Dôchodky v ohrození - musíme sa báť staroby? 8."Záver."

Akú perspektívu majú dôchodcovia do budúcna aj na základe avizovaných reformných krokov súčasnej staro-novej vlády?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

 Prečo vznikla séria blogov o stave dôchodkov a navrhnutých riešeniach?

 Zdá sa vám, že články s návodmi riešení ako zlepšiť hospodársky rast štátu, životnú, ekonomickú a sociálnu úroveň ľudí, či akékoľvek iné navrhované zmeny v zákonoch, ktoré by mohli pomôcť k prosperite Slovenska nepatria do týchto blogov? Čiastočne súhlasím. Aj my sme si predstavovali normálny spôsob komunikácie a predloženia uceleného návrhu reformy na systémovú zmenu sporenia na dôchodok úplne inak.

Avšak naša naivná predstava, ktorú sme mali pri zrode tohto projektu, v snahe pomôcť tam kde zlyháva štát a ľudia, ktorí sú za to platení sa ukázala ako úplná hlúposť.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo? Lebo ak vopred nepochopíte, že vaše ponímanie demokracie v normálnom - právnom štáte je diametrálne odlišné od predstáv politikov, tak vás prefacká krutá realita.

Predstavovali sme si totiž, že každá snaha o riešenie problémov spoločnosti je prirodzeným a vítaným prejavom ochoty ľudí pomôcť a zapojiť sa do budovania lepšieho štátu. Lebo štát sme my a všetci tu chceme žiť svoj šťastný život. A všetci tí, ktorí sa zaviazali prosperitu štátu presadzovať prostredníctvom tvorby a prijímania dobrých zákonov by mali byť vďační za každé takéto gesto dobrej vôle. Nezáleží kto, ani čo chce riešiť, skrátka čím viac ľudí bude ochotných pridať ruku k spoločnému dielu, tým skôr zveľadíme tú našu morálne a hodnotovo schátranú usadlosť uprostred Európy a dobehneme vyspelý svet.

SkryťVypnúť reklamu

Ako by teda asi mali zodpovední v normálne fungujúcom štáte postupovať ak im niekto zašle na príslušný úrad ponuku na spoluprácu? Kompetentní by asi mali takýto projekt posúdiť, či spĺňa základné parametre, či prináša nové riešenie, či je vykonateľný, užitočný, rentabilný, s pridanou hodnotou, atď. Na základe takto stanovených základných parametrov je možné v krátkom čase predbežne stanoviť úroveň a zaradenie daného projektu medzi zaujímavý s ktorými možno ďalej pracovať alebo nespôsobilý na ďalšie použitie.

Vždy je slušné poďakovať sa za vynaloženú námahu a ochotu pomôcť, avšak nikdy by nemalí v odpovedi chýbať konkrétne, preukázateľné a obhájiteľné dôvody, prečo bol návrh odmietnutý!

SkryťVypnúť reklamu

V opačnom prípade oprávnene vzniknú dôvodné podozrenia z nekalého a nezodpovedného konania zodpovedných politikov a štátnych zamestnancov.

Ak podaný návrh spĺňa základné parametre, malo by automaticky nasledovať uskutočnenie podrobnej, nestrannej a odbornej analýzy. Na základe kladného výsledku by malo byť psov povinnosťou všetkých zainteresovaných vyvinúť enormné úsilie na urýchlené zavedenie takýchto celospoločensky prospešných reformných krokov čo najskôr do života a nevyhovárať sa napr. na akési 4-ročné moratórium vyplývajúce z nemenného svätého písma v týždeň po voľbách zlátaného Programového vyhlásenia vlády.

SkryťVypnúť reklamu

Preto aj my sme zaslali kompetentnému Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ešte v apríli 2016 podrobný koncept riešenia dôchodkovej reformy, ktorú som vám predstavil v predchádzajúcich článkoch. Ponúkli sme ministrovi a štátnemu tajomníkovi zodpovednému za zmeny v dôchodkovom sporení spoluprácu v prípade ak by ministerstvo prejavilo záujem o jeho realizáciu.

A čo nasledovalo?

V odpovedi nám síce zdvorilostne poďakovali za zaslané podnety ale to čo nasledovalo ďalej zhrniem iba do tejto vety - bol to jednoznačný prejav arogancie moci a prázdnych fráz, ktorými nám kompetentní dali najavo, že iba oni rozhodnú čo urobia s doručenými návrhmi, teda iba na nich záleží, či si ich prečítajú alebo hodia rovno do koša a iba oni stanovia, či sa nimi budú zaoberať, či si ich zanalyzujú - alebo rovno zakomponujú do vlastných čiastkových zmien a predložia ako vlastné návrhy.

Lebo tak sa to nielen na tomto ministerstve osvedčilo. Cudzie návrhy sa v momente ich prezradenia stávajú majetkom našich čelných politikov – jednoducho si ich privlastnia - resp. ukradnú, aby ich mohli vydávať za svoje.

Preto vám otvorene a bez hanby odpíšu, že sa s vami nebudú ďalej baviť o spolupráci, ani o iných záležitostiach spojených s navrhnutou reformou.

Pre vysvetlenie.

Je nám úplne jedno kto, resp. aká politická strana tento projekt zrealizuje, lebo už včera bolo neskoro a obrovské množstvo ľudí okrem iných vymožeností denno-denne prichádza o veľa peňazí, ktoré by im nové sporenie na dôchodok prinieslo.

Avšak v budúcnosti už určite nemienime takouto formou podporovať politikov a hocaké strany, ktoré nás takto zneužijú k zbieraniu vlastných politických bodov a popularity u svojich voličov!

Vážení politici ak si to neuvedomujete, takéto správanie je v slušnej spoločnosti neprípustné, vrchol drzosti a arogancie, ktorá určite nemá nič spoločné s hnutím za avizovanú zmenu správania - teda za Slušné Slovensko.

Podotýkam – jednalo sa o dosť obšírny koncept s množstvom podnetných nápadov, ktoré sa asi úplnou náhodou následne začali objavovať v čiastkových zmenách dôchodkového sporenia (pokračovanie zhodnocovania úspor na dôchodku v II. pilieri, možnosť prispievania sporiteľmi z vlastných peňazí aj do II. piliera, atď).

To svedčí o tom, že nás a nám podobných vládna garnitúra využíva ako naivných hlupákov.

Áno, v tomto štáte ešte stále nemá zmysel vyvíjať akúkoľvek iniciatívu lebo tí, čo vyhrali voľby môžu všetko – a ešte stále - nemusia nič.

 Hrozia nám ďalšie reformy ktoré definitívne pochovajú dôchodkové zabezpečenie?

Iba pár mesiacov po zverejnení celého nášho projektu (o ktorom sme vyrozumeli dotknutých politikov) v októbri 2017 vláda schválila Revíziu výdavkov na politiky trhu práce a sociálne politiky s návrhom viacerých opatrení na zvýšenie efektívnosti v dôchodkovom sporení.

Následne v Národnom programe reforiem Slovenskej republiky z apríla 2018 (NPR) popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať v najbližších dvoch rokoch. Okrem iného v nich zakomponovala:

· zavedenie indexového fondu v III. dôchodkovom pilieri,

· vyššia atraktívnosť dobrovoľného dôchodkového sporenia prostredníctvom mixu politík, vrátane posilnenia konkurencie,

· zvážiť umožnenie zamestnávateľom posielať dobrovoľné príspevky na dôchodkové sporenie aj do II. piliera, · povinné zosúladenie investičnej stratégie aktuálnych sporiteľov s časovým horizontom ich sporenia,

· úprava odplát sprostredkovateľom, ktorá by výraznejšie motivovala sprostredkovateľov poskytovať klientom II. a III. piliera presnejšie a adekvátnejšie odporúčania,

· zlepšenie informovanosti klientov II. a III. piliera o výnosoch, výnosoch v iných fondoch, rozloženia úspor vo fondoch, porovnanie so zahraničnými fondami,

· zmena prerozdelenia odplaty správcom dôchodkových účtov s presunom k vyššiemu podielu odplaty naviazanej na výkon jednotlivých fondov.

Ak sa vám aj v tomto prípade zdajú mnohé návrhy identické s našimi riešeniami v projekte DANTE – určite sa nemýlite. Problém je, že majú často opačný efekt – deformujú dôchodkový systém.

Dochádza k zneužitiu pôvodných riešení na dosiahnutie populistických politických zámerov súčasnou politickou mocou naďalej dehonestujúcou systém dôchodkového zabezpečenia.

Takto upravený spôsob dôchodkového sporenia nerieši každoročný dvojmiliardový deficit prostriedkov na starobné dôchodky, ani nezvratnú demografickú krízu spojenú so starnutím obyvateľstva. Naopak, ešte ich prehlbuje.

Dovolíme si tvrdiť, že súčasná politická garnitúra vedome takto do budúcna deštruuje systému dôchodkového zabezpečenia.

Ako inak nazvať deklarované umožnenie zasielania zamestnávateľských príspevkov na dôchodkové sporenie aj do II. piliera?

Už v súčasnosti je touto vládou umožnené zneužitie povinne odvádzaných peňazí na dôchodkové poistenie na iný účel – bežné, ničím neregulované útraty všetkých nasporených peňazí z II. piliera po nástupe na dôchodok. Ak takto v sporení na dôchodok zhodnotené odvody je možné namiesto vyplácaných dôchodkov za asistencie štátu vyplatiť sporiteľom na bežnú spotrebu, zákonite sa tomuto trendu budú musieť prispôsobiť aj nasporené a zhodnotené peniaze z vložených nezdanených príspevkov (o ktoré je krátený ŠR) od zamestnávateľov.

Teda druhý pilier na základe avizovaných zmien touto vládou pozostávajúci aj z príspevkov zamestnávateľa a možných dobrovoľných príspevkov od sporiteľov sa celý zmení na štátom dotovaný lukratívny a bezkonkurenčný bežný sporiaci účet, očistený o solidaritu, dane, odvody a ostatné poplatky, ktoré by museli prispievatelia inak uhradiť štátu alebo komerčným firmám (bankový a nebankový sektor) zabezpečujúcim podobné sporenie na regulárnom finančnom trhu za účelom sprostredkovania služieb a tvorby oprávneného zisku.

Takto sa štát vedome podieľa na pľundrovaní štátneho rozpočtu a pritom ešte deformuje podnikateľské prostredie, ktoré by v konkurenčnom tržnom a antimonopolnom prostredí nemalo v normálne fungujúcej demokracii žiadnu oporu v zákonoch.

Zároveň III. pilier tvorený iba z úspor sporiteľov a zamestnávateľov stratí pre sporiteľov v súčasnej podobe akékoľvek opodstatnenie, keďže sa stane pre sporiteľov nevýhodným a zbytočným.

Možno si poviete, načo toľko rozhorčenia nad uvedeným zatraktívnením sporenia v II. pilieri?

Veď aj vy v projekte DANTE navrhujete to isté – zlúčenie oboch sporiacich pilierov v jeden. 

Chcete tým okrem iného usporiť na poplatkoch platených už iba jednej správcovskej spoločnosti.

A naše ministerstvo to vie urobiť úplne jednoduchým a pre sporiteľov II. piliera oveľa atraktívnejším spôsobom, keďže už nik nebude motivovať (nútiť) sporiteľov, aby si k darovaným odvodom z miezd a darovaným príspevkom zamestnávateľov vkladali aj svoje vlastné peniaze do sporenia. Môžu ale nemusia, super. O vaše úspory na dôchodok sa vám zasa postará iba štát a zamestnávateľ. Nemusíte pohnúť ani prstom, nemusíte myslieť na svoju budúcnosť. Hurááá. Tak dobre to zasa navrhli a vymysleli naši odborníci vládnych strán.

Problém je ale v tom, že terajší záchrancovia II. piliera už v populizme dosiahli jeden vrchol. Umožnili väčšine budúcim dôchodcom – sporiteľom vybrať si nasporené peniaze vygenerované z povinných odvodov na pôvodný účel (dôchodkové zabezpečenie v starobe) ešte pred nástupom na dôchodok. A to už nemôžu zmeniť – veď by popreli vlastnú svojprávnosť. Teda zákonite musia povoliť aj výber úspor tvorených z neúčelových dobrovoľných príspevkov od zamestnávateľa a z prípadných vlastných peňazí sporiteľa vložených na sporenie do II. piliera.

A ak si tie peniaze raz vyberiem, lebo môžem a neviem dokedy ešte budem žiť, tak ich samozrejme aj miniem, či už naraz alebo v priebehu krátkeho času, aby som si ich ešte užil a zbytočne nestrácali na hodnote. A štát má smolu ak sa dožijem vyššieho veku. Určite ma nenechá na smetisku, len preto, že som bez peňazí a majetku, ktorým by som inak mohol zaplatiť zvýšené náklady na zdravotnú starostlivosť, opateru, či preplatenie služieb a teplého miesta v penzióne. Veď budem kričať, že som 45 rokov drel na tento štát.

Vari sa niečím ten starý možno už senilný a chorý človek previnil?

Určite NIE. Za nízku o odvody do sporenia oklieštenú penziu ktorú dostane z I. piliera sa predsa nebude dať dôstojne prežiť. Že si minul všetky úspory mu tiež nik vytknúť nemôže – veď mu to tento štát sám ponúkol. Tak ako sa bude vzniknutá situácia riešiť? Samozrejme, zasa štát pomôže – zo zvýšených odvodov a daní pracujúcich – aj to je riešenie pre súčasných politikov, ktorí tu už dávno nebudú. Na úkor budúcich generácií a rozvoja Slovenska. Takto to predsa robíme stále – máme v tom prax. Po nás potopa.

A určite treba rátať aj s pravidelným a stále vyšším dotovaním chýbajúcich peňazí v I. pilieri (súčasný deficit = 2 miliardy €) z ktorého budú dôchodcovia (1/3 voličskej základne) žiadať dôstojný dôchodok – vrátane pôvodných sporiteľov. Stále bude tvorený z prevažnej časti odvodov na starobné sporenie a dotácií štátu prípadne z iných peňazí od daňových poplatníkov. Prečo to tvrdíme? Čítajte ďalej.

 Ako to celé dopadne?

Aby to celé nebolo ponímané ako výplod našej chorej mysle, či závisti, presvedčte sa samy na základe relevantných údajov od odborníkov ale aj (úmyselne skreslených a nadhodnotených) údajov od terajšej vlády uvádzaných vo vyššie citovanom Národnom programe reforiem z apríla 2018:

Obrázok blogu

Ako z tohto prehľadu vyplýva dnešná penzia dosahuje v priemere 439 €. V r. 2050 je jej reálny odhad pri Ústavou ohraničenom strope odchodu do dôchodku vo veku 65 rokov a zachovaní terajšej 18% výšky odvodov z miezd - už iba vo výške 220 €. A v r. 2060 dokonca iba 190 €!

Terajšie ministerstvo a vláda ale záhadným spôsobom vypočítala, že priemerný dôchodok v r. 2060 bude vyplácaný (až) vo výške 348,50 €. Teda sama priznáva, že bude o 40 rokov takmer o ¼ nižší ako v súčasnosti!

Z uvedeného vyplýva, že táto vláda si je plne vedomá sabotáže a rozvracania dôchodkového systému na Slovensku.

V tomto roku má dosiahnuť hrubá mzda v priemere 1 000 €.

Priemerný čistý dôchodok 439 € k priemernej čistej mzde cca 800 € sa pohybuje okolo úrovne 55 %.

Pri priemernom raste miezd iba o 4% (v minulom a tomto roku je rast na úrovni 5 – 6% a v okolitých štátoch oveľa vyšší) budú príjmy obyvateľstva v r. 2060 dosahovať priemernú úroveň cca 3 000 € v hrubom a cca 2 400 € v čistom.

A čistý dôchodok podľa optimistickej prognózy MPSVR dosiahne iba 348 € teda 14,5 % z priemernej čistej mzdy čo bude hlboko pod hranicou životného minima.

Je to arogancia moci alebo výsmech budúcim dôchodcom a podraz na budúcich politikov, ktorí sa budú musieť s terajším šafárením prehlbujúcim krízu v dôchodkovom systéme v budúcnosti nejako vysporiadať?

Ako sa máme vymaniť z nekonečnej traumy, ktorú nám spôsobuje nálepkovanie – rozvojová a zaostalá krajina? Ak dopustíme aby nám diktovali pravidlá zotročovania národa nezodpovední politici, nikdy nebudeme považovaní za rovnocenných partnerov vyspelej Európy.

Zvykli sme si nadávať na všetko a každého. Neveríme v tomto štáte nikomu a najmä nie politikom, či úradníkom, ktorí by mali tak ako sa zaviazali robiť v rámci svojho svedomia, vedomia a možností maximum v prospech ľudu tohto štátu. Máme na takéto hodnotenie svoje dôvody a ako vidno často oprávnené.

Naše zákony podľa ktorých sa riadi život v tejto krajine totiž vo všeobecnosti nevynikajú vysokou kvalitou. A ak sa k neprofesionálnej tvorbe pridá aj pokrivený morálny profil ich zhotoviteľov nastáva stav, keď sa korupcia, prospechárstvo, rodinkárstvo a rôzne iné takto nadobudnuté neduhy dostávajú do popredia. 

Arogancia moci štátom (teda nami) platených politikov a úradníkov aj nás prinútila k takýmto neštandardným krokom, že sa musíme prostredníctvom tohto portálu na internete obrátiť na iné politické strany, odborníkov a vplyvné organizácie, resp. na verejnosť, aby sme si všetci navzájom svojim vplyvom vynútili právo na spravodlivé zaobchádzanie. Ako si v tomto našom štáte upraceme, tak budeme žiť.

Oni totiž neodmietli nás, ale vás - všetkých, ktorým má ponúkaná reforma pomôcť !

K výroku Alberta Einsteina, ktorý uvádzam ako svoju vizitku pridávam ešte jeden ktorý mi imponuje:

Obrázok blogu

"Inteligencia je schopnosť skutočne myslieť a nie koľko toho máme v hlave." Dr. Martin Jan Stránský neurologický výskum Yale university

Vedie ma k tomu jeden pokus o urážku pri presadzovaní tohto projektu.

Vraj načo sa do toho montujeme, keď ľudia, ktorí sa tejto oblasti profesionálne venujú sú 100x múdrejší. Zhodou okolností sa jednalo o štátneho úradníka plateného za sociálnu prácu na tomto úseku.

Možno mal pravdu. V zásade v tejto spoločnosti platí, že kto má viac titulov pred, aj za menom, vyššie postavenie (bez ohľadu na to ako ho nadobudol) je automaticky zaradený do spoločensky váženejšej, inteligentnejšej a múdrejšej skupiny ľudí.

Avšak keby sme to brali ako dogmu, potom by nám nemalo ani vadiť, že podobní odborníci vymysleli a presadili iné zákony na základe ktorých je v našej spoločnosti umožnené napr. viacnásobným usvedčeným vrahom odsúdeným na doživotie užívať si slobodu. 

Potom nás všetkých nezainteresovaných rovnako ako pri očakávaní vysokých dôchodkov aj bez vlastného pričinenia môže postihnúť rovnaký osud ako tých, čo skrížia cestu ľuďom, ktorí už nemajú čo stratiť.

Lebo aj takto sa u nás prejavuje múdrosť osvietených.

Ďakujem za pozornosť.

Dušan Tocik

Dušan Tocik

Bloger 
  • Počet článkov:  13
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Najčistejšia forma šialenstva je nechať všetko pri starom a dúfať, že sa niečo zmení (Albert Einstein) Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

712 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

41 článkov
SkryťZatvoriť reklamu