Ako je to s výživným?

Podľa § 62 ods.2 zákona o rodine platí, že „ Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné živiť sa samy.“

Písmo: A- | A+
Diskusia  (4)

Zánik povinnosti sa teda neviaže na skončenie povinnej školskej dochádzky, či dovŕšením určitého veku dieťaťa, ale výlučne na okamih, keď je dieťa schopné samo sa živiť, čo znamená že dokáže trvale uspokojovať relevantné životné náklady z vlastných zdrojov.


Výživné voči maloletému dieťaťu je možné určiť dvomi spôsobmi. Jedným z nich je dohoda rodičov o výkone rodičovských práv a povinností, alebo určenie vyživovacej povinnosti súdom. Pri určení výšky vyživovacej povinnosti dohodou rodičov nestačí, ak si dohodu rodičia spíšu a vzájomne podpíšu sami. Na to, aby bola dohoda rodičov právoplatná a vykonateľná sa vyžaduje jej schválenie súdom, v opačnom prípade pri neplnení výživného v čas a riadne nemáte v rukách právny titul potrebný na výkon exekúcie, alebo začatie trestného stíhania pre trestný čin zanedbania povinnej výživy.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou


Aj v rámci súdneho konania sa samotné súdy snažia ukončiť „spor“ dosiahnutím dohody rodičov, čo považujem za správne, avšak predtým, ako pristúpite k dohode o výške výživného si riadne zvážte, či výška navrhovaného výživného zo strany povinného Vám bude reálne postačovať na uspokojenie potrieb maloletého dieťaťa a to z dôvodu, že k zmene určenia výšky (t.j. k jej zníženiu alebo k zvýšeniu ) je možné pristúpiť len pri zmene pomerov na strane jedného z rodičov, alebo na strane dieťaťa. Zákon síce priamo neuvádza o akú zmenu pomerov má ísť, avšak súdna prax vyžaduje, aby išlo o zmenu pomerov závažnejšieho charakteru oproti pomerom v čase vydania predchádzajúceho rozhodnutia o výživnom, ako aj o zmenu, ktorá nie je prechodná. Na strane rodiča môže ísť napríklad o stratu zamestnania z dôvodu zmien zdravotného stavu, narodenie ďalšieho dieťaťa a pod. U dieťaťa môže byť takouto zmenou napr. nástup do školy, prechod na iný stupeň školskej dochádzky, zmena zdravotného stavu a iné.

SkryťVypnúť reklamu


Ak Vám povinný rodič bude dávať záruky, že sa okrem určenej výške výživného uvedenej v dohode bude podieľať na výžive maloletého dieťaťa aj iným spôsobom ( kúpa ošatenia, potrieb do školy, výlety, vreckové ....) majte na pamäti, že ak takáto povinnosť nie je deklaratórne uvedená v súdnom rozhodnutí jej plnenie zo strany povinného je jeho právo, nie povinnosť a v mnohých prípadoch ide len o sľuby v ústnej rovine a realita je úplne iná.


Pri určovaní výšky vyživovacej povinnosti platí, že muži a ženy ako aj manželské a mimomanželské deti majú rovnaké postavenie. Výšku vyživovacej povinnosti je nevyhnutné posudzovať individuálne a to aj vzhľadom na ustanovenia § 62 ods. 2 zákona o rodine „Obaja rodičia prispievajú na výživu svojich detí podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov.“

SkryťVypnúť reklamu
 • Schopnosť sa posudzuje na základe vzdelania, intelektu, fyzickej možnosti a zdravotného stavu.

 • Možnosť predstavuje najmä možnosti na trh práce, mieru nezamestnanosti, vek a platový priemer v danej profesii povinného rodiča

 • Pod majetkové pomery patria druhy príjmov ( plat, zisk, autorské honoráre, odmeny, dividendy..). Okrem príjmov sem zaraďujeme aj celkovú majetkovú situáciu rodiča, či je majiteľom hodnotných hnuteľných alebo nehnuteľných vecí, cenných papierov a pod.


Tieto kritéria súd posudzuje vo vzťahu k povinným, pričom vo vzťahu k osobe oprávneného súd prihliada na jeho odôvodnené potreby. V tomto ohľade sa prihliada na vek dieťaťa, zdravotný stav, vzdelanie, záujmy, nadanie či talent.

V súdnom konaní je potrebné zisťovať a preukazovať nasledujúce druhy výdavkov dieťaťa :

 • Výdavky na bývanie dieťaťa ( nájomné, školský internát , energie )

 • Strava – určuje sa odhadom, nie je potrebné ju dokladovať položkovito

 • Ošatenie

 • Lieky a lekárenské pomôcky

 • Cestovné náklady

 • Hygienické potreby

 • Poistné plnenia

 • Sporenie

 • Výdavky na výkon povolania – napr. študijná literatúra, ZRPŠ, školská jedáleň, výlety

 • Záujmy a krúžky

 • Iné

Pre dosiahnutie rýchlosti, efektívnosti a hospodárnosti súdneho konania je potrebné uviesť a vyčísliť všetky uvedené druhy výdavkov už v návrhu na určenie vyživovacej povinnosti spolu s prílohami preukazujúcimi výdavky ( výpis z účtu, atď.) . Zároveň súd bude od navrhovateľa ako aj povinného požadovať doloženie potvrdenia o svojom príjme spravidla za posledných 12 mesiacov pred podaním návrhu.

SkryťVypnúť reklamu


Výživné rodiča k dieťaťu má prednosť pred inými výdavkami rodičov, čím zákon o rodine kladie potreby dieťaťa pred potreby rodiča a rodič má povinnosť vyvinúť všetko úsilie, s využitím svojich schopností a možností, aby dosahoval taký príjem, z ktorého môže plniť svoju vyživovaciu povinnosť a uspokojovať odôvodnené potreby dieťaťa.


V praxi sa často stretávame so situáciou, že z dôvodu, aby sa povinný rodič vyhol adekvátnemu plneniu vyživovacej povinnosti sa zaeviduje na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaný, a žiada súd o určenie minimálneho výživného, pričom v reálnom živote ponúka služby a má príjem. V tomto prípade si dajte námahu na získanie a predloženie dôkazov o tejto skutočnosti, alebo vyhľadajte aktuálne pracovné ponuky zodpovedajúce možnostiam , schopnostiam a profesijného zamerania povinného rodiča, čím preukážete súdu skutočnosť, že v uvedenom prípade nejde o objektívnu nemožnosť plnenia adekvátneho výživného, ale o úmyselnú snahu dosiahnutia nižšieho výživného. Pri posudzovaní výšky výživného vychádza súd zo schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča. Tieto skúma nie vzhľadom na skutočnú situáciu povinného rodiča, ale vzhľadom na jeho potencionálne možnosti. Súd môže na zníženie príjmu alebo majetku povinného rodiča prihliadnuť len vtedy, ak má skutočne za preukázané, že k nej došlo v dôsledku objektívnej a nezvrátiteľnej okolnosti a nie zo špekulatívnych dôvodov.


Ďalším z prípadov s ktorým sa stretávame je, že príjem na výplatnej páske nezodpovedá skutočnému príjmu povinného rodiča. Sprievodným javom často krát býva skutočnosť , že povinný rodič má vyššie výdavky ako nim deklarovaný príjem. V konaní vystupujte aktívne. Ako strana konania poukazujte na tento nepomer, navrhnite vykonanie dôkazu v podobe dožiadania výpisu z účtu povinného, poprípade poukážte na pracovné ponuky obdobného charakteru s lepším finančným ohodnotením.

Volám sa Petra Hajšelová. A záleží mi na tom, aby občania našej krajiny vedeli o svojich právach a povinnostiach. Som pripravená Vám pomáhať!

Petra Hajšelová

Petra Hajšelová

Bloger 
 • Počet článkov:  4
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Som matka a právnička. Nie je mi ľahostajná budúcnosť Slovenska, mojej dcéry a mojej rodiny. Pôsobím v hnutí SME RODINA ako expertka na justíciu a právny štát. Od roku 2018 som poslankyňa mestského zastupiteľstva v Prievidzi, kde sa venujem sociálnym veciam. Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

SkryťZatvoriť reklamu