Zemák je známy z kauzy manipulácii výpovedí NAKA. Ako sa dostal na slobodu?

Prokurátor súhlasil s prepustením takáčovca z väzby. Prečítajte si celé uznesenie sudcu.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Ešte 13. decembra portál Zoznam.sk v článku, ktorý bol podpísaný iba redakčnou skratkou ,informoval o prepustení Mateja Zemana z väzby na slobodu. Vo väzbe bol pre obvienia vyšetrovateľa NAKA. Zeman je políciou považovaný za člena zločioneckej skupiny takáčovci.

Iba pripomínam, že muž s prezývkou Zemák je známy aj z kauzy manipulácií výpovedí príslušníkmi PZ služobne zaradenými na NAKA odbor Bratislava.

Tento rok v júli Zemana pre podozrenie z krivých výpovedí v konaní NAKA chceli zadržať policajti z inšpekcie. Vtedajší policajný prezident Peter Kovařík prerušil činnosť zásahovej jednotky zo Sobraniec, ktorá pod neho spadá. Ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽaNO) vraj volali bližšie nešpecifikovaný novinári a dožadovali sa informácií, kde a prečo zasahuje inšpekcia.

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Zásahovku si prizvala vtedajšia šéfka tímu inšpecie Diana Santusová. Dnes už bývalý policajný prezident Kovařík je aktuálne kvôli prerušeniu zásahu obvinený. Po Zemanovi následne mesiace pátral Úrad inšpekčnej služby. Skrýval sa v Chorvátsku.

Takáčovec však čelí aj obvieniam vyšetrovateľa NAKA a tvrdí, že spolupracuje s NAKA dobrovoľne. Zemák na margo obvinenia inšpekcie vyhlásilí že nikdy krivo nesvedčil a nikoho nenahováral, ako má vypovedať.

Keď mal podať svedeckú výpoveď na hlavnom pojednávaní na Špecializovanom trestnom súde s obžalovaným ex špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom, vyhlásil, že požiadal v Chorvátsku o politický azyl.

Skryť Vypnúť reklamu

Napokon sa v rukách policajtov pre spímané obvinenia vyšetrovateľa NAKA ocitol 9. septembra a sudca ho vzal do väzby. A ako spomínam v úvode, už sa dostal na slobodu.

Bez ďalších mojich komentárov si môžete prečítať celé uznesenie sudcu pre prípravné konanie o prepustení z väzby. Iba zdôrazním, že prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry s prepustením na slobodu súhlasil.

U Z N E S E N I E

Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku, JUDr. Emil Klemanič, v trestnej veci vedenej proti obvinenému xxxxxxxxx, o žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu dňa 13.12.2021 takto

Skryť Vypnúť reklamu

r o z h o d o l:

Podľa § 79 ods. 3 Tr. por. žiadosti obvineného xxxxxxx, nar. xxxxxxxx v xxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxx, t.č. v ÚVTOS a ÚVV Bratislava o prepustenie na slobodu zo dňa 29.11.2021 vyhovuje.

 Podľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. žiadosti obvineného xxxxxxxx o nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka zo dňa 29.11.2021 vyhovuje.

 Podľa § 80 ods. 1 písm. c) Tr. por. žiadosti obvineného xxxxxxxx o nahradenie väzby peňažnou zárukou vyhovuje.

 Podľa § 80 , § 81 Tr. por. nahrádza väzbu obvineného xxxxxxxx

a)    dohľadom probačného a mediačného úradníka nad obvineným

b)    na základe prijatia peňažnej záruky vo výške 100.000,-€ (stotisíc Eur), ktorú za obvineného zložila xxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, ktorá bola dňa 10.12.2021 pripísaná na účet  Špecializovaného trestného súdu Pezinok SK 95 8180 0000 0070 0019 3297.

Skryť Vypnúť reklamu

 a prepúšťa obvineného z väzby na slobodu.

            Podľa § 82 ods. 1 písm. a) písm. b), písm. e), písm. f), písm. h) Tr. por. ukladá obvinenému xxxxxxxx tieto primerané povinnosti a obmedzenia

-zákaz vycestovať do zahraničia mimo štátov Európskej únie a do štátov Európskej únie najdlhšie na dobu 10 (desať) dní.

-zákaz vykonávať činnosť, pri ktorej došlo k spáchaniu trestného činu

-zákaz vzďaľovať sa z miesta pobytu alebo z obydlia na dobu dlhšiu ako 10 (desať) dní okrem vzdialenia sa na súdne konania alebo konania pred štátnym a správnymi orgánmi

-povinnosť sa dostavovať pravidelne k probačnému a mediačnému úradníkovi Okresného súdu v sídle trvalého pobytu obvineného

-zákaz styku s osobami, ktoré sú svedkami trestnej veci obvineného xxxxxxxx, vedenej na Špecializovanom súde v Pezinku sp. zn. 6Tp/17/2021

-povinnosti oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu

            Podľa § 82 ods. 3 Tr. por. plnenie a kontrolu uložených povinností a obmedzení bude u obvineného xxxxxxxx vykonávať probačný a mediačný úradník Okresného súdu Bratislava V.

 O d ô v o d n e n i e

Dňa 29.06.2017 začal vyšetrovateľ vtedajšej expozitúry Bratislava národnej protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru (ďalej iba „ex. BA NPZJ NAKA PPZ“) pod ČVS: PPZ-252/NKA-PZ-BA-2017 trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1 Trestného poriadku vo veci zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona na tom skutkovom základe, ako je to uvedené vo výrokovej vete predmetného uznesenia, a to vo vzťahu k zložke zločineckej skupiny xxxxxxxx - „čiernemu výjazdu“.

Dňa 31.05.2019 vyšetrovateľ ex. BA NPZJ NAKA PPZ uznesením vydaním v zmysle § 228 ods. 1 Trestného zákona prerušil trestné stíhanie, nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe.

 Dňa 30.07.2019 vyšetrovateľ ex. BA NPZJ NAKA P PZ uznesením vydaním v zmysle § 228 ods. 5 Trestného poriadku pokračoval v trestnom stínaní, nakoľko dôvod na prerušenie trestného stíhania pominul.

 Dňa 25.10.2019 vyšetrovateľ 2. oddelenia OBA NAKA P PZ spojil uznesením vydaním pod ČVS: PPZ-105/NKA-BA2-2019 v zmysle § 21 ods. 3 Trestného poriadku /per analogiam/ s poukázaním na § 18 ods. 1 Trestného poriadku na spoločné konanie trestnú vec zločinu založenia zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona vedenú pod ČVS: PPZ-105/NKA-PZ-BA-2019 s trestnými vecami: obzvlášť závažného zločinu vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. c), ods. 4 písm. c) Trestného zákona spáchaného formou spolupáchateľstva podľa § 20 Trestného zákona vedenou pod ČVS: PPZ-91/NKA-BA2-2019, zločinu všeobecného ohrozenia podľa § 284 ods. 1 písm. a) Trestného zákona vedenou pod  ČVS: PPZ-368/NKA-BA2-2019, trestnou vecou zločinu vydierania formou spolupáchateľstva podľa § 20 k § 189 ods. 1 Trestného zákona vedenou pod ČVS: PPZ-369/NKA-BA2-2019, trestnou, trestnou vecou zločinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods. 1, ods. 2  písm. a) Trestného zákona vedenou pod ČVS: PPZ-110/NKA-BA2-2019, trestnou vecou zločinu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods.1, ods. 3  písm. a) Trestného zákona vedenou pod ČVS: PPZ-112/NKA-BA2-2019, tak ako je to uvedené vo výrokovej vete predmetného uznesenia zo dňa 25.10.2019.

Dňa 28.10.2019 v trestnej veci ČVS: PPZ-105/NKA-BA2-2019 (č.l. 17 - 34) vyšetrovateľ OBA NAKA P PZ začal uznesením vydaným podľa § 199 ods. 1, ods. 2 Trestného poriadku trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie okrem iných aj xxxxxxxxx pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona, a to na skutkovom základe, že

od presne nezisteného obdobia 90-tych rokov 20 storočia bolo vytvorené spoločenstvo osôb, ktoré sa v rámci svojho pôsobenia označovalo ako xxxxxxx, kedy sa po násilnej smrti xxxxxxxx do čela tohto spoločenstva postavil xxxxxxxx a následne došlo k štruktúrovaniu predmetného spoločenstva, kde v rámci tejto štruktúry, boli vytvorené tri zložky, a to :

-          riadiaco - rozhodovacia, v rámci ktorej bola okrem najvyššej pozície vytvorená minimálne jedna ďalšia, priamo podriadená pozícia, pričom členovia tejto zložky okrem samotného riadenia spoločenstva mali rozhodovaciu právomoc vo vzťahu k ostatným nižšie postaveným členom spoločenstva

-          riadiaco – výkonná, ktorej členovia, priamo podliehali osobám z riadiaco - rozhodovacej zložky a okrem riadenia im nižšie postavených členov výkonnej zložky a zabezpečovali aj samotný výkon, konkrétnych príkazov od členov riadiaco - rozhodovacej zložky,

-          výkonná, v rámci ktorej boli vytvorené minimálne tri pracovné pozície, a to ochrankári, výjazd a biletári a ktorej členovia plnili príkazy osôb z riadiaco – výkonnej zložky resp. riadiaco – rozhodovacej zložky, pričom v rámci výkonnej zložky bola vytvorená najskôr od roku 2003, avšak minimálne do roku 2013 samostatná pracovno - výkonná skupina tzv. „čierny výjazd“ (ďalej len ,,výjazd“) ktorého členmi boli osoby patriace do výkonnej zložky, pričom výjazd pôsobil predovšetkým na území Bratislavského kraja, ako aj na ďalších doposiaľ nestotožnených miestach na území Slovenskej republiky a bol zložený z dvoch skupín, o minimálnom počte štyroch osôb v každej skupine, ktoré sa striedali v 48 hodinových zmenách a po spomínanom území sa pochybovali v civilnom oblečení, a to najmä na vozidle Škoda Octávia – Combi, bielej farby, EČV: xxxxxxxx pričom plnili úlohy spočívajúce najmä v :

Ø poskytnutí služieb tzv. ,,ochrany“ pre prevádzky fyzických osôb, respektíve právnických osôb poskytujúcich služby rôzneho druhy širokej verejnosti, ako aj drogovým dílerom, pričom tieto subjekty za uvedenú ,,ochranu“ v pravidelných intervaloch odovzdávali plnenie majetkovej povahy tzv. ,,výpalné“, ktoré tvorilo časť zisku určeného na fungovanie spoločenstva xxxxxxxx a bolo odplatou za ochranu, bezproblémový chod obchodnej činnosti, ako aj odplatou pre budúci násilný zásah v prípade narušenia takéhoto chodu,

Ø poskytnutí podpory čelným predstaviteľom spoločenstva xxxxxxxx patriacich do riadiaco – rozhodovacej zložky a riadiaco – výkonnej zložky pri fyzickom, resp. verbálnom útoku na ich osoby zo strany zástupcov konkurenčných skupín (xxxxxxx, xxxxxxxxx a pod.), pri strete záujmov týchto skupín, respektíve v prípade potreby demonštrácii sily spoločenstva, ako takého voči tretím osobám,

Ø plnení ďalších, akýchkoľvek príkazov zo strany čelných predstaviteľom spoločenstva xxxxxxxxx patriacich do riadiaco – rozhodovacej zložky a riadiaco – výkonnej zložky,

kde za svoje služby boli osoby patriace do výjazdu zo strany členov, ktorí mali za úlohu riadiť a koordinovať činnosť výjazdu odmeňovaní v hotovosti v pravidelných mesačných intervaloch a v prípade úspešného vykonania nimi zadanej úlohy – spáchania trestnej činnosti násilnej resp. majetkovej povahy boli členom výjazdu vyplatené aj tzv. „prémie“ za úspešné spáchanie skutku,

pričom ostatné osoby z výkonnej zložky boli zoskupené do viacerých vetiev, na čele ktorých stáli jednotlivé osoby z riadiaco výkonnej zložky a tieto vetvy boli vytvorené za účelom sťaženého mapovania a objasňovania trestnej činnosti páchanej členmi spoločenstva a sťaženého dokazovania prepojenia medzi jednotlivými členmi spoločenstva, kde predmet činnosti tohto spoločenstva bol zameraný na dosahovanie sústavných finančných ziskov z páchanej trestnej činnosti členmi spoločenstva, pričom tieto zisky plynuli z :

-          vyberania pravidelného mesačného plnenia od osôb podnikajúcich v reštauračných a pohostinských službách a vyberania poplatkov od dílerov drog, pričom tieto poplatky boli vyberané ako odmena za prípadné poskytovanie ochrany členmi spoločenstva xxxxxxx pred prípadnými útokmi zo strany konkurenčných skupín (xxxxxxx, xxxxxxxx a pod.), ktorých predmet činnosti bol rovnaký, tzv. ,,výpalné“

-          zo zisku pochádzajúceho z rôznej inej trestnej činnosti (násilnej, majetkovej, ekonomickej) páchanej jednotlivými členmi spoločenstva samostatne, kedy z takto získaných finančných prostriedkov musel každý člen spoločenstva odovzdať vopred určený podiel tzv. ,,na firmu“ , 

pričom tieto finančné prostriedky získané z trestnej činnosti boli následne prerozdeľované a poskytované jednotlivým členom spoločenstva, podľa zastávanej funkcie v rámci štruktúry, ako odmena, resp. mesačná výplata a finančné prostriedky, ktoré boli odvedené tzv. „na firmu“, boli určené na výdavky potrebné na udržanie existencie spoločenstva, na celkový chod spoločenstva, ako napr. odmeny členom spoločenstva za ich lojálnosť a mlčanlivosť v prípade ich zadržania, resp. vzatia do väzby, platby advokátom za poskytovanie právnych služieb zadržaným, resp. väzneným členom spoločenstva, vytvárajúcim pravidelný finančný zisk tohto spoločenstva, úplatky pre príslušníkov Policajného zboru, prokurátorov a sudcov, taktiež boli tieto prostriedky odovzdávané rodinným príslušníkom väznených členov spoločenstva na bežný chod domácnosti a taktiež boli používané aj pre osobnú potrebu najvyššie postavených člena spoločenstva xxxxxxxx, patriacich do riadiaco – rozhodovacej zložky, pričom v prípade, ak sa aktivita osôb vytvárajúcich finančný zisk pre spoločenstvo stala predmetom trestného konania, poskytovali si jednotliví členovia spoločenstva, a to aj prostredníctvom obhajcov,  vzájomné falošné alibi, resp. v rámci trestného konania poskytovali krivé výpovede a zamlčiavali rôzne skutočnosti významné pre rozhodnutie, a to ako za účelom dosiahnutia beztrestnosti člena, ktorého činnosť bola predmetom trestného konania, tak aj ochrany členov spoločenstva, ktorí boli zaradení v hierarchickej štruktúre spoločenstva nad ním respektíve za účelom ochrany a udržania života spoločenstva ako takého, kde v rámci spoločenstva xxxxxxxx(ďalej len „skupina xxxxxxxx“) pôsobili a zastávali jednotlivé funkcie tieto osoby : 

-   xxxxxxxxx, ktorý minimálne od roku 2003 - od smrti xxxxxxxx až doposiaľ, ako osoba na najvyššej pozícii v rámci riadiaco – rozhodovacej zložky skupiny zo svojej pozície riadi, vydáva príkazy, zadáva úlohy, usmerňuje a koordinuje činnosť členov skupiny zaradených na nižších pozíciách,

-   xxxxxxxx, ktorý minimálne od roku 2003 - od smrti xxxxxxxx až doposiaľ, ako osoba patriaca do riadiaco – rozhodovacej zložky, je priamo podriadená osobe na najvyššej pozícii xxxxxxxxx zo svojej pozície riadi, vydáva príkazy, zadáva úlohy, usmerňuje a koordinuje činnosť členov skupiny zaradených na nižších pozíciách,

-   xxxxxxxxx, ktorý minimálne od roku 2003 - od smrti xxxxxxxx až doposiaľ,  ako osoba patriaca do riadiaco – rozhodovacej zložky, ktorá je priamo podriadená osobe na najvyššej pozícii xxxxxxxx a zo svojej pozície riadi, vydáva príkazy, zadáva úlohy a usmerňuje a koordinuje činnosť členov skupiny zaradených na nižších pozíciách,

-   xxxxxxxx, prezývka „xxxxxxx“, ktorý minimálne od roku 2004 patrí do riadiaco – výkonnej zložky a súčasne plní aj funkciu ochrankára xxxxxxx spolu s osobou xxxxxxxx, patriacim do výkonnej zložky, pričom v bližšie nezistenom období od roku 2005 do roku 2009 plnil aj funkciu ochranky xxxxxxxx,

-    xxxxxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2003 - od smrti xxxxxxxx až doposiaľ, do riadiaco – výkonnej zložky, pôsobiaci na území južného Slovenska do ktorého vetvy, okrem iných osôb patrili najmä xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a ďalší,

-   xxxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2003 - po smrti xxxxxxx až doposiaľ, do riadiaco – výkonnej zložky, ktorý riadil činnosť členov spoločenstva patriacich do jeho vetvy v oblasti Trnavského kraja, pričom peňažne prostriedky pre skupinu získaval páchaním prevažne drogovej trestnej činnosti, 

-   xxxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2009 až doposiaľ, do riadiaco – výkonnej zložky, ktorý prostredníctvom siete dílerov drog na bližšie nezistenom území,  zabezpečoval príjem skupiny plynúci z drogovej trestnej činnosti,

-   xxxxxxxx, prezývka „xxxxxx“, patriaci do riadiaco – výkonnej zložky, ktorý od presne nezisteného obdobia, minimálne od roku 2003 – od smrti xxxxxxx, minimálne však do roku 2007 riadil, koordinoval a vydával pokyny členom skupiny, zaradeným vo výkonnej zložke vo výjazde,

-   xxxxxxx, prezývka „xxxxxxxx“, patriaci do riadiaco - výkonnej zložky, ktorý od presne nezisteného obdobia, minimálne od roku 2003 - od smrti xxxxxxx, najmenej do roku 2007 zastupoval xxxxxxx a následne xxxxxx, a taktiež riadil, koordinoval a vydával pokyny členom skupiny, zaradeným vo výkonnej zložke vo výjazde,

xxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2003 - od smrti xxxxxxxx, do roku 2007, do výkonnej zložky v pozícii výjazd a následne od roku 2007 až doposiaľ, patriaci do riadiaco – výkonnej zložky, kedy prevzal funkciu xxxxxxxx a spolu s xxxxxxxx naďalej riadil, koordinoval a vydával pokyny členom skupiny, zaradeným vo výkonnej zložke – výjazde,

-    xxxxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2003 – od smrti xxxxxxx až doposiaľ, do výkonnej zložky v pozícii výjazd,

-    xxxxxxxxx, prezývka „xxxxxxx“, patriaci, minimálne od roku 2003 – od smrti xxxxxxxxx až do roku 2011 do výkonnej zložky v pozícii výjazd a od roku 2011 do roku 2012 v pozícii pôsobil v pozícii ochranka xxxxxxxx,

-    xxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2003 – od smrti xxxxxxx až doposiaľ, do výkonnej zložky v pozícii výjazd,

-    xxxxxxxxx, prezývka „xxxxxxxxx“, patriaci, minimálne od roku 2003 – od smrti xxxxxxxxx, do výkonnej zložky v pozícii výjazd, ktorý od roku 2007 plnil aj funkciu ochranky xxxxxxxx,

-    xxxxxxxxx, prezývka „xxxxxxx“, patriaci, minimálne od roku 2004 až doposiaľ, do výkonnej zložky v pozícii výjazd,

-    xxxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2004 do roku 2008, do výkonnej zložky v pozícii výjazd a od roku 2008 doposiaľ, plní funkciu ochranky osobe xxxxxxx,

-    xxxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2009 do roku 2011, do výkonnej zložky v pozícii výjazd a od roku 2011 do roku 2012, pôsobil v pozícii ochranka xxxxxxxx,

-    xxxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2004 do roku 2006, do výkonnej zložky v pozícii biletár a od roku 2006 do roku 2009, do výkonnej zložky v pozícii výjazd,

-   xxxxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2004 najmenej však do roku 2011, do výkonnej zložky v pozícii výjazd, pričom v roku 2011 pôsobil v pozícii ochranka xxxxxxxxx,

-    xxxxxxxxxx, patriaci, minimálne od roku 2003 - od smrti xxxxxxxx, do roku 2009, do výkonnej zložky v pozícii výjazd,

-    xxxxxxxxx, patriaci, od presne nezisteného obdobia do roku 2006, do výkonnej zložky v pozícii biletár, pričom minimálne od roku 2006 do roku 2009 pôsobil na pozícii výjazd,

-    xxxxxxxxx, patriaci od presne nezisteného obdobia od roku 2004 až doposiaľ  do výkonnej zložky v pozícii biletár,

-    xxxxxxxxx, patriaci, od presne nezisteného obdobia od roku 2004 až doposiaľ,  do výkonnej zložky v pozícii biletár,

-    xxxxxxxxx, patriaci, od presne nezisteného obdobia od roku 2004 až doposiaľ, do výkonnej zložky v pozícii biletár,

-    xxxxxxxxxx, ktorý bol minimálne od roku 2006 osobou činnou pre spoločenstvo, pričom táto jeho činnosť v prospech skupiny bola maskovaná poskytovaním právnych služieb z jeho strany členom skupiny, voči ktorým bolo vedené trestné konanie v ovplyvňovaní členov skupiny a usmerňovania ich postoja počas trestného konania tým spôsobom, aby nedošlo k ohrozeniu osôb patriacich do riadiaco – rozhodovacej a riadiaco výkonnej zložky spoločenstva, ako aj samotného spoločenstva, pričom za túto činnosť bol odmeňovaní z finančných prostriedkov plynúcich zo spoločenstva a jednotliví členovia za poskytované právne služby z jeho strany, žiadnu sumu neuhrádzali,

-          xxxxxxxxxx, ktorý bol činný pre spoločenstvo, a to tým spôsobom, že od presne nezisteného dňa v roku 2019, zabezpečil odovzdanie odkazu od najvyššie postaveného člena spoločenstva, xxxxxxxx, ktorého cieľom bolo zabezpečiť mlčanlivosť, pod hrozbou smrti, u xxxxxxxxx vo vzťahu k trestnej činnosti ostatných členov spoločenstva (skutok v bode I.).

 

Dňa 16.04.2020 v trestnej veci ČVS: PPZ-105/NKA-BA2-2019 (č.l. 49 - 56) vyšetrovateľ OBA NAKA P PZ vzniesol obvinenie xxxxxxxx pre obzvlášť závažný zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 4 písm. c) Trestného zákona s poukázaním na § 141 písm. a) Trestného zákona, a to na skutkovom základe, že

 

v presne nezistenom čase v období rokov 2010 – 2011 sa xxxxxxxx ako člen zločineckej skupiny xxxxxxxx majúci na starosti riadenie tzv. „čierneho výjazdu“ spolu s obvineným xxxxxxxxx, ktorý v rámci tejto skupiny zastával miesto jeho zástupcu stretli s xxxxxxxxx, prostredníctvom ktorého si dali zavolať do xxxxxxx nachádzajúcom sa na ulici xxxxxxxx  v Bratislave, xxxxxxx a xxxxxxxx prezývaného „xxxxxxxx“ a to z dôvodu, že v minulosti sa xxxxxxxx a xxxxxxx v podniku xxxxxxx v Leopoldove pri konflikte s prevádzkarom uvedeného podniku prezentovali ako členovia zločineckej skupiny xxxxxxxx, kde na stretnutí v xxxxxxxx v Bratislave boli okrem xxxxxxxx a obvineného xxxxxxxx aj ďalší, doposiaľ nestotožnení členovia zločineckej skupiny xxxxxxxxx zastávajúci miesto v tzv. „čiernom výjazde“, ktorých úlohou na tomto stretnutí bola demonštrácia sily a vyvolanie strachu u oboch osôb, pričom xxxxxxxxx spolu s obvineným xxxxxxxxx sediacim pri spoločnom stole s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx nútili xxxxxxxx a xxxxxxxxx k zaplateniu pokuty za to, že pri konflikte v podniku xxxxxx v Leopoldove sa prezentovali ako xxxxxxx, napriek tomu, že do tejto skupiny nepatria a to tak, že xxxxxxxx im, okrem iného, uviedol, že keby neboli kamaráti xxxxxx, tak by ich oboch hneď zbil, pričom do rozhovoru sa aktívne zapájal aj obvinený xxxxxxx, ktorý svojimi gestami a verbálnym prejavom potvrdzoval slová xxxxxxxxx im, okrem iného, uviedol, že či pochopili to, čo povedal xxxxxxx (xxxxxxxxx), či chápu veci tak, ako sú, načo následne xxxxxxxx určil výšku pokuty a to pre každého po 1.000,- EUR a lehotu na jej zaplatenie ako aj to, že pokutu majú zaplatiť prostredníctvom xxxxxxxx, čo z obavy z členov zločineckej skupiny xxxxxxxx a z obavy o svoj život a zdravie aj obaja urobili, pričom finančné prostriedky v celkovej výške 2.000,- EUR odovzdal xxxxxxxxx xxxxxxxx v hale xxxxxx v Bratislave (skutok v bode II.).

 

Dňa 27.10.2020 bolo uznesením pod ČVS: PPZ-254/NKA-BA2-2020 (č.l. 127 - 135) vydaným v zmysle § 206 ods. 1 Trestného poriadku vznesené obvinenie xxxxxxxxx pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona, a to na skutkovom základe, že

v presne nezistený deň v mesiaci júl roku 2017, pred dátumom 21.7.2017 po tom, čo obvinený xxxxxxxx, ako člen zločineckej skupiny xxxxxxx(ďalej len „skupina“) oslovil xxxxxxxxx s požiadavkou, ktorej predmetom bolo zabezpečenie, aby v prípade prijatia peňažnej záruky v zmysle § 81 Trestného poriadku sudcom pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu – pracovisko Banská Bystrica, v konaní vedenom pod sp.zn.: 2Tp/2/2017 nebude zo strany zastupujúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pri rozhodovaní o prepustení z väzby najvyššie postaveného člena skupiny xxxxxxxx podaná sťažnosť proti prijatiu peňažnej záruky a tento bude prepustený na slobodu, v súvislosti s čím oslovil xxxxxxxx s predmetnou požiadavkou xxxxxxxx, v tom čase pôsobiaceho vo funkcii riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy Slovenskej republiky, ktorý prostredníctvom špeciálneho prokurátora ÚŠP GP SR xxxxxxx zabezpečil, že dňa 21.7.2017  v konaní vedenom pod sp. zn.: 2Tp/2/2017, po tom čo bol ukončený výsluch xxxxxxxxx vo veci jeho prepustenia z väzby a vyhlásené uznesenie, ktorým podľa § 81 ods. 1 Trestného poriadku sudca ŠTS BB nahradil väzbu u xxxxxxxxx peňažnou zárukou vo výške 100.000,- EUR, nebola voči predmetnému uzneseniu zo strany zastupujúcej prokurátorky ÚŠP GP SR xxxxxxxxx podaná sťažnosť, na základe čoho bol xxxxxxxx okamžite prepustený z väzby na slobodu, za čo bola následne obvineným xxxxxxxx vyplatená vopred dohodnutá odmena vo výške 100.000,- EUR a to xxxxxxxx, na bližšie nezistenom mieste na území Slovenskej republiky, pričom následne si polovicu tejto odmeny rozdelili v rovnakom pomere medzi sebou xxxxxxxx a xxxxxxxx a druhú polovicu odmeny vo výške 50.000,- EUR odovzdal xxxxxxxx špeciálnemu prokurátorovi xxxxxxxx v kaviarni nachádzajúcej sa na prvom poschodí nákupného centra Polus (v súčasnosti obchodné centrum VIVO) na adrese Vajnorská ulica číslo 10645/100 Bratislava, ako odmenu za jeho intervenciu vo vzťahu k nepodaniu sťažnosti zastupujúcou prokurátorkou ÚŠP GP SR (skutok v bode III.).

Dňa 25.01.2007 bolo uznesením pod ČVS: PPZ-15/BOK-B-2006 (č.l. 152 - 153) vydaným v zmysle § 206 ods. 1 Trestného poriadku okrem iných vznesené obvinenie aj xxxxxxx pre obzvlášť závažný zločin vydierania spolupáchateľstvom podľa § 20, § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) Trestného zákona s poukázaním na § 138 písm. a) Trestného zákona, a to na skutkovom základe, ako je uvedené v citovanom rozhodnutí.

Dňa 03.11.2008 prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava pod č.k. 2Kv 66/06-167 (č.l. 156 - 169) podal obžalobu podľa § 234 ods. 1 Trestného poriadku na obvinených: xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, vo veci poškodeného xxxxxxx pre obzvlášť závažný zločin vydierania spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a) Trestného zákona. Dňa 24.6.2009 Okresný súd Bratislava IV pod č.k. 1T/49/2008-1384 (č.l. 170 - 184) rozsudkom podľa § 285 písm. c) Trestného poriadku oslobodil spod obžaloby všetkých menovaných. Predmetné konanie bolo vtedy vedené na Úrade boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru (ďalej len ÚBOK P PZ) pod číslom vyšetrovacieho spisu PPZ-15/BOK-B-2006.

Uznesením Okresného súdu Bratislava IV, č.k. 3Nt/30/2019-272 zo dňa 28.07.2020 (č.l. 185 - 187) v spojitosti s uznesením Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 3Tos/87/2020 zo dňa 24.11.2020 (č.l. 188 - 195) bola povolená obnova konania v neprospech vyššie menovaných obvinených (vrátane xxxxxxxx), bol zrušený označený oslobodzujúci rozsudok a vec bola vrátená prokurátorovi do prípravného konania.

Po obnove konania bolo vedené predmetné trestné konanie vyšetrovateľom pod ČVS: PPZ-115/NKA-BA2-2019 a s poukazom na skutočnosť, že sa obvinený xxxxxxxx dopustil daného skutku ako člen zločineckej skupiny bola mu dňa 04.02.2021 zmenená právna kvalifikácia (č.l. 196) tak, že je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. a), ods. 4 písm. c) Trestného zákona s poukázaním na § 138 písm. a) Trestného zákona a § 141 písm. a) Trestného zákona, a to na skutkovom základe, že

dňa 27. 03. 2006 v čase okolo 13.00 hod. bol v priestoroch reštaurácie a disko klubu xxxxxxx v Bratislave – Karlovej Vsi fyzicky napadnutý poškodený xxxxxxx, nar. xxxxxxxx, trvale bytom xxxxxxxx, ktorý v uvedenom podniku v roku 2006 pracoval ako čašník, pričom bol napadnutý tým spôsobom, že majiteľ disko klubu xxxxx xxxxxxx po vzájomnej dohode so zločineckou skupinou xxxxxxxx, ktorej pravidelne mesačne od roku 2001 až do ukončenia prevádzky do roku 2013 platil sumu najskôr 25.000,- SK a potom 1.000,- EUR a viac tzv. výpalné, resp. platil za ochranu pred inými skupinami a v rámci tejto ochrany bolo aj to, že tzv. čierny výjazd xxxxxxxxx prišiel urobiť poriadok s opitými alebo problémovými zákazníkmi, ktorí v podniku xxxxxx robili neporiadok, vyvádzali, kedy dňa 27.3.2006 xxxxxxx telefonicky zavolal xxxxxxxx a obvineného xxxxxxxxx, ktorí vtedy pôsobili v tzv. čiernom výjazde skupiny xxxxxxxx a objednal si u nich, aby poškodeného akýmkoľvek spôsobom prinútili sa priznať ku krádeži tržby v sume 70.000,- SK (2.323,54 EUR), ktorá bola odcudzená z disko klubu xxxxxxxx, načo xxxxxxxx a obvinený xxxxxxx vyzvali poškodeného xxxxxxxxx, aby išiel s nimi do vedľajšej miestnosti disko klubu, kde ho začali biť palicou a rukami po celom tele a žiadali od neho priznanie sa ku krádeži vyššie uvedenej finančnej hotovosti, počas bitky xxxxxxxx telefonicky zavolal ďalších členov tzv. čierneho výjazdu xxxxxxxx a to xxxxxxx a xxxxxxxx a títo sa pripojili k fyzickým útokom na poškodeného údermi a fackami, pričom od poškodeného fyzickým násilím požadovali hotovosť vo výške 40.000,- SK (1327,71 EUR) ako odškodné za zmiznutú tržbu a na celé ich konanie dozeral majiteľ xxxxxxxx, ktorý počas bitky prechádzal touto miestnosťou viackrát a pýtal sa ich, či sa už poškodený xxxxxxx priznal a po zápornej odpovedi odišiel so slovami „pokračujte“, kde týmto konaním xxxxxxx, obvinený xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx na objednávku od xxxxxxxx spôsobili poškodenému xxxxxxxxx závažné poranenia hodnotené ako polytrauma, čo je život ohrozujúci stav v dôsledku závažného poranenia dvoch a viacerých životne dôležitých systémov, ktorý je nutné považovať za ťažkú poruchu zdravia s nevyhnutnou operáciou – vykonaná splenectomia, operačné odstránenie sleziny pre jej pretrhnutie, krvácanie do dutiny brušnej, spôsobený otras mozgu a početné oderky a pomliaždenia tváre, nosa a vlasatej časti, sériová zlomenina ľavých rebier v rozsahu 6.-10. rebra, aj zlomenina 5. rebra vľavo,  s malým pneumothoraxom – nahromadením vzduchu v podhrudničnej dutine, zlomenina dolnej časti lakťovej kosti vľavo nad zápästím, trieštivá zlomenina dolnej časti ľavej ihlice s miernym posunom úlomkov a narušením stability celého predkolenia a početné hematómy v oblasti ušníc, stehien, predkolení a členkov obojstranne s oderkami po úderoch s dobou liečenia a PN minimálne 42 dní, čo vyplýva zo znaleckého posudku č. 6/2006 vypracovaný xxxxxxxx, znalcom z odboru zdravotníctvo odvetvie chirurgia a traumatológia, tým, že poškodenému poistencovi bola trestným činom spôsobená ujma na zdraví, na následky ktorej bol liečený v zdravotníckych zariadeniach, vznikla zdravotnej poisťovni DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., majetková škoda spočívajúca vo vynaložených nákladoch za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a nákladoch konania v dôsledku zavineného protiprávneho konania voči jej poistencovi v celkovej sume 1.187,71 EUR, pričom xxxxxxxx, obvinený xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx sa ku skutku priznali a zhodne popísali, že ako členovia zločineckej skupiny xxxxxxxx pôsobili v tzv. ,,čiernom“ výjazde, popísali prečo, za akých okolností prišli do disko klubu xxxxxxx, že ich zavolal xxxxxxx a čo od nich chcel, že poškodeného zbili tak ako je to uvedené vo výrokovej vete (skutok v bode IV.).

            Uznesením Úradu inšpekčnej služby, odbor inšpekčnej služby Západ (č.l. 1795-1808) bolo dňa 27.07.2021 začaté trestné stíhanie podľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tr. por.  a vznesené obvinenie podľa § 206 ods. 1 Tr. por. aj obvinenému xxxxxxx za zločin krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 344 ods. 1, ods. 4 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že

po tom, čo ho na krivú výpoveď aj jej zosúladenie s výpoveďou iného svedka s prisľúbením nenáležitých výhod naviedol xxxxxxx, v čase od 08.40 hod. do 17:30 hod. dňa 19.08.2020 v priestoroch budovy Prezídia Policajného zboru situovanej na Račianskej 45 v Bratislave uviedol v trestnom konaní vedenom na 2. oddelení vyšetrovania odboru Bratislava, Národnej kriminálnej agentúry, Prezídia Policajného zboru pod ČVS: PPZ-254/NKA-BA2-2020 pred vyšetrovateľom PZ xxxxxxx, v rámci svojej výpovede v procesnom postavení svedka nepravdivé skutočnosti a v znení  “...Na toto stretnutie ma viezol xxxxxx, a to z adresy mojej spoločnosti v Petržalke, kde som si nechal odstavené svoje auto ako aj mobilný telefón. Po tom, čo sme aj s xxxxxxxx prišli s vozidlom k reštaurácii xxxxxxx, ma xxxxxxx čakal vonku, v aute, kde som mu povedal, že toto stretnutie, na ktoré idem, bude trvať minimálne 5-10 minút, že odovzdám iba obálku a hneď idem von.“, kde predmetné nepravdivé tvrdenia obvineného xxxxxxxx boli vopred zosúladené po intervencii xxxxxxxxx s výpoveďou xxxxxxxxx v procesnom postavení svedka zo dňa 20.08.2020, avšak význam týchto skutočností nebol dôležitý len pri rozhodovaní vo veci samej, ale aj pri rozhodovaní o väzobnom trestnom stíhaní konkrétnych obvinených osôb, pričom aj na základe týchto nepravdivých skutočností Špecializovaný trestný súd v trestnom konaní vedenom pod ČVS: PPZ-254/NKA-BA2-2020 vzal pod sp. zn. 1Tp/7/2020 dňa 19.09.2020 z dôvodov uvedených v ustanovení § 71 ods. 1 písm. b), písm. c) Tr. por. do väzby obvineného xxxxxxxx a následne dňa 30.09.2020 vzal pod sp. zn. 2Tp/21/2020 z dôvodov uvedených v ustanovení § 71 ods. 1 písm. b), písm. c) Tr. por. do väzby aj obvineného xxxxxxxxx,

            a za prečin krivej výpovede a krivej prísahy podľa § 346 ods. 1 Tr. zák. spáchaného formou účastníctva podľa § 21 ods. 1 písm. b) Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že

            obvinený xxxxxxxx po tom, čo za xxxxxxxxx, (rod. xxxxxxx) prišli dňa 18.11.2020 príslušníci policajného zboru služobne zaradení na Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru s požiadavkou, že nech si sadne k nim do auta a oni ju zoberú za v tom čase obvineným a zároveň umiestneným vo výkone väzby xxxxxxxxx za účelom, aby si to oni dvaja nastavili s vysvetlením, že by sa osamote v kľude porozprávali a dohodli sa, ako budú následne vypovedať v trestnej veci vedenej na Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru, v ktorej bol už v tom čase obvinený xxxxxxxx procesne vypočutý, prišiel dňa 10.12.2020 alebo 11.12.2020 vo večerných hodinách medzi 18:00 hod. a 20:00 hod. za xxxxxxx na adresu jej trvalého pobytu xxxxxxxxx s tým, že ju navádzal na krivú výpoveď a to takým spôsobom, že jej povedal, že má hlavne myslieť na svoju dcéru, že je nejaká vec, v ktorej bude ona obvinená spolu so skupinou ďalších ľudí, pričom jedným z týchto ľudí je osoba s priezviskom xxxxxxx. Ďalej jej povedal aj skutky, za ktoré bude xxxxxxxx obvinená, pričom niektoré z týchto skutkov sa mali týkať úplatkov, o čom xxxxxxxxx nič nevedela a povedala obvinenému xxxxxxxx, že ona nevie, o čom jej hovorí, na čo jej obvinený xxxxxxx uviedol, aby si sadla k nemu do auta, že ju vezme za vyšetrovateľom, že on bude celý čas s ňou akože pri výpovedi, pričom jej obvinený xxxxxxx ďalej povedal, že vie, že za ňou boli policajti a ona ich poslala „do riti“ a že ju zoberie za tými, ktorých poslala „do riti“, a tí jej povedia, že čo má rozprávať, aby sa zachránila, že on tam bude celý čas s ňou, že sa nemusí báť, na čo mu xxxxxxxxx povedala, že sú to výmysly, lebo absolútne nepôjde krivo svedčiť proti niekomu, koho nepozná a k veciam, o ktorých nevie, na čo sa obvinený xxxxxx snažil ešte pôsobiť na xxxxxxxxx kamarátsky, pričom jej niekoľkokrát zopakoval, že tí ľudia, tí policajti jej povedia, čo má povedať a ona to len zopakuje, pričom jej ďalej hovoril, že nech nerobí hlúposti, že nech myslí na svoju dcéru, že môže svedčiť v pozícii svedka, že nebude potom obvinená a že môže seba teraz zachrániť, čo však xxxxxxxx odmietla, kde následne dňa 14.12.2020 t.j. v pondelok ráno o 07:00 hod. prišli za xxxxxxxx, na adresu jej trvalého pobytu príslušníci Policajného zboru služobne zaradení na Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru, ktorí jej osobne doručili uznesenie v zmysle § 199 ods. 1, ods. 2 Tr. por. a súčasne podľa § 206 ods. 1 Trestného poriadku o začatí trestného stíhania a súčasne o vznesení obvinenia vydané dňa 30.11.2020 v trestnej veci vedenej na odbore Bratislava, národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru pod ČVS: PPZ-11/NKA-BA4-2019, po čom bola xxxxxxxx vypočutá v procesnom postavení obvineného, kde svoju vinu na skutkoch, ktoré sú jej kladené za vinu poprela, na základe čoho bola xxxxxxxx v ten istý deň v čase o 10:00 hod., t.j. ihneď po skončení výsluchu príslušníkmi Policajného zboru služobne zaradenými na národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru zadržaná a obmedzená na osobnej slobode, po čom bola následne eskortovaná na Národnú kriminálnu agentúru Prezídia policajného zboru.

            Do väzby bol vzatý uznesením sudcu pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zo dňa 10.09.2021 z dôvodov podľa § 71 ods. 3 písm. a), písm. c), písm. e) Tr. por. Väzba plynula od 09.09.2021 a vykonáva ju v ÚVV a ÚVTOS Bratislava.

             Išlo o ustálenie tzv. opakovanej útekovej a preventívnej väzby.

            Dňa 29.11.2021 obvinený xxxxxxxxx prostredníctvom svojho obhajcu požiadal o prepustenie z väzby na slobodu s tým, že súčasne navrhol nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka a ponúkol peňažnú záruku v sume 50.000,-€, ktorú mala splatiť jeho manželka xxxxxxxxx.

            Prokurátor dňa 08.12.2021 predložil spolu s kompletným spisovým materiálom svoje vyjadrenie k žiadosti a návrhu obvineného, v ktorom v podstate s týmto súhlasil. Vyšpecifikoval primerané povinnosti a obmedzenia, ktoré by mali obvinenému byť uložené v prípade prepustenia na slobodu.

            Jedinú výhradu vzniesol k výške peňažnej záruky, ktorú vzhľadom na závažnosť spáchaných skutkov navrhol určiť vo výške 100.000,-€. Sudca pre prípravné konanie nezistil žiadny dôvod, prečo by malo byť stanovisko prokurátora v tomto smere nedôvodné a opatrením zo dňa 08.12.2021 určil výšku peňažnej záruky na 100.000,-€ s tým, že túto povinnosť uložil manželke obvineného xxxxxxx. Táto už v opatrení bola poučená o podmienkach, za ktorých môže peňažná záruka pripadnúť štátu.

            Z účtovného záznamu Špecializovaného trestného súdu zo dňa 10.12.2021 vyplýva, že peňažná záruka bola doručená na určený účet súdu.

            Dňa 13.12.2021 bol vypočutý sudcom pre prípravné konanie obvinený xxxxxx a jeho manželka, ktorí potvrdili, že aj naďalej akceptujú určenú výšku peňažnej záruky a sú si vedomí podmienok, za ktorých môže táto prepadnúť štátu.

            Podľa § 81 ods. 3 Trestného poriadku súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie rozhodne, že peňažná záruka pripadá štátu, ak obvinený

a) ujde, skrýva sa alebo neoznámi zmenu svojho pobytu a znemožní tak doručenie predvolania alebo inej písomnosti policajta, prokurátora alebo súdu,

b) pôsobí na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak marí objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie,

c) zavinene sa nedostaví na predvolanie na úkon trestného konania, ktorého vykonanie je bez jeho prítomnosti vylúčené,

d) pokračuje v trestnej činnosti alebo sa pokúsi dokonať trestný čin, ktorý prv nedokonal alebo ktorý pripravoval, alebo ktorým hrozil,

e) nesplní povinnosti alebo nedodrží obmedzenia, ktoré mu uložil súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie, alebo

f) sa vyhýba výkonu uloženého trestu odňatia slobody alebo peňažného trestu, alebo výkonu náhradného trestu odňatia slobody za peňažný trest.

Obvinený xxxxxxxx pri výsluchu uviedol, že v zásade súhlasí s vyjadrením prokurátora, ale z dôvodu legálneho zabezpečovania si finančných prostriedkov na živobytie ako podnikateľ v stavebníctve potrebuje z času na čas vycestovať do zahraničia, a to najmä do Chorvátska a Česka. Preto požiadal, aby mu v primeraných obmedzeniach bolo umožnené vycestovať do týchto krajín na dobu nepretržite najmenej 10 dní. Prokurátor k tomuto jeho vyjadreniu nemal zásadnú výhradu.

            Na základe toho sudca pre prípravné konanie nemal dôvod neakceptovať súhlasné vyjadrenia procesných strán. Primerané obmedzenia a povinnosti uložil podľa stanoviska prokurátora s tým, že jedinou modifikáciou je zákaz pre obvineného vycestovať mimo krajín Európskej únie a do krajín Európskej únie môže vycestovať na maximálnu nepretržitú dobu v trvaní najviac 10 dní.

            Podľa § 81 ods. 1 Tr. por. ak je obvinený stíhaný pre obzvlášť závažný zločin, resp. bol do väzby vzatý podľa § 71 ods. 3 písm. a) až c) alebo e) Tr. por., čo je prípad obvineného xxxxxxxx, možno peňažnú záruku prijať, len ak to odôvodňujú výnimočné okolnosti prípadu. Jeho spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a odhaľovanie rozsiahlej trestnej činnosti zločineckej skupiny a tiež skutočnosť, že manželka je v pokročilom štádiu tehotenstva, možno označiť za výnimočné okolnosti prípadu.     

            Vzhľadom na vyššie uvedené sudca pre prípravné konanie rozhodol v zmysle výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie: Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť do 3 (troch) pracovných dní od oznámenia uznesenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky prostredníctvom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Sťažnosť nemá odkladný účinok.

 

V Pezinku, dňa  13. decembra 2021

 

                                                                                         JUDr. Emil Klemanič

                                                                                          sudca pre prípravné konanie

 Za správnosť vyhotovenia:

Katarína Lysá

Júlia Piraňa Mikolášiková

Júlia Piraňa Mikolášiková

Bloger 
Populárny bloger
  • Počet článkov:  320
  •  | 
  • Páči sa:  160x

Témy spojené s políciou, prokuratúrou, súdmi a organizovaným zločinom.Písala som pre Nový Čas, pre Aktuálne.sk ( Články tu ). Teraz píšem pre TVKRIMI.SK Zoznam autorových rubrík:  SúkromnéNezaradené

Prémioví blogeri

Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
Róbert Ďurec

Róbert Ďurec

1 článok
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
Adam Valček

Adam Valček

6 článkov
Skryť Zatvoriť reklamu