reklama

Kódex blogera na blog.sme.sk

Všetci blogeri sa pri registrácii zaväzujú dodržiavať tento Kódex blogera.

Písmo: A- | A+

Definícia pojmov:
Blog - súbor textov jedného autora zverejnených pod doménou blog.sme.sk
Prevádzkovateľ - vydavateľstvo Petit Press, a. s.
Bloger - autor textov zaregistrovaný v systéme blog.sme.sk

1. Nezávislosť blogera a obsah blogov

 • Bloger má právo slobodne vyjadrovať svoje názory. Nesmie však pri tom porušovať občianske práva iných ľudí, znižovať dobré meno iných ľudí alebo organizácií alebo zasahovať do súkromia iných ľudí s výnimkou prípadov, keď tieto osoby alebo organizácie sami konajú v rozpore so zákonom či dobrými mravmi a zverejnenie je vo verejnom záujme.

 • Bloger sa sám musí podriaďovať požiadavke slobodnej výmeny názorov a voľného toku informácií.

 • Bloger nesmie zverejňovať informácie nepravdivé, polopravdivé, neúplné alebo také, ktorých pravdivosť si nemohol dostatočne overiť, najmä pokiaľ by mohli poškodiť iné osoby alebo skupiny osôb. V prípade konfliktných tém musí bloger poskytnúť primeraný priestor všetkým stranám a ich argumentom. V prípade porušenia tejto povinnosti si prevádzkovateľ vyhradzuje právo na odstránenie textu.

 • Ak bloger uverejní chybnú alebo neúplnú informáciu, je povinný uviesť ju na pravú mieru doplnením pôvodného alebo uverejnením nového článku.

 • Bloger nesie plnú zodpovednosť za to, že obsah jeho blogu nebude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. V prípade zistenia takéhoto rozporu môže prevádzkovateľ text odstrániť.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo text okamžite vymazať/odstrániť aj v prípade závažného podozrenia o rozpore textu so zákonmi SR, a to až do okamihu , kým bloger takéto podozrenie prevádzkovateľovi spoľahlivo nevyvráti a / alebo neposkytne prevádzkovateľovi dostatočné garancie pre opätovné povolenie textu.

 • Bloger nesmie propagovať útočné vojny, násilie, agresivitu ako prostriedok riešenia konfliktov, politickú, občiansku, rasovú, národnostnú, náboženskú a inú neznášanlivosť. Preukazuje primeranú úctu iným štátom, národom, ich tradíciám, kultúre a morálke. Bloger nesmie svojimi príspevkami vyvolávať verejné pohoršenie.

 • Bloger nesmie zneužiť udalosti a výpovede, ktorých bol svedkom, pri zbieraní informácií nepoužíva nátlak a nezamlčiava informátorovi svoj autorský zámer. Nezverejní bez súhlasu autora časti osobnej korešpondencie.

 • Ak bloger mení už uverejnené články, vždy musí v texte ponechať aj pôvodnú verziu a k nej doplniť opravu. Nesmie meniť texty tak, aby čitateľa uviedol v omyl o ich pôvodnom znení. Výnimkou sú opravy, ktoré nemajú vplyv na zmysel textu (napr. oprava preklepov, gramatických chýb), ktoré je možné vykonať aj bez zachovania pôvodnej verzie.

 • Bloger nesmie po publikovaní príspevku upravovať dátum/čas jeho uverejnenia - ani v prípade, že neskôr v článku vykonáva zmeny alebo opravy (dátum/čas uverejnenia musí vždy ponechať pôvodný). Zakázaná je najmä zmena dátumu/času už zverejneného článku s cieľom zobraziť ho znova na lepšej pozícii na hlavnej stránke blog.sme.sk. Administrátori majú v takom prípade právo presunúť článok s manipulovaným dátumom/časom medzi uverejnené iba na osobnom blogu ("súkromný" článok) a autora vyradiť z výberu, v prípade opakovania prehrešku mimo titulky.

2. Autorské práva a citovanie zdrojov

 • Publikovaním textov v systéme blog.sme.sk dáva autor súhlas so zverejnením týchto textov alebo ich častí na internetovej stránke www.sme.sk, súhlas so šírením textov alebo ich častí prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu) ako aj súhlas na šírenie textov ich zverejnením v publikáciách (periodických a/alebo neperiodických) vydávaných vydavateľstvom Petit Press, a.s. Autor poskytuje vydavateľstvu Petit Press, a.s. nevýhradnú, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzenú licenciu na použitie textov nachádzajúcich sa v blogoch. Osobitne autor poskytuje vydavateľstvu Petit Press, a.s. nevýhradnú, časovo, teritoriálne a vecne neobmedzenú licenciu na skrátenie a spracovanie jeho textov, ktoré majú byť zverejnené na internetovej stránke www.sme.sk, a/alebo zverejnené v publikáciách (periodických a/alebo neperiodických) vydávaných vydavateľstvom Petit Press, a.s. Táto licencia je bezodplatná, ak nie je ďalej uvedené inak a týka sa všestranného použitia textov, najmä vyhotovenia rozmnoženiny textov akýmkoľvek spôsobom v akejkoľvek forme, verejného rozširovania a sprístupňovania textov. Pokiaľ si bloger neželá zverejnenie svojich textov na stránkach sme.sk, na iných spravodajských portáloch alebo periodikách prevádzkovaných/vydávaných prevádzkovateľom, svoj text neumiestni na stránku blog.sme.sk, ale len na svoj súkromný blog.

 • Za zverejnenie textov z blogu na stránkach sme.sk, za šírenie textov alebo ich častí prostredníctvom elektronických komunikačných sietí (najmä prostredníctvom internetu) ako aj za šírenie textov ich zverejnením v publikáciách (periodických a/alebo neperiodických) vydávaných vydavateľstvom Petit Press, a.s. blogerovi neprináleží honorár, pokiaľ prevádzkovateľ v konkrétnom prípade nerozhodne inak. Vyplatenie honorára je podmienené poskytnutím osobných údajov nutných pre zúčtovanie v zmysle platných právnych predpisov. Za viacnásobné publikovanie textu z blogu vo viacerých vydaniach alebo viacerých periodikách vydávaných prevádzkovateľom blogerovi prináleží len jeden honorár, a to vtedy, ak tak rozhodne prevádzkovateľ.

 • Kým prevádzkovateľ písomne nepovolí výnimku z tohto pravidla, bloger nesmie do systému vkladať texty, ktoré už predtým zverejnilo iné médium (vrátane iných internetových stránok), alebo ktoré už ponúkol na zverejnenie inému médiu. Výnimku z tohto pravidla majú vlastné texty blogera, ktoré už zverejnil na inej svojej osobnej (súkromnej) webovej stránke (pod osobnou stránkou sa nemyslia blogy na idnes.cz, lidovky.cz, blog.pravda.sk a pod.).

 • Texty zverejnené na titulnej strane blog.sme.sk nesmie bloger následne zverejňovať na iných webových stránkach s výnimkou svojej osobnej (súkromnej) webovej stránky. Tým nie sú nijako obmedzené autorské práva blogera k jeho textu. V takom prípade bloger iba automaticky stráca akýkoľvek nárok na to, aby bol jeho text zobrazený na titulnej strane blog.sme.sk - bude teda presunutý medzi "súkromné" články.

 • Bloger nesmie uverejniť pod vlastným menom cudzí text alebo jeho časť, platí to aj pre prípady, že text prevzal a preložil zo zahraničného zdroja. Zákaz platí aj pre texty, pri ktorých autor nie je známy - napríklad tie, ktoré dostal e-mailom.

 • Bloger je povinný uvádzať zdroje svojich informácií, najmä pokiaľ nimi sú iné médiá.

 • Pokiaľ je zdrojom informácie internetové médium, súčasťou citácie zdroja musí byť aj internetový odkaz na článok, z ktorého bloger čerpal. Odkaz na hlavnú stránku média je prípustný, ak nie je možné odkázať priamo na konkrétny článok.

 • Bloger nesmie používať vo svojich textoch obrázky, zvukovoobrazové záznamy alebo audiovizuálne diela ani ich časti, pokiaľ mu držiteľ autorských práv alebo obdobných práv neudelil súhlas na ich použitie (či už osobne alebo v pravidlách stanovujúcich použitie chránených diel). Vo všetkých prípadoch je bloger povinný uviesť pôvodný zdroj, odkiaľ obrázok (alebo iný predmet práv tretích osôb) pochádza (uviesť ako zdroj slovo internet nestačí).

3. Súkromné blogy a titulná stránka blog.sme.sk

 • Prevádzkovateľ poskytuje blogerovi priestor na publikovanie textov na jeho vlastnom osobnom blogu (priezvisko.blog.sme.sk) a technickú podporu.

 • Úspešnou registráciou blogerovi nevzniká automaticky právo na publikovanie jeho textov na titulnej stránke blog.sme.sk.
  Hoci zvyčajne je na titulnú stránku blog.sme.sk a www.sme.sk zaraďovaná veľká časť napísaných príspevkov, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek rozhodnúť o tom, že konkrétny text na titulnej stránke nebude zverejnený, a to aj bez uvedenia dôvodov. Takisto môže prevádzkovateľ rozhodnúť o tom, že žiaden z textov konkrétneho blogera sa na titulnej stránke nebude zobrazovať. Typicky sa tak však udeje len výnimočne, po viacnásobnom alebo hrubom porušení tohto kódexu blogerom.

 • Textami, ktorých zaradenie na titulnú stránku blog.sme.sk je ZAKÁZANÉ, sú najmä:
  - texty obsahujúce vulgarizmy, pokiaľ nie je vulgarizmus ojedinelý a nevyhnutný pre celistvosť textu (o prípustnosti v prípade sporu rozhodnú administrátori). Vulgarizmy sú úplne zakázané v titulku a perexe článku (platí to aj pre naznačené vulgarizmy, kde je časť slova vyhviezdičkovaná a pod.).
  - texty alebo obrázky, ktorých autorom nie je sám bloger, najmä ak ich dostal e-mailom alebo získal z inej webovej stránky (vrátane vtipov)
  - veľmi krátke texty s malou informačnou hodnotou
  - texty bez perexu (s rozsahom minimálne 120 znakov opisujúceho obsah článku)
  - texty s grafickými prvkami, ktorých cieľom je neprimerane pritiahnuť pozornosť na článok (napr. slová napísané kurzívou, tučným písmom, titulok, perex alebo ich časť VEĽKÝMI PÍSMENAMI, špeciálne >>znaky<< v titulku, texty inou farbou a podobne)
  - obsah, ktorý by mohol ohroziť mravný vývoj mládeže alebo je z iného dôvodu nevhodný pre mládež do 18 rokov (napr. pornografia, násilie, vulgarizmy, resp. ich náznaky, napríklad skratkou)
  - texty propagujúce peňažnú zbierku, s výnimkou odkazov na oficiálne zbierky zaregistrovaných nadácií a charitatívnych organizácií
  - texty s titulkami, ktorých cieľom je podvodom prilákať pozornosť čitateľov (titulky, ktoré priamo nesúvisia s textom)
  - texty, ktoré nie sú (správne) zaradené do spoločnej rubriky

 • Textami, ktoré NEODPORÚČAME zaraďovať na blog.sme.sk, sú najmä:
  - články, ktorých hlavnou témou je blog (váš vlastný alebo cudzí) či diskusie k nemu (výnimkou je argumentačná polemika s témou článku iného blogera). Na titulku teda nepatria napríklad vaše úvahy o iných blogeroch a úrovni ich textov, sťažnosti na diskutujúcich, oznámenia o tom, že končíte s písaním, úvahy o karme a podobne
  - odkazy jednotlivým osobám, či už svojim známym, diskutujúcim, iným blogerom alebo administrátorom
  - opravy, doplnky a vysvetlenia ku svojim predchádzajúcim článkom, pokiaľ zjavne neprinášajú nové užitočné informácie
  - "experimenty", "žarty" a "prieskumy" typu "chcel som vyskúšať, koľko ľudí klikne na takýto titulok" alebo "chcel som vedieť, koľko ľudí naletí/uverí..."
  Ak napriek odporúčaniu takýto text na titulnú stranu vložíte, administrátori rozhodnú o jeho zobrazení len na vašom osobnom blogu aj v prípade, že nebude porušovať iný bod kódexu.

 • Autor môže na titulnú stránku blog.sme.sk umiestniť najviac 3 texty za 24 hodín, medzi nimi musí byť interval minimálne 1 hodina. V prípade opakovaného nedodržania tohto pravidla majú administrátori právo vyradiť blogera z výberu, respektíve mimo titulky aj bez upozornenia.

 • Autor nesmie zakázať diskusiu k článku, ak do nej už pribudol aspoň jeden príspevok, resp. k článku na titulke.
  K preventívnemu zakázaniu diskusie ešte pred zverejnením článku môže bloger vo výbere blog.sme.sk prikročiť len výnimočne, ak o to vopred požiada administrátorov, ktorí to posúdia. Ak bloger diskusiu zakáže bez toho, administrátori môžu rozhodnúť o vyradení takého článku alebo celého blogu z titulnej stránky.

 • Ak autor zaradí na titulnú stránku blog.sme.sk text, ktorý je v rozpore s pravidlami v predchádzajúcom bode, administrátori nastavia zobrazenie textu len na osobnom blogu a autorovi dôvody vysvetlia. V prípade opakovaného pokusu blogera o zaradenie toho istého textu alebo ďalšieho textu porušujúceho kódex rovnakým spôsobom na titulnú stranu môžu administrátori zakázať blogerovi ďalšie publikovanie akýchkoľvek textov na titulnej strane blog.sme.sk na stanovenú dobu alebo neobmedzene.

4. Bloger a komerčné informácie

 • Bloger nesmie v blogu propagovať vlastné alebo cudzie komerčné aktivity spôsobom, ktorý by mohol byť považovaný za skrytú reklamu.
  Za skrytú reklamu sa vo všeobecnosti nepovažuje zmienka o vlastných aktivitách či aktivitách vlastnej alebo cudzej firmy v článku, pokiaľ je relevantná k téme článku, alebo uvedená v profile autora. V prípade, ak bloger informuje o aktivitách spoločnosti, na ktorej činnosti je priamo alebo nepriamo zainteresovaný, musí však na to výslovne upozorniť v každom takomto príspevku.

 • Bloger nesmie prijať hmotný alebo finančný dar alebo inú výhodu ako protihodnotu za pozitívnu alebo negatívnu zmienku firmy, produktu alebo osoby vo svojom blogu. Pokiaľ bloger takúto ponuku dostane, je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa. Výnimkou sú testy výrobkov, ktoré bloger dostane zapožičané za účelom recenzie. V takom prípade musí byť v článku jasne a zrozumiteľne uvedené, že výrobok na testovanie dostal zdarma za účelom recenzie. Z článku musí pre čitateľa vyplývať jasná informácia, kto a za akých podmienok mu výrobok poskytol. Neuvedenie tejto informácie má za následok okamžité presunutie blogera mimo titulky. Bloger zároveň za test nesmie prijímať žiadnu finančnú ani inú odmenu (s výnimkou dočasného zapožičania výrobku na samotný test), firma tiež žiadnym spôsobom nesmie podmieňovať obsah článku či ovplyvňovať blogera, aby bola recenzia pozitívna. Prevádzkovateľ blog.sme.sk má právo v prípade podozrenia článok presunúť na súkromný blog, resp. ho úplne zmazať bez ďalšieho zdôvodnenia. Prevádzkovateľ má tiež právo kedykoľvek zakázať podobné články v prípade, že blogeri zahltia priestor blog.sme.sk množstvom recenzií na rovnaký výrobok (napr. v prípade, že firma osloví väčšie množstvo blogerov, resp. ak ich jedna firma bude oslovovať opakovane alebo dlhodobo). Platí tiež, že bloger nesmie recenzovať výrobok alebo službu, ak v danej firme pracuje, resp. ak je s ňou v akomkoľvek pracovnoprávnom vzťahu.

 • Bloger nesmie predávať na svojom blogu reklamu bez výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa. Tento zákaz platí aj pre výmennú reklamu, kontextovú reklamu (AdSense, eTarget), resp. reklamné bannery (aj bannery vyzývajúce napr. k darovaniu 2 percent daní).

 • Tieto pravidlá sa nemusia vzťahovať na firemné blogy, ktoré sa riadia špeciálnymi pravidlami. Podmienkou je, že autor firemného blogu musí vopred s prevádzkovateľom uzavrieť písomnú dohodu o pravidlách blogu.


5. Vzťah blogera a prevádzkovateľa blogov

 • Bloger vystupuje pod svojím vlastným menom a priezviskom a na blogu zverejňuje svoju aktuálnu vlastnú fotografiu, na ktorej je jasne rozoznateľná jeho tvár (položka "AUTOR FOTO") a aspoň krátku pravdivú informáciu o sebe (položka "O autorovi"), pokiaľ mu prevádzkovateľ výslovne nepovolí výnimku z tohto pravidla pred vznikom jeho blogu.

 • Pri registrácii musí bloger uviesť pravdivé údaje o sebe. Bloger je najmä povinný poskytnúť prevádzkovateľovi aktuálne kontaktné údaje, na ktorých je ľahko a bezodkladne dosiahnuteľný (vrátane aktuálnej emailovej adresy, telefónneho čísla a adresy trvalého pobytu). V prípade vážneho podozrenia na falošnú identitu má prevádzkovateľ právo blog zrušiť, až kým bloger hodnoverným spôsobom nepreukáže, že údaje v registrácii sú pravdivé. Blogera pred zrušením blogu vyzve na hodnoverné preukázanie svojej identity. Prevádzkovateľ môže rozhodnúť o zrušení blogu aj v prípade, ak bloger v primeranej časovej lehote nezareaguje na výzvu prevádzkovateľa podľa predchádzajúcej vety.

 • V prípade preukázania falošnej identity (napr. nepravdivé údaje v registrácii, neexistujúce, neplatné alebo nesprávne kontaktné údaje, falošná fotografia a pod.) môže byť blog zrušený aj bez oznámenia blogerovi.

 • Medzi prevádzkovateľom a blogerom nevzniká pracovnoprávny vzťah. Názory vyjadrené v blogu nemusia byť v súlade s postojom prevádzkovateľa či redakcie denníka SME a nemožno ich považovať za názory prevádzkovateľa.

 • Bloger nemá právo vydávať sa za redaktora denníka SME alebo zamestnanca spoločnosti Petit Press, a. s., pokiaľ mu toto právo výslovne neudelí prevádzkovateľ.

 • V prípade, ak by boli aktivity blogera dlhodobo v rozpore so záujmami prevádzkovateľa, má prevádzkovateľ právo upozorniť na túto skutočnosť blogera a v prípade opakovaného výskytu nežiaducich textov jeho príspevky vymazať alebo mu zakázať i ďalšie publikovanie na serveri blog.sme.sk. Týmto nie je dotknuté právo blogera na slobodné vyjadrovanie názorov a prevádzkovateľ pristúpi k tomuto kroku len vo výnimočnom prípade. Za konflikt so záujmami prevádzkovateľa nebudú považované napríklad príspevky kritizujúce činnosť prevádzkovateľa, jeho zamestnancov alebo obsah médií patriacich prevádzkovateľovi, pokiaľ takáto kritika nebude tvoriť podstatnú časť obsahu konkrétneho blogu.

 • Ak chce bloger zrušiť svoj blog, požiada o to prevádzkovateľa e-mailom a uvedie svoje dôvody. O obnovenie blogu alebo zriadenie nového môže bloger požiadať najskôr 6 mesiacov po takomto zrušení. Ak bloger o zrušenie blogu požiada druhýkrát, ten už obnovený byť nemôže.

 • Bloger je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi všetku potrebnú súčinnosť v prípade súdneho sporu vedeného proti prevádzkovateľovi v súvislosti s blogom blogera, najmä je povinný poskytnúť dôkazy na preukázanie pravdivosti tvrdení uvedených v blogu. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety zodpovedá bloger prevádzkovateľovi za škody, ktoré mu svojím konaním (ako aj nekonaním) spôsobil, najmä za škody spôsobené v dôsledku prehratého súdneho sporu.

 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať konto blogera v systéme blog.sme.sk a zneprístupniť jeho texty čitateľom v prípade, ak je konanie blogera alebo obsah jeho blogov v rozpore so záujmami prevádzkovateľa a/alebo v rozpore s jeho internými normami, najmä nie však výlučne ak odporuje všeobecným požiadavkám na slušnosť, čestnosť, dodržiavanie etických princípov, rešpekt k právam iných, koná, podnecuje alebo schvaľuje konanie priečiace sa hodnotám slobody, pluralizmu alebo demokracie a rešpektu k ľudským právam.

6. Politici a blogy

Pre politikov, verejne činné osoby a kandidátov na verejné funkcie na blogoch platia aj tieto štyri rámcové pravidlá:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
 1. Je to váš osobný blog. Nepatria naň oficiálne vyhlásenia, logo strany, volebné slogany ani tlačové správy. Patria naň vaše osobné názory, komentáre, postrehy.

 2. Poskytujeme vám priestor na stránke priezvisko.blog.sme.sk - na vašom osobnom blogu. Za normálnych okolností bude väčšina vašich článkov uverejňovaná aj na blog.sme.sk a na ďalších podstránkach SME, ale tu už uverejňovanie nie je nárokovateľné - závisí výhradne od toho, aké zaujímavé budú vaše články.

 3. Ak ste verejne činný, musíte pod svojimi článkami povoliť diskusiu. V nej musíte strpieť aj kritiku, nie však osobné urážky. Urobíme všetko preto, aby sme vás od nich ochránili, ale konečné rozhodnutie, či daný príspevok už prekročil hranicu slušnosti, zostane na nás.

 4. Vo svojom profile môžete uviesť svoju príslušnosť k politickej strane, odkaz na jej web a prípadne informáciu, na aký post kandidujete. Uvedenie týchto informácií je vyslovene povinné v prípade, ak píšete o témach týkajúcich sa politiky alebo vášho volebného programu (svoju politickú príslušnosť môžete zatajiť len ak píšete napríklad výhradne o svojej rodine).

7. Sankcie za porušenie kódexu

V prípade porušenia kódexu má prevádzkovateľ v závislosti od miery a závažnosti prehrešku právo:

 1. Upozorniť blogera na to, že porušil kódex, a vyzvať ho k náprave a neopakovaniu prehrešku.

 2. Stiahnuť text, ktorým bloger porušil kódex, zo spoločnej stránky blog.sme.sk.

 3. Stiahnuť celý blog konkrétneho autora zo spoločnej stránky blog.sme.sk tak, že všetky jeho články sa budú zobrazovať už len na jeho osobnom blogu, a to na stanovenú skúšobnú dobu, alebo natrvalo.

 4. Bez upozornenia zmazať zo systému článok, ktorým kódex porušil.

 5. Zablokovať konto blogera v systéme blog.sme.sk a zneprístupniť jeho texty čitateľom.

Za normálnych okolností prevádzkovateľ uplatňuje sankcie v tomto poradí, s výnimkou vážneho alebo opakovaného porušenia kódexu.

Posledná úprava kódexu:

27.4.2023 - doplnený bod 5 (odrážka 9)
10. 7. 2012 - zmeny v bode 1 (odrážky 3, 5, 6), bod 2 (odrážky 1, 2, 8), bod 5 (odrážky 2, 3, 8)
16.6.2011 - doplnený bod 4, odrážka 2 o testoch výrobkov blogermi
1.6.2011 - Aktualizované údaje v bode 2 (ods. 3, 4, 8), ďalej bod 3 (ods. 3 - odr. 1, ods. 4 - odr. 1), bod 4 (ods. 3)
24. 1. 2011 - Doplnená požiadavka na rozsah perexu (v bode 3. odrážka 3).
1. 4. 2010 - Doplnený bod 9.
1.6.2009 - Zmena v časti: "Textami, ktorých zaradenie na titulnú stránku blog.sme.sk je zakázané, sú najmä:" - doplnený explicitný zákaz kurzívy a boldu v perexe článku
23.11.2008 - Zmena v časti Autorské práva, bolo povolené publikovať texty na inej webovej stránke (osobnej, resp. súkromnej stránke či blogu).
18.8.2008 - Boli preformulované pravidlá o prístupe k blogom so zakázanou diskusiou, presunuté do samostatného bodu 3.6.
14.3.2007 - V poslednom bode časti 4 doplnený odkaz na špeciálne pravidlá pre firemné blogy.
29. 11. 2006 - Spresnená definícia v časti 6 - pravidlá pre politikov odteraz platia aj pre osoby, ktoré ešte len kandidujú na verejné funkcie.
1. 4. 2006 - Doplnený bod 8.
13. 1. 2006 - Niektoré typy textov, ktoré boli doteraz podľa bodu 3 zakázané na titulnej stránke, sme presunuli do novej časti - "neodporúčame umiestňovať na titulnú stránku". Medzi takýmito článkami, ktoré by na titulke nemali byť, pribudla aj nové kategória: "články, ktorých hlavnou témou je blog (váš vlastný alebo cudzí) či diskusie k nemu. Na titulku teda nepatria napríklad vaše úvahy o iných blogeroch a úrovni ich textov, sťažnosti na diskutujúcich, oznámenia o tom, že končíte s písaním, úvahy o karme a podobne." (1.44)
15.12. 2005 - Doplnený zákaz súkromných peňažných zbierok cez blog (verzia 1.43).
3. 12. 2005 - Zákaz zverejňovania článkov so zakázanou diskusiou alebo bez vyplnenej spoločnej rubriky na titulke (1.42).
Pravidlo bolo zmenené na zákaz zrušenia diskusie po tom, ako do nej pribudol už aspoň jeden príspevok.
13.11 2005 - Zákaz textov upútavajúcich pozornosť špeciálnymi grafickými prvkami - bod 3.3 (verzia 1.41).
5. 11. 2005 - Doplnená časť o pravidlách pre politikov (verzia 1.4).

Informácie o blog.sme.sk

Informácie o blog.sme.sk

Bloger 
 • Počet článkov:  28
 •  | 
 • Páči sa:  50x

Správcami blogov sú Peter Nagy a Matúš Paculík. Ak máte nejakú otázku, alebo by ste sa chceli stať prémiovým blogerom, pošlite mail na adresu blog(at)sme.sk. Zoznam autorových rubrík:  Nezaradenáblog.sme.sk

Prémioví blogeri

Iveta Rall

Iveta Rall

73 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
reklama
reklama
SkryťZatvoriť reklamu