Sudcovia majú radi peniaze na ruku

Písmo: A- | A+

V čase internetu, elektronických platieb a on-line dostupného bankovníctva sudcovia dostávajú výplaty na drevo. Odhalenie naznačuje, že bezpečnostné previerky, ktoré majú podstúpiť, môžu byť takmer zbytočné.

Na okresných súdoch v sídle kraja, krajských súdoch, Špecializovanom trestnom súde, Najvyššom súde SR a Ústavnom súde SR pôsobí spolu 726 sudcov. Z nich takmer každému jedenástemu vyplácajú mzdu v hotovosti. V tejto štatistike nie sú započítaní sudcovia z Krajského súdu Bratislava a Okresného súdu Bratislava 1, pretože informácie o počte sudcov, ktorí poberajú plat na ruku, taja. Najviac - až 38,88 percenta sudcov dostáva mzdu v hotovosti na Krajskom súde Nitra.

Na 65 súdoch na Slovensku pôsobí viac ako 1300 sudcov. V roku 2014 je priemerný sudcovský plat 2 358 eur.

„Plat sa vypláca počas pracovnej doby stanovenej v rozvrhu práce na príslušnom súde, ak osobitný zákon neustanoví inak. Na písomnú žiadosť je osobný úrad sudcu povinný plat, prípadne iné plnenia v prospech sudcu poukázať na sudcom určený účet v banke v Slovenskej republike alebo mu ho zaslať poštou. Sudca môže na prevzatie platu splnomocniť inú osobu,“ hovorí zákon o sudcoch a prísediacich.

Urobila som prieskum, koľko sudcov poberá plat na ruku. Oslovila som všetky okresné súdy v sídle kraja, krajské súdy, Najvyšší súd SR a Ústavný súd SR.

súd 

počet sudcov

počet sudcov, ktorí preberajú plat v hotovosti

 

Ústavný súd SR

13

0%

Najvyšší súd SR

80

18

22,5%

Špecializovaný trestný súd

13

3

23,07%

Krajský súd Bratislava

75

súd informáciu tají*

?

Okresný súd Bratislava 1

43

súd informáciu tají*

?

Krajský súd Trnava

35

1

2,85%

Okresný súd Trnava

22

0%

Krajský súd Nitra

36

14

38,88%

Okresný súd Nitra

26

9

34,61%

Krajský súd Banská Bystrica

46

9

19,56%

Okresný súd Banská Bystrica

27

5

18,51%

Krajský súd Trenčín

38

0%

Okresný súd Trenčín

28

0%

Krajský súd Žilina

38

2

5,26%

Okresný súd Žilina

34

2

5,88%

Krajský súd Prešov

39

2

5,12%

Okresný súd Prešov

30

2

6,60%

Krajský súd Košice

63

0%

Okresný súd Košice 1

40

0%

spolu:

726

67

9,22%

Zdroj: Údaje poskytli jednotlivé súdy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

*Do výsledku nie sú započítané údaje z Krajského súdu Bratislava a Okresného súdu Bratislava 1. Ignorovali žiadosti o sprístupnenie údajov, ktoré som žiadala podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Podala som odvolanie. Otázku som následne poslala aj ako novinárka. Oba súdy opakovane odmietli poskytnúť tieto informácie. Okresný súd Bratislava 1 je problematický, v tejto výkladnej skrini slovenskej justície mnohí trestní sudcovia robia často vážne chyby, majú prieťahy v konaniach, za čo sú disciplinárne stíhaní.

 • Na okresných súdoch v sídle kraja sú pojednávané tie najzávažnejšie trestné prípady a všetky civilné kauzy v danom okrese.

 • Na krajských súdoch rozhodujú o odvolaniach zo všetkých okresov v danom kraji.

 • Na Špecializovanom trestnom súde sa zaoberajú prípadmi korupcie, zločineckých skupín, organizovanej kriminality, najzávažnejším trestnými činmi hospodárskej a majetkovej kriminality a trestnými činmi verejných činiteľov.

 • Najvyšší súd SR je vrcholný orgán súdnictva, zabezpečujúci rozhodovaním o opravných prostriedkoch jednotu vo výklade práva na súdoch nižších stupňov, t. j na okresných a krajských súdoch a Špecializovanom trestnom súde. Rozhoduje o riadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu, o mimoriadnych opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam okresných súdov, krajských súdov, Špecializovaného trestného súdu a Najvyššieho súdu SR, o vylúčení sudcov pri námietkach zaujatosti, o návrhoch na odňatie a prikázanie veci a v sporoch o príslušnosť. V správnom súdnictve rozhoduje aj v niektorých volebných veciach, vo veciach politických strán a hnutí, v niektorých veciach smerujúcich proti ústredným orgánom štátnej správy a iným orgánom.

 • Ústavný súd SR rozhoduje o súlade noriem nižšej právnej sily s normami vyššej právnej sily, rozhoduje i kompetenčné konflikty medzi ústrednými orgánmi štátnej správy, ak zákon neustanovuje inak, rozhoduje o rôznych sťažnostiach, podáva výklad ústavy alebo ústavných zákonov, ak je vec sporná.

Od 30. decembra 2010 za chránený nedostupný vklad v bankách v Slovenskej republike poskytne Fond ochrany vkladov v jednej banke náhradu vo výške nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur, a to pri vyhlásení niektorej banky za neschopnú vyplácať vklady alebo ak súd pozastaví nakladanie s vkladmi v niektorej z bánk.

Môj prieskum ukázal, že mnohí sudcovia štátu a bankám zrejme neveria a peniaze majú doma „v pančuchách“ či pod „matracom“. Áno, mať účet v banke je právo, nie povinnosť. Áno, občan a teda aj sudca má právo dostávať plat v hotovosti. Vyplácanie platu sudcom na ruku však vyvoláva viaceré pochybnosti.

Od 1.januára 2013 platí zákaz vykonávať platby v hotovosti prevyšujúcej 15.000 eur, ak ide o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. Ak je odovzdávajúcim alebo preberajúcim platby podnikateľ, osoba vykonávajúca inú samostatnú zárobkovú činnosť či právnická osoba, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu 5.000 eur. Ide o opatrenie vlády, vyplývajúce z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016. Dá sa však považovať aj za opatrenie v boji proti korupcii.

Na porovnanie

 • Dopravný podnik mesta Košice, a. s.995 zamestnancov, výplatu v hotovosti si preberá 15. To je 1,5 percenta.
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica2019 zamestnancov, výplatu v hotovosti nepreberá nikto. To je percent.
 •  Mestský úrad Handlová53 zamestnancov, výplatu v hotovosti si nepreberá nikto. To je 0 percent.
 • Ministerstvo kultúry SR182 zamestnancov, výplatu v hotovosti nepreberá nikto. To je 0 percent.
 • Policajný zbor SR má cca. 22.500 príslušníkov, výplatu v hotovosti si preberá 274. To je 1,21 percenta.
 • Slovenská technická univerzita998 zamestnancov , výplatu v hotovosti si nepreberá nikto. To je 0 percent.
 • Slovnaft, a. s. má cca. 2400 zamestnancov, výplatu v hotovosti si preberá 1 zamestnanec. To je 0,04 percenta.
 • Tesco Stores SR, a. s viac ako 10.000 zamestnancov, výplatu v hotovosti si preberá menej ako 300. To je menej ako 3 percentá.
 • Univerzitná nemocnica Bratislava má 6341 zamestnancov, výplatu v hotovosti si preberá 75. To je 1, 18 percenta.
 • Volkswagen Slovensko, a. s. má cca. 9400 zamestnancov, výplatu v hotovosti si nepreberá nikto. To je 0 percent.
 • Žilinský samosprávny kraj193 zamestnancov, výplatu v hotovosti si nepreberá nikto. To je 0 percent.

 

Zdroj: Údaje poskytli jednotlivé inštitúcie a firmy na základe mojej novinárskej otázky.

Bezpečnostné previerky

Mnohí politici, občianski aktivisti aj novinári roky hovoria o korupcii v justície, nedôvere v justíciu a potrebu jej očisty. Novelu Ústavy SR z dielne Smeru-SD a KDH podpísal ešte prezident Ivan Gašparovič 12. júna tohto roka. Prináša aj novinku - bezpečnostné previerky pre sudcov. Stanovisko, či sudca predpoklady spĺňa alebo nie, bude vydávať Súdna rada SR na základe podkladov od Národného bezpečnostného úradu. O strate previerok bude rozhodovať disciplinárny senát. Dotknutý sudca sa bude môcť na výsledky preverovania sťažovať na Ústavnom súde SR. Zákony, ktoré upravujú previerky sudcov, majú byť účinné od septembra.

Sudcovia budú vypĺňať bezpečnostný dotazník, ktorý obsahuje 31 otázok. Musia priznať vzťah k alkoholu a drogám, spoluprácu so spravodajskými službami cudzej moci, možné bezpečnostné riziká, ako sú protištátna činnosť, vydierateľnosť, korupčné správanie, údaje o rodinných príslušníkoch a aj majetkové pomery a finančné záväzky.

Sudcovia majú povinnosť podávať majetkové priznania už od roku 2001. Od roku 2004 sú zverejňované na webovej stránke Súdnej rady SR. Veľa sa z nich však nedozvieme.

Aj v súvislosti s možnosťou sudcov poberať výplatu v hotovosti zostáva otázkou, na čo budú tie bezpečnostné previerky sudcov vlastne dobré...

Skryť Zatvoriť reklamu