V 15 štátoch Európy nie je očkovanie povinné

Písmo: A- | A+

Diskusie o povinnom očkovaní detí a o negatívnych dôsledkoch a odškodnení poškodených prebiehajú vo svete, iba u nás je to tabu téma. Potvrdilo to aj „politicky korektné" stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS z 26.10.2013 „K niektorým etickým aspektom povinného očkovania". V článku uvediem moju poslaneckú interpeláciu v pléne NR SR na ministerku zdravotníctva Z. Zvolenskú z 29.10.2013 a dotknem sa stanoviska Subkomisie, ktoré vyvolalo nemálo protestov. Keď som ministerku ústne informoval o téme mojej interpelácie, povedala, že víta otvorenie diskusie k tejto téme.

Zhoršujúci sa zdravotný stav detí u nás je alarmujúci, do detského veku sa prenášajú choroby, ktoré sa vyskytli len v dospelosti. Narastá počet alergií, astmy, oslabenie imunity, počet autistických detí, čo má veľký vplyv aj na ich liečebné náklady. Je nemálo štúdii, ktoré hovoria, že zlý zdravotný stav detí súvisí aj s narastajúcim počtom vakcín pri očkovaní a tým aj s množstvom chemikálii, ktoré sa dostávajú do organizmov najmä malých detí. Existuje množstvo výskumov o postvakcinových reakciách, najmä negatívne ukladanie hliníka a iných ťažkých kovov v organizme.

Podľa mojich informácii v 15 krajinách EÚ nemajú zavedené povinné očkovanie, pričom rodič si môže zvoliť svoju cestu, aj keď jeho voľba môže mať vplyv aj na platby do zdravotnej poisťovne.

Na Slovensku je zavedené povinné očkovanie, pričom voči odmietajúcim rodičom sú finančné sankcie. Podľa nedávneho článku iba 3% rodičmi hlásených reakcií na očkovanie lekári hlásia Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv. Farmakologické firmy nesmú diktovať medicíne, ale musí to byť naopak.

Myslím si, že povinné očkovanie je proti zásade informovaného súhlasu a výhrade vo svedomí. Štát nemá právo nútiť zákonom rodičov povinne očkovať svoje deti. Rastie počet článkov proti povinnému očkovaniu, počty ťažkého ochorenia detí a počty publikácii o chemických analýzach vakcín, ktoré obsahujú zdraviu škodlivé zlúčeniny. Existuje tiež výskum o nespoľahlivých a neúčinných vakcínach, aj o ich priamom spojení s neplodnosťou. Farmakologické firmy silne profitujú z očkovania a neudávajú objektívne informácie o rizikách a negatívnych dôsledkoch očkovania. Zohľadňuje MZ SR a ÚVZ tieto poznatky, vedú sa odborné diskusie, semináre a konferencie o nových vedeckých štúdiách a z nich vyplývajúcich poznatkov o minimalizácii rizík očkovania najmä malých detí?

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Slovenská epidemiologická a vakcinačná spoločnosť a Úrad verejného zdravotníctva nedostatočne berú v úvahu nové vedecké poznatky o tejto téme a nehľadajú cesty na minimalizáciu rizík vakcinácie.

V OZ Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania mnohí členovia majú deti, podľa ich mienky, poškodené očkovaním, vrátane dvoch prípadov úmrtí. Komunikujeme s poškodenými? Koľko odškodnených sme uznali kvôli očkovaniu?

Pripomínam, dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý u nás platí od 1.1.1990, kde v §24 stojí „osoba, ktorá utrpela neprimerané poškodenie ako výsledok zákroku má nárok na spravodlivé odškodnenie podľa podmienok a postupov ustanovených zákonom."

Treba iniciovať celonárodnú diskusiu na tému očkovanie, podporiť výskum jeho negatívnych vplyvov na detí s možnosťou odložiť očkovanie na neskorší vek a snažiť sa odstrániť z vakcín nebezpečné chemikálie. MZ SR by malo vypracovať metodológiu povinného očkovania a u niektorých, najmä nových vakcín aj jeho dobrovoľnosti.

V Stanovisku Subkomisie pre bioetiku okrem jednoznačnej podpory povinného očkovania a primeraných sankcií jeho odporcom, je pasáž, ktorá je v rozpore napr. s cieľmi úspešného Pochodu za život v Košiciach, v dňoch 21.-22.9.2013. Ide o tento text:

„Pri príprave niektorých očkovacích látok... sa používajú bunkové alebo tkanivové kultúry, pri ktorých príprave sa na začiatku, pred mnohými rokmi, použili tkanivá z umelo potrateného ľudského plodu. To je, pochopiteľne, samo osebe, smutnou skutočnosťou, s ktorou z morálneho hľadiska nikdy nemožno súhlasiť, ani ju schvaľovať. Na druhej strane, pokiaľ nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím bunkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, ba povinní - vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa - dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou."

Poznamenávam, že v článku Katolíckych novín č. 46 zo 17.11.2013 k Stanovisku Subkomisie pre bioetiku sa vypustil text o tkanivách z umelo potrateného ľudského plodu.

Stanovisko Subkomisie je autoritatívne, nehovorí o nových vedeckých poznatkoch, rizikách a nežiaducich účinkoch očkovania, neopodstatnenosti niektorých očkovacích programov, ani o našich možnostiach odškodnenia obetí očkovania. Upozorňujem, že na webovej stránke www.rizikaockovania.sk Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania sú publikované a citované najnovšie správy o súčasnom stave tejto témy u nás a vo svete.

Skryť Zatvoriť reklamu