od SP na sporenie zmeniť?

 Nami navrhovaným sporením chceme v maximálnej miere vyhovieť sporiteľom (lebo sporiť si na dôchodok sa stáva nevyhnutnosť) a pritom znížiť deficit peňazí SP, ktorý bez týchto opatrení bude aj vplyvom nastávajúcich demografických zmien a postupného starnutia obyvateľstva neustále narastať, čo zákonite vedie k znižovaniu výšky vyplácaných starobných dôchodkov z I. piliera (pre všetkých poistencov – teda aj sporiteľov).

Zásadným rozdielom v poskytovaní príspevkov bude zmena súčasného poskytovania peňazí do II. piliera vo forme daru s možnou následnou výplatou na bežnú spotrebu, ako aj nezmyselného zbavovania sa takto povinne od zamestnávateľov zinkasovaných peňazí na výplatu dôchodkov a nie na rozdávanie hocakým dedičom aby sa následne museli znižovať dôchodky a dôchodkový fond SP pretrvával permanentne v mínuse.

Takto sa rozumná a efektívna politika robiť nedá. Ak, tak iba dočasne.

Paradoxom je, že aj my v tomto projekte ponúkame (okrem zhodnotených peňazí od sporiteľov a zamestnávateľov) možnosť dedenia a výberu peňazí získaných zo zhodnotených príspevkov od SP. Avšak iba za dodržania striktne stanovených podmienok (dočítate sa v ďalších častiach).

V r. 2018 je stanovené poskytovanie zásluhových príspevkov pre II. pilier vo výške 4,5 % odvodov z vymeriavacieho základu poistencov SP. Tento tzv. zásluhový príspevok kopíruje zákonom stanovenú výšku odvodov na starobné poistenie jednotlivých sporiteľov, teda u zamestnancov výšku nimi poberaných platov. V peňažnom vyjadrení je to 45 € z priemerného 1 000 € platu v hrubom.

Zohľadnením tohto zásluhového príspevku aj v nami navrhnutom sporení DANTE tak paradoxne vznikne aj vyššia pravdepodobnosť prispievania si na sporenie jednotlivými sporiteľmi z vlastných peňazí v rovnakej maximálne možnej výške tohto príspevku. Vyplýva to z poznatku, že solventnosť sporiteľa je priamo úmerná výške mzdy, ktorú poberá. Inak povedané, kto viac zarába môže aj viac investovať do vlastného sporenia, aby si takto sporiteľ výhodne zdvojnásobil vlastný vklad na sporiacom účte o príspevok v rovnakej výške od SP v nami navrhovanom sporení (akýkoľvek osobný vklad sporiteľa je automaticky navýšený o 100% príspevok do SP). Samozrejme, kto by chcel sporiť (viac ako je stanovený maximálny príspevok od SP) z vlastných peňazí – môže (keďže je to aj teraz povolené v II. pilieri) avšak bez ďalšieho navýšenia peňazí od SP.

Každá peňažná čiastka z príspevku od SP, kopírujúca výšku vlastného vkladu sporiteľa bude v novom sporení automaticky prevedená na príslušný podúčet sporiaceho účtu sporiteľa v DDS k I. pilieru na ktorom sú zvlášť evidované, podmienečne poskytnuté peniaze od SP určené výhradne na použitie v dôchodku, vrátane ich zhodnotenia a to nasledovným spôsobom:

mesačne - maximálne vo výške osobného vkladu sporiteľa

okamžite - po nabehnutí vkladu sporiteľa na jeho osobný podúčet v danom mesiaci

- alebo v prvý deň v mesiaci v maximálne stanovenej mesačnej výške príspevku, alebo vo výške vykázaného nižšieho prebytku vlastných peňazí sporiteľa nachádzajúcich sa na jeho podúčte od začiatku kalendárneho roka, ak sporiteľ vložil jednorázovo na svoj účet viac peňazí ako je stanovený maximálny mesačný príspevok SP (aktuálne 4,5 %) z vymeriavacieho základu

- alebo jednorázovo do výšky oneskoreného vyššieho vkladu sporiteľa v priebehu kalendárneho roka - maximálne do výšky 12 násobku SP stanovených mesačných príspevkov

Príklad:

Stanovený maximálny príspevok SP je 4% pre daný rok a pre sporiteľa zarábajúceho 750€. To činí mesačne 30€ teda 360€ ročne. Ak tento sporiteľ na svoj dobrovoľný účet v priebehu roka nevloží nič - nedostane od SP nič. Ak vloží pravidelne 10€ mesačne, dostane 12 x 10 € spolu 120 € ročný príspevok od SP. Ak sa sporiteľ rozhodne vložiť 360€, napr. v januári (lebo dostal 14 plat), tak mu SP na začiatku každého kalendárneho mesiaca prispeje po 30 €, spolu 360 € v danom roku. Ak sporiteľ v novembri vloží na svoj podúčet 360 € (lebo dostal odmeny, prémie a pod.) a ak dovtedy od začiatku roka nič neprispieval, dostane v novembri od SP 330€ a v decembri mu bude doplatených ďalších 30€.

Z toho vyplýva, že pri vyššom vklade sporiteľa ako je stanovený limit od SP mu môže poskytnúť SP v priebehu roka iba maximálnu, mesačne a ročne stanovenú výšku príspevku (4,5% v r. 2018) a pri oneskorenom vklade (vyrovnaní nedoplatkov za predchádzajúce mesiace) v priebehu roka sa sporiteľ pripraví iba o predchádzajúce zhodnocovanie týchto peňazí v investičných fondoch.

Zásadná zmena spočívaj v tom, že:

Sociálna poisťovňa bude povinná viesť spolu so správcovskou spoločnosťou podrobnú evidenciu výšky poskytnutých príspevkov na sporenie jednotlivých poistencov v DDS k I. pilieru dôchodkového poistenia, ako aj výšky a dĺžky sporenia, aby vedela striktne reagovať na zmeny počas sporenia a presne vypočítať o koľko má sporiteľovi krátiť, resp. navýšiť (časť peňazí zo sporenia z príspevkov SP sa môže výberom vlastných úspor sporiteľa na ktoré je príspevok SP viazaný vrátiť späť do I. piliera) dôchodok z I. piliera dôchodkového poistenia.

Vrátením podmienečne zapožičaných príspevkov od SP späť do dôchodkového fondu SP (po predčasnom výbere časti alebo celých svojich úspor sporiteľa) nedôjde k žiadnej škode, naopak SP získa oveľa viac peňazí zo zhodnotenia pôvodného príspevku a bude mať viac peňazí na ďalšie prerozdelenie pri vyplácaní vyšších starobných dôchodkov z I. piliera. 

To aký vysoký dôchodok bude sporiteľ poberať z I. piliera od SP a koľko zo sporenia v DDS k I. pilieru si na základe výšky vlastných vkladov (a výberov) stanoví dobrovoľne iba sám sporiteľ

Sociálna poisťovňa by nemala mať žiadne právo zasahovať sporiteľovi do sporenia!

Mohla by iba tak ako aj sporiteľ prostredníctvom informačných technológií sledovať pohyby peňažných prostriedkov na účte sporiteľa, aby plynule reagovala na meniace sa vklady a prípadné výbery úspor sporiteľov v priebehu sporenia navyšovaním, resp. znižovaním úspor z peňazí podmienečne poskytnutých na sporenie k dôchodku od SP.

Požiadať o vrátenie poskytnutých a zhodnotených úspor z podúčtu príspevkov od SP bude môcť iba pri výbere peňazí sporiteľom alebo jeho úmrtím (na základe striktne zákonom schválených postupov) od príslušnej správcovskej spoločnosti spravujúcej účet sporiteľa.

Zavedením takejto podrobnej evidencie výdavkov a príjmov sociálnej poisťovne na sporenie v DDS k I. pilieru vznikne nanajvýš spravodlivý systém sporenia, vďaka ktorému sa už sporitelia nebudú musieť obávať, že si zlým sporením znížia lepší doživotne poberaný dôchodok z I. piliera. Naopak, kedykoľvek počas sporenia si môžu maximálnu výšku poberaného dôchodku z I. piliera obnoviť. Stačí, že sa sporiteľ rozhodne vybrať vlastné úspory na ktoré sú fixované úspory z peňazí od SP.

Ak si vyberie v priebehu sporenia iba časť svojich úspor, dôchodok z I. piliera sa mu o rovnakú časť navýši vrátením zhodnotených úspor z príspevkov SP.

Avšak výhoda na strane sporiteľa je aj v tom, že aj napriek tomuto radikálnemu kroku (za ktorý považujeme akýkoľvek výber úspor z vlastných peňazí v priebehu sporenia, pôvodne určených na dôchodok) mu sporiaci účet ostane naďalej otvorený, ďalej sa mu tam budú zhodnocovať a pribúdať príspevky od zamestnávateľa a on kedykoľvek môže znova prispievať z vlastných peňazí na sporenie so 100% navýšením príspevkov od SP. Neexistuje dôvod, prečo by to takto nemohlo aj s pomocou počítačových programov fungovať.

Stačí dodržať tieto základné podmienky:

Úspory z peňazí sporiteľa je možné sporiteľom vyberať kedykoľvek, tak počas sporenia ako aj v dôchodku.

Úspory z príspevkov zamestnávateľa je možné sporiteľom vybrať až pri odchode alebo na dôchodku.

Úspory z príspevkov SP nemožno sporiteľom vybrať v priebehu sporenia, ani počas ich vyplácania v dôchodku (až na výnimky uvedené v ďalšej časti – Dôchodky).

 V ďalšom blogu vysvetlím ako v súčasnosti funguje a aké vysoké zhodnocovanie úspor možno dosiahnuť na základe uskutočnenia zmien súčasného neefektívneho systému sporenia.

Dušan Tocik

Dušan Tocik

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Najčistejšia forma šialenstva je nechať všetko pri starom a dúfať, že sa niečo zmení (Albert Einstein) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu