Ako predísť rozčarovaniu pri reklamácii v zahraničí

Písmo: A- | A+

Spotrebitelia často neváhajú vycestovať do okolitých krajín nielen za lacnejším nákupom alebo kvalitnejším tovarom, ale neraz následne aj s cieľom uplatniť si nárok zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) kúpeného výrobku. Aj uvedomelý a vzdelaný spotrebiteľ môže mať v zahraničí problém pri uplatnení si „zákonnej odpovědnosti za vady věci“, „kellék szavatosság“, „gwarancja ustawowa“ či „gewährleistung“.

V Európskom spotrebiteľskom centre v SR sme sa stretli s prípadmi, v ktorých obchodníci odbili spotrebiteľov s tým, že záruka v ich krajine platí len 4 týždne a túto lehotu už zmeškali, alebo že sa vzťahuje iba na niektoré časti tovaru, no nie na tie, na ktorých sa prejavila vada (napr. nevzťahuje sa na podrážku topánok). Niektorí obchodníci sa snažia zahraničných spotrebiteľov zavádzať, čo sa týka ich práv v rámci zodpovednosti za vady dúfajúc, že sa tým vyhnú vybaveniu reklamácie. Spoliehajú sa na to, že spotrebiteľ zo zahraničia nevie aké sú jeho práva v inej krajine.

Nakoľko príbuznosť krajín a ani členstvo v EÚ zatiaľ nezaručujú identické práva pri uplatňovaní reklamácie doma a v zahraničí a podobné otázky sú pomerne frekventované hlavne v súvislosti s okolitými krajinami, rozhodli sme sa venovať tento blog téme ako postupovať pri reklamácii výrobku v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a Rakúsku.

24 mesačná záručná doba

Na Slovensku aj v okolitých krajinách platí, že na nový tovar má spotrebiteľ 24 mesačnú záručnú dobu. Počas nej predávajúci zodpovedá za to, že predaná vec má vlastnosti, ktoré sa vo všeobecnosti od vecí kupovaných v obchode očakávajú. Zaviedla ju smernica EP a Rady 1999/44/ES o určitých aspektoch predaja spotrebného tovaru a záruk na spotrebný tovar s cieľom zabezpečiť jednotnú minimálnu úroveň ochrany spotrebiteľov v rámci EÚ. Smernica však zohľadnila aj národné právne úpravy niektorých členských štátov, ktoré zabezpečovali spotrebiteľom vysokú úroveň ochrany ich práv.

Priama zodpovednosť predávajúceho

Na Slovensku aj u našich susedov poskytuje zákonnú záruku predávajúci. Iba v Maďarsku si môžete uplatniť právo na opravu alebo výmenu veci v rámci zákonnej záruky aj u výrobcu, dodávateľa alebo u distribútora.

Stretli sme sa aj s prípadmi, v ktorých predávajúci spotrebiteľovi odporučil uplatniť si reklamáciu v autorizovanom servise. V prípade, že vám v obchode odporučia tento postup, je dôležité vedieť, že pôjde o reklamáciu v rámci tzv. rozšírenej záruky. Tým, že vás predávajúci odkáže na iný subjekt, môže sa tým zbaviť povinnosti poskytnúť vám pomoc s vybavením reklamácie.

V rámci záručnej doby si dajte pozor na to, že v Maďarsku je potrebné vytknúť vadu do dvoch mesiacov, od kedy sa objavila. V Čechách, Poľsku a Rakúsku takáto lehota nie je. V každom prípade Vám radšej odporúčame predávajúceho informovať o zistených vadách bez zbytočného odkladu.

Preukazovanie nároku pri reklamácii

Všeobecne platí zásada, že strana, ktorá sa dožaduje svojho práva musí preukázať svoj nárok, avšak pri reklamovaní tovaru to platí obrátene. Vo všetkých okolitých krajinách platí počas prvých 6 mesiacov od nákupu tzv. obrátené dôkazné bremeno, ktoré znamená, že vada, ktorá sa objaví na výrobku je považovaná za vadu, ktorá existovala už pri predaji, pokiaľ predávajúci nepreukáže opak.

Ani jedna zo susediacich krajín však nemá explicitne upravenú povinnosť predávajúceho zamietnuť reklamáciu počas prvých 6 mesiacov len na základe odborného posúdenia, ktorú majú predávajúci na Slovensku.

Odborné posúdenie

V prípade, že nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej reklamácie v Rakúsku alebo Českej republike, môžete si vec nechať posúdiť odborníkom. V Rakúsku aj opravovňou podľa vlastného výberu alebo autorizovaným servisom. V Českej republike a Maďarsku sa zase môžete obrátiť na znalca, pričom kontakty na nich sú uvedené v zozname uverejnenom na portáli ich ministerstva spravodlivosti. V Poľsku vám kontakt na znalcov poskytnú regionálne obchodné inšpektoráty.

Rakúska legislatíva obchodníkom neukladá povinnosť prijať znalecký posudok, a teda, ak by ste posudok predložili, je len na obchodníkovi, či ho uzná a reklamáciu vybaví vo Váš prospech alebo neuzná. Prax je však taká, že obchodníci v Rakúsku po predložení posudku reklamáciu zväčša uznajú.

Na čo mám nárok a aké sú lehoty vybavenia reklamácie?

V prípade vyskytnutia sa vady na výrobku do 24 mesiacov od nákupu, má spotrebiteľ v rámci krajín EÚ, na Islande a v Nórsku právo požadovať od predávajúceho výmenu, opravu, zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie ceny výrobku, ak nie je výmena výrobku možná. Postupuje sa podľa tzv. hierarchie právnych nárokov. Prioritne máte právo na bezplatnú opravu alebo výmenu veci a je na vás, ktorý spôsob si vyberiete (pokiaľ to nie je nemožné alebo neprimerané)

V druhom rade máte nárok na odstúpenie od zmluvy resp. primerané zníženie ceny. Právne predpisy v Poľsku a Rakúsku nestanovujú presnú lehotu, do ktorej má predávajúci reklamáciu vybaviť. Platí, že by mala byť vybavená v tzv. primeranej lehote, ktorej obvyklé trvanie je cca 4 - 6 týždňov. Ak ste si uplatnili reklamáciu v Maďarsku mali by ste vedieť, že obchodník by sa mal do 15 dní pokúsiť vec opraviť alebo vymeniť.

V Českej republike, tak ako u nás, nesmie vybavenie reklamácie trvať dlhšie ako 30 dní. Pokiaľ predávajúci túto lehotu zmešká, vzniká Vám právo na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu veci. Lehota môže byť aj predĺžená, ale len na základe vášho výslovného súhlasu.

Pre úplnosť je potrebné ešte uviesť, že ak pri reklamácii dôjde k výmene tovaru, záručná lehota začína plynúť od prevzatia nového výrobku. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka. Ak je reklamácia vybavená opravou výrobku, záručná doba počas opravy neplynie a o čas opravy sa teda predlžuje.

Ak chcete mať tieto informácie vždy po ruke stiahnite si do svojho mobilu našu mobilnú aplikáciu ECC-Net: Travel, ktorá je prístupná zdarma pre operačné systémy iOS, Android a Microsoft Windows a pracuje offline.

Pavel Pavlovkin

Skryť Zatvoriť reklamu