Rozpočet obce, či vyššieho územného celku bližšie k občanovi

Žijeme našťastie v dobe, keď ľudí čoraz viac zaujíma, ako hospodári vláda, či vyšší územný celok alebo obec s verejnými zdrojmi a na čo vlastne vynakladajú tieto autority verejné financie.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (1)
Obrázok blogu
(zdroj: Blog F.Palko)

Dnes je stredobodom záujmu nielen tá najvyššia centrálna vládna úroveň, ale aj nižšie štruktúry, ako je samosprávny kraj, mesto, či obec. Záujem obyvateľov a občanov sa čoraz viac zintenzívňuje nielen v rovine pasívneho sledovania verejných zdrojov, ktoré už obce, či samosprávny kraj použil. Pozornosť sa sústreďuje už do fázy, kedy sa rozpočet len tvorí. Obyvatelia na regionálnej a municipálnej úrovni začínajú prejavovať záujem sa zapájať do procesu rozhodovania, ako naložiť s verejnými peniazmi, ktoré prúdia aj z ich príjmov. Chcú participovať na tvorbe rozpočtu, a to je dobré, pretože rozpočet sa tak môže viac priblížiť k predstavám a záujmov obyvateľov, ktorí žijú na území samosprávneho kraja, či obce.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Participácia rozpočtu je dnes prirodzená súčasť procesu kreovania rozpočtu vo vyspelých, ale aj tých menej vyspelých krajinách, a to na všetkých úrovniach správy a riadenia vecí verejných. Je to tiež oblasť, v ktorej medzinárodné inštitúcie, ako napríklad International Budget Partnership so sídlom vo Washingtone, navrhujú odporúčania, ktoré možno aplikovať v čoraz širšom rozmere v akejkoľvek krajine sveta, a teda aj na Slovensku.

S procesom participácie rozpočtu je spojená aj vyššia informovanosť o rozpočte zo strany verejných autorít smerom k občanom a obyvateľom, vlastne je to jej nevyhnutný predpoklad. Schválené rozpočty vlády a regionálne, či komunálne orgány vhodnou formou približujú bližšie k ich užívateľom, občanom a obyvateľom. Ide o to, aby aj ľudia, ktorí nemajú vzdelanie ekonóma, či právnika, dokázali rozpočet čítať a porozumieť mu. Takto prerozprávaný rozpočet sa volá „občiansky rozpočet“ alebo v angličtine „citizens budget“.

SkryťVypnúť reklamu
Obrázok blogu
(zdroj: Blog F.Palko)

Informovanosť a participácia rozpočtu sa stali tematickým obsahom špecializovaného projektu Inštitútu hospodárskej politiky, n.o., ktorý už od 1. apríla 2019 začal realizovať s názvom „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“ Je to projekt, ktorého ciele môže IHP napĺňať vďaka finančnej podpore prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programuEfektívna verejná správa. 

 Cieľom projektu je zlepšiť metodický základ pre tvorbu a napĺňanie rozpočtu s účasťou občanov a zlepšiť úroveň informovania občanov o používaní verejných zdrojov z rozpočtov územných samospráv. Snahou projektového a odborného tímu IHP je pomôcť subjektom územnej samosprávy, z toho trom vyšším územným celkom, v implementácii metód rozpočtového procesu, ktoré sú dnes v krajinách EÚ a OECD veľmi aktuálne. Spoločným menovateľom týchto trendov je zvýšenie informovanosti občanov o celom kolobehu tvorby rozpočtu a jeho využívania a tiež rozvíjanie participácie občanov pri jeho tvorbe

SkryťVypnúť reklamu

 IHP sa oblasti transparentnosti a participácie v rozpočtovom procese zaoberá v súčasnosti aj na celonárodnej úrovni, pretože sa stalo lokálnym partnerom pre medzinárodnú organizáciu International Budget Partnership so sídlom vo Washingtone. Táto organizácia spolupracuje so 117 krajinami sveta za účelom hodnotenia miery transparentnosti rozpočtu a participácie na jeho tvorbe občanmi daného štátu a na základe tohto hodnotenia navrhne konkrétne odporúčania pre skvalitnenie tejto sféry.

Obrázok blogu
(zdroj: Blog F.Palko)

V podmienkach subjektov územnej samosprávy, ktoré budú zapojené do projektu IHP sa projektový tím zameria na štyri kľúčové okruhy:

SkryťVypnúť reklamu
  1. Posilnenie funkcie programového rozpočtovania

  2. Ďalšie skvalitnenie a rozšírenie participácie občanov na tvorbe rozpočtu

  3. Zvýšenie participácie občanov pri tvorbe strategických dokumentov kraja ako základu pre identifikáciu rozpočtových priorít

  4. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov v oblasti verejných financií

Všetky tieto komponenty procesu tvorby a realizácie rozpočtu sú analyzované s cieľom navrhovať riešenia, ktoré tiež posilnia oblasť SMART cities a SMART regions najmä v oblasti stanovenia cieľov a ukazovateľov jednotlivých výdavkových politík územnej samosprávy.

V prípade prvej aktivity ide o zanalyzovanie súčasnej úrovne programového rozpočtovania v podmienkach subjektov územnej samosprávy a na jeho základe dôjde k navrhnutiu ďalších opatrení pre ešte prehľadnejšie rozpočtovanie podľa jednotlivých programov a intenzívnejšie premietnutie strategických rozhodnutí do strednodobého rozpočtového rámca, ktorý časovo postihne nasledujúce 3 roky, teda obdobie rokov 2019 – 2021.

Obrázok blogu
(zdroj: Blog F.Palko)

V druhej oblasti, ktorá sa týka samotnej participácie občanov na tvorbe rozpočtu sa projekt zameriava na identifikáciu oblastí a navrhne techniky zintenzívnenia zainteresovanosti obyvateľov skúmaných obcí, miest a vyšších územných celkov.

Tretia oblasť je prirodzeným pokračovaním druhej oblasti a zameriava sa na prehĺbenie participácie obyvateľov subjektov územnej samosprávy na tvorbe jeho strategických dokumentov, ktoré bude možné pretaviť do jednotlivých rozpočtových programov.

Všetky tieto aktivity, najmä činnosti v oblasti participácie občanov na tvorbe rozpočtu a stratégii obcí, miest a krajov bude možné zabezpečiť efektívne len vtedy, keď sa zvýši vzdelanostná úroveň obyvateľov v oblasti finančnej gramotnosti práve v sfére verejných financií. Koncepcia osvety a vzdelávania pracovníkov územnej samosprávy a následne samotných občanov je preto integrálnou súčasťou projektu. Doteraz sa nám podarilo zrealizovať vzdelávací program pre poslucháčov Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzity A. Dubčeka s názvom: „Občiansky rozpočet“. Seniori sa mohli oboznámiť so základmi teórie a praxe verejných financií na úrovni územnej samosprávy.

Obrázok blogu
(zdroj: Blog F.Palko)

Pokračovať budeme v tomto akademickom roku aj s mladými, opäť v spolupráci s našim partnerom, ktorým je Trenčianska univerzity A. Dubčeka.

 Uvedené kľúčové oblasti projektu sú analyzované s cieľom navrhovať riešenia, ktoré tiež posilnia oblasť SMART cities a SMART regions najmä v oblasti stanovenia cieľov a ukazovateľov jednotlivých výdavkových politík územnej samosprávy.

Jedným z veľmi dôležitých výstupov projektu je spracovanie rozpočtu na nasledujúce obdobie do podoby, ktorá je pre občanov zrozumiteľná a budú sa v ňom vedieť ľahko orientovať. Týmto výstupom bude tzv. „občiansky rozpočet“. Je to efektívna metóda informovanosti občanov o rozpočte, ktorá má v súčasnosti významné miesto v tvorbe „najlepších praktík“ („best practices“) na úrovni OECD a ďalších medzinárodných inštitúcií a Trenčiansky samosprávny kraj bude tak prvým subjektom územnej samosprávy, ktorý pre svojich obyvateľov pripraví takúto podobu rozpočtu. Doteraz sa nám podarilo urobiť takýto rozpočet pre Trenčiansky samosprávny kraj a obec Košeca. Pokračujeme v príprave ďalších takýchto rozpočtov pre Trnavský samosprávny kraj a Nitriansky samosprávny kraj.

Obrázok blogu
(zdroj: Blog F.Palko)

Doba realizácie projektu sú dva roky a bude sa týkať rozpočtového obdobia 2019 – 2021. Do projektu budú zapojené aj vzdelávacie ustanovizne, konkrétne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity. Partnerom projektu je aj Združenie miest a obcí Slovenska, VÚC Trenčín, VÚC Nitra a VÚC Trnava, obec Košeca a ďalšie obce a mestá Slovenska.

František Palko

František Palko

Bloger 
  • Počet článkov:  29
  •  | 
  • Páči sa:  0x

riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, n.o., ekonomický analytik a lokálny analytik International Budget Partnership (Washington) pre Slovensko Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

735 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Juraj Karpiš

Juraj Karpiš

1 článok
Monika Nagyova

Monika Nagyova

280 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

62 článkov
SkryťZatvoriť reklamu