Občiansky preukaz, zaručený elektronický podpis a jeho možnosti.

Písmo: A- | A+

Keď som sa pred pár mesiacmi dozvedel, že zaručený elektronický podpis bude súčasťou občianskeho preukazu, veľmi som sa potešil. Nie, že by som o tom nepočul skôr, že sa niečo takéto plánuje, ale neveril som, že to bude tak skoro.

Občiansky preukaz, ktorý si vybavíte na polícii od začiatku decembra má v sebe vstavaný čip a môžete ho tak využiť ako zaručený elektronický podpis. O ten však na polícii pri vybavovaní nového občianskeho musíte najskôr požiadať. Zvolíte si kódy a dostanete čítačku, ktorú následne cez USB môžete spojiť s počítačom a načítať tak čip na vašom OP.

Čo to je ten zaručený elektronický podpis?

Jednoducho povedané, je to možnosť podpisovať úradné dokumenty a tlačivá cez internet, bez toho, aby ste museli osobne navštíviť orgán štátnej správy. Inak povedané zaručený elektronický podpis vám umožní komunikáciu s daňovým úradom, súdom, katastrom, obchodným registrom, colnou správou a inými orgánmi. Momentálne je zaručený elektronický podpis skôr výhodou pre podnikateľov, právnikov, účtovníkov, ako pre bežného občana. V blízkej budúcnosti sa to však zmení a ZEP využije každý občan, ktorý si túto službu pri vybavovaní OP aktivuje. Plánované sú služby týkajúce sa motorových vozidiel, nahlasovanie a odhlasovanie z trvalého a prechodného pobytu, elektronické zdravotníctvo a množstvo iných. V rámci elektronizácie verejnej správy mali mestá možnosť predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zavedenie elektronických služieb pre širokú verejnosť. Celkovo bolo na to vyčlenených 50 miliónov eur pre celé Slovensko. Viacero miest, vrátane mesta Piešťany reagovali na výzvu ministerstva financií, a preto môžeme očakávať v priebehu tohto roka a roka 2015 zavádzanie veľkého množstva elektronických služieb pre obyvateľov miest. Bude teda možné zasielať rôzne oznámenia, podávať daňové priznania, zasielať sťažnosti a petície, platiť miestne dane a poplatky, získať povolenie na záber verejného priestranstva a množstvo iných úkonov. A to všetko bez nutnosti osobnej návštevy úradu, dlhého čakania a rozčulovania sa nad neochotou úradníkov.

Okrem úspory vášho času má elektronizácia verejnej správy pozitívum aj v ušetrenom čase úradníkov, za ktorých elektronicky vyplníte potrebné vy. Preto možno zaručený elektronický podpis považovať za dobrý základ a predpoklad pre budúce znižovanie počtu úradníkov na Slovensku.

Kde by sa mal dať využiť ZEP v súčasnosti?

Daňový úrad – zasielanie

- súhrnného výkazu o dodaní a prijatí tovarov a služieb do/zo zahraničia,

- žiadostí o vrátenie DPH zo zahraničia,

- priznaní k DPH,

- priznaní k dani z príjmu právnických osôb,

- dane z motorových vozidiel

- daň z pridanej hodnoty

- súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty

- daň z príjmu – právnické osoby

- daň z motorových vozidiel

- prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch

- hlásenie o vyúčtovaní dane FO zo ZČ a FP

- súvaha

- súvaha priebežnej účtovnej závierky

- výkaz ziskov a strát

- výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky a

- vrátenie DPH zo zahraničia (zatiaľ len cez portál [www.financnasprava.sk](http://www.financnasprava.sk/))

Colná správa – pri podávaní

- colných vyhlásení do režimu tranzit, pri ukončení režimu tranzit a pri správe záruky s úradom prijímania záruk v systéme NCTS,

- colných vyhlásení vo vývoze a predbežných colných vyhlásení pri dovoze a vývoze,

- žiadostí o informáciu o stave zabezpečenia dovoznej platby pri dovoze (GDS),

- a prijímanie správ pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane v rámci systému EMCS.

Obchodný register – podávanie návrhov na zápis

- spoločností s.r.o., k.s., v.o.s., a.s.,

- pobočiek zahraničných spoločností,

- podnikateľa – fyzickej osoby,

- zmien v spoločnostiach – napr. sídla, predmetov podnikania, štatutárnych orgánov, imania a vkladov na euro, spoločníkov,

- výmaz zapísaných subjektov a pod.

Súdy – zasielanie návrhov na

- občiansko-právne,

- trestno-právne

- a ostatné konania.

Kataster – podávanie návrhov na

- zápis zmeny vlastníka(ov) nehnuteľnosti(í),

- zápis a výmaz záložného práva, ťarchy, vecného bremena alebo predkupného práva,

- vyhlásenia vkladateľa o vložení majetku do právnickej osoby,

- zmluvy o výstavbe, nadstavbe, vstavbe,

- dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

- o predaji podniku podľa § 476 Obchodného zákonníka a ďalších.

Skryť Zatvoriť reklamu