Ad: Nemravná Biblia Oľgy Pietruchovej

Písmo: A- | A+

Témou posledných dní sa stala príručka pre sexuálnu výchovu na školách a polemiky okolo nej, kde na jednej strane barikády sa vyníma biskupská konferencia, a na strane druhej zase liberálni tvorcovia učebného textu. Z nich je pozoruhodná Oľga Pietruchová, ktorá si v článku - v rámci svojho ideového ťaženia proti kresťanskému (rímsko-katolíckemu) náboženstvu - podala Knihu kníh - Bibliu. Ako veriaci protestant si preto dovolím obhajovať nemravné Písmo.

Ilustračné foto.Ilustračné foto.www.harleypinon.com

"Presvedčenie, že Biblia je dokonalý návod k morálke a proti násiliu vzhľadom na jej obsah jednoducho mylné."

Verím vo všemohúceho Boha hebrejských patriarchov (Abraháma, Izáka a Jákoba), ktorý sa predstavil Mojžišovi v horiacom kríku svätým menom (JHVH, čo prekladáme v evajelickom preklade ako Hospodin), a v Ješuu - Mesiáša (Ježiša Krista), Božieho Syna, ukrižovaného za naše hriechy.

Dovolím tvrdiť, že Starý Zákon (hebrejsky Tanach) a Nová Zmluva (hebr. Brit Chdaša) je Bohom inšpirovaný záznam dlhého obdobia ľudských dejín. Záznam vzostupov a pádov človeka, jeho radosti a smútku, dobra a zla. Pani Pietruchová - Boh samotný, Stvoriteľ všetkého a zároveň Sudca - stojí za týmito starými hebrejsko-aramejskými textami.

Písmo - od Genesis až po Zjavenie Jána - zachytáva jednotlivé udalosti z Jeho pohľadu. Z perspektívy toho, ako On konal v histórii človeka a toho, ako človek odpovedal na Jeho volanie.

Z Biblie preto vyplýva absolútna zvrchovanosť Hospodina a Ním ustanovených pravidiel, ktorých morálnej jadro zostáva nemenné tak, ako je nemenný On.

Iste, sekulárne-humanisticky založenému človeku sa mnohé veci v Biblii priečia. Spomínate, pani Pietruchová, tresty smrti a násilie, ktoré je prikazované v Mojžišových knihách voči prehrešiacim sa členom izraelskej komunity, či palicu na neposlušné deti v Prísloviach.

Pozrite sa ale na vtedajší dobový kontext: banda bývalých otrokov, potomkov Jákoba (Izraela) vychádzala z Egypta pod Mojžišovým vedením, aby sa prijala Zákon Hospodinov (Tóru), zaujala zasľúbenú zem a žila v nej podľa (ľuďmi kritizovaných) Božích pravidiel.

Áno, pravidlá zachytené v Tóre obsahujú aj tresty smrti - za previnenia, nad ktorými sa dnes mnohí už len pousmejú, či nazvú ich imaginárne: cudzoložstvo, homosexuálne správanie, modloslužobníctvo, čarodejníctvo.

No uznajte - v tej krutej dobe spred viac ako troma tisícročiami sa deti obetovali pohanským božstvám, alebo ohavné sexuálne správanie sa praktizovalo v davovom rozsahu (Sodoma a Gomora). Preto tvrdosť trestov v prikázaniach Božieho Zákona bola na mieste preto, aby vyvolený národ nekopíroval praktiky okolitých národov.

Tóra ako dobový text obsahuje okrem trestov aj jasné pravidlá pre príkladný morálny život rodiny a tým aj celej staroizraelskej spoločnosti, odlíšenej týmto od okolitých národov. Keď ide o sex, tak iba v manželstve, je zakázaný medzi blízkymi príbuznými, zakázaný medzi mužmi (homosexualita) a so zvieratami. Sú toto zlé regulácie ? K nim samozrejme patria ďalšie ohľadom náboženského (židovské sviatky), či hospodárskeho života. Stačí si prečítať rabínske výklady (Talmud) a uvidíte, ako sa princípy Zákona dajú uplatniť v rôznych oblastiach života.

Po prvom príchode Ježiša sa k Bohu Izraelovmu pripojili masy pohanov ako čítame v Novej Zmluve (Skutky a listy apoštolov), ktorým už nebolo treba držať sa Tóry so všetkými 613 ustanoveniami, no podstatné morálne normy zostali v platnosti: predmanželská čistota, či vyhýbanie sa modlám. Tak sa o tom uzniesli židovskí apoštoli (Skutky 15.kapitola), aby do novovznikajúcich zborov mohli príjimať nažidovských novovercov.

Aj voči novozákonnym listom sa nájdu námietky feministického charakteru, napríklad postoj apoštola Pavla k ženám. Opäť dobová súvislosť: mnoho žien prichádzalo do prvých kresťanských zborov od antického pohanského náboženstva. Preto bolo na mieste, aby najskôr mlčali a poučili sa o apoštolskej Dobrej zvesti, a až potom mohli učiť ďalších. Ženy neboli zaznávané v zboroch; pred Bohom boli všetci rovní.

Liberáli, ktorí dnes útočia proti biblickým textom, poukazujú len na nehumánne tresty, vojny. No veriaci v Boha sa na Písmo pozerajú v celom jeho hodnotovom kontexte. V súvislostiach dobra a zla, a toho, čo Boh chce od človeka. Dnes sa už nekameňuje, no nadčasové morálne hodnoty Desatora a Starej Zmluvy stále zostávajú platnou súčasťou kresťanského učenia. A mnohí dobrí evanjelizátori, učitelia, či katechéti zaiste dokážu tieto veci mladým správne vysvetliť.

"Stačí krátky pohľad na to, aby bolo zrejmé, že náboženstvo nie je len bezhraničným zdrojom morálky a mravnosti a už vôbec nie objektívnych informácií."

Boh stojí nielen nad človekom, ale aj za neho. Preto krátky pohľad na kresťanstvo bez toho, aby sme za ním videli a snažili sa spoznali Boha, ktorý sa stal jedným z nás, je, pani Pietruchová, značne povrchný.