Vplyv MŠ na osobnosť dieťaťa

Písmo: A- | A+

Čo všetko vplýva na osobnosť dieťaťa a akú úlohu zohráva v tomto smere materská škola? Čo ovplyvňuje vývin dieťaťa?

Väčšinu detstva deti prežívajú už od narodenia doma s rodičmi, a práve preto majú rodičia najväčší vplyv na životy svojich detí. Určite poznáte príslovie: „Aký otec, taký syn. Aká matka taká Katka.“ Deti sa v najrannejšom veku identifikujú so svojím rodičom – synovia s otcami, dcéry s matkami a na tomto základe začínajú nasávať správanie otca voči matke, susedom, kolegom, politikom, internetu, mobilu, počítaču, televízií, ale aj jeho dobré či zlé zvyky. Podobne je to u dievčat a ich matiek. Prvým a najvýraznejším činiteľom ovplyvňujúcim osobnosť dieťaťa je teda správanie rodičov.

Druhým dôležitým faktorom vplývajúcim na osobnosť dieťaťa je aj koľko času a akým spôsobom rodičia trávia s deťmi čas. Čítanie rozprávky, rozprávanie sa, spoločná hra s deťmi, buduje otvorený a dobrý vzťah s rodičmi, zatiaľ čo nedostatok pozornosti rodiča voči dieťaťu tento vzťah vážne narúša.

Jedným z tiež veľmi dôležitých faktorov je aj genetika a konštitúcia človeka. Centrálna nervová sústava je nám daná geneticky a určuje či predurčuje náš vrodený temperament. To či je dieťa pomalšie, kľudnejšie, pasívnejšie alebo rýchlejšie, energickejšie, aktívnejšie je určené práve týmto vrodeným faktorom. Taktiež to či je človek introvertnejšie alebo extrovertnejšie orientovaný je vrodeným faktorom, ktorý by sme mali rešpektovať ako súčasť osobnosti človeka a nie snažiť sa o zmenu tejto povahovej črty človeka, pretože takáto zmena nie je pre človeka prirodzená. Takouto snahou môžete človeku iba ublížiť a k zmene povahy nedôjde.

V spleti týchto faktorov pôsobiacich na osobnosť dieťaťa sa nachádza (do nedávna ešte nie povinná) materská škola. Ak rodič chce určite si nájde mnoho argumentov prečo by dieťa do MŠ dávať nemal, no skúsim uviesť 5 vážnych dôvodov prečo by do nej každé dieťa malo chodiť:

  1. Odborný prístup k výchovno-vzdelávaciemu procesu. – Jedna či dve knižky o rodičovstve a výchove vám môžu pomôcť stať sa lepším rodičom, ale obsahovo to nenahradí niekoľko rokov odborného pedagogického štúdia.

  2. Organizácia času – denný harmonogram – V rodinách sa nestretávam s tým, že by deti mali jasný časový harmonogram, napriek tomu, je to veľmi dôležitá súčasť procesu adaptácie na ZŠ ako aj pre život všeobecne.

  3. Socializácia – dieťa sa učí interakciám aj mimo domova, rodiny. Stáva sa súčasťou skupiny, získava nové sociálne roly – spolužiak, kamarát, dieťa navštevujúce MŠ (zaradené do výchovno-vzdelávacieho procesu a tvorí novú sociálnu väzbu voči novej autorite učiteľovi/učiteľke),

  4. Taktiež sa učí, ako sa správať v sociálnych interakciách. Získava predpoklady na úspešnú adaptáciu pre ZŠ – po rozumovej, emocionálnej stránke i v správaní. Podporuje výrazné zlepšenie koncentrácie sa aj na nie zábavnú činnosť (ktorej v škole bude dosť).

  5. Pedagogické posúdenie vývinu dieťaťa – Na základe skúseností učiteľka často vie zistiť, či vývin dieťaťa prebieha normálne, alebo nastal vo vývine nejaký problém. Ak učiteľka takéto podozrenie nadobudne, mala by odporučiť návštevu CPPPaP kde môžu problém u dieťaťa dôkladnou diagnostikou zadefinovať, alebo vydať stanovisko, že dieťa je v poriadku a nevhodné správanie bude možné plne odstrániť výchovnou intervenciou.

Ako teda vplýva materská škola na osobnosť dieťaťa?

  1. Odborným prístupom rozvíja osobnosť dieťaťa po kognitívnej (rozumovej, vedomostnej), afektívnej (emocionálnej) i konatívnej (konanie, reakcie, správanie) stránke.

  2. Poskytuje dieťaťu istý poriadok, organizáciu dňa. Keď ma dieťa jasne stanovený denný režim, odpadá často podvedomý stres z toho čo sa bude diať teraz. S jasným harmonogramom dieťa presne vie, čo bude nasledovať po tejto činnosti a aj tej po nej.

  3. Uľahčuje proces zoznamovania sa s novými ľuďmi a komunikáciu či hru s nimi. Učí sa tiež pravidlám, ktoré sú pre spoločnosť nevyhnutné na to, aby mohla správne fungovať.

  4. Aktivity v MŠ sú nastavené tak, aby boli pre deti obohacujúce a rozvíjajúce osobnosť primerane veku. Pomáhajú tiež zlepšovať koncentráciu a upriamiť pozornosť na danú úlohu. Miestami má prvky vzdelávania na ZŠ (napríklad práca s interaktívnou tabuľou, či nejaká prezentácia), čo výrazne uľahčí adaptáciu na prostredie ZŠ.

  5. Samotný prístup rodičov, učiteľov, okolia má významný vplyv na osobnosť dieťaťa, preto je dôležité, aby každý reagoval primerane. Nebýva to problémom pri deťoch, ktoré poruchu nemajú, no pri tých, ktoré nejakú poruchu majú je to veľmi závažný problém. Ak tento problém nie je diagnostikovaný, rovnaký prístup ako k zdravému dieťaťu, by mohol tomuto dieťaťu viac či menej uškodiť. Nie je totiž jedno, či napríklad k autistovi pristupujeme špeciálne a snažíme sa o zmiernenie prejavov, alebo popieraním jeho diagnózy a nútením ho do normálneho správania a tým stupňujeme jeho agresívne prejavy.

Aj keď je materská škola povinná iba jeden rok pred nástupom na ZŠ, určite odporúčam, aby deti začali navštevovať MŠ už od troch rokov. Zaradenie do MŠ od 3 rokov výrazne pomáha rozvíjať detský potenciál ako aj uľahčuje adaptáciu na ZŠ.

Skryť Zatvoriť reklamu