Sudkyňa Barková kryla nezákonnosť, zakročil senát Najvyššieho súdu SR

Písmo: A- | A+

Zvíťazila súdna nezávislosť. Sociálna poisťovňa opakovane prehrala súdny spor pred Najvyšším súdom Slovenskej republiky.

Obrázok blogu

Megaškandál aký tu ešte nemá obdobu. Sociálna poisťovňa opakovane prehrala súdny spor na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Tá roky okráda mladých invalidov najmä vo veku do 20 rokov tým, že účelovo určuje dátum vzniku invalidity, nie však podľa okolností na strane zdravotného stavu, ale najmä podľa nároku na výšku invalidného dôchodku - tak aby vznikol čo najnižší invalidný dôchodok.

Zákon č. 461/2003 Z. z. pozná totižto dva rôzne druhy invalidných dôchodkov – „obyčajný“ podľa § 70, ods. 1 a „z mladosti“ podľa § 70, ods. 2.

Sociálna poisťovňa sa rozhodla v rozpore so zákonom svojvoľne a účelovo určovať dátum vzniku invalidity ešte v detskom veku, kedy vôbec nie je legálne vykonávať zárobkovú činnosť. Invalidita je v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z., konkrétne § 71, ods. 1 definovaná veľmi jednoznačne:

Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.“

Invalidita je teda pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Napríklad 10 ročné dieťa nemôže byť zákonite invalidné, nakoľko:

Ad 1) nie je "poistencom"

Ad 2) nie je legitímne v takomto veku vykonávať zárobkovú činnosť

Ja sa teda pýtam Ľubomíra Vážneho ako generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne ako je vôbec čo i len možné, aby si Sociálna poisťovňa dovolila povedať, že sa niekto stal invalidným "pred dovŕšením veku, kedy sa končí povinná školská dochádzka"?

Ako vôbec mohla v takomto detskom veku vzniknúť invalidita = teda pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, keď zárobková činnosť vôbec ani len nemohla byť v takomto nízkom veku vykonávaná !!!

V zmysle ustanovenia § 11, ods. 4 Zákonníka práce platí:

„Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. “

Invalidita = teda pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť môže zo zákona vzniknúť najskôr až vo veku, kedy je zárobkovú činnosť možné legálne vykonávať, t.j. až po skončení povinnej školskej dochádzky, ktorá sa končí školským rokom, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov (§22, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z.z.).

Touto problematikou sa v minulosti už zaoberal Najvyšší súd Slovenskej republiky v Rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 27. januára 2010, sp. zn. 9 So 127/2009, kedy Najvyšší súd jednoznačne ustálil, že Sociálna poisťovňa nemôže a nesmie definovať vznik invalidity ako „invalidita vznikla pred dovŕšením veku, kedy sa končí povinná školská dochádzka“.

Práve naopak, Sociálna poisťovňa je povinná podľa judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky definovať konkrétny deň, mesiac a rok vzniku invalidity.

Pýtate sa čo tým Sociálna poisťovňa vlastne sleduje?

Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Totižto podľa zákona o sociálnom poistení (zákona č. 461/2003 Z. z.) je možná účasť na dôchodkovom poistení najskôr po dovŕšení 16 rokov veku – hovorí to konkrétne ustanovenie § 142, ods. 3, písmeno d). Pričom je možné aj spätne doplatenie dobrovoľného dôchodkového poistenia za obdobie sústavnej prípravy na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole škole. Takto získané obdobie dôchodkového poistenia je možné doplatiť aj spätne. Pričom v zmysle ustanovenia § 60, ods. 5 platí: „Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie podľa § 142 ods. 3, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

Pričom v zmysle ustanovenia § 72, ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. platí pravidlo, ktoré hovorí: „Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity.

A práve toto je dôvod prečo Sociálna poisťovňa pripúšťa detskú prácu tým, že stavuje vznik invalidity = teda pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v detskom veku, kedy navyše vykonávať zárobkovú činnosť nie je ani legálne. A teda zákonite ani len imaginárne nemôže dôjsť k jej poklesu, teda invalidite.

Teda zákon hovorí, že najskôr môžete byť poistení až dovŕšení 16. roku veku (§142, ods. 3, písmeno d), pričom obdobie poistenia sa zohľadňuje pred vznikom invalidity (§72, ods. 2). Čiže pokiaľ Sociálna poisťovňa nezákonne stanový vznik invalidity v detstve = teda pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (§71, ods. 1), nebude sa Vám zohľadňovať žiadne obdobie účasti na poistení. Našťastie však uvedené účelové konanie Sociálnej poisťovne nemá oporu v zákone a preto sú ľudia, ktorý sa obrátia na súd a vedia právne argumentovať úspešný.

Stali sa obeťou nespravodlivosťou aj Vy?

Môžete sa na mňa s dôverou obrátiť, môj e-mail je filippastorek@azet.sk

Skryť Zatvoriť reklamu