Ako sa úspešne /ne/stať bezdomovcom

Máme všetko v poriadku. Aj takúto odpoveď mám možnosť počúvať od svojich potencionálnych klientov. Títo ľudia často ani nevedia, čo hovoria. Bolo by vhodné položiť si otázku. Nepatrím náhodou aj ja medzi týchto ľudí? Naozaj mám všetko v poriadku? Nuž, drahý čitateľ, vieš to určite, alebo si to len myslíš?

Písmo: A- | A+
Diskusia  (30)

Tak sa teda poďme pozrieť na to, akú poistku vlastne máš a aké máš dojednané poistné krytie.

Je tomu presne rok, kedy Slovensko začali sužovať povodne. Ľudia prišli o svoje domy a hnuteľný majetok. Veľmi veľa z nich však svoje nehnuteľnosti nemalo poistené, čím sa z nich vlastne stali bezdomovci, pretože bývať dlhodobo v unimobunke nie je žiadna výhra. Je až neuveriteľné ako ľudia v dnešnej dobe ľahostajne pristupujú k ochrane majetku ako svojej investície. Buď to vedome neriešia alebo je im to jedno. Ich argument je:,, veď čo sa už len mne môže stať.“

Skryť Vypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Čo všetko je však potrebné splniť a aké revízne správy musíte mať aby Vám prípadné poistné plnenie nebolo krátené?

Vyhláška č. 401/ 2007 hovorí o podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov. Taktiež určuje podmienky pri výstavbe komína či dymovodu a lehoty ich čistenia a vykonávania kontrol.

§ 15, odsek 1 tejto vyhlášky určuje ako má byť vyhotovený komín.

,, Komín musí byť vyhotovený ako viacvrstvový s komínovou vložkou tepelne a dilatačne oddelenou od komínového plášťa a rozmerovo a tvarovo stálou. Jednovrstvový komín možno vyhotoviť len v občasne užívaných stavbách.“

Skryť Vypnúť reklamu

§ 20 hovorí o lehotách čistenia a kontroly komína.

Ods. 1.- ,, Komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.“

Ods. 2.- Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

a, ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za

1. štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,

3. dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

Skryť Vypnúť reklamu

b, ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kw, raz za

1. dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

2. šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá,

Ods. 5.- ,,Komín v občasne užívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky,

Upozorňujem, že ak v prípade požiaru bude v hlásení od požiarnikov uvedené, že požiar vznikol napríklad od komína, kotla, či krbu a že bol spôsobený zlou údržbou či porušením právnych predpisov, s veľkou pravdepodobnosťou bude od Teba poisťovňa žiadať, aby si predložil príslušné revízne správy.

Skryť Vypnúť reklamu

Ak tieto správy nebudeš mať, tak s veľkou pravdepodobnosťou dôjde ku kráteniu poistného plnenia zo strany poisťovne.

Čistenie dymovodu alebo komína si môže robiť každý sám, no kontrolu musí vykonať ,,zodpovedná osoba“, t.j. osoba, ktorá má vzdelanie či odbornosť v danej oblasti a vlastní patričné osvedčenie.

Z toho vyplýva, že samokontrola je úplne zbytočná, lebo sám sebe nemôžeš vystaviť revíznu správu.

Ako teda drahý čitateľ, ešte stále máš všetko v poriadku? Vykonávaš čistenie podľa vyhlášky a máš potrebné revízne správy?

Taktiež netreba zabúdať, že je potrebné mať uschovaný doklad o vykonaní tlakových skúšok pri pripojení plynu.

Je tiež potrebné mať revíznu správu od elektriny, ktorá sa vydáva pri kolaudácii. Pri väčších zásahoch či stavebných úpravách, ktoré vyžadujú stavebné povolenie je potrebné revíznu správu od elektriny vypracovať nanovo.

Pri poistení domácnosti, kde sú poistené aj elektrospotrebiče je potrebné mať ochrany voči prepätiu. Inak poisťovňa s veľkou pravdepodobnosťou neposkytne žiadne poistné plnenie.

Väčšina ľudí- klientov má svoje nehnuteľnosti poistené v poisťovniach Allianz- Slovenská poisťovňa a Kooperativa poisťovňa. Poďme sa pozrieť, čo ponúkajú dve najväčšie poisťovne na trhu, ktorých produkty máš možno aj Ty, drahý čitateľ. Zamerajme sa hlavne na poistenie živelných rizík.

Allianz- SP má v ponuke tri typy balíkov- Basic, Štandard, Optimal. / www.allianzsp.sk/

Pokiaľ bývaš niekde blízko rieky alebo potoka, ktorý sa zatiaľ zdá byť pokojný a máš dojednaný balík Basic, máš veľký problém. V balíku Basic totiž nemáš poistené riziká ako sú povodeň, záplava. Taktiež nemáš poistené riziká zemetrasenie, zosuv pôdy či náraz vozidla. Tento balík teda nekryje riziká, ktoré by mali byť v poistnej zmluve samozrejmosťou.

Dalo by sa to povedať aj tak, že pri balíku Basic a najmä pri rizikách povodeň, záplava a zemetrasenie máš 100%- nú garanciu, že by si mohol skončiť napríklad aj ako bezdomovec.

V balíku Štandard bude pri rizikách povodeň, záplava a zemetrasenie vyplatené 30% z poistnej sumy. To znamená, že pri tomto balíku máš pri spomenutých troch rizikách 70%- nú teoretickú šancu, že môžeš skončiť aj ako bezdomovec. /zdroj- VPP- www.allianzsp.sk/

Balík Optimal kryje všetky riziká na 100% no oproti konkurencii je príliš drahý. Za nižšie poistné je možné poistiť nehnuteľnosť za rovnakých, ak nie lepších podmienok u konkurencie.

Z Kooperatíva poisťovne dostaneš pri riziku povodeň vyplatené max. 20% z poistnej sumy / ďalej len PS/. /zdroj- VPP/ Toto platí pri starších zmluvách.

To znamená, že môžeme konštatovať napríklad aj to, že máš 80%- nú šancu, že ak Ťa postihne dané riziko, môžeš skončiť napríklad aj ako bezdomovec.

V novších podmienkach nastáva síce zmena, no poisťovňa má právo krátiť poistné plnenie.

V nových poistných podmienkach sa uvádza, že ,, ak vznikne poistná udalosť následkom povodne alebo záplavy, alebo v priamej súvislosti s povodňou alebo záplavou do 10 dní po uzavretí poistenia, KOOPERATIVA neposkytne poistné plnenie, ak nie je dohodnuté inak.“

Taktiež sa uvádza nasledovné: ,,v prípade, že poistná udalosť vznikla povodňou alebo záplavou, ktorá sa s ohľadom na situáciu v mieste poistenia dá predpokladať – t.j. jej výskyt bol častejší ako jedenkrát za 5 rokov pred dátumom vzniku poistnej udalosti, je KOOPERATIVA oprávnená znížiť poistné plnenie o 80 %.“ / zdroj: VPP- Kooperativa/

Z iných poisťovní napr. ČSOB poisťovňa definuje povodňovú oblasť ako oblasť, kde je poistená nehnuteľnosť umiestnená do 200 metrov od brehu rieky a jej prevýšenie nie je väčšie ako 3 metre od brehu rieky. Za rieky pre účely poistenia nehnuteľnosti poisťovňa považuje napríklad tieto toky: Kysuca od Čadce, Turiec od Príboviec, Váh od Liptovského Hrádku, Orava od priehrady, alebo Hron od Podbrezovej.

Poistenie na riziko povodeň a záplava sa nevzťahuje na povodňové oblasti a miesta poistenia, ktoré boli za posledných 10 rokov pred dátumom uzavretia poistenia postihnuté povodňou alebo záplavou. / zdroj- VPP/

Pri riziku zemetrasenie vychádzajú poisťovne z rôznych stupníc. Napríklad Kooperativa poisťovňa plní, keď otrasy zemského povrchu vyvolané pohybom v zemskej kôre dosahujú aspoň 5. stupeň medzinárodnej stupnice, čo je v tomto prípade EMS- 98, a to v mieste poistenia, kde nastala poistná udalosť/ nie v epicentre/. / zdroj- VPP/

Allianz- Slovenská poisťovňa plní pri škodách spôsobených zemetrasením, ktorého účinky v mieste poistenia dosiahnu minimálne 6. stupeň makro seizmickej stupnice zemetrasenia EMS- 98/ Európska makro seizmická stupnica/. / zdroj- VPP/

ČSOB poisťovňa plní pri škodách spôsobených zemetrasením, ktorého účinky v mieste poistenia dosiahnu minimálne 5. stupeň medzinárodnej stupnice zemetrasenia MSK- 64.

Poisťovne poskytnú poistné plnenie aj za riziko víchrica, ktoré je však u väčšiny poisťovní definované ako prúdenie, či rýchlosť vzduchu, ktorá v mieste poistenia dosahuje najmenej 75 km/ hod.

Chcem podotknúť, že na trhu sú finančné produkty zamerané na poistenie nehnuteľnosti či domácnosti, kde poistné plnenie pri zemetrasení môže byť poskytnuté na základe otrasov povrchu zeme pri pohybe pevnej zemskej kôry, t. z., že nie je určený stupeň zemetrasenia.

Taktiež pri riziku víchrica sú produkty, kde poisťovne plnia, keď rýchlosť vzduchu dosahuje viac ako 60 km/ hod.

Klient má teda lepšie poistné podmienky a väčšiu šancu na poistné plnenie ako napríklad u vyššie spomenutých poisťovní.

A na záver to najlepšie. V dnešnej dobe sa väčšina klientov finančných spoločností snaží obstarať si určité produkty za čo možno najnižšiu cenu. Chcú platiť čo najmenej. Poistnú ochranu chcú mať ale maximálnu. Tiež upozorňujem, že staršie poistné zmluvy sú dojednané v časovej cene. Tú poistiteľ určí tak, že od novej ceny odpočíta hodnotu zodpovedajúcu opotrebeniu veci z doby pred poistnou udalosťou. Novšie zmluvy sú dojednávané v nových cenách. T.j. suma, ktorú musí klient vynaložiť na znovunadobudnutie veci rovnakého druhu a kvality v danom mieste a čase. Práve preto je lepšie nehnuteľnosť poistiť na novú cenu.

Zároveň tu vstupuje ďalší činiteľ, ktorý sa nazýva indexácia. Je to medziročné zvyšovanie poistnej sumy, ktoré sa stanovuje na základe údajov o vývoji cien stavebných materiálov a prác zverejnených Štatistickým úradom SR. Ak je zmluva indexovaná môže poisťovňa plniť v nových cenách bez amortizácie.

Dôležitým pripoistením je aj zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti, a to bez ohľadu na to, či sa jedná o dom alebo byt. Veď šťastím sa nedá nazvať to, keď Tvoja strecha dopadne na susedove auto. Taktiež žiadna výhra nie je ani to, keď sa Ti ako majiteľovi bytu podarí vytopiť dvoch susedov po Tebou. Buď máš toto pripoistenie, alebo pomaly začni akumulovať financie, pretože sused alebo jeho poisťovňa Ti určite vystavia faktúru.

Za najväčší problém v poistení nehnuteľnosti či domácnosti považujem podpoistenie. Podpoistenie vzniká vtedy, keď je poistná suma nižšia ako je jej reálna znovunadobúdacia hodnota. Vtedy má poisťovňa pri poistnom plnení právo znížiť pomerne výšku poistného plnenia voči rozdielu medzi reálnou hodnotou nehnuteľnosti a poistnej sumy. Ako podpoistenie funguje vysvetlím na nasledujúcom príklade.

Klient má v poistnej zmluve dojednané poistenie rodinného domu, pričom poistnú sumu má dojednanú na 20 000,- €. Oblasť v ktorej dotyčný býva postihla napr. povodeň a klient musí svoj dom zbúrať a zvyšky odviezť na skládku. Šetrením poisťovne sa zistí, že dotyčný mal mať svoj dom poistený na 120 000,- €. / nová cena- reálna hodnota/

Otázka. Aké poistné plnenie klient dostane od poisťovne?

Likvidátor poisťovne zistí, že klientova nehnuteľnosť je podpoistená a koeficient podpoistenia stanoví na 0,17. /20 000: 120 000/ Klientovi je teda krátené poistné plnenie, t.z., že mu bude vyplatených cca 3 400,-€. / 20 000x 0,17/

Podotýkam, že klient potrebuje 120 000,-€ na výstavbu nového domu. K tomu treba pripočítať, že musí zaplatiť zo svojich peňazí odvoz či odpratanie zvyškov a nejaký poplatok za uskladnenie. Vyplatené ale dostane cca 3 400,-€. Ak k tomu pripočítam prípadnú spoluúčasť je to ešte o niečo málo menej.

Tieto peniaze mu budú stačiť napríklad tak na poplatok za poskytnutie hypotéky, či znalecký posudok. Zostávajúce ,,drobné“ má napríklad na stravu, či ošatenie.

Tak čo, drahý čitateľ. Ešte stále tvrdíš, že máš všetko v poriadku? Si reálne poistený alebo si iba platiteľ- sponzor poisťovne.

Ak máš staršiu poistnú zmluvu, tak ju radšej zruš. Pretože sa Ti môže stať, že aj tak nič nedostaneš. Veď si to povedzme na rovinu. Ak máš takúto zmluvu, teoreticky si už bezdomovcom. Prakticky ním môžeš byť, keď sa stane niečo vážnejšie. Buď máš nasporené peniaze na nový dom, alebo máš taký príjem, že si hravo vezmeš hypotéku vo výške 120 000,-€.

Ak nie je ani jedno, ani druhé, začni si šetriť aspoň na unimobunku, či lepší stan.

Na Slovensku máme málo správne poistených nehnuteľností. Máme však veľmi veľa sponzorov, ktorí ochotne platia a nikdy za svoje peniaze nič nedostanú.

Je tragikomické ak si niekto myslí, že keď dá ročne do poistenia 15- 20,-€ dostane také isté poistné plnenie ako ten, čo zaplatí 100- 150,-€ ročne.

Dokedy sa budú daňový poplatníci tohto štátu skladať na odškodné ľudom, ktorí nie sú ochotní alebo nechcú vynaložiť zopár desiatok eur na kvalitné poistenie? Čo robíš drahý sponzor preto, aby si si ochránil svoju nehnuteľnosť- investíciu a aby si sa nemusel so svojou rodinou tlačiť v náhradnom- jednoizbovom byte, či unimobunke? Ak sa Ti zdá, že tých revíznych správ je akosi priveľa a myslíš si, že mať ich je zbytočné, alebo ak sa Ti zdá, že je zbytočné mať kvalitné poistenie, odporúčam nasledovné. Zruš si poistenie a radšej začni prudko šetriť. Tak teda- ,, byť, či nebyť?“

Štefan Kompánek

Štefan Kompánek

Bloger 
  • Počet článkov:  22
  •  | 
  • Páči sa:  0x

Finančný sprostredkovateľ. Venujem sa politike, ekonomike, poradenstvu a sprostredkovaniu rôznych poistných produktov ako sú napríklad životné, či úrazové poistenie, poistenie majetku- firmy, rodinné domy, byty, poistenie zodpovednosti za škodu, alebo havarijné resp. povinné zmluvné poistenie, stavebnému sporeniu, investovaniu, hypotekárnym a spotrebným úverom a ich prípadnému refinancovaniu.Od 15.12. 2014 som zároveň poslancom mestského zastupiteľstva v Turzovke, kde sa snažím obhajovať záujmy a potreby občanov. Zoznam autorových rubrík:  EkonomikaPolitikaNezaradené

Prémioví blogeri

Skryť Zatvoriť reklamu