Už ste počuli o tom, že od augusta vykonáva mesto Košice lekársku posudkovú činnosť?

Písmo: A- | A+

V júli 2021 mestské zastupiteľstvo schválilo nové VZN č.221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest

Mesto Košice za spolupráce 21 poslancov mesta akoby vrátilo Košice do stredoveku a “prisúdilo si” kompetenciu robiť lekársku posudkovú činnosť.

V čase letnej hmly... Dôvod? Možno aj preto, aby sa o rok mohlo pýšiť počtom novovytvorených parkovacích miest v meste ... ale zabudne dodať, že na úkor tých najzraniteľnejších v meste, a to občanov s ťažkým zdravotným postihnutím.

V júli 2021 mestské zastupiteľstvo schválilo Nové VZN č.221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest s platnosťou od augusta 2021.

Hlasovanie VZN 221 Júl 2021
Hlasovanie VZN 221 Júl 2021 

Za účasti 30 poslancov, počtom hlasov 21 vošlo do platnosti, a to môže znamenať, že mnohým motoristom so zdravotným postihnutím v meste Košice, ktorí majú vyhradené parkovacie miesta z titulu svojho zdravotného postihnutia, budú tieto miesta zrušené. A to z titulu toho, že sa zamestnanci mesta budú odvolávať na práve schválené VZN § 5 bod 1, ktorý sa týka vyhradenia všeobecných ťzp vyhradených miest v rozsahu 4% podľa zákona SR./§ 58 ods. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie./ a budú predlžovanie platnosti vyhradenia či nové žiadosti o vyhradenie odmietať.

Časť Mapy bezbariérovosti Košice/neaktuálna/
Časť Mapy bezbariérovosti Košice/neaktuálna/ (zdroj: Otilia Horrocks)

Ešte však nie je nič stratené.

Rada by som predsa len upriamiť pozornosť verejnosti na § 5 bod 2 predmetného VZN :

Vo výnimočných prípadoch možno vydať súhlas na vyhradenie parkovacieho miesta
pre konkrétnu osobu so závažným ťažkým zdravotným postihnutím (oprávnenú osobu), ak sú splnené
nasledovné podmienky:
a) oprávnená osoba je osobou so závažným ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá
1. je kvôli trvalému pohybovému postihnutiu odkázaná na pohyb pomocou invalidného vozíka,
2. má obojstrannú amputáciu dolných končatín alebo paraplégiu dolných končatín, pre chôdzu
používa protézy, prístroje alebo dve francúzske barle, alebo
3. je dieťaťom s funkčnou poruchou dolných končatín, a to do dovŕšenia veku 16 rokov,
b) oprávnená osoba je držiteľom parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným
postihnutím,11)
c) vyhradené parkovacie miesto sa vzťahuje na trvalý pobyt oprávnenej osoby, ktorá nemá inú
možnosť parkovania (napríklad garáž v mieste trvalého pobytu, odstavná plocha na pozemku
vo vlastníctve oprávnenej osoby a pod.),
d) vyhradené parkovacie miesto sa vzťahuje na konkrétne určené motorové vozidlo kategórie M1,12)
e) oprávnená osoba alebo jej blízka osoba je vlastníkom alebo držiteľom motorového vozidla,

f) oprávnená osoba alebo jej blízka osoba musí byť držiteľom platného vodičského preukazu
s príslušným vodičským oprávnením.

Plus následné body tohto §5.

Prosím Košičania, nenechajte sa odradiť zamestnancami magistrátu mesta a uplatňujte si svoje práva, v zmysle §5 bod 2, aj keď mesto nie je kompetentné robiť lekársku posudkovú činnosť a určovať kto z občanov so zdravotným postihnutím má závažnú diagnózu a kto nie. Všetci vieme, že tú vykonávajú špecialisti lekári, nie úradníci mesta či poslanci mesta. Držím palce.

Úplné znenie VZN 221

https://static.kosice.sk/vzn/doc/sCtlGjaMIqbVPOe46EED/vzn_221_o_vykone_spravy_cesty.pdf

Lekárska posudková činnosť

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/posudkova-cinnost.html

Skryť Zatvoriť reklamu