Jeden daňový tip pred koncom roka

Písmo: A- | A+

Uvažujete nad tým, ako optimalizovať svoje dane? Spravte to takto! A zvýšite si svoju budúcu životnú úroveň.

Pošlite si do 2. piliera dobrovoľné príspevky.

Od 1. januára 2013 si môžu sporitelia budúci dôchodok z 2. piliera zvýšovať prostredníctvom dobrovoľných príspevkov. Keď porovnáme akýkoľvek produkt dôchodkového sporenia, 2. pilier predstavuje veľmi vhodnú formu sporenia.

Zaplatením dobrovoľných príspevkov si

  1. zvýšite budúci dôchodok

  2. príspevky zároveň predstavujú odpočitateľnú položku zo základu dane

  3. a najlepšie na tom je, že tak môžte urobiť aj jednorázovo v decembri.

Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa momentálne odvádzajú z hrubej, nezdanenej mzdy. Aktuálne tak sporiteľom znižujú základ dane do výšky 2% z daňového základu. Každý rok býva definovaný iný strop daňovej uznateľnosti podľa priemernej mzdy v SR. V roku 2015 je maximálna suma dobrovoľných príspevkov podľa Finančnej správy SR vo výške 988,80 eur.

Dobrovoľné príspevky sú spravované za rovnakých podmienok a rovnakou investičnou stratégiou, ako príspevky povinné. Ak sú napríklad v garantovanom fonde, vzťahujú sa garancie aj na ne. Ak sú rozložené medzi dva fondy, rovnako budú rozložené dobrovoľné vklady.

Výšku sumy dobrovoľného príspevku si každý určuje sám. Môžte si ich posielať pravidelne každý mesiac, alebo sporadicky, alebo jednorázovo, hoci aj teraz pred koncom roka.

Dobrovoľné príspevky sú v DSS-ke evidované na separátnom podúčte sporiteľa a sú výlučným majetkom sporiteľa. V prípade vystúpenia z 2. piliera sú dobrovoľné príspevky vrátené sporiteľovi.

Ďalšou výhodou je, že výnosy z dobrovoľných príspevkov sa nezdaňujú a sú pri nich rovnako nízke poplatky.

Poslednou výhodou – odloženou až na dosiahnutie veku odchodu do dôchodku - je, že sporiteľ sa môže slobodne rozhodnúť, ako naloží so svojimi dobrovoľnými príspevkami. Môže sa rozhodnúť, že bude svoje dobrovoľné príspevky a zisk z nich čerpať individuálne priamo zo svojej DSS-ky v ľubovoľnej výške a zvýši si tak týmto spôsobom svoju životnú úroveň na dôchodku, alebo si o dobrovoľné príspevky a zisk z nich dosiahnutý zvýši nasporenú sumu, za ktorú si zakúpi v životnej poisťovni adekvátne zvýšený doživotný dôchodok.

Suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie je do 31. 12. 2016 nezdaniteľnou časťou základu dane, a to do výšky 2 % zo základu dane zisteného z príjmov zo závislej činnosti alebo príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Maximálnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane určuje § 11 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Predpokladom dobrovoľného prispievania je uzavretie dohody medzi DSS a sporiteľom. Sporiteľ môže celú sumu dobrovoľných príspevkov poslať aj jednorazovo. Pre zníženie základu dane ešte v tomto roku stačí, aby boli peniaze pripísané na účet DSS-ky najneskôr 31.12.2015.

Viac informácií a ďaľšie tipy ako ušetriť nájdete TU.

Skryť Zatvoriť reklamu