Nemáte stratégiu pán Mičovský - nech sa páči.

Písmo: A- | A+

Najslabšou stránkou našej demokracie je spravodlivosť diskvalifikujúca presadenie verejného záujmu a nespôsobilosť ministerstva pôdohospodárstva identifikovať verejný záujem a postaviť stratégiu. Nemusí byť dokonalá, ale žiadna ?

Základom bude špecifická podpora hospodárenia na vlastnej pôde vo forme samostatného a rodinného hospodárenia. Vlastník pôdy a vlastník rodinného podniku je základnou bunkou prosperity vidieka. Takáto osvedčená forma stabilizuje demografické, sociálne, ekonomické, spoločenské a environmentálne pomery. V územných plánoch obcí a regiónov sa definitívne vymedzí ochrana hospodárskych záujmov týchto prevádzok. Tento krok je nevyhnutný pre prepojenie pôdy so s vidieckym prostredím a opätovné vytvorenie produkčných hospodárstiev. Reťazovito s uvedeným rozvojom nastane aj oživenie malých podnikov ako súčasť miestnej infraštruktúry. Ubudne značná časť verejnosti závislá na sociálnom systéme, zlepší sa demografická štruktúra a zníži sa úverové zaťaženie fyzických osôb, napojených na bankové financovanie. Pretože ministerstvu evidentne nie je zrejmá definícia takmer ničoho, okrem definície miestneho a rodinného hospodárenie, je potrebná definícia potravinovej sebestačnosti. Pretože ministerstvo sa ju snaží dezinterpretovať. uvádzam ju jasne a funkčne :

POTRAVINOVÁ SEBESTAČNOSŤ - krátky dodávateľský reťazec ekonomicky dostupných potravín z miestnych a regionálnych hospodárskych subjektov, širokej druhovej skladby, vhodne spracovaných alebo nespracovaných, realizovaných na miestnej alebo regionálnej úrovni, zabezpečujúci hospodársku, ekonomickú, sociálnu, spoločenskú, demografickú a environmentálnu rovnováhu na hospodársky vymedzenom území.

Ďalšou strategickou potrebou je všetky podporné prostriedky smerovať do inovácií a digitalizácie poľnohospodárstva. Pretože ide o zásadný prvok v udržateľnosti rozvoja vidieka, musí byť jasne a merateľne definovaný verejný záujem. Nie je udržateľné postupovať na základe lobistických a osobných plánov finančných skupín a stavovských organizácií. Tento prežitok totality ako bariéra presadzovania verejného záujmu musí byť vysporiadaný zrušením všetkých diskriminačných právnych noriem preferujúcich jednotlivé stavovské organizácie medzi sebou. Jediným rozhodujúcim partnerom pri presadzovaní záujmov vidieka sa stáva samospráva, ktorej je potrebné vytvoriť také zákonné právomoci, aby jej činnosť bola rozhodujúca pre ochranu miestneho hospodárenia.

Nevyhnutnosť revidovať katastrofálny krok v prístupe zníženia redistributívnej platby malým vlastníkom a tým ďalšiemu posunu motivácie vrátiť pôdu do rúk vlastníkom, sa ukázalo, že štátna moc je stále v rukách záujmových skupín. Ukázalo sa, že ministerstvo sa neriadi verejným záujmom ale rozhodla administratívna nepripravenosť ministerstva a záujmy SPPK. Preto platí, že všetky platby sa musia začať vždy od najmenšieho Kam budú siahať bude regulovať celkový balík výšky podpory. Každopádne celá politika stropovania bude smerovať k extenzívnemu hospodáreniu meranému ďalšími faktormi okrem produkcie. Bohužiaľ ani túto podstatnú časť merateľnosti a udržateľnosti nie sú schopní stovky úradníkov vedených ministrom presadiť a namerať. Toto je verejný záujem, ktorý sa bude merať preukázateľnými výsledkami a rozšíreným domácim produktom.

Všetky atribúty rozvoja vidieka sa musia merať inovatívnymi prvkami. Je preukázateľné, že malý hospodársky subjekt s modernými a digitálnymi riešeniami je verejne prospešný. Na otázku koncepcie vidieka sa ako jediný ústredný orgán štátnej správy angažovalo ministerstvo financií. Ak ostaneme pri dnešnom meraní HDP, potom sme všetci okrem suchopárnych ekonómov zbytočný. Náš vidiek nebude mať žiadny rozmer. 

Osobne si myslím, že sme sa dostali do situácie, kedy najväčším nepriateľom poľnohospodára je jeho vlastné rezortné ministerstvo. Ukázali sa obrovské podvody a prepojenia úplne mimo verejného záujmu, Zlyhania sú tak veľké, že sa nezdá možné ich obmedzenie bez zásadných organizačných zmien. preto v tejto strategickom formáte vidím za účelom ukončenia nekonečného protichodného postavenia priemyselného poľnohospodárstva a vidieckeho hospodárenia na pôde rozdeliť pôsobnosť medzi ministerstvo hospodárstva ( priemysel ) a ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.( rodinné hospodárenie a rozvoj vidieka ).

Toto je stratégia rozvoja vidieka. Má preukázateľný dosah na zmeny, ktoré prebiehajú a ktoré budú nasledovať. Sú nevyhnutné pre udržateľnosť nielen vidieckej komunity ale aj spoločnosti a štátu.

Skryť Zatvoriť reklamu