Krajský prokurátor povedal: Nie!

Písmo: A- | A+

Najvýznamnejším, negatívne pôsobiacim faktorom v reálnej praxi vodičov je nevysloviteľne akútny nedostatok parkovacích miest – a to či už v samotnom centre (nie len toho svojho) mesta, ale i v jeho jednotlivých častiach.

Stresujúco pôsobí už len samotné nastupovanie do vozidla – nemôže si jednoducho neuvedomovať stále výraznejší problém: Stihnem to v tom centre? Budem mať tam kde zaparkovať? A potom – keď sa vrátim..?

 Načo mi je teda to auto, keď s ním musím každodenne riešiť takéto problémy?

Riešiť problém s nedostatkom parkovacích miest v centre mesta (pre návštevníkov mesta) rozširovaním komunikácií, zjednosmerňovaním ciest a zaberaním ďalších voľných miest za účelom vytvárania ďalších parkovacích miest je pomerne prostoduchým riešením, nakoľko čím viac bude takýchto miest vytvorených – tým viac bude na nich motorových vozidiel (a stále bude tých miest nedostatok!) a tým komplikovanejšia bude doprava, tým viac zhoršená kvalita života a pobyt obyvateľov v centre mesta. 

Preto, myslím si, by bolo žiaduce neposkytovať v centre už ďalšie parkovacie možnosti pre krátkodobé parkovanie (tie existujúce poskytnúť rezidentom), nevytvárať ďalšie parkovacie miesta a na tých existujúcich citeľne zvýšiť cenu za parkovanie. Pre tých návštevníkov centra, ktorí sú rozhodnutí sa v ňom krátkodobo zdržať vytvoriť vhodné podmienky na záchytných parkoviskách a na presun z nich do centra využiť spoľahlivú MHD – i vo forme kyvadlovej dopravy.

Problém s nedostatkom parkovacích miest je však rovnako vypuklý (no oveľa viac pociťovaný) v obytných častiach mesta – v mieste trvalého bydliska občana - vodiča. Preto sa čoraz častejšie hovorí o tzv. rezidentskom parkovaní.

Hlavnou myšlienkou rezidentského parkovania, ktoré chce mesto Nitra na sídliskách zaviesť od roku 2021 je pohodlnejšie parkovanie pre obyvateľov s trvalým pobytom.

V tejto spojitosti uvediem typický, klasický vnútroblokový obytný priestor (na sídlisku Chrenová) s 3 bytovými domami a spolu (3 x 78) 234 bytovými jednotkami, v ktorých býva (odhadom) 200 držiteľov motorových vozidiel sk. M1 a L. Počet možných (i riadne vyznačených) parkovacích miest v tomto priestore je však len (!) 98 – z toho 2 parkovacie miesta pre osoby ZŤP. V jednotlivých bytoch bývajú obyvatelia s identickým trvalým pobytom, iní zas len ako vlastníci bytov(!), niektorí už desiatky rokov, niektorí sa prisťahovali len nedávno, niektorí vychovávajú tri neplnoleté deti – niektorí len tak – jednotlivo, niektorí si byt kúpili len kvôli tomu, aby nemuseli dochádzať každý deň do zamestnania z iného mesta (obce), niektorí (študenti na VŠ) bývajú v podnájme (načierno traja v jednoizbovom byte z toho dvaja sú držiteľmi motorového vozidla), väčšina obyvateľov v konkrétnom bytovom dome si riadne plní svoje odvodové ale i spoločenské záväzky spojené s užívaním bytu – iní majú podlžnosti, iní zas majú k svojmu bývaniu (vo všetkých súvislostiach) vzťah ako k užívaniu chatky v autokempingu, atď... Takže – rezidentské karty...

Kardinálna otázka však znie – komu, koľko a za akú cenu? Ak vezmeme do úvahy uvedený príklad vychádza logicky, že tých parkovacích kariet by nemalo byť vydaných viac ako je počet parkovacích miest – teda 98. Koľkým obyvateľom danej lokality vyhovie mesto pri žiadosti o rezidentskú kartu? Každý, kto žiada o parkovaciu kartu, musí mať vysporiadané záväzky voči mestu – vyhlásilo mesto. Mesto Nitra totiž v rámci svojej „parkovacej politiky“ nedovolí zakúpiť si parkovaciu kartu občanovi – držiteľovi vozidla pokiaľ má tento podlžnosti vo veci poplatkoch za odvoz odpadu. Krajský prokurátor v Nitre však bol proti. Podal na mesto (za jeho VZN) žalobu. Mesto sa odvolalo a predmetná vec poputuje na najvyšší súd.

Myslím si, že právo vlastniť rezidentskú kartu (v tomto význame pojmu) teda s právom bezkonfliktne parkovať by mali mať len tí obyvatelia, ktorí sú pre mesto, ale i pre konkrétny bytový dom fyzickým a ekonomickým prínosom, tí, ktorí v tomto priestore vlastnia alebo oprávnene užívajú nehnuteľnosť (alebo uhrádzajú daň za prenájom nehnuteľnosti), no nie však na základe len trvalého pobytu! Všetci tí, ktorí si riadne (dokázateľne) uhrádzajú a plnia všetky povinnosti voči štátu, mestu (osoba, ktorá nemá v deň registrácie rezidentskej karty evidovaný voči mestu daňový nedoplatok vo výške viac ako 150 eur) a správcovi bytového domu (zálohové platby za užívanie bytu a služby s tým spojené). V prípade úhrady nedoplatku je rezident oprávnený požiadať o znovu posúdenie vydania rezidentskej karty.

Krajský prokurátor však je zásadne proti diskriminácii, selektovaniu (?) a má (zrejme) za to, aby sa parkovacie karty predali každému žiadateľovi – ak vezmeme do úvahy uvádzaný prípad - všetkým 200 držiteľom motorových vozidiel a to aj napriek tomu, že reálnych parkovacích miest je len 98!? Takže ak dodnes vládne na spomínanom parkovisku chaos a protiprávnosť – nemyslím, že rozpredaním rezidentských kariet všetkým žiadateľom sa niečo na tomto zmení.

Skryť Zatvoriť reklamu