Dôchodky v ohrození - musíme sa báť staroby? 7."Konsolidácia I. piliera"

V tejto predposlednej časti blogov o nami navrhovanej náprave v dôchodkovom zabezpečení prostredníctvom efektívneho sporenia vám vysvetlím ako je možné odstrániť deficit SP pri vyplácaní vyšších starobných dôchodkov z I. piliera.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Konsolidácia prostriedkov starobného dôchodkového poistenia v SP

Pre uvedomenie si situácie v ktorej sa nachádzame pokladáme za potrebné znova pripomenúť, že naši prognostici, analytici, politici (vrátane opozičných) tvrdia, že vytvorením II. piliera v dôsledku ktorého sa výpadok peňažných prostriedkov na vyplácanie dôchodkov z I. piliera odvádzaných na sporenie musí dotovať z iných zdrojov, vráti o pár desiatok rokov do pôvodného stavu a bude všetko v najlepšom poriadku.

Nikde sme sa ale nedočítali, aký zázrak sa to má udiať o tých pár rokov, teda skade pribudnú do I. piliera chýbajúce peniaze na vyplácanie dôchodkov aspoň na súčasnej úrovni v pomere k priemerným platom.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nikde sme sa nedočítali ako štát zabezpečí dôstojné prežitie staroby aj pre bývalých sporiteľov II. piliera, ktorí už minú hotovosť vyplatenú im ako dar štátu za to, že sa odhodlali sporiť si na bežnú spotrebu (pôvodne na dôchodok).

Nikde sme sa nedočítali ako chce štát nahradiť straty SP z (rozdávania) dedenia úspor tvorených z povinných odvodov do I. piliera na dôchodkové poistenie.

Nikde sme sa nedočítali ako je možné čeliť stratám SP v dôsledku demografických zmien a starnutím obyvateľstva bez toho aby na predpokladaný katastrofálny výsledok nedoplatili práve budúci dôchodcovia nekonečným odďaľovaním veku odchodu do dôchodku a nekonečným znižovaním dôchodkov vyplácaných SP pre už aj tak chudobných dôchodcov žijúcich na okraji spoločnosti.

SkryťVypnúť reklamu

(Podrobné zmapovanie súčasnej a očakávanej situácie vo vyplácaní dôchodkov z I. piliera ste si mohli prečítať v 2. časti tejto série blogov)

Pritom na existencii solventného I. piliera je plne závislá väčšina súčasných dôchodcov a ľudí v preddôchodkovom veku, ktorí sa už nemohli zapojiť do sporenia a väčšia časť nízko zárobkových ľudí pre ktorých by sporenie v súčasnom neefektívnom nastavení nebolo dostatočne rentabilné.

A v konečnom dôsledku budú na výške vyplácanej časti dôchodkov z I. piliera tvorenej z viac ako 2/3 odvodov a štátnych dotácií bytostne závislí aj všetci sporitelia ak ich úspory z II. piliera nedosiahnu ani úroveň 1/3 dôchodkov, ktorú by dosiahli z I. piliera od SP. To nie je strašenie, v súčasnosti túto úroveň nedosahuje ani polovica sporiteľov.

SkryťVypnúť reklamu

A s rovnakou istotou môžeme tvrdiť, že všetci takouto nezodpovednou politikou postihnutí dôchodcovia budú do konca života nadávať na štát, ktorý im nevie zabezpečiť dôstojné prežitie staroby.

My ale tvrdíme, že tento nepriaznivý vývoj ešte je možné zastaviť.

A asi jedinou známou alternatívou a nádejou na odvrátenie hrozby kolapsu dôchodkov na ktorý nemusia doplatiť dôchodcovia sú iba nami navrhované zmeny v sporení na dôchodok, ktoré zároveň umožňujú konsolidáciu prostriedkov SP.

Tvrdíme, že solventnosť I. piliera na vyplácanie dôchodkov sa dá dosiahnuť aj inak ako je tomu v súčasnosti, teda nie na úkor ľudí, ktorým budú bezohľadne navyšované odvody do SP na položky, ktoré nemajú so starobnými dôchodkami nič spoločné a následne presúvané na vyplácanie dôchodkov alebo, že sa deficit SP zavinený z prevažnej miery vyplácaním vyšších výdavkov na úhradu starobných dôchodkov ako sú príjmy zo stanovených odvodov na starobné poistenie bude vyrovnávať z nadštandardne vysokých daní od daňových poplatníkov, ktorí sa musia takto povinne skladať aj na vyplácanie starobných dôchodkov v miliardách eur (viď blog č.2).

SkryťVypnúť reklamu

Čo navrhujeme?

Urýchlene konať. Vrátiť spravodlivé a rovnaké práva ako aj rovnaké zaobchádzanie voči všetkým poistencom a sporiteľom na dôchodok. To sa dá iba prijatím nových efektívnych pravidiel sporenia. Takých, ktoré budú dlhodobo akceptovateľné pre všetkých poistencov a dôchodcov SP ako aj pre štát s jediným zámerom - odstrániť súčasný deficit SP a očakávaný kolaps dôchodkového systému a pritom uspokojiť požiadavky súčasných a budúcich dôchodcov na dôstojný život v starobe.

Nami navrhnuté pravidlá sporenia v DDS k I. pilieru sú nastavené tak, aby bol dodržaný zákonom stanovený účel použitia povinných odvodov na starobné poistenie, teda na vyplácanie starobných dôchodkov!

Keďže priebežne poskytované príspevky na sporenie z odvodov poistencov štátu – SP (súčasný II. pilier) sú v nami navrhnutom sporení DDS k I. pilieru podmienené účasťou sporiteľa na sporení minimálne v rovnakej výške jeho vkladov, preto aj každý predčasný výber peňazí zo svojho zvlášť vedeného podúčtu - Príspevky sporiteľa, ktorý už nebude slúžiť na vyplácanie dôchodkov bude podmienený vrátením peňažných prostriedkov z podúčtu sporiteľa - Príspevky sociálnej poisťovne, v rovnakej výške späť do I. priebežného piliera SP.

Takto 2-oj násobným úbytkom peňazí sporiteľa zo sporiaceho účtu zároveň odradíme nezodpovedných sporiteľov od častých a neodôvodnených výberov vlastných úspor počas sporenia. Odrádzať by ich malo, že sa takto pripravia aj o zmarené oveľa vyššie zhodnocovanie z vyšších úspor na sporiacom účte (bezpracne zarobené peniaze), ktoré majú značný vplyv na výšku dosiahnutých dôchodkov z efektívnejšieho sporenia ako budú poskytované dôchodky od SP.

Vrátením podmienečne zapožičaných peňazí od SP už ale nepripraví sporiteľ Sociálnu poisťovňu o peniaze ako v súčasnosti, ale naopak navýši jej príjem aj o príslušné zhodnotenie pôvodnej výšky vynaložených (zásluhových) príspevkov od SP na sporenie.

A ani sporiteľovi nevznikne žiadna veľká škoda, keďže sa mu dôchodok z I. piliera vráti do podoby aká by bola pred poskytnutím tejto podmienečne návratnej pôžičky (príspevkov do sporenia) v danom čase so znova započítaním všetkých príjmov z jeho odvodov, ktoré majú vplyv na výpočet výšky jeho (solidárneho) dôchodku od SP.

Z uvedeného vyplýva, že je len na slobodnom rozhodnutí sporiteľa po celý čas sporenia ako naloží so svojimi úsporami, lebo z takto vrátených a patrične zhodnotených peňazí do I. piliera mu bude môcť SP vyplácať doživotný dôchodok v plnej výške. 

Sporiaci účet aj pri výbere všetkých vlastných úspor v priebehu sporenia bude aj naďalej existovať ak na ňom budú stále zhodnocované úspory a pribúdajúce vklady od zamestnávateľa. Tie môže sporiteľ čerpať až po skončení sporenia, teda po odchode do dôchodku.

Ak sporiteľ vyberie zo svojho Podúčtu v priebehu sporenia iba časť úspor, budú mu aj úspory na dôchodok na Podúčte úspor od SP krátené iba o príslušnú - rovnakú percentuálnu čiastku. Zároveň mu primerane vo výške vrátky stúpne výška nároku na doživotný dôchodok z I. piliera.

Teda jedná sa o takú dvojramennú váhu. Koľko peňazí ubudne sporiteľovi z I. piliera o to sa mu zvýši jeho podúčet v DDS sporení k I. pilieru a opačne – o koľko sa mu zníži (avšak bez započítania hodnoty dosiahnutého a sociálnej poisťovni zároveň odvedeného zhodnotenia úspor zo zapožičaných príspevkov) sporenie o toľko viac mu prispeje SP v dôchodku z I. piliera.

V našom sporení bude samozrejme spravodlivý rovnaký princíp príslušného percentuálneho krátenia výšky dôchodku z I. piliera zachovaný aj pri nevyužití možnosti čerpania maximálne povolenej výšky príspevkov na sporenie sporiteľa od SP v dôsledku nižších vlastných vkladov sporiteľa (viď. blog 3.a).

Pritom si sporiteľ bude môcť kedykoľvek obnoviť (zvýšiť, znížiť) sporenie aj z vlastných peňazí a pokračovať v sporení so 100% navyšovaním vlastných vkladov o rovnako vysoké príspevky od SP.

V súčasnosti sa sporiteľ II. piliera už nemôže vrátiť späť do I. piliera, pričom dôchodok mu SP striktne kráti o plnú %-nu čiastku 4 – 9% z výšky odvodov do II. piliera. 

Z uvedeného vyplýva, že takto podmienečné zapožičané peniaze na dôchodkové sporenie od SP bude môcť sporiteľ použiť iba na stanovený účel – na pravidelnú výplatu dôchodku.

Teda ak si zvolí jeden z možných variantov poberania dôchodkov v priebehu 15 – 20? rokov predstavujúcich priemerný vek dožitia. Po tomto striktne stanovenom čase už bude môcť s nevyčerpanými úsporami tvorenými aj z prostriedkov od SP narábať podľa ľubovôle (viď predchádzajúci blog) a po jeho smrti bude aj zostatok na podúčte zhodnotených príspevkov od SP slúžiť na dedenie.

Predpoklad je, že na základe umožnenia výberu cca 2/3 úspor tvorených z vlastných a zamestnaneckých príspevkov po skončení sporenia bude postupovať (väčšina?) najmenej polovica sporiteľov, najmä tých, ktorým následne poskytnuté plné dôchodky z I. piliera umožnia dožitie staroby na nimi požadovanej úrovni.

Bude sa jednať o stá milióny eur z každoročne vrátenej cca 1/3 nasporených a zhodnotených peňazí podmienečne poskytnutých SP na sporenie od sporiteľov vstupujúcich do dôchodku, ktoré takto posilnia I. pilier na vyplácanie oveľa vyšších doživotných dôchodkov z priebežného systému. Čím viac bude takto vrátených zhodnotených peňazí do I. piliera SP, tým bude SP solventnejšia a bude môcť vyplácať vyššie dôchodky všetkým poistencom vrátane jej bývalých sporiteľov.

Príklad:

Ak napr. sporitelia v počte (iba 1 mil.) si budú sporiť 40 rokov v DDS k I. pilieru a na základe v predchádzajúcej časti (5.výsledok sporenia) uvedeného výpočtu dosiahnu na konci sporenia 275 tis. € úspor, tak môžeme predpokladať, že vznikne nasledovný stav:

1 mil. sporiteľov DDS : 40 rokov = 25 tis. sporiteľov, ktorí budú v jednom roku odchádzať do dôchodku.

Z týchto 25 tis. sporiteľov si napr. ½ = 12,5 tis. vyberie svoje a zamestnanecké zhodnotené úspory v plnej výške cca 190 tis. € x 12 500 = 2,375 miliardy € (lebo budú považovať následne vyplácaný plný dôchodok z plného I. piliera za postačujúci).

Automaticky tým bude od 12,5 tis. sporiteľov každoročne vrátených SP aj 1/3 cca 85 tis. € takto zhodnotených úspor od 1 sporiteľa, čo bude tvoriť 1 miliardu € príjmov navyše pre SP do dôchodkového fondu !!! 

Tu je potrebné upozorniť, že sa jedná o optimálny stav po 40 rokoch sporenia, za predpokladu, že si budú všetci sporiť vo výške povoleného maximálneho prídelu od SP a zamestnávateľov. Aj preto bol vo výpočte použitý podľa nášho názoru značne podhodnotený stav sporiteľov DDS k I. pilieru - iba 1 milión, hoci všetkých poistencov, teda prispievateľov na dôchodok do SP, ktorí by sa mohli zapojiť do tohto sporenia je viac ako 2,6 milióna.

Zároveň upozorňujeme, že v prípade zohľadnenia nie minuloročných 4% ale reálnych 6% príspevkov od SP a sporiteľov, nie 6%-né ale možno až 8%-né zhodnotenie úspor, nie 1 mil., ale predpokladaných možno 2 mil. a viac sporiteľov, + zohľadnenie rastu miezd po 40 rokov (teda aj 3? násobne vyšších príspevkov zo 6%-ných odvodov – dosahovaná súčasná úroveň miezd v Nemecku) by nám vyšiel výsledok, ktorý si ani nedovolíme odhadnúť. 

Teda predchádzajúci výsledok je orientačný a optimisticky predpokladáme, že značne podhodnotený. 

1 miliarda € zisku SP z vrátených a zhodnotených úspor tvorí v súčasnosti 1/5, teda 20% z takmer 5 miliard € každoročne vyplatených starobných dôchodkov. 

Uvedomujeme si aj to, že časť týchto peňazí bude znova použitých na vyplácanie doživotných dôchodkov aj týmto sporiteľom – nastávajúcim plne hradeným dôchodcom z I. piliera, keďže si zvolili výber peňazí, teda že o časť takto vrátených peňazí SP príde úhradou plných doživotných dôchodkov týmto sporiteľom.

Príklad:

Od jedného 65? ročného sporiteľa sa vráti zhodnotený príspevok z podmienečne zapožičaných peňazí od SP späť vo výške cca 85 tis. €.

V danom prípade sa jedná o celé poskytnuté 4% na sporenie z 18% odvodov poistenca na dôchodkové poistenie. Teda ak daný poistenec bude podľa výpočtov SP poberať súčasný priemerný dôchodok vo výške 420 € a z toho bude tvoriť oveľa viac ako 5/6 výdavok SP (vrátane dotácií z iných zdrojov, ktoré sú v súčasnosti prispievané na vyplácanie starobných dôchodkov až vo výške 28% odvodov z miezd) z I. piliera vo výške 350 €. 1/6 z vráteného zhodnoteného príspevku na sporenie potom predstavuje 70 € mesačne = 840 € ročne. Za 15 rokov súčasného priemerného dožitia dôchodcov na Slovensku im teda bude z vrátených 85 tis. € zo sporenia SP vyplatených iba cca 12 600 €. Ostatných 72 400 € je čistý zisk poisťovne za 1 sporiteľa x 12,5 tis. sporiteľov = 905 miliónov € ročne = zisk na ďalšie použitie SP, teda na vyplatenie vyšších dôchodkov z I. piliera a to aj pre týchto pôvodných sporiteľov. A to nie je všetko.

V súhrne na účet SP, teda na konsolidáciu I. piliera dôchodkového poistenia každoročne pribudnú:

- zhodnotené úspory, ktoré sa vrátia SP v priebehu sporenia (možným výberom časti alebo celých zhodnotených úspor z vlastných vkladov - sporiteľom)

- zhodnotené úspory z príspevkov SP po skončení sporenia (rozhodnutím sporiteľa o výbere svojich a zamestnávateľom vložených a zhodnotených úspor)

- zhodnotené úspory z príspevkov SP, predčasným zánikom sporenia v dôsledku smrti sporiteľa, alebo poberateľa dôchodku (podľa štatistických údajov 60 rokov sa nedožije 23% obyvateľov a 65 rokov sa nedožije až 35% obyvateľov). Ich nasporené a zhodnotené peniaze z príspevkov SP budú čistým príjmom SP

- zároveň vznikne úspora SP, ktorá už nebude musieť vyplácať vdovské a vdovecké dôchodky po týchto zosnulých sporiteľoch, keďže ich nahradia zdedené zhodnotené vlastné úspory od sporiteľov a zamestnávateľov 

Takto postupne dôjde ku konsolidácii prostriedkov v I. pilieri a namiesto avizovaného údajne nezvratného neustáleho znižovania vyplácaných dôchodkov sa naopak budú priemerné dôchodky z I. piliera môcť postupne aj týmto spôsobom navyšovať a slúžiť pôvodnému účelu – zabezpečeniu dostatočných zdrojov SP na vyplácanie dôstojných starobných dôchodkov.

V záverečnej časti sa dozviete prečo vznikla táto nevšedná séria blogov o dôchodkovom sporení a aký osud čaká sporiteľov II. a III. piliera.

Dušan Tocik

Dušan Tocik

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Najčistejšia forma šialenstva je nechať všetko pri starom a dúfať, že sa niečo zmení (Albert Einstein) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Iveta Rall

Iveta Rall

50 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

713 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

274 článkov
SkryťZatvoriť reklamu