Na UVO si nevšimli, že „výpalné“ bolo módou v 90. rokoch minulého storočia??

Príbeh o tom, ako štát jednou rukou dáva a druhou berie, pričom obce sú spolu so svojimi občanmi ekonomickými rukojemníkmi rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy.  S minimom citácie zákonov sa pokúsim zhrnúť fakty.

Písmo: A- | A+
Diskusia  (0)

Staviame pre občanov

Všetko sa začalo rozhodnutím štátu, ktorý sa prostredníctvom svojich organizácií (Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Štátneho fondu rozvoja bývania – ďalej len „ministerstvo“ a „ŠFRB“) rozhodol uvoľniť financie na zabezpečenie nájomných bytov pre občanov. Peniaze boli vyčlenené na nákup bytových jednotiek, ktoré budú spĺňať podmienky stanovené ministerstvom a ŠFRB.

V mnohých obciach a mestách prebiehala v réžií súkromných investorov výstavba objektov, ktoré spĺňali atribúty nájomného bývania v súlade s vyššie uvedenými podmienkami. Na základe toho bolo v cca 350 obciach a mestách po celom území Slovenska kolektívnymi orgánmi /OcZ, MsZ/ rozhodnuté, že obec/mesto môže predmetné nehnuteľnosti odkúpiť, avšak za predpokladu, že budú kumulatívne splnené podmienky stanovené štátom:

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
 1. nehnuteľnosť bude riadne dokončená a skolaudovaná;

 2. bytové jednotky budú postavené v súlade s podmienkami ŠFRB;

 3. obec/mesto získa z ministerstva/ŠFRB dotáciu a úver;

 4. cena predávanej nehnuteľnosti nesmie prekročiť štátom stanovenú sumu na kúpu 1 m2 plochy;

Zdôrazňujem, že podmienky musia byť splnené, a to kumulatívne, pričom obec môže (tzn. nezaväzuje sa) odkúpiť hotovú nehnuteľnosť. Suma summarum, v cca 350 samosprávach boli štátom dané podmienky splnené, štát schválil čerpanie prostriedkov, obce zabezpečili všetko potrebné a ľudia mohli začať bývať. Samosprávy sa navyše zaručili, že zabezpečia navrátenie úverových zdrojov formou regulovaného (jeho výšku stanovuje legislatíva) nájomného späť do štátneho rozpočtu. Zo strany ústredných orgánov štátnej správy ani zmienka o nedodržaní pravidiel.

Zaplať pokutu a bývaj

Sotva sa však ľudia stihli zabývať, prišiel šok... Ten istý štát prostredníctvom iného ústredného orgánu štátnej správy – Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „UVO“) oznámil týmto samosprávam, že s nimi zahajuje správne konanie s hrozbou pokuty, lebo – v kocke zhrnuté - „na UVO existuje domnienka, že obce mohli zámerne obísť Zákon č. 343/2015 o Verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“), lebo vedeli už pred začatím výstavby, že bytovky, ktoré niekto iný na svoje náklady a riziko postavil, určite odkúpia. Toľko v jednej vete zhrnutý zväčša 9 – stranový dokument, v ktorom sa UVO o. i. odvoláva na obídenie zákona pri nákupe cirkusu v Nemecku a zamýšľa sa nad fikciou, ako by to bolo, keby obce postupovali inak pri zabezpečení bývania pre občanov...

SkryťVypnúť reklamu

To, že je v móde využívanie klávesových skratiek CTRL+C, CTRL+V a tak správny orgán (UVO) zašle do mesta v Nitrianskom kraji dokument, kde sa v texte nachádza mesto z východu, prípadne smelo tvrdí, že konkrétna samospráva si dala vypracovať na bytové domy projektovú dokumentáciu, ktorá neexistovala, nestojí ani za komentár.. Dôležité, že vystupuje v roli kontrolného orgánu, ktorý bdie nad šetrným využívaním zdrojov.

Tu si dovoľujem dať do pozornosti, že podľa § 1, ods. 2, písm. c) sa ZVOnevzťahuje na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom financovania“.

SkryťVypnúť reklamu

„Monsterprocesy“ bez práva na obhajobu

UVO svoju domnienkumožnom zámere obce získať nehnuteľnosť a obídení ZVO postavil napríklad na posudzovaní uznesení obecných/mestských zastupiteľstiev (OcZ/MsZ), ktorými autonómne schválili predaj alebo prenájom pozemkov, kde neskôr súkromní investori realizovali výstavbu bytových domov. Nuž, mám neochvejný dojem hraničiaci s istotou, že zákonnosť uznesení OcZ/MsZ je oprávnený posudzovať jedine prokurátor respektíve súd, určite nie UVO. Navyše mám za to, že v právnom štáte musím svoje podozrenie dokázať (ťarcha dokazovania je na mne), ťažko môžem vyrubiť sankciu (pokutu) na základe podozrenia. UVO môže??

SkryťVypnúť reklamu

Záložná zmluva, podmieňujúca získanie úveru od ŠFRB (štátu), jednoznačne určuje, že sa musí jednať o nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve záložcu, ktorá je bytovým domom (Čl. I a Čl. II záložnej zmluvy), čo úzko súvisí so znaleckým posudkom, ktorý musel byť vypracovaný na hotovú nehnuteľnosť a určuje jej hodnotu. Teda o akej zákazke na stavebné práce môže byť reč??

Vyjadrenie čelného predstaviteľa UVO pre Žurnál Rádia Slovensko (26. 06. 2020) o tom, ako sú kontrolované zákazky i pred vyhlásením, ma zaráža. V odpovediach na žiadosti o metodické usmernenia som sa dozvedel akurát toľko, že UVO „odporúča dôkladne zvážiť použitie výnimky“ respektíve informácie v znení „..mohlo by mať vplyv na výsledok...“. Nuž, vrúcne ďakujem za „jednoznačnú“ odpoveď... Koľkí starostovia by ocenili odpovede z UVO v znení: „postupujte podľa našich jednoznačných pokynov, vyhnete sa pokute“??

Prečo tomu hovorím „monsterprocesy“? Lebo ak volené kolektívne orgány 350 obcí a miest konajú podľa pokynov štátu a štát im za splnenie podmienok nakoniec „naparí“ pokutu s dovetkom, že bez súdu im bude polovica trestu odpustená, nenapadajú mi iné pomenovania, len „monsterproces“ a „výpalné“. Podotýkam, že hovoríme o pokutách v rádoch desiatok až stoviek tisíc EUR.

Hospodárne, transparentne, efektívne

Samospráva stála pred „dvojkovou“ otázkou: hľadať úverové zdroje (= napr. komerčné úvery), nechať vypracovať projektovú dokumentáciu (= náklady), zabezpečiť proces VO (= náklady), stavebný dozor (= náklady) a samotná výstavba (= riziko kvality + náklady + niekoľkoročný proces).

Alebo kúpiť hotovú, skolaudovanú a sprevádzkovanú nehnuteľnosť (= okamžite k využitiu), využiť výhodné financovanie, tzn. dotáciu + úver zo ŠFRB (= ušetrené zdroje) a okamžité splácanie späť do štátneho rozpočtu (= bez nákladov navyše).

Ktorá z týchto možností viac zodpovedá definíciám „hospodárne, transparentne a efektívne“??

Kladiem si otázky:

 1. Je nákup existujúcej nehnuteľnosti (podľa podmienok štátu) zákazka na stavebné práce alebo sa na tento prípad vzťahuje výnimka zo ZVO?

 2. Ak sa na tento prípad vzťahuje výnimka, akým právom UVO zahajuje konanie, pokiaľ prípad nespadá do jeho pôsobnosti?

 3. Pri vyrubení pokuty sa obec/mesto ocitá v registri dlžníkov štátu, tzn. nemôže čerpať akékoľvek dotačné zdroje. Keď sa preukáže neoprávnenosť konania a pokuty zo strany UVO, budú obciam a mestám vzniknuté škody refundované? Keď by štát takéto škody refundoval (sci-fi..), budú vinníci personifikovaní a budú niesť následky?

 4. Kto má osoh z takto vyrubených pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu (tzn. zdroje odobraté z regiónov)?

 5. Kto kontroluje činnosť UVO? Hospodárnosť jeho vlastných nákupov?

Zhrnutie

 • štát prostredníctvom ústredného orgánu štátnej správy – ministerstva a ŠFRB vyčlenil financie na kúpu nájomných bytov pre občanov;
 • obce zrealizovali kúpu predmetných nehnuteľností striktne podľa štátom taxatívne vymedzených podmienok. Nejedná sa pritom o „jednotlivcov“, ale o niekoľko stoviek obcí a miest, ako uvádzam vyššie;
 • obce zabezpečili transfer finančných prostriedkov na kúpu nehnuteľností a následne zabezpečujú transfer financií vo forme splátok späť do štátneho rozpočtu;
 • následne štát prostredníctvom iného ústredného orgánu štátnej správy – UVO vymáha od obcí pokuty za splnenie podmienok, ktoré boli predtým štátom stanovené (!!!);
 • štátom vyčlenené financie boli použité na kúpu nájomných bytov pre občanov a (ne/oprávnenú??) pokutu stanovenú UVO by obce mali financovať zo svojich rozpočtov;

Takéto konanie ústredného orgánu štátnej správy voči samospráve ako zložke verejnej správy, priamo volenej občanmi v území sa mi javí prinajmenšom ako dosť nešťastné, keď sú obce a mestá sankcionované za činnosť, ktorú na nich štát presunul.

Predstavme si, že policajt, ktorý je mimo službu, zastaví celú kolónu áut a udelí všetkým vodičom pokutu za to, že išli v meste predpísanou rýchlosťou 50 km/h. On však nadobudol subjektívny dojem, že niektorí z vás mali podľa neho zámer ísť rýchlejšie a od každého bude žiadať 100 EUR...

Ako hospodári a pracuje obec/mesto?

Každý cent v rozpočte obce musí absolvovať vyjadrenie hlavného kontrolóra a schválenie v OcZ/MsZ, pod každý výdavok sa musí podpísať príslušný referent, vedúci oddelenia, prednosta, starosta (primátor), každý výdavok je povinne zverejnený na webe a evidovaný v RISSAMe (informačný systém MF SR), prebehne následná finančná kontrola, k hospodáreniu sa vyjadruje nezávislý audítor a obec vypracováva záverečný účet, ktorý opäť končí na stole OcZ/MsZ Medzitým tabuľky, ktoré za školy požaduje okresný úrad, pri nákupoch súhrnné správy na UVO, atď. Zjednodušene 14 stupňov kontroly... Myslím, že aj David Copperfield by sa zapotil, keby chcel „šafáriť s peniazmi“...

Dovolil by som si odporučiť reprezentantom orgánov ústrednej štátnej správy jednodennú stáž.. Presadnúť z naleštenej limuzíny so šoférom do auta starostu, ktorého povinnú výbavu tvoria najmä gumáky, pršiplášť, náradie a baterka. Videli by, aké to je v nedeľu večer zabezpečiť vrecia s pieskom pri lokálnej povodni, aké to je zabezpečiť a doručiť ochranné rúška pre každého občana (rázom sa obecné úrady na celom Slovensku menili na šicie manufaktúry, zatiaľ čo politici robili „tlačovky“ a vítali špeciály z Číny); videli by, čo znamená zabezpečiť údržbu komunikácií, zelene, zabezpečiť osvetlenie; zažili by riešenie narodení, úmrtí, umiestnenie do sociálneho zariadenia, chod školy, škôlky, pokazený vodovod, nefunkčnú ČOV, výstavbu a rekonštrukciu obecného majetku, atď.... „iba“ niečo vyše 4.000 kompetencií. Medzitým je potrebné podať projekty, strpieť ich kontrolu, prípadne kontroly z NKÚ, UVO a ďalších inštitúcií, žiadosti v zmysle „Infozákona“. Iná bežná agenda...? Jasné, popritom.., ale vždy načas a v zmysle zákona.

Pracujem pre samosprávu 17 rokov, verejné obstarávanie riešime denne, ale tam, kde patrí. Pôsobím tiež v dvoch profesijných združeniach a spoločne čakáme, kedy príde to sľubované zjednodušenie verejných obstarávaní. Snáď sa dočkáme a keď budeme konať spoločne, dosiahneme spravodlivý výsledok... Som k dispozícií. Prajem samospráve, aby sme si (nielen) v prípade nájomných bytov mohli povedať, že „pravda a láska zvíťazila nad lžou a nenávisťou“... Už by bolo načase.

Juraj Švarc

Juraj Švarc

Bloger 
 • Počet článkov:  10
 •  | 
 • Páči sa:  10x

S obrovským nadšením a veľkou vďakou prijímam možnosť stráviť svoj život čo najviac podľa svojich predstáv... Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Jiří Ščobák

Jiří Ščobák

717 článkov
Zmudri.sk

Zmudri.sk

3 články
Monika Nagyova

Monika Nagyova

275 článkov
Iveta Rall

Iveta Rall

53 článkov
Lucia Šicková

Lucia Šicková

4 články
SkryťZatvoriť reklamu