Volebný program 2014 pre Košice

Volebný program pre Košice v komunálnych voľbách 2014. Viac pracovných miest v intraviláne Košíc, záložná tepláreň na biomasu z lesov a parkov, termálne kúpalisko v Košiciach, svojpomocné obytné domy pre mladých, pri chodníkoch každých 100 krokov lavička, nižšia daň pre vlastníkov bytov v obytných domoch, nový spôsob parkovania na úzkych chodníkoch, jednoduché parkovacie poschodie, viacúčelové ihriská pod oknami panelákov, bezdomovcov zamestnať mimo mesta pri spracovaní potravinových odpadov, „Brutalita“ nová zložka mestskej polície. Viac a podrobnejšie nižšie ...

Písmo: A- | A+
Diskusia  (5)

RNDr. Ing. Jaroslav Džunko, nezávislý kandidát na funkciu primátora Košíc.

Ďakujem viac ako 1320 občanom Košíc, ktorí mi podpísali petíciu, aby som ako nezávislý kandidát mohol kandidovať na funkciu primátora mesta Košíc a poslanca do mestského zastupiteľstva.

Som nezávislý kandidát. Nikdy som nebol členom a ani kandidátom KSČ a iných ponovembrových politických strán.Narodil som sa a detstvo som prežil v Zamagurí , školské prázdniny som trávil pri babičke na Zemplíne a Košice mi učarili počas štúdia na vysokej škole. Vyštudoval som dve vysoké školy: prírodovedeckú a poľnohospodársku.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Pracoval som vo ôsmich rôznych zamestnaniach. Moja snaha pomáhať ľudom vo verejnej správe mi koluje v žilách. Naposledy som osem rokov pracoval v štátnej správe. Nebohý otec celý život pracoval v štátnej a verejnej správe a môj pra-pra-pradedo bol slovenským richtárom v rokoch 1870 až 1880 v dedinke Sliepkovce.

Zaujímam sa o vedu a techniku, som autorom 10 československých vynálezov a vo volebnom programe preferujem rozvoj mesta Košíce využívaním nových technológií, ktoré ušetria energetické náklady a vytvoria aj pracovné miesta v komunálnom hospodárstve a službách..

1, Mesto Košice počas socializmu zaznamenalo mohutnú výstavbu panelových obytných domov, ktorých obyvatelia mali blízko v intraviláne Košíc veľa pracovných príležitostí v štátnych podnikoch; magnezitka, železiarne, VSS, Frucona, hydinárne, mliekáreň, atď. Zlou privatizáciou majetku štátu a aj neschopnosťou vtedajších košických primátorov a poslancov, prišlo obyvateľstvo o pracovné príležitosti a priemyselné pozemky. V dnešných časoch je nutné za prácou cestovať do vzdialených priemyselných parkov mimo Košíc, či až do zahraničia. Preto ako vynálezca chcem, aby priamo v intraviláne mesta boli vytvorené pracovné príležitosti pri výrobe nových technológií v menších priemyselných podnikoch. 

SkryťVypnúť reklamu

2, Vybudovať pre Košice záložnú tepláreň, ktorá bude spaľovať drevený odpad zo záhradiek, mestských parkov a 19 432 ha lesov, najmä pre prípad zlyhania dodávok paliva pre medzinárodné vojnové konflikty do terajšej jedinej teplárne.

3, Budem presadzovať, aby nezamestnaní remeselníci evidovaní na úrade práce, na základe dohôd o vykonaní práce sa podieľali na údržbe a drobných opravách majetku v správe mesta Košice.

4, Budem presadzovať, aby pred výberovými konaniami, kde sa budú používať peniaze z rozpočtu mesta Košíc, Slovenskej republiky alebo Európskej únie, bola urobená vopred úradná kalkulácia reálnych nákladov na zhotovenie diela, aby sa reálne posúdilo, či zhotoviteľ diela aj s najnižšou cenovou ponukou nenavrhuje premrštené finančné požiadavky na zhotovenie diela.

SkryťVypnúť reklamu

5, Znížiť daň vlastníkom bytov v obytných domoch tak, že sa bude rovnať sadzbe dane za jeden meter štvorcový lomené počet bytových poschodí.. Bývanie ľudí v panelových domoch oproti obyvateľom, ktorí žijú v rodinných domoch má nevýhodu, že nemajú v blízkosti garáž a záhradku. Nespravodlivé je v zákone 582/2004 o miestnych daniach, § 9 a § 13 ako aj v sadzbách dane v II. kategórii v Košiciach, že za jeden meter štvorcový zemského povrchu zabratého stavbou rodinného domu sa platí sadza 0.265 €, ale za jeden meter štvorcový bytu na každom poschodí sa platí dokonca vyššia sadzba 0,332 €. Nespravodlivé je, že obyvatelia napríklad 8 poschodového paneláku zaplatia za jeden meter štvorcový spolu až 2,656 €. Osem spoluvlastníkov jedného metra štvorcového záhrady, poľa alebo lesa tiež platia iba za svoj jednoosminový podiel. 

SkryťVypnúť reklamu

6, Začať budovať svojpomocne menšie obytné budovy pre mladé rodiny novou lacnou technológiou, ktoré šetria ekológiu, energetickú spotrebu a umožňujú komfortné bývanie viacčlennej rodiny.

7, Vybudovať v Košiciach termálne kúpalisko po navŕtaní nového termálneho vrtu, keďže už dlhé roky sa nedarí uviesť do prevádzky užívanie termálnej vody pri Ďurkove.

8, Navrhnem novú technológiu na úpravu asfaltových povrchov ciest, na údržbu ciest, opravu výtlkov, ale aj na odstránenie dažďových kaluží na chodníkoch.

9, Budem presadzovať, aby si na pozemku vo vlastníctve mesta Košíc mohli motoristi vybudovať vlastné ekologické parkovacie miesto na vodo-priepustnej betónovej drenáži a aj s vysadenými dvoma stromami pre tvorbu kyslíka a tieňa pre zaparkované auto.

10, Navrhnem novú technológiu, ako nad existujúcim parkoviskom vybudovať veľmi jednoduché ďalšie parkovacie poschodie.

11, Vytvoriť viac parkovacích miest pri budove Sociálnej poisťovne na Festivalovom námestí, poliklinike JUH a pri ďalších budovách verejného určenia.

12, Presadiť zmenu zákona 8/2009 Zb. o cestnej premávke v § 52, odsek (2), aby aj na úzkych chodníkoch bolo umožnené parkovanie osobných áut tak, že zostane voľná 1 m šírka chodníka a za každou dvojicou tesne pri sebe zaparkovaných áut bude trojkrokové (3 m) voľné miesto na vyhýbanie protiidúcich kočíkov alebo vozičkárov.

13, Budem presadzovať, aby z pozemkov vo vlastníctve magistrátu Košíc, ktoré hraničia s cestami, bola odstránená alebo orezaná krovinatá zeleň, z ktorej v noci vyskakuje na cesty divá zver a spôsobuje vážne dopravné nehody.

14, V prospech zdravia a telesného rozvoja mládeže vybudovať malé viacúčelové ihriská priamo pod oknami panelákov.

15, Vytvoriť pred panelákmi, v oddychových zónach a parkoch viac nezničiteľných kamenných alebo betónových lavičiek. Na chodníkoch, kde sa pohybuje veľa ľudí, osadiť aspoň každých 100 krokov lavičku na odpočinok pre starších ľudí.

16, Organizovať v Košiciach počas roka viac jarmokov na predaj slovenských poľnohospodárskych výrobkov.

17, V spolupráci s vlastníkmi pozemkov brehu Vyšné Opátske odstrániť zo svahu suché a naklonené dreviny, ktoré svojím pádom na svah môžu spustiť zosuvovú lavínu.

18, Slušní obyvatelia Košíc žijú v neustálom strachu pred okradnutím, poškodením auta, garáže, chaty. Mestská polícia bude musieť ráznejšie a tvrdšie vystupovať proti neprispôsobivým osobám, aby oni mali strach sa bezdôvodne pohybovať po Košiciach pri hľadaní príležitosti na spáchanie nejakej kriminality.

19, Na zvýšenie poriadku v meste, zníženie poškodzovania verejného majetku, proti vandalizmu zriadiť novú zložku mestskej polície takzvanú „BRUTALITU“, ktorá v zmysle zákona 564/1991 Zb., podľa §13 a §14 donucovacími prostriedkami prinúti kriminálnika za sebou upratať špinu a opraviť drobné poškodenie majetku. 

20, Zakázať na území mesta prespávanie na nehnuteľnostiach, ktoré nie sú v katastri zapísané v liste vlastníctva ako bytový dom alebo rodinný dom alebo bytový priestor.

21, Premiestniť mimo mesta všetky výdajne stravy pre bezdomovcov.

22, Navrhnem veľmi nepríjemné opatrenie proti sprejerom a ich sponzorom, ktorí poškodzujú fasády budov v meste.

23, Zaviesť možnosť spracovania potravinového odpadu a chleba z domácností na chov hospodárskych zvierat a iných živočíchov. Vyhodený potravinový odpad do kontajnerov zbytočne zvyšuje náklady na jeho spaľovanie a spláchnutý do kanalizácie tiež zvyšuje náklady na čistenie odpadových vôd.

24, Na okraji intravilánu Košíc vytvoriť pre bezdomovcov jednoduché provizórne ubytovanie a umožniť im príležitostne pracovať v lesoch pri zbere biopaliva, triedení odpadov a využívaní potravinových odpadov z domácností.

25, Nevyužité budovy v meste využívať viac na priemyselnú výrobu a na vytváranie pracovných miest, ako na prezentáciu umeleckého výtvarného komediantstva.

26, Aspoň do 20 krokov od obytných budov odstrániť nízkokrovinatú zeleň, ktorá je dobrým úkrytom pre potkany a myši.

27, V okolí budov a parkovísk áut orezať preventívne koruny stromov, aby pri extrémnych poveternostných podmienkach zlomené konáre a vyvrátené stromy nepoškodzovali budovy a zaparkované autá.

28, Pri obsadzovaní uvoľnených alebo novovytvorených miest v pôsobnosti magistrátu Košíc presadím zavedenie „verejného výberového konania“, založeného na princípe, že každý záujemca o výberové konanie bude vopred vedieť zoznam zákonov , vyhlášok a noriem, z ktorých budú vytvorené testové otázky. Výberová komisia pred očami všetkých účastníkov výberového konania vyhodnotí test. Každý účastník výberového konania prednesie svoj projekt a obhajuje námietky pred ostatnými účastníkmi výberového konania a komisiou, ktorá mu vytkne chyby v teste. Výberová komisia určí víťaza výberového konania pred všetkými účastníkmi. Slovo „verejné“ znamená, že sa ho môžu zúčastniť pozorovatelia a novinári.

29, Veľmi nepríjemne budem postupovať voči zamestnancom a poslancom mestského zastupiteľstva , ktorí svojím konaním v minulosti spôsobili škodu na majetku mesta Košice, zneužitím svojho najlepšieho vedomia a svedomia pri hlasovaní. Pozri § 26 zákona č. 369/1990 Zb.

30, Návrh mamičky s detským kočíkom, ktorá mi podpísala petíciu: Na schodoch vstupu do hlavnej pošty namontovať zariadenie, ktoré umožní pohodlný vstup s kočíkom a vozičkárom do vestibulu pošty. 

31, K. Kisely navrhuje v Košiciach nahradiť drahé neónové osvetlenie ulíc lacnejším a výkonnejšími LED osvetlením.

32, M. Malegová zo Železníkov navrhuje do času, kým nebudú prebudované chodníky na cyklotrasy, dočasne aspoň odstrániť ostré hrany obrubníkov v kontaktnom mieste vstupu z cesty na chodník v celom meste. 

 Ďakujem za podporu tohto volebného programu. Ďalšie Vaše návrhy a doplnky do volebného programu ma potešia. 

Jaroslav Džunko

Jaroslav Džunko

Bloger 
  • Počet článkov:  27
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Som nezávislý človek, vynálezca, ktorý sa zaujíma aj o politiku.

Prémioví blogeri

Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Matúš Sarvaš

Matúš Sarvaš

2 články
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
SkryťZatvoriť reklamu