Informačný manažment

Písmo: A- | A+

V praxi sa často stretávame s pojmom informačný manažment. Pritom dochádza k zbytočným sporom, či táto oblasť patrí k manažmentu alebo k informatike.

Informačný manažment je manažment informačných zdrojov organizácie pre zaistenie jej zámerov a cieľov.
Informačné systémy (IS/IT) nie sú cieľom ale prostriedkami, ktoré majú umožniť, zefektívniť, uľahčiť a skvalitniť prácu manažéra. Na druhej strane v modernom manažmente je IS a špecializovaní pracovníci – odborníci aj v informatike významným a neoddeliteľným prvkom manažmentu.

Informačný manažment je transdisciplinárna odbornosť. Je to prepojenie moderného manažmentu, informatiky a systémových prístupov. Môžu sem vystupovať aj poznatky z oblasti ekonomiky sociológie, psychológie, politológie, marketingu, operačnej analýzy, atď.

Poznatky moderného manažmentu – vymedzujú hlavne cieľové poslanie aplikácií.
Informatika – poskytuje efektívne spôsoby informačného (znalostného) zabezpečenia riešenia problémov.
Systémové prístupy – dávajú usporiadanosť a metodológiu skúmania i postupu riešenia.

Informačný manažment chápeme ako prístup prelínajúci sa celým procesom podnikania a celou organizáciou.
Na rozhraní tvoriaci informačných systémov a manažér vzniká nová profesia „Informačný manažér“.

V manažérskych tímoch, bez účasti informačných manažérov – nie len ekonomiky, ale aj technologicky zdatných, nie je možné úspešne napredovať a dosiahnuť úspech v rozvíjajúcej sa informačnej spoločnosti.

Vývoj informačného manažmentu:

1) etapa (1965 – 1975) – Informačný manažment bol orientovaný na hospodárne riešenie väčšinou „tvrdých“ technických úloh alebo hospodárnosť práce s technickými informáciami,

2) etapa (koniec 70-tych a 80-te roky) – v priebehu 80-tych rokov sa interpretoval pojem informačný manažment skôr z pohľadu odborníkov, ktorí brali do úvahy požiadavky účinnosti využívania IS a technológií pred požiadavkami manažérov. Preto bol informačný manažment voľne interpretovaný ako racionálne manažérske prístupy, metódy a postupy pre zabezpečovanie hospodárnych postupov prípravy, spracovania a využitia údajov,

3) etapa (začiatok 90-tych rokov) – preniká pojem informačného manažmentu v čoraz väčšej miere do manažérskej literatúry.

 

Použitá literatúra:

http://sk-informatika.blogspot.com/2008/09/manament-v-informanej-spolonosti-jeho_23.html

Jenčo, M., Vyhnal, P.: Informačné systémy organizácie. Prešov: Akcent Print, 2006, ISBN 80-969419-6-8