Moje stanovisko k účelovému návrhu na zníženie počtu poslancov mesta a jeho možné dopady

Písmo: A- | A+

 Vážení spoluobčania Zlatých Moraviec,

Chcel by som Vám ako budúci kandidát na primátora predstaviť moje stanovisko na takú dôležitú tému, akou je určenie volebných obvodov v meste Zlaté Moravce pre komunálne voľby 2014 a určenie počtu poslancov. V prvom rade by som ale chcel zosumarizovať zmeny, ktoré vyplývajú z návrhu, ktorý je postúpený na prerokovanie v Mestskom zastupiteľstve 08/2014.

O čom je samotný návrh?

Poslanci by na základe tohto materiálu mali schváliť reorganizáciu obvodov a redukciu počtu poslancov pre nasludujúce volebné obdobie. Budú im predložené 4 alternatívy:

A - 5 volebných obvodov 15 poslancov

B - 3 volebné obvody 15 poslancov

C - 5 volebných obvodov 13 poslancov

D - 3 volebné obvody 13 poslancov

Mestké časti Chyzerovce a Prílepy by boli samostané volebné obvody po 1 poslancovi. Mesto bude 1 alebo 3 obvody – 11 alebo 13 poslancov.

Čo nám schválenie takéhoto návrhu môže priniesť?

Idú voľby, každý dostaneme hlasovacie lístky a uvedomme si, že nadpolovičná väčšina v mestskom zastupiteľstve bude 7 alebo 8 poslancov, a tí môžu byť z jednej strany, jedného klubu, jednej koalície alebo nezávislých.

Občania mesta si z vlastných radov voľbami vyberajú poslancov a primátora, aby im spravovali miestne veci verejné. Po dlhých rokoch stagnácie pevne verím, že nastane obdobie rozvoja, musia sa ale urobiť vážne rozhodnutia v spravovaní mesta. ( nemocnica, spalovna, mestké podniky, smetisko..)

Budúce volebné obdobie bude o charaktere a zodpovednosti. Je 7 alebo 8 poslancov dostatočný reprezentatívny počet zástupcov, aby rozhodovali o tak vážnych veciach?

Aký je môj názor na túto problematiku, a aké vídim riešenie?

Ak je dôvodom znižovania počtu poslancov ekonomický problém, a je ľúto dávať odmenu poslancom, potom je potrebné alikvótne znížiť aj počet zamestnancov mestkého úradu a šetriť.

Je ale aj iná cesta. Nie je predsa problém schváliť taký sadzobník, aby nás 17-19 poslanci stáli toľko isto ako 13-15. Neznásobovať odmeny cez viacnásobné členstvo v poslaneckých komisiách. Dá sa zredukovať počet komisii aj počet ich členov. Viacerí poslanci predsa deklarujú, že mandát nevykonávajú kvôli odmene, ale pre dobro občanov. Ak občianske výbory v mestských častiach nevykazujú aktívnu činnosť, tak by nemali byť financované. Som presvedčený z rozhovorov so súčasnými aj potenciálnymi poslancami, že chcú pomôcť mestu prosperovať a nie zaťažovať jeho rozpočet.

Poznám negatívne názory na poslancov a primátorov minulých období, ale rozhodnutia sa budú robiť kolektívne a preto by som neredukoval zastupiteľský zbor tak výrazne ako je to navrhnuté.

Aby nás to nedobehlo v negatívnom zmysle, že sa opäť budeme čudovať čo sa to zasa v zastupiteľstve deje. Okrem toho dnes je taká vysoká fluktuácia v mestskom úrade, že verejnosti nie je známe kto tam pracuje. V minulosti sme zamestnancov mesta poznali, však to väčšinou bolo ich celoživotné zamestnanie, a pri problémoch sme poznali kontaknú osobu. Dnes okrem toho, že je vysoká fluktuácia, mnoho zamestnancov nie je občanmi mesta, a po ukončení práce opúšťa mesto. Bohužial, aj funkcionári najvyššej dôležitosti. Znížením počtu poslancov sa znižujú aj možnosti oslovovať kompetených, čím sa znižuje podiel verejnosti na riadení mesta.

Aj keď máme aj negatívne skúsenosti s mestským zastupiteľstvom, nie je iná forma účasti verejnosti na riadení mesta, len cez poslanecký zbor, a vzhľadom na vážnosť rozhodnutí mestkého zastupiteľstva, považujem počet 15 za krajný, až neprijateľný. Viac sa mi pozdáva 17-19 členný poslanecký zbor, pri znížení nákladov na odmeny na úroveň 13-15 členného zboru.

V predkladanom návrhu na mestské zastupiteľstvo sú takto stanovené volebné obvody v meste:

  • Od Školského majetku po Žitavu

II. Od Hviezdoslavovej ulice ku štadiónu Vion

III. Od Hviezdoslavovej ulice k ulici 1. Mája

S navrhovanými počtami poslancov:

I. 4 alebo 3

II. 4 alebo 3

III. 5

IV. Mestská časť Chyzerovce ako samostaný volebný obvod 1 poslanec.

V. Mestská časť Prílepy ako samostaný volebný obvod 1 poslanec.

Rozdelenie je pomerné s prihliadnutím na počet obyvateľov. Ak by bola ochota zo strany poslancov, navrhujem, aby sa zväčšil volebný obvod č.I. predĺžim ulice 1.mája až po Dukliansku, na úkor vol. Obvodu III. Touto zmenou by 3 panelové domy prešli do volebného obvodu č.I. Dôvodom je väčšia výmera prvého obvodu, kde sa vykonáva viac investíciíí napr. predĺženie Záhradníckej a Železničiarskej ulice po Chyzerovce. Tam je viac problémov, napr .centrum mesta, ale aj záujmu občanov o vzhľad a fungovanie mesta. A k takto určeným obvodom určiť počet poslancov.

ZÁVER

  1.  Ak je zmena vynútená ekonomickými potrebami, dá sa zníženie nákladov dosiahnuť aj pri zachovaní vyššieho počtu poslancov ako je v návrhoch A až D. Ak je zmena politická požiadavka, otázka znie komu to prospeje? Vyššie v texte som to dostatočne naznačil.

  2. Zmenou hraníc volebných obvodov v prospech volebného obvodu č.I. dosiahnuť iné pomerné zastúpenie poslancov v obvodoch. Aj v tomto prípade si treba položiť otázku: Komu to prospeje?

Na najbližšom zastupiteľstve si môžete urobiť mienku, ako je chápané riadenie mesta pre budúce obdobie.

Zlaté Moravce 9.8.2014

Ing. Jozef Martinec

Skryť Zatvoriť reklamu