Práva zamestnancov sú ľudské práva

V súčasnej dobe sa vedie obrovská debata o ochrane ľudských práv, o demokracií a právnom štáte. Je však v poriadku, že v tejto debate opomíname jednu skupinu obyvateľov?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

Veľmi často sa v súčasnom odbornom a aj verejnom diskurze hovorí o ochrane ľudských práv a o demokratickom a právnom štáte. Prízvukuje sa, že je potrebné ochraňovať práva menšín, že je potrebné zachovávať slobodu prejavu, nedotknuteľnosť majetku, zákaz neľudského zaobchádzania a tak ďalej. To je v poriadku. Na zdôrazňovanie základných ľudských práv a slobôd jednej skupiny obyvateľstva sa však zabúda. Touto skupinou sú zamestnanci.

Začneme Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a slobôd. Je to dokument, ktorý nemá výslovnú právnu záväznosť, ale slúži najmä ako právny rámec pre vytvorenie právnych noriem na ochranu ľudských práv. Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd bola prijatá v roku 1948, hlavne ako odpoveď na druhú svetovú vojnu a zločiny nacistického režimu. Z tejto deklarácie okrem práva na život, slobodu prejavu, slobodu myslenia, a presvedčenia, zákaz otroctva, zákaz neľudského zaobchádzania a ďalšieho balíčka práv vyplývajú o.i. aj nasledujúce práva:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Článok 23

(1) Každý má právo na prácu, na slobodnú voľbu zamestnania, na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu pred nezamestnanosťou.

(2) Každý má bez akejkoľvek diskriminácie nárok na rovnaký plat za rovnakú prácu.

(3) Každý pracujúci má právo na spravodlivú a primeranú odmenu, ktorá zabezpečuje jemu samému a jeho rodine živobytie zodpovedajúce ľudskej dôstojnosti, a doplnená, v prípade potreby, inými prostriedkami sociálneho zabezpečenia.

(4) Každý má právo na ochranu svojich záujmov zakladať odborové organizácie a pristupovať k nim.

Článok 24

Každý má právo na odpočinok a zotavenie, na rozumné vymedzenie pracovných hodín a pravidelnej platenej dovolenky.

Článok 25

(1) Každý má právo na takú životnú úroveň, ktorá môže zabezpečiť jemu i jeho rodine zdravie a blahobyt, vrátane stravy, ošatenia, bývania, lekárskej starostlivosti, ako aj potrebných sociálnych služieb, má právo na zabezpečenie v nezamestnanosti, v chorobe, pri pracovnej nespôsobilosti, pri ovdovení, v starobe alebo v iných prípadoch straty zárobkových možností, ktoré nastali za okolností nezávislých od jeho vôle.

(celé znenie môžete nájsť tu: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/slo.pdf)

Ďalší dokument, ktorý si v tejto súvislosti v krátkosti priblížime, je Listina základných práv a slobôd. Listina základných práv a slobôd je deklarácia ľudských práv schválená v období ČSFR Federálnym zhromaždením ČSFR v roku 1991, pričom vychádza z medzinárodných dokumentov. Bol to dokument prijatý najmä ako deklarácia toho, že vtedajšia ČSFR sa hrdo hlási k myšlienkam a ideám demokracie a právneho štátu a teda niečoho, čo sa vybojovalo v roku 1989. Listina základných práv a slobôd je teda pretavením myšlienok novembra 1989, kedy ľudia túžili po slobode a demokracií. Opäť, okrem taký dôležitých bodov, ako sú zákaz trestu smrti, zákaz kohokoľvek bez dôvodu zbaviť života, zaručenie osobnej slobody, zaručenie ľudskej dôstojnosti, právo na slobodu pohybu a pobytu, slobody myslenia, svedomia a náboženského presvedčenia, zákazu cenzúry, slobody prejavu garantuje Listina základných práv a slobôd aj nasledovné práva:

SkryťVypnúť reklamu

Čl. 26

(1) Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a vykonávať inú hospodársku činnosť.

(2) Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia na výkon určitých povolaní alebo činností.

(3) Každý má právo získavať prostriedky na svoje životné potreby prácou. Občanov, ktorí toto právo nemôžu bez vlastnej viny vykonávať, štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje; podmienky ustanoví zákon.

(4) Zákon môže ustanoviť odchylnú úpravu pre cudzincov.

Čl. 27

(1) Každý má právo slobodne sa združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

(2) Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií je neprípustné, rovnako ako zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví.

(3) Činnosť odborových organizácií a vznik a činnosť iných združení na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov môžu byť obmedzené zákonom, ak ide o opatrenia, ktoré sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo práv a slobôd iných.

(4) Právo na štrajk je zaručené za podmienok ustanovených zákonom; toto právo neprislúcha sudcom, prokurátorom, príslušníkom ozbrojených síl a príslušníkom bezpečnostných zborov.

Čl. 28

Zamestnanci majú právo na spravodlivú odmenu za prácu a na uspokojivé pracovné podmienky. Podrobnosti ustanoví zákon.

Čl. 29

(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a na osobitné pracovné podmienky.

(2) Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie.

(3) Podrobnosti ustanoví zákon.

(Celé znenie môžete nájsť tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/23/)

Posledným dokumentom, nemenej dôležitým, ktorý si priblížime, je Ústava Slovenskej republiky. Ústava ako taká tvorí základný stavebný kameň celého právneho systému a všetky zákony musia byť okrem medzinárodných zmlúv, ústavných zákonov v súlade aj s ústavou. Je základnou spoločenskou zmluvou, ktorá ustanovuje charakter štátu, jeho zriadenia etc. Ústava Slovenskej republiky vo svojej druhej hlave pod názvom „Základné práva a slobody“ preberá text Listiny základných práv a slobôd, avšak v niektorých bodoch je Ústava Slovenskej republiky podrobnejšia ako Listina základných práv a slobôd. Úprava práv zamestnancov v Ústave je nasledovná:

SkryťVypnúť reklamu

Čl. 35

(1) Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť.

(2) Zákon môže ustanoviť podmienky a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností.

(3) Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať. Podmienky ustanoví zákon.

(4) Zákon môže ustanoviť odchylnú úpravu práv uvedených v odsekoch 1 až 3 pre cudzincov.

Čl. 36

(1) Zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky. Zákon im zabezpečuje najmä

a) právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú úroveň,

b) ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní,

c) ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci,

d) najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času,

e) primeraný odpočinok po práci,

f) najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie,

g) právo na kolektívne vyjednávanie.

(2) Každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda. Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ustanoví zákon.

Čl. 37

(1) Každý má právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.

(2) Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu. Obmedzovať počet odborových organizácií, ako aj zvýhodňovať niektoré z nich v podniku alebo v odvetví, je neprípustné.

(3) Činnosť odborových organizácií a vznik a činnosť iných združení na ochranu hospodárskych a sociálnych záujmov možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenie v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného poriadku alebo práv a slobôd druhých.

(4) Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov.

Čl. 38

(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a osobitné pracovné podmienky.

(2) Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú právo na osobitnú ochranu v pracovných vzťahoch a na pomoc pri príprave na povolanie.

(3) Podrobnosti o právach podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon.

(Celé znenie môžete nájsť tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1992/460/20190701)

Záver

Z uvedených skutočností vyplýva hneď niekoľko nasledujúcich záverov:

1) Práva zamestnancov na spravodlivú a primeranú odmenu, ktorá im zabezpečuje dôstojnú životnú úroveň, určenie dĺžky pracovného času, právo na dovolenku, právo na odpočinok po práci, ochrana proti svojvoľnému prepúšťaniu, právo združovať sa v odborových organizáciách, kolektívne vyjednávať a štrajkovať sú ľudskými právami, a sú neoddeliteľnou súčasťou ako Všeobecnej deklarácie ľudských práv a slobôd, tak Listiny základných práv a slobôd, rovnako tak aj Ústavy Slovenskej republiky.

SkryťVypnúť reklamu

2) Vymenované ľudskoprávne dokumenty sú základnými stavebnými dokumentmi moderného demokratického a právneho štátu a preto je treba venovať ochrane všetkých práv v nich zahrnutých rovnakú pozornosť.

3) Na úplný záver by som chcel dať do pozornosti, že podľa článku 127 Ústavy Slovenskej republiky Ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, ak namietajú porušenie svojich základných práv a slobôd, ak o ochrane týchto práv a slobôd nerozhoduje iný súd. Zároveň podľa článku 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky domáhať sa práv uvedených v článku 35, 36, 37 ods. 4, čl. 38 tejto ústavy sa možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú. Preto je dôležité sledovať napĺňanie týchto ustanovení ústavy a ďalších dokumentov cez zákony, napr. Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní a mnohých ďalších.

Filip Ľupták

Filip Ľupták

Bloger 
  • Počet článkov:  7
  •  | 
  • Páči sa:  1x

Publicista a právnik s DNA odborára. Zaujíma sa o ľudské práva, najmä tých najzraniteľnejších - zamestnancov, zdravotne postihnutých, dôchodcov a slobodných mamičiek s deťmi. Stredoslovák, ktorý si uvedomuje, že Slovensko nie je Bratislava a štát tu má byť pre občanov - aj vo veciach ako minimálna mzda, Zákonník práce, dostupné bývanie a sociálne zabezpečenie. Zúčastnil sa študentských vedeckých konferencií u nás aj v Českej republike. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
SkryťZatvoriť reklamu