Riešenie pre nespokojných spotrebiteľov

Písmo: A- | A+

Ocitli ste sa už v pozícii bezmocného spotrebiteľa, ktorý nevie predávajúceho prinútiť, aby s ním komunikoval?

Na vaše žiadosti o nápravu neprichádza reakcia a máte pocit, že neostáva vám už nič iné ako sa zmieriť s tým, že vaše peniaze ste investovali do nefunkčného výrobku? Od februára už nemusíte visieť na mobile, mailovej schránke či stáť pred domom a očakávať poštára dúfajúc, že prinesie list od predávajúceho s riešením vzniknutej situácie. Je tu totiž nový zákon, ktorý vám dáva možnosť obrátiť sa so svojim spotrebiteľským problémom aj na subjekt alternatívneho riešenia sporu – subjekt ARS, ktorý sa zákonnými postupmi pokúsi vyriešiť váš spor s predávajúcim mimosúdnou cestou. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov predstavuje rýchlejší a menej nákladný variant oproti súdnemu konaniu či mediácii.

Na aký subjekt ARS sa môžete obrátiť?

Subjektmi ARS sú zákonom stanovené orgány a oprávnené osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR na základe vlastnej žiadosti (napr. združenie na ochranu práv spotrebiteľov). Zo zákona spotrebiteľské spory rieši Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (pre spory vyplývajúce zo zmlúv o dodávke elektriny, plynu, tepla, vody), Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (napr. pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení k internetu, s mobilnými operátormi či s doručovateľskými spoločnosťami) a Slovenská obchodná inšpekcia (ostatné spory s výnimkou sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb).

Alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu môžete využiť nielen v prípade, ak predávajúci na vašu žiadosť o nápravu neodpovie viac ako 30 dní, ale aj v prípade, ak na ňu odpovie zamietavo. Návrh na začatie môžete podať elektronicky (napr. mailom), listinne (zaslať poštou) alebo ústne priamo u subjektu ARS, prípadne vyplnením jednoduchého formuláru, ktorý je zverejnený na web stránke každého subjektu ARS.

Po posúdení opodstatnenosti vášho návrhu, subjekt ARS zašle predávajúcemu výzvu, na ktorú predávajúci musí zo zákona odpovedať. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov totiž ukladá predávajúcim povinnosť poskytnúť subjektu ARS pri riešení sporu súčinnosť, čo zahŕňa spoluprácu so subjektom ARS vo forme vyjadrení, vysvetlení alebo poskytnutí dokladov týkajúcich sa predmetu sporu. Za neposkytnutie súčinnosti hrozí predávajúcemu pokuta a navyše subjekt ARS je oprávnený zverejniť identifikačné údaje takýchto predávajúcich na tzv. „čiernej listine“.

Výhodou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov však nie je len povinná spolupráca predávajúceho so subjektom ARS pri riešení sporu. Aké sú ďalšie dôvody, prečo využiť systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov?

Ide o lacné riešenie. Zákonom stanovené orgány v príslušných oblastiach riešia spory bezplatne. Iné subjekty, ktoré budú môcť riešiť spor na základe toho, že ich Ministerstvo hospodárstva SR zapíše do zoznamu, si môžu určiť poplatok za podanie návrhu najviac do výšky 5 eur.

Ide o rýchle riešenie. Subjekt ARS by mal ukončiť spor do 90 dní od jeho začatia. Iba v osobitne zložitých prípadoch zákon pripúšťa predĺženie tejto lehoty o 30 dní, a to aj opakovane.

Ide o profesionálne riešenie. Zákon stanovuje aj prísne požiadavky na osoby poverené riešením konkrétnych sporov, napr. vzdelanie, odbornosť, prax v riešení sporov, bezúhonnosť či dôveryhodnosť.

Na konci riešenia vášho sporu subjekt ARS pripraví dohodu o vyriešení sporu alebo odôvodnené stanovisko, v závislosti od výsledku riešenia. Dohoda o vyriešení sporu, ktorú obe strany podpíšu, je záväzná rovnako ako iná zmluva. Pokiaľ jedna zo strán dohodu nedodrží, druhá strana sa môže domáhať ochrany svojho práva aj súdnou cestou. Odôvodnené stanovisko vypracuje subjekt ARS, ak k dohode nedôjde napriek zjavnému porušeniu práv spotrebiteľa, pričom toto stanovisko môže spotrebiteľovi poslúžiť ako podklad na vypracovanie návrhu na začatie súdneho konania.

Európske spotrebiteľské centrum v SR je tu pre vás v prípade spotrebiteľského sporu so zahraničným obchodníkom. Obráťte sa na nás a my vám poskytneme adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt ARS, ktorý je príslušný na riešenie vášho sporu. Taktiež vám radi poradíme napr. pri vypĺňaní návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu alebo kedykoľvek v jeho priebehu.

Ak ste nakúpili prostredníctvom internetu a máte problém, ktorý sa vám nedarí vyriešiť priamo s e-shopom môžete využiť platformu riešenia spotrebiteľských sporov on-line dostupnú na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Katarína Zalaiová

Skryť Zatvoriť reklamu