Niekoľko čísiel prečo sa rozvrat na FIIT nekoná a môj včerajší príhovor pred AS STU

Na úvod by som chcel poďakovať za čas, ktorý tomuto vedeniu našej fakulty dal Akademický senát STU tým, že včera neschválil rektorov návrh na moje odvolanie. Rešpektoval by som samozrejme aj opačný verdikt,

Písmo: A- | A+
Diskusia  (3)

ak by ho tento orgán prijal, pretože AS STU rešpektujem ako najvyššiu akademickú autoritu na našej univerzite. Ďakujem za túto možnosť, za podporu mnohých ľudí, ktorí sa mi kvôli stavu verejnej diskusie ozývajú súkromne a prejavujú v tejto náročnej situácii spolupatričnosť a podporu. Som presvedčený, že sa potrebujeme začať pozerať do budúcnosti, hľadať spoločné cesty vpred, spolu s našimi študentami, ako aj s kolegami, ktorí na FIIT zostanú, ako aj s novými, ktorí ešte len prídu. Verím, že sa mi raz podarí obnoviť dôveru aj vás, študentov, v to, že to s fakultou myslím úprimne dobre.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Vážený pán rektor,
Vážený pán predseda Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity, panie senátorky a páni senátori, dámy a páni, rád by som začal parafrázou vyjadrenia pána rektora Slovenskej technickej univerzity, jedného z jeho vyjadrení na facebooku venovaných situácii na našej fakulte, ktorú s limitujúcimi podmienkami výkonu funkcie v súčasnosti riadim. Citujem: 
„… na univerzite panuje konzervatívne prostredie. V tomto prostredí je veľmi nepríjemné, keď sa narúšajú tradície. A jedna z tradícií hovorí, že pokiaľ je legitímne zvolený dekan, mal by dostať šancu, aby presadil svoj program. Výrazná časť akademickej obce si myslí, že profesor Kotuliak tú šancu nedostal.“

SkryťVypnúť reklamu

Nechcem na tomto mieste diskutovať, či legitímne zvolený dekan má dostať šancu presadiť svoj volebný program na základe tradície alebo na základe platnej vysokoškolskej legislatívy. Avšak, patrím k v druhej časti výroku spomenutej „veľkej časti“ akademickej obce, ktorá si myslí, že som, ako legitímne zvolený dekan FIIT STU, tú šancu nedostal. Dovolím si dokonca tvrdiť, že som nedostal od svojho uvedenia do funkcie v decembri 2019 žiadnu šancu. Jednoducho preto, že akademický senát FIIT STU bol už v čase môjho vymenovania takmer 6 mesiacov nefunkčný, v dôsledku rezignácie mojich oponentov z členstva v tomto grémiu. Žiaľ, tento stav nefunkčnosti trvá, s výnimkou pár dní, dodnes. Vzhľadom na túto skutočnosť som nemal príležitosť nechať schváliť môj tím prodekanov, podať návrh na vymenovanie vedeckej rady a disciplinárnej komisie, čo je nevyhnutné pre riadny chod fakulty.

SkryťVypnúť reklamu

Úsilie Akademického senátu STU sfunkčniť náš fakultný senát, za ktoré Vám dámy a páni senátori patrí veľká vďaka, dodnes systematicky zlyháva na nedokonalosti slovenskej vysokoškolskej legislatívy, ktorú moji odporcovia na fakulte evidentne účelovo využívajú. To je Vám ale vážené panie senátorky a páni senátori dobre známe.

Rovnako nebudem komentovať médiá, ktoré situáciu na FIIT, žiaľ, vykresľujú v drvivej väčšine prípadov veľmi jednostranne a zásadne v neprospech súčasného vedenia fakulty. Nikomu z vás neželám byť v centre takéhoto systematického nátlaku, veľmi intenzívneho počas posledného polroka. Nátlak, ktorý sledujete aj Vy v médiách, je náročný psychicky a odráža sa to aj na zdraví človeka.

SkryťVypnúť reklamu

Osobne som navrhol, od januára niekoľkokrát, naposledy však v rámci rokovaní ešte pred ostatnými voľbami do AS FIIT za účasti vedenia STU, predstaviteľov AS STU ako aj mojich oponentov z radov spolupracovníkov i študentov, aby nespokojní kolegovia prevzali miesta dvoch prodekanov, funkciu predsedu AS FIIT, navrhli členov etickej komisie, zapojili sa do nastavenia decentralizácie na fakulte s cieľom, aby OBE ČASTI fakulty vedeli vedľa seba pokojne koexistovať. Týmito krokmi by sme vytvorili predpoklady k stabilizácii deľby moci a jej kontroly na fakulte. I táto veľkorysá ponuka bola mojimi oponentmi niekoľkokrát odmietnutá. Moji oponenti však prichádzali s ultimátom, kto musí fakultu opustiť – dlhé mesiace som to mal byť ja, neskôr štyria moji kolegovia, na ktorých stoja činnosti kľúčové pre chod fakulty.

Osobne ma mrzí, že sme sa nevedeli dohodnúť na koexistencii a niektorí kolegovia sa rozhodli z fakulty odísť. Zostáva mi v tomto momente len rešpektovať ich rozhodnutie a hľadať za nich náhrady tak, aby výučba i výskum boli naďalej zabezpečené.

Dovoľte mi v tomto momente načrtnúť Vám kroky, ktoré by za podpory vedenia STU, vrátane pána rektora, AS STU a Vedeckej rady STU mohli predstavovať východisko z tejto nešťastnej situácie a v horizonte jedného až dvoch rokov by vytvorili silnejšiu FIITku.

Takže ako ďalej výučba?
Urobím malú rekapituláciu a budem sa opierať o fakty a čísla.
Z celkového počtu 29 zamestnancov, ktorým končil pracovný pomer na dobu určitú k 30. 6. 2020, ukončilo pracovný pomer 15 zamestnancov, z toho 6 zamestnancom na plnom úväzku nebol predĺžený pracovný pomer zo strany zamestnávateľa a dvom zamestnancom s 10 % úväzkom. Zo zvyšných 7 zamestnancov, ktorí sa rozhodli nepokračovať na FIIT STU z vlastnej iniciatívy, sú dvaja na materskej a rodičovskej dovolenke, čiže sa už dlhodobejšie nezapájajú do výučby.
Pri ďalších 14 zamestnancoch došlo vzájomnou dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom k predĺženiu pracovného pomeru. 
Celkovo podalo výpoveď 7 zamestnancov, plynie im výpovedná lehota, a to do 31. 8. 2020.
Aj keby všetci kolegovia, ktorí ústne deklarujú, že odídu, aj odišli, stále na FIIT budeme mať porovnateľný počet pedagógov a výskumníkov, ako sme mali v januári 2019.

Dňa 8. 7. 2020 fakulta vypísala výberové konania na pozície profesor, docent a odborný asistent v celkovom počte 24 funkčných miest. Termín nástupu je vo výberových konaniach uvedený „dohodou“, pričom zo strany fakulty sa uvažuje s termínom nástupu k 1. 9. 2020. 

Aktuálne je zo strany fakulty rozpracovaných viacero rozhovorov s významnými vedeckými osobnosťami, ktoré sa plánujú prihlásiť do výberových konaní, mimo iného treba spomenúť významné vedecké osobnosti, ako je Dr. Michal Kováč a prof. Vladimír Bužek. Títo odborníci sa rozhodli na fakulte dočasne pôsobiť na pozícií vedecko-výskumných pracovníkov. Okrem týchto odborníkov sa nám aktuálne ozýva viacero odborníkov domácich, ako aj zo zahraničia, ktorí majú záujem pôsobiť na fakulte. Keby nebola na internom fakultnom fóre Askalot štvavá kampaň proti komukoľvek, kto nie je zástancom nespokojných zamestnancov a študentov, keby neboli častokrát dehonestujúce komentáre, žiaľ, aj zo strany súčasnej profesorky FIIT STU, propagovali by sme aj ďalších ľudí. Títo to však kvôli možnej negatívnej antikampani voči nim zatiaľ odmietli.

Aktuálnou situáciou nie sú z pohľadu akreditácie dotknuté študijné programy Informatika na bakalárskom stupni ani Informačná bezpečnosť a Internetové technológie na inžinierskom stupni, ako ani Aplikovaná informatika na doktorandskom stupni.

Podľa štandardov zverejnených 3. 7. 2020 Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo máme nasledujúce 2 roky na náhradu kolegov, ktorí garantovali študijný program Inteligentné softvérové systémy na inžinierskom stupni a Inteligentné informačné systémy na doktorandskom stupni. 

Výučba v ďalšom semestri je pripravená. Napriek zrealizovaným aj avizovaným odchodom kolegov, ktoré nás netešia, máme návrh na pokrytie všetkých potrebných predmetov v bakalárskom, inžinierskom aj doktorandskom štúdiu. Žiaden rozvrat fakulty sa teda nekoná.

Podľa aktuálneho stavu k 8. 7. 2020 sa zatiaľ nekoná žiaden masový odliv študentov. Zanechania i prerušenia štúdia sú v podobných počtoch, v akých sa vyskytovali aj v minulých dvoch akademických rokoch (pozri tabuľku).

Obrázok blogu

Vážené panie senátorky, páni senátori, 
chceme sa na FIIT už pozerať do budúcnosti, nie sa stále vracať späť. Kľúčovými cieľmi je sfunkčnenie fakultného senátu, vedeckej rady, disciplinárnej komisie. Zodpovedne a s plnou vážnosťou a rešpektom pristupujeme aj k príprave novej akreditácie, vrátane IET akreditácie.

Dovolím si v tomto momente upozorniť aj na to, že môj volebný program sa v mnohých bodoch zhoduje s dlhodobým zámerom STU pre roky 2020 – 2026. Spomeniem niektoré z týchto bodov:

 • rozširovanie interdisciplinarity ako vo vede, tak aj v pedagogike a výraznejšia podpora medzinárodných projektov, 

 • potreba dopĺňať na univerzitu ľudí z praxe a zo zahraničia,

 • prísť s plnohodnotným anglickým študijným programom.

Žiaľ, situácia od môjho zvolenia pred rokom (vymenovaný do funkcie som bol v decembri 2019) mi dodnes neumožnila mnohé z mojich plánov začať realizovať, väčšinu času sme museli riešiť vnútorné spory, útoky, mediálnu antikampaň ako aj situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu (tá odkrojila z môjho funkčného obdobia ďalšie mesiace).

Vážené panie senátorky, páni senátori, 
dovoľte mi vyjadriť sa teraz k návrhu pána rektora na moje odvolanie.
Úvodom si dovolím krátku rekapituláciu tohto návrhu: podľa par. 28, ods. 3, písm. c) zákona o vysokých školách „Z vlastného podnetu môže rektor so súhlasom akademického senátu fakulty odvolať dekana, ak dekan vážne poškodil záujem verejnej vysokej školy alebo fakulty.“ 
Ako dôvody rektor uvádza najmä ukončenie pracovného pomeru s prof. Bielikovou a ďalej uzatvorenie pracovného pomeru s novými zamestnancami.

K predloženému si dovolím uviesť nasledovné:

 1. Oba úkony boli plne v kompetencii (tak podľa vysokoškolského zákona, ako aj podľa interných smerníc STU a FIIT STU) právoplatne zvoleného a vymenovaného dekana, teda som nimi nijako neporušil zákon ani interné predpisy STU či FIIT STU.

 2. Dôvody pre ktoré bol ukončený pracovný pomer s prof. Bielikovou boli pred týmto úkonom detailne analyzované a dôsledne posúdené zo strany advokátskej kancelárie ako zákonné. Dovolím si spomenúť, že dôvod, prečo predmetné dôvody prepustenia analyzovala advokátska kancelária bol:

  1. zistené možné porušenie zákona neodvedením dane a možným nelegálnym zamestnávaním,
  2. konanie štatutárneho orgánu každej právnickej osoby, teda aj dekana FIIT STU, ktorý je štatutárom fakulty, musí byť v súlade s právnymi predpismi. Porušenie konkrétnych právnych predpisov nastane už momentom ich nesplnenia a nie až momentom konštatovania príslušného orgánu o ich porušení,
  3. v prípade, ak porušenie príslušných právnych predpisov zistí dotknutý subjekt sám a sám vykoná nápravu voči príslušným orgánom štátnej správy, minimalizuje tým škody, nakoľko, v prípade ukladania pokút štátnym orgánom, tento na takúto skutočnosť prihliadne a spravidla udelí nižšiu sankciu,
  4. pokiaľ by som ako štatutárny orgán čakal až na právoplatné udelenie pokút príslušnými štátnymi orgánmi bez toho, aby som minimalizoval škody, porušil by som právne predpisy,
  5. Skutočnosť, že došlo k porušeniu konkrétnych právnych predpisov v príslušných obdobiach 2016 – 2018, konštatovali nezávislí právni experti ako aj kvestor STU. Ako výsledok tohto zistenia boli vypracované opravné daňové priznania, z ktorých jednoznačne vyplýva povinnosť FIIT doplatiť dane ako aj pokuty, ktorých výšku ustália príslušné orgány, všetko z rozpočtu FIIT STU. Kvestor STU o tom informoval na poslednom zasadnutí Správnej rady STU pri predložení správy o hospodárení STU. Navyše, na poslednej porade prodekanov informoval o pripravovanej zmene štipendijného poriadku STU na základe pochybení zistených na FIIT, aby sme sa z procesnej opatrnosti v budúcnosti vyhli opakovaniu rovnakej chyby na univerzite.

Dovoľte mi, vážení prítomní, spýtať sa: Naozaj chceme byť univerzitou a fakultou, ktorá podporuje, resp. kryje takúto činnosť na hrane zákona, ak nie rovno protizákonnú činnosť? Chceme dávať takýto príklad študentom a mladej generácii, že je v poriadku, že na akademickej pôde sa porušuje zákon a vraj v mene etiky a morálky? Toto je odkaz, ktorý chceme zanechať? Ja si myslím, že toto nikto z nás nechce.

K druhej časti zdôvodnenia pána rektora mi dovoľte uviesť, že dôvody pre ktoré som ako dekan uzatvoril nové pracovné pomery boli:
a) dané potrebou nových projektov, ktoré musí FIIT STU v danej časovej lehote vykonať
b) zároveň bolo nutné odstrániť štipendiami protizákonne vyplácané výkony študentov na projektoch (tak ako to bolo vytýkané prof. Bielikovej) a nahradiť ich riadnymi zamestnancami. 
c) obaja kandidáti na dekana FIIT STU pred ostatnými voľbami sme vo volebnom programe mali snahu o rozširovanie zamestnaneckej základne fakulty.

Dovoľte mi, vážení prítomní, spýtať sa, prečo pani dekanka Bieliková mohla prijímať nových zamestnancov a to aj v dobe, keď nebol funkčný fakultný senát? A prečo nevyužila svoj vplyv na opätovné sfunkčnenie senátu do môjho nástupu do funkcie dekana? Ja som od začiatku, hneď po voľbách dekana rátal s tým, že budem musieť získať dôveru senátu a ani mi nenapadlo, že nastúpim do funkcie v situácii bez funkčného senátu. 

Pýtam sa aj Vás, pán rektor, prečo ste boli a ste v častejšom kontakte s pani ex-dekankou ako so mnou? Prečo ste sa do riešenia situácie po voľbách dekana aktívne zapojili zákazom komunikovať fakultné záležitosti mimo fakulty, zatiaľ čo po mojom nástupe do funkcie ste vyzývali študentov k aktivite, ba dokonca sám ste sa niekoľkokrát vyjadrili do médií, ktorým ste poskytli nepresné informácie o fakulte, pretože ste si ich neoverili so mnou? Prečo pri preverovaní nových zamestnancov si vyberáte, koho z novoprijatých zamestnancov preveríte a odmietate preveriť všetkých novoprijatých zamestnancov počas nefunkčného fakultného senátu?

V zmysle vyššie uvedeného, žiada teda rektor STU odvolať dekana FIIT STU preto, že konal v súlade so zákonom a naprával pochybenia predchádzajúceho vedenia.

Dovoľte mi, vážení prítomní, na záver môjho príhovoru skonštatovať, že návrh na odvolanie dekana nespĺňa zákonné požiadavky v zmysle vysokoškolského zákona, nakoľko, ak dekan robí zákonné koky na odstránenie chybného stavu, ktorý sám nijako nezapríčinil, nemôže poškodzovať záujmy verejnej vysokej školy alebo fakulty.

Vydanie súhlasu s návrhom rektora na odvolanie dekana by teda rovnako bolo v rozpore s vysokoškolským zákonom.

Odvolanie dekana za týchto podmienok by zároveň viedlo k nebezpečnému precedensu porušenia autonómneho postavenia funkcie dekana ako takého.

Záverom mi dovoľte poďakovať sa ctenému Akademickému senátu Slovenskej technickej univerzity, každému jej senátorovi a senátorke, za trpezlivosť a čas, ktorý venujete už takmer rok našej fakulte. Uvedomujem si, že FIIT nie je jediná fakulta STU, napriek tomu jej venujete veľké množstvo času a energie, a to z dôvodu opakovaného znefunkčnenia nášho fakultného senátu mojimi nespokojnými kolegami. Dovoľte mi zároveň vysloviť veľkú ľútosť nad tým, že práve kvôli mojim kolegom z FIIT, musíte, žiaľ, riešiť dokonca žaloby nasmerované na univerzitný senát. Mrzí ma strata akéhosi prirodzeného akademického rešpektu voči najvyššiemu akademickému orgánu univerzity.

Ubezpečujem Vás, že pre mňa je AS STU stále najvyššou akademickou autoritou, a tak ako doteraz, aj v budúcnosti bez výhrad prijmem a budem akceptovať akékoľvek rozhodnutie či uznesenie prijaté týmto orgánom, samozrejme aj vo veci môjho odvolania.

Ivan Kotuliak

Ivan Kotuliak

Bloger 
 • Počet článkov:  3
 •  | 
 • Páči sa:  0x

Od decembra 2019 som dekanom FIIT STU. Som tiež odborným zástupcom SR pre European Blockchain Partnership pri EK a slovenským zástupcom Information for All programu Slovenskej Komisie UNESCO. PhD som získal od Univerzity vo Versailles v odbore informatika, ako aj od FEI STU v odbore telekomunikácie. Od r. 2002 pracujem na pozíciách výskumného pracovníka, neskôr odborného asistenta a od r. 2010 docenta a prodekana fakulty. Moja výskumná orientácia zahŕňa výkonnosť komunikačných sietí, architektúry NGN sietí, mobilné a bezdrôtové siete. V poslednej dobe sa zameriava na Blockchain a Siete pre doručovanie obsahu CDN, kde som spoluautorom štandardu ETSI, ako aj na Softvérovo definované siete (SDN). Zoznam autorových rubrík:  NezaradenéSúkromné

Prémioví blogeri

Adam Valček

Adam Valček

14 článkov
Pavol Koprda

Pavol Koprda

9 článkov
Karolína Farská

Karolína Farská

4 články
Martina Hilbertová

Martina Hilbertová

47 článkov
Juraj Hipš

Juraj Hipš

12 článkov
SkryťZatvoriť reklamu