Pozrite si vylepšené rebríčky základných a stredných škôl

V novom vydaní rebríčkov sa najlepšie v rámci svojich kategórií umiestnili Základná škola na Krosnianskej ul. v Košiciach, Obchodná akadémia v Trnave na Kukučínovej 2 a košické Gymnázium na Poštovej.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (21)

Hľadáte vhodnú školu pre vaše dieťa a neviete si vybrať spomedzi viacerých možností? Máte doma žiaka, ktorý chodí do školy a radi by ste vedeli viac o výsledkoch jej žiakov?

Takisto, ak pracujete napr. v školstve či samospráve a máte záujem porovnať si výsledky žiakov vašej školy s výsledkami žiakov iných škôl, mohla by vás zaujímať naša letná aktualizácia rebríčkov základných (ZŠ) a stredných škôl (SŠ).

Okrem aktualizácie údajov sme rozšírili okruh zverejňovaných údajov, vďaka čomu sme mohli aj mierne vylepšiť hodnotenie výsledkov žiakov na jednotlivých školách.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Nové ukazovatele: Testovanie 5 a pridaná hodnota

V prípade ZŠ sme doplnili výsledky žiakov v Testovaní 5 za všetky predmety, v ktorých toto testovanie prebieha (slovenský jazyk, maďarský jazyk a matematika). Tieto výsledky zároveň po novom vstupujú aj do celkového hodnotenia výsledkov žiakov ZŠ.

Pri SŠ sme doplnili dlho očakávané údaje o pridanej hodnote (zatiaľ sú k dispozícii údaje iba za predmet slovenský jazyk). Pridaná hodnota vypovedá o tom, ako sa za 4 roky (počas štúdia na SŠ) v priemere zlepšili výsledky absolventov školy v predmete slovenský jazyk oproti očakávaniu. Očakávaná úroveň závisí najmä od úrovne, ktorú mali títo absolventi o 4 roky skôr pri vstupe na školu (sleduje sa dosiahnutý výsledok v Testovaní 9), pričom na výsledok vplýva aj to, aký posun v úrovni dosiahli žiaci na všetkých ostatných školách. Pridaná hodnota je napokon určená ako rozdiel medzi skutočne dosiahnutými výsledkami pri výstupe zo školy (maturita) a očakávanou úrovňou (očakávaný výsledok v maturite vzhľadom na úroveň žiakov na vstupe, typ školy, a pod.). Pre stredné odborné školy (SOŠ) a gymnáziá sa vyhodnocuje pridaná hodnota zvlášť. Inak povedané, nečaká sa, že by SOŠ a gymnáziá mali za 4 roky svojich absolventov posunúť, pokiaľ ide o slovenský jazyk, rovnako.

SkryťVypnúť reklamu

Údaje o pridanej hodnote majú potenciál byť dosial najlepšími dátami, ktoré sú dostupné o slovenských školách, keďže nemerajú iba výsledky žiakov, ale to, ako sa dokázali žiaci na jednotlivých školách posunúť oproti ich počiatočnej úrovni. Pridaná hodnota dokáže oceniť školy, ktoré mali na štarte slabších žiakov, no dokázali ich počas štúdia významne posunúť, na rozdiel napr. od škôl, ktoré pracovali s už na vstupe veľmi šikovnými žiakmi, ktorých výsledky v maturite však boli napokon iba priemerné – v takom prípade pridaná hodnota školy môže byť záporná.

Pridaná hodnota je u nás zatiaľ iba novinkou, vyhodnocuje ju Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Veríme, že ministerstvo školstva bude vytvárať také podmienky, aby mohol NÚCEM v budúcnosti vyhodnocovať pridanú hodnotu nielen v predmete slovenský jazyk, ale napr. aj v predmetoch maďarský jazyk, matematika či anglický jazyk. A to nielen pri SŠ, ale aj pri ZŠ, kde by bolo možné merať pridanú hodnotu nielen medzi 5. a 9. ročníkom štúdia, ale napr. aj medzi 1. a 5. ročníkom.

SkryťVypnúť reklamu

Meranie pridanej hodnoty má zatiaľ viacero obmedzení – výpočet je robený iba pre SŠ, ktoré ponúkajú štvorročné denné štúdium v slovenskom jazyku ukončené maturitnou skúškou. Z výpočtu boli vylúčení žiaci osemročných gymnázií, žiaci bilingválnych štúdií či zdravotne znevýhodnení. Aj z týchto dôvodov zatiaľ pridaná hodnota neumožňuje spoľahlivo porovnávať všetky SŠ, a preto ju uvádzame iba ako samostatnú informáciu a nevstupuje do celkového hodnotenia škôl.

Viac o pridanej hodnote si môžete prečítať v komentári Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP) pri ministerstve školstva (www.minedu.sk/data/att/8595.pdf).

SkryťVypnúť reklamu

Na portál sme pridali naraz tri ročníky absolventov, pre ktorých sme získali pridanú hodnotu. Jedná sa o vlny 2009-2013, 2010-2014 a 2011-2015. Prvý uvedený rok je rokom, kedy daná skupina absolventov skončila ZŠ (zúčastnili sa Testovania 9) a druhý uvedený rok je rokom maturovania. Aby si návštevníci portálu mohli jednoduchšie prehliadať dosiahnutú pridanú hodnotu na jednotlivých školách, pre každú SŠ sme pridali nové čiastkové skóre s názvom „pridaná hodnota“, ktoré zahŕňa dosiahnutú pridanú hodnotu za všetky tri dostupné ročníky absolventov. Toto čiastkové skóre môže dosahovať hodnoty na škále od 0 do 10 bodov (viac bodov znamená lepší výsledok).

Zoznam 10 SOŠ a 10 gymnázií s najvyššou pridanou hodnotou si môžete prezrieť v tabuľkách 1 a 2.

Tab. 1 – 10 škôl s najvyššou pridanou hodnotou v SR v kategórii: SOŠ

10 škôl s najvyššou pridanou hodnotou v SR v kategórii: SOŠ
10 škôl s najvyššou pridanou hodnotou v SR v kategórii: SOŠ (zdroj: INEKO)

Tab. 2 – 10 škôl s najvyššou pridanou hodnotou v SR v kategórii: gymnáziá

10 škôl s najvyššou pridanou hodnotou v SR v kategórii: gymnáziá
10 škôl s najvyššou pridanou hodnotou v SR v kategórii: gymnáziá (zdroj: INEKO)

Školy s najlepšími výsledkami žiakov po aktualizácii údajov za Testovania 5 a 9 a za maturity

Po aktualizácii rebríčkov sa na celoslovenskej úrovni medzi ZŠ opäť najlepšie umiestnila Základná škola na Krosnianskej 4 v Košiciach. Nasleduje Základná škola T. J. Moussona 4, Michalovce a najlepšiu trojicu dopĺňa ZŠ na Karloveskej ul. v Bratislave, ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Františka z Assisi.

Medzi SOŠ obhájili prvé miesta Obchodná akadémia v Trnave (Kukučínova 2), SPŠ elektrotechnická na Plzenskej ul. v Prešove a napokon Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne.

Pri gymnáziách obhájilo vedúcu pozíciu Gymnázium sídliace na Poštovej 9 v Košiciach. Nasledujú Gymnázium Jura Hronca (Novohradská) v Bratislave a Škola pre mimoriadne nadané deti Teplická 7, Bratislava.

Nové rebríčky súvisia s doplnením viacerých aktuálnych údajov na portál skoly.ineko.sk, na ktorom zbierame dostupné údaje o ZŠ a SŠ v SR (prevažne sa jedná o výsledky žiakov) a snažíme sa ich užívateľsky prívetivou formou prezentovať návštevníkom portálu. Portál umožňuje tiež sledovanie vývoja jednotlivých ukazovateľov v čase, či porovnávanie výsledkov medzi ľubovoľne zvolenou skupinou škôl.

Navyše, ak má škola dostatočnú vzorku žiakov resp. absolventov, prideľujeme jej aj číselné a slovné hodnotenie, ktoré odráža dosiahnuté výsledky na dlhšom časovom horizonte. V prípade ZŠ do hodnotenia vstupujú výsledky Testovania 9 (váha 60 %), Testovania 5 (20 %) a mimoriadne výsledky oceňované ministerstvom školstva (20 %). Pri SOŠ nahradzujú Testovanie písomné maturity (40 %). Najvyššiu váhu (50 %) však má regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Napokon, mimoriadne výsledky majú pri SOŠ váhu 10 %. Pri gymnáziách berieme do úvahy tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 25 a 15 %. Pri všetkých školách pritom berieme do úvahy údaje za uplynulé 4 školské roky (novšie údaje majú pri hodnotení vyššiu váhu).

Dôležité upozornenie: Hodnotenie výsledkov žiakov nezohľadňuje rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemeria ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, a preto komplexne nevypovedá o kvalite školy. Viac o metodike a podmienkach prideľovania hodnotenia jednotlivým školám možno nájsť v sekcii Metodika na portáli skoly.ineko.sk.

Výber najzaujímavejších výsledkov (spomedzi škôl s dostatočnou vzorkou žiakov resp. absolventov) vám prinášame v tomto blogu vo forme prehľadných rebríčkov 10 škôl s najlepšími výsledkami žiakov zvlášť za každý typ škôl (ZŠ, SOŠ, gymnáziá) – viď tabuľky 3 až 5.

Údaje za školy s najlepším hodnotením v jednotlivých krajoch a informáciu o školách s najlepším medziročným posunom vo výsledkoch žiakov si môžete stiahnuť tu: www.ineko.sk/file_download/1027. Pre kompletné výsledky vrátane výsledkov ostatných škôl navštívte náš portál skoly.ineko.sk.

Tab. 3 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy

10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy
10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: základné školy (zdroj: INEKO)

Tab. 4 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ

10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ
10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: SOŠ (zdroj: INEKO)

Tab. 5 – 10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá

10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá
10 najlepšie hodnotených škôl v SR v kategórii: gymnáziá (zdroj: INEKO)

Matej Tunega

Autor spolupracuje s inštitútom INEKO

Projekt v roku 2016 realizujeme vďaka finančnej pomoci od PosAm, spol. s r.o. a Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS, a.s.).

Blog môžete podporiť na Vybrali.sme.sk.

INEKO

INEKO

Bloger 
  • Počet článkov:  109
  •  | 
  • Páči sa:  18x

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Milota Sidorová

Milota Sidorová

5 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Lívia Hlavačková

Lívia Hlavačková

43 článkov
SkryťZatvoriť reklamu